Uradni list

Številka 36
Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014
Uradni list

Uradni list RS, št. 36/2014 z dne 23. 5. 2014

Kazalo

1489. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Laško – Radeče, stran 4042.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08, 58/09 (64/09 – popr., 65/09 – popr.), 20/11, 40/12), 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09, 92/12) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 99/07 – UPB, 17/10 in 45/11) je Občinski svet Občine Radeče na 23. redni seji dne 10. 4. 2014 in Občinski svet Občine Laško na 22. seji dne 23. 4. 2014 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Laško – Radeče
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Glasbena šola Laško – Radeče (Uradni list RS, št. 65/10).
2. člen
Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje, ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit.«
3. člen
Drugi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Če v 8 dneh po prenehanju mandata ravnatelju, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh pristojni minister.«
4. člen
Drugi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se na novo glasi:
»Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se lahko določi s pravili zavoda.«
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-3/2014
Laško, dne 23. aprila 2014
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.
Št. 9002/2014
Radeče, dne 10. aprila 2014
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost