Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2062. Zakon o uveljavitvi prehodnega obdobja za zaposlovanje in delo državljanov Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji po vstopu Republike Hrvaške v Evropsko unijo (ZUPOZDD)
2063. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2064. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji
2135. Uredba o spremembah Uredbe o republiških priznavalninah na področju kulture

MINISTRSTVA

2065. Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev
2066. Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom
2067. Pravilnik o spremembah Pravilnika o izvrševanju zakona o potnih listinah
2068. Pravilnik o spremembi Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov
2069. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb
2070. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov
2071. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o označevanju čebelnjakov in stojišč
2072. Navodilo za obračun in plačilo dajatve od začasnega ali občasnega dela
2073. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v maju 2013
2136. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini, obliki, načinu in rokih za predložitev izpisa podatkov iz elektronsko vodenih poslovnih knjig in evidenc zavezanca za davek
2137. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

USTAVNO SODIŠČE

2074. Odločba o razveljavitvi 4. člena Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Ribnica, kolikor kategorizira javno pot "Ograje–Grebenje" v delu, ki poteka po zemljiščih parc. št. 576/2 in 576/3, obe k. o. Slemena
2075. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira javno pot št. 795491 "Mali Slatnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh

BANKA SLOVENIJE

2076. Povprečne efektivne obrestne mere za potrošniške kredite na osnovi ponudb bank in hranilnic po stanju na dan 1. 6. 2013

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2077. Splošni Akt o uporabi sistema RDS
2078. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, maj 2013
2079. Poročilo o gibanju plač za april 2013

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2080. Kolektivna pogodba za dejavnosti pridobivanja in predelave nekovinskih rudnin Slovenije
2081. Odpoved Kolektivne pogodbe za kemično in gumarsko industrijo Slovenije, vključno z njeno tarifno prilogo

OBČINE

Beltinci

2125. Odlok o dopolnitvi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Beltinci
2126. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci

Braslovče

2082. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti in odsotnosti v primeru bolezni
2083. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Flere
2084. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec
2085. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Marovt
2086. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Brezovica

2087. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (uradno prečiščeno besedilo)

Črnomelj

2127. Odlok o spremembah in dopolnitvah »Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 1
2128. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj

Gorenja vas-Poljane

2088. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013

Ilirska Bistrica

2129. Sklep o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju julij–september 2013

Kobarid

2089. Sklep o določitvi cen storitve obvezne občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
2090. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene zbiranja komunalnih in bioloških odpadkov

Krško

2091. Obvezna razlaga četrte alineje 5. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Krško
2092. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2013 za odpravo posledic neurja iz leta 2005, poplav iz leta 2010 in 2012 ter povečanega pretoka vod v januarju in poškodb na infrastrukturi zaradi dolgotrajne zime v letu 2013
2093. Odlok o zagotovitvi sredstev v letu 2014 za odpravo posledic neurja iz leta 2005 (plaz na Trški gori)
2094. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško
2095. Sklep o ceni socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu v občini Krško
2096. Sklep o ustanovitvi grajenega javnega dobra v lasti Občine Krško št. 1/2013

Litija

2097. Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju varstva otrok
2098. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Litija in znižanju plačil staršev
2099. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubljana

2100. Odlok o spremembah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana
2101. Sklep o cenah storitev gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti
2102. Cenik za posamezne tarifne skupine toplote

Loški Potok

2103. Sklep o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju Občine Loški Potok
2104. Sklep o cenah storitev čiščenja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok
2105. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitve obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo
2106. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra v k. o. Retje

Mežica

2107. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Mežica
2108. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Mokronog-Trebelno

2109. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrbe s pitno vodo na območju Občine Mokronog - Trebelno
2110. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Mokronog - Trebelno

Nova Gorica

2130. Sklep o določitvi višine parkirnine ter stroškov odvoza nepravilno parkiranih vozil in ležarine

Radeče

2131. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za zahodni del območja urejanja počitniškega naselja Brunška Gora – BG14 v Občini Radeče
2132. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 9. 2013

Semič

2133. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič

Slovenska Bistrica

2111. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju
2112. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec
2113. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica
2114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica
2115. Pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
2116. Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve Pomoč družini na domu
2117. Sklep o javni razgrnitvi občinskega podrobnega prostorskega načrta

Slovenske Konjice

2118. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Prevrat
2119. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine Slovenske Konjice

Šentjur

2134. Sklep o dopolnitvi in spremembi Sklepa o začetku priprave občinskega prostorskega načrta Občine Šentjur

Škofja Loka

2120. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2011

Tolmin

2121. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Tolmin
2122. Odlok o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah
2123. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013
2124. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2014

POPRAVKI

2138. Popravek Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

48. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole

Ministrstvo za zunanje zadeve

49. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o udeležbi Bolgarije in Romunije v Evropskem gospodarskem prostoru
50. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja
51. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije o policijskem sodelovanju v jugovzhodni Evropi
52. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o opravljanju pridobitne dejavnosti vzdrževanih članov družine članov osebja diplomatskih predstavništev ali konzulatov

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti