Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 478-151/2013-48/03 Ob-3013/13 , Stran 1973
Št. 478-151/2013-48/03 Ob-3013/13
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 23/13), na podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07), Pravilnika o oddaji poslovnih prostorov v najem (Uradni list RS, št. 54/03) objavlja
javni razpis
za oddajo nepremičnine v najem
I. Predmet oddaje je: poslovni prostor, ki stoji na zemljišču parcelna številka 385/1, k.o. Kranj. Poslovni prostor se nahaja v pritličju, ima izmero 42,30 m2 in se oddaja za izklicno mesečno najemnino 232,65 EUR. Glede na Zazidalni načrt v starem mestnem jedru se poslovni prostor nahaja v območju, ki je namenjeno trgovini, gostinstvu in poslovni dejavnosti. Dostop je možen iz Savske ceste, parkirišče se nahaja na ulici Sejmišče. Najemnik je poleg mesečne najemnine mesečno dolžan plačevati tudi obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, stroške uporabe stavbnega zemljišča, stroške zavarovanj, morebitni davek na nepremičnine in druge stroške za katere se stranki dogovorita s pogodbo. Najemna pogodba se sklepa za določen čas petih let. Vsaka pogodbena stranka ima pravico do razdora najemne pogodbe. Odpovedni rok znaša 30 dni. II. Nepremičnina opredeljena v I. točki javnega razpisa bo oddana v najem na javni dražbi, ki bo v Kranju, v torek dne 30. 7. 2013, ob 10. uri, v sobi številka 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo: – pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije, pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, fizična oseba pa se izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na Urad za okolje in prostor pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, 29. 7. 2013, do 12. ure, dostavile naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo overjeno dokazilo o sedežu v Republiki Sloveniji oziroma izpisek iz AJPES-a, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu, fotokopijo in navedbo EMŠO, oziroma priglasitveni list DURS-a za samostojnega podjetnika, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do občine (za katerega zaprosi najkasneje do srede 24. 7. 2013 na Uradu za finance Mestne občine Kranj), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije v višini 3 izklicnih mesečnih najemnin na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472 sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060008 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo«, – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. IV. Pogodba o oddaji v najem se sklene najkasneje v 15 dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. V. Pravila dražbe: 1. dražbo vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. dražitelji za nepremičnino, ki se oddaja v najem, lahko dvigajo najemnino za večkratnik zneska 20,00 EUR, 5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo, dokler ni podana višja ponudba, 6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno oziroma najemnino, 7. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 8. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 9. morebitne ugovore reši takoj voditelj dražbe. VI. Postopek oddaje v najem se lahko ustavi vse do sklenitve pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VII. Ogled nepremičnine je možen na podlagi predhodnega dogovora, na tel. 04/23-73-163 vendar najkasneje do dne 26. 6. 2013. VIII. Natančnejši podatki glede javnega razpisa so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, na tel. 04/23-73-158 in bodo objavljeni na internetni strani www.kranj.si. IX. Razpisno dokumentacijo, ki vključuje osnutek pogodbe lahko pravne in fizične osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, soba 146, v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti