Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2123. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013, stran 6394.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2013
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2013 (Uradni list RS, št. 28/13) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------+-----------------------------------------+--------------+
|A.  |BILANCA PRIHODKOV            |     v EUR|
|   |IN ODHODKOV               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |Skupina/Podskupina kontov        | Proračun 2013|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|I.  |SKUPAJ PRIHODKI             | 12.856.889,37|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |TEKOČI PRIHODKI             | 10.625.173,16|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|70  |DAVČNI PRIHODKI             | 8.972.402,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |700 Davki na dohodek in dobiček     | 8.199.932,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |703 Davki na premoženje         |  530.170,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |704 Domači davki na blago        |  242.300,00|
|   |in storitve               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|71  |NEDAVČNI PRIHODKI            | 1.652.771,16|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |710 Udeležba na dobičku in dohodki    | 1.498.176,01|
|   |od premoženja              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |711 Takse in pristojbine         |   5.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |712 Denarne kazni            |   8.900,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |713 Prihodki od prodaje blaga      |   23.406,63|
|   |in storitev               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |714 Drugi nedavčni prihodki       |  117.288,52|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|72  |KAPITALSKI PRIHODKI           |  894.797,67|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev|  526.185,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |722 Prihodki od prodaje zemljišč     |  368.612,67|
|   |in neopredmet. dolgor. sredstev     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|74  |TRANSFERNI PRIHODKI           | 1.336.918,54|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |740 Transferni prihodki iz drugih    |  742.826,72|
|   |javnofinančnih institucij        |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |741 Prejeta sredstva iz državnega    |  594.091,82|
|   |proračuna iz sredstev proračuna EU    |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI              | 15.912.608,69|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|40  |TEKOČI ODHODKI              | 3.146.915,47|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim  |  523.774,96|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |401 Prispevki delodajalcev        |   88.463,00|
|   |za socialno varnost           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |402 Izdatki za blago in storitve     | 2.510.919,99|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |409 Sredstva, izločena v rezerve     |   23.757,52|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|41  |TEKOČI TRANSFERI             | 4.722.482,97|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |410 Subvencije              |  142.363,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |411 Transferi posameznikom        | 2.039.695,50|
|   |in gospodinjstvom            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |412 Transferi neprofitnim organizacijam |  267.747,23|
|   |in ustanovam               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |413 Drugi tekoči domači transferi    | 2.272.677,24|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|42  |INVESTICIJSKI ODHODKI          | 7.682.963,67|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev  | 7.682.963,67|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|43  |INVESTICIJSKI TRANSFERI         |  360.246,58|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |431 Investicijski tansferi prav.     |   92.000,00|
|   |in fizič. osebam, ki niso pror. upor.  |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |432 Investicijski transferi proračunskim |  268.246,58|
|   |uporabnikom               |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI    | –3.055.719,32|
|   |PRIMANJKLJAJ)              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III./1|PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     | –3.093.284,32|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|III./2|TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      | 2.755.774,72|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|B.  |RAČUN FINANČNIH TERJATEV         |       |
|   |IN NALOŽB                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   6.583,68|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|75  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA |   6.583,68|
|   |KAPITALSKIH DELEŽEV           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |750 Prejeta vračila danih posojil    |   1.999,68|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |752 Sredstva kupnin iz naslova      |   4.584,00|
|   |privatizacije              |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|V.  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   1.380,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|44  |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH  |   1.380,00|
|   |DELEŽEV                 |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |442 Poraba sredstev kupnin        |   1.380,00|
|   |iz naslova privatizacije         |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA       |   5.203,68|
|   |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|C.  |RAČUN FINANCIRANJA            |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VII. |ZADOLŽEVANJE               |  878.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|50  |ZADOLŽEVANJE               |  878.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |500 Domače zadolževanje         |  878.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|55  |ODPLAČILA DOLGA             |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|   |550 Odplačila dolga           |     0,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV        | –2.172.515,64|
|   |NA RAČUNIH                |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
|X.  |NETO ZADOLŽEVANJE            |  878.000,00|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE            | 3.055.719,32|
+------+-----------------------------------------+--------------+
|XII. |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH        | 2.172.515,64|
|   |NA DAN 31. 12. 2012           |       |
+------+-----------------------------------------+--------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0032/2012
Tolmin, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti