Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 86146 Ob-3035/13 , Stran 1992
Št. 86146 Ob-3035/13
Elektro Celje, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, ki ga zastopa predsednik uprave Rade Knežević, univ. dipl. inž. el., matična številka 5223067000, ID za DDV SI62166859, na podlagi statuta družbe in soglasja Nadzornega sveta, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2, Celje, ki ga zastopa predsednik uprave Rade Knežević, univ. dipl. inž. el., matična številka 5223067000, ID za DDV SI62166859. 2. Predmet prodaje: predmet prodaje so poslovni prostori in zemljišča po posameznih sklopih. 2.1. Nadzorništvo Rogaška Slatina, na naslovu Celjska cesta 30, Rogaška Slatina, in po vrsti rabe po zemljiškem katastrskem prikazu obsegajo poslovno in stanovanjsko stavbo z zunanjo ureditvijo in dvorišče, v k.o. Rogaška Slatina – 2635, parc. številki 603/1 in 603/2: – parc. št. 603/1: – stanovanjska stavba 159 m2, – dvorišče1066 m2; – parc. št. 603/2: – poslovna stavba 257 m2. Sklop se prodaja kot celota. Prevzem nepremičnine predvidoma 2. 1. 2014. 2.2. Nadzorništvo Šmarje pri Jelšah, na naslovu Rogaška cesta 42, Šmarje pri Jelšah, in po vrsti rabe po zemljiškem katastrskem prikazu obsegajo cesto, poslovne stavbe z zunanjo ureditvijo, funkcionalni objekt in dvorišče, v k.o. Šmarje pri Jelšah – 1200, parc. številke 44/24, 44/67, 44/39 in 634/1: – parc. št. 44/24: – zelenica 393 m2; – parc. št. 44/67: – cesta 5 m2; – parc. št. 44/39: – poslovna stavba 12 m2, – poslovna stavba 40 m2, – poslovna stavba 227 m2, – dvorišče 669 m2; – parc. št. 634/1: – odprto skladišče 538 m2. Funkcionalni objekt velikosti 15 m2 na parc. št. 44/39 ni predmet prodaje, v naravi predstavlja energetski objekt – transformatorsko postajo. Na parc. številkah 44/24, 44/39, in 634/1 so položeni energetski kabli, za katere se bo ob vpisu prodajne pogodbe sklenila tudi ustrezna služnostna pogodba oziroma bo kupec izdal zemljiško knjižno dovolilo za vpis služnostne pravice v zemljiško knjigo. Sklop se prodaja kot celota. Prevzem nepremičnine predvidoma 2. 1. 2014. 2.3. Stanovanjska stavba Krško, na naslovu Pot na Polšco 23, Krško. Namenska raba prostora je stanovanjsko območje. Predmet prodaje so nepremičnine, v k.o. Videm – 1315 v Krškem, parc. številke 62/2, 62/3, 62/32, 402: – parc. št. 62/2: – gospodarsko poslopje 94 m2, – travnik 590 m2; – parc. št. 62/3: – sadovnjak 1190 m2; – parc. št. 62/32: – stanovanjska stavba155 m2, – dvorišče 282 m2, – gospodarsko poslopje 13 m2; – parc. št. 402: – gozd 678 m2. Sklop se prodaja kot celota. Prevzem nepremičnine po plačilu kupnine. 3. Pogoji javnega zbiranja pisnih ponudb 1. Nepremičnine so, razen nepremičnine pod točko 2.2., bremen proste in naprodaj po načelu »videno–kupljeno«. Prodajalec ne daje nobenih poroštev glede kakovosti in stvarnih napak. 2. Predpisane davčne dajatve, notarski stroški in stroški vknjižbe v zemljiško knjigo bremenijo kupca. 3. Najugodnejši ponudnik – kupec je dolžan skleniti kupoprodajno pogodbo v 15 dneh po prejemu sklepa o ugotovitvi najugodnejšega ponudnika. Če izbrani najugodnejši ponudnik ne sklene kupoprodajne pogodbe v preje navedenem roku, se šteje, da je odstopil od sklenitve pravnega posla. Zapis kupoprodajne pogodbe mora biti opravljen najkasneje v petih dneh po izdaji sklepa o prodaji najugodnejšemu ponudniku. 4. Najugodnejši ponudnik – kupec mora celotno kupnino plačati v roku 8 dni po sklenitvi kupoprodajne pogodbe, na TRR št. 06000-0001100279, odprt pri Banki Celje, d.d.. Dokončno plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je pogoj za izdajo zemljiškoknjižnega dovolila za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo. 5. Če najugodnejši ponudnik – kupec v roku, ki je določen v točki 3 ne sklene kupoprodajne pogodbe oziroma odstopi od pogodbe ali ne plača kupnine v roku, ki je določen v točki 4, ima prodajalec pravico odstopiti od sklenitve pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno pogodbo. brez dodatnega roka za izpolnitev. Ponudnik – kupec je za svoja dejanja odškodninsko odgovoren. 6. Prodajalec si pridržuje pravico, da kljub prejetim ponudbam z nobenim od ponudnikov ne sklene kupoprodajne pogodbe za nepremičnino in ponudnikom tudi ne priznava nikakršnih stroškov s pripravo ponudbe. 7. Nadzorni svet ali uprava lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, to je do podpisa kupoprodajne pogodbe kupca in prodajalca. 4. Pogoji za udeležbo pri prodaji nepremičnin 1. Pri prodaji navedenih nepremičnin na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali državljani držav EU in pravne osebe, ki so registrirane in imajo sedež v Republiki Sloveniji ali pa so registrirane in imajo sedež v eni od držav EU. 2. Pisna ponudba mora vsebovati: naziv kupca in njegov točen naslov; navedbo nepremičnine za katero daje ponudbo (kraj, ulica in hišna številka, parcelna št., katastrska občina, ponujena cena). Ponudnik mora ponudbi predložiti: – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (za pravno osebo), – fotokopija potrdila o državljanstvu (za fizične osebe), – identifikacijsko številko davčnega zavezanca, matično številko in telefonsko številko, – podpisano izjavo, da v celoti sprejema pogoje tega javnega zbiranja pisnih ponudb, – podpisano izjavo, da sprejema odškodninsko odgovornost v primeru, če ne bi kot najugodnejši ponudnik sklenil kupoprodajne pogodbe ali, če bi odstopil od že sklenjene kupoprodajne pogodbe. 5. Postopek 1. Upoštevane bodo podpisane pisne ponudbe, ki bodo prispele v zaprti in pravilno označeni kuverti, do vključno 15. 7. 2013, do 12. ure, na naslov: Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, Celje. Na kuverti naj bo označba: »Ne odpiraj! Ponudba za nakup nepremičnine«. 2. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le pravočasno prispele ponudbe in ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne in ostale navedene pogoje. 3. V primeru več prispelih ponudb po posameznem sklopu lahko prodajalec izvede dražbo, na katero povabi ponudnike, ki so oddali ponudbo v skladu s pogoji tega razpisa. 4. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 8 dneh po odpiranju ponudb. 6. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno ob izpolnjevanju vseh pogojev javnega zbiranja pisnih ponudb. Vse dodatne informacije v zvezi s prodajo, ogledom nepremičnin, zainteresirani ponudniki dobijo na Elektro Celje, d.d., pri Ivanu Lindiču, na tel. 03/42-01-269, vsak delovni dan po predhodnem dogovoru.
Elektro Celje, d.d.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti