Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 8017-7/2013-1 Ob-3018/13 , Stran 1966
Št. 8017-7/2013-1 Ob-3018/13
Na podlagi 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 18. 6. 2013 ter v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2012 in 2013 (sklep Vlade RS št. 47602-2/2013/3 z dne 31. 1. 2012, št. 47602-25/2012/3 z dne 23. 10. 2012, in št. 47602-14/2013/3 z dne 18. 6. 2013, v nadaljevanju: PFN), objavlja Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: sklad)
javni razpis
za predfinanciranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi
1. Predmet javnega razpisa 1. Predmet razpisa je dodeljevanje posojil za programsko predfinanciranje projektov, ki so bili uspešni pri kandidiranju na evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju. 2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 1.000.000 EUR. Sredstva za financiranje programa predfinanciranja so zagotovljena s PFN sklada za leto 2013. 2. Razpisna dokumentacija 1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa. – Prijavni obrazec PF, ki je izdelan v elektronski obliki, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na sklad. – Priloga razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, in vzorce, in sicer: – vzorec posojilne pogodbe, ki ga ja potrebno parafiranega s strani odgovorne osebe in priložiti ob prijavi, – vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju sredstev, bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani sklada, http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, – vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati na sklad, bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani sklada, http://www.regionalnisklad.si/razpisi ter – vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis. 2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada, http://www.regionalnisklad.si, prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca »PF«, ki je izdelan v elektronski obliki. 3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53. 3. Rok in način prijave 1. Javni razpis je odprt do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje do 30. 10. 2013. 2. Način prijave: – Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. – Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti oziroma s poštnim servisom (Petrol …) ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure. Absolutno merilo vrstnega reda prispelosti vloge je datum in čas pošte oziroma poštnega servisa. Prvi možni datum oddaje vlog je torek, 6. 8. 2013, od 00.00 ure dalje. Pri dveh ali več hkrati oddanih vlogah, ki bi se lahko uvrstile na rep upravičencev za odobritev (črpanje t. i. ostanka) se upošteva tudi dodaten kriterij: indeks razvitosti občine (povprečje občin), kjer bo projekt izveden. Prednost imajo projekti z nižjim indeksom razvitosti občine (občin). Če je potrebno, sklad na koncu določi vrstni red z žrebom ob možni navzočnosti zadevnih konkurentov. – Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici, z oznako »Ne odpiraj«, s pripisom »PF«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte oziroma poštena servisa (Petrol ...), kolikor se vloga odda priporočeno po pošti oziroma preko poštnega servisa, ali vložišča sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu sklada. 4. Razpisni pogoji 4.1 vlagatelji oziroma upravičenci 1. Vlagatelj mora biti registriran oziroma imeti vsa ustrezna dovoljenja za izvedbo projekta ter dejavnosti, ki je predmet projekta (odvisno od narave del). Vlagatelji in upravičenci do ugodnega posojila so: 1. pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina oziroma občine, kot so: – raziskovalne in razvojne ustanove, – ustanove za izobraževanje in usposabljanje, – ustanove zdravstvenega varstva, – ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine, – lokalne in regionalne razvojne agencije, – lokalne akcijske skupine itd., 2. nevladne organizacije, kot so: – združenja, – fundacije, – zbornice (gospodarska, kmetijska, obrtna ...), 3. grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe, 4. pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen delovanja, kot so: – lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot: – podjetja, – lokalne turistične organizacije, – organizacije za usposabljanje, itd., 5. javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter druge pravne osebe, kjer imata država ali občina delež v lastništvu vlagatelja. 2. Upravičeno območje je ozemlje Republike Slovenije, in sicer lahko sklad dodeli posojila za realizacijo projektov upravičencev iz Republike Slovenije na ozemlju Republike Slovenije in slovenskih partnerjev v čezmejnih programih, ki so kandidirali na razpisih za pridobitev evropskih sredstev in bili pri tem uspešni. 3. Do spodbud ni upravičen vlagatelj, ki: 1. se prijavlja s projektom, ki je že bil sofinanciran s strani sklada; 2. nima poravnanih obveznosti do države ter do sklada; 3. je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti ali na osnovi prekinitve pogodbe s skladom in zahtevkom za vračilo denarja; 4. je dolgoročno plačilno nesposoben po 2. točki tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10); 5. je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto): – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci, – biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – biti v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju. 4.2 Pogoji prijave 1. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem obrazcu PF, skupaj z zahtevanimi prilogami. 2. Vsa dokazila morajo glasiti na vlagatelja in prijavljeni projekt. 3. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v skupni evropski valuti (EUR). 4. Za formalno popolno vlogo šteje vloga, vložena v zaprto in pravilno označeno ovojnico, poslana po pošti ali osebna oddana v vložišče sklada, ki vsebuje vso zahtevano dokumentacijo, navedeno v 2. poglavju, z naslovom vsebine vloge. 5. Osnova za sprejem odločitve o dodelitvi posojila upravičencu je dokument (sklep, odločba) o odobrenih evropskih sredstvih ter sklenjena pogodba za ta odobrena sredstva. 6. Upravičeni in neupravičeni stroški so tisti, ki so v skladu s sklenjeno pogodbo o sofinanciranju odobrenega projekta. Na javni razpis se lahko prijavi posamezen vlagatelj le z eno vlogo. Sklad ne zaračunava stroškov postopka odobritve. 7. Namen razpisa je spodbujanje projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi iz programskega obdobja 2007–2013. 8. Cilj razpisa je zagotoviti sredstva za izvedbo projektov sofinanciranih z evropskimi sredstvi in posledično temu spodbujanje enakomernega regionalnega razvoja in razvoja podeželja, ohranjanje enakomernejše poseljenosti, skladnejše razvitosti ter večje zaposljivosti v regijah RS. 4.3 Finančni pogoji 1. Vlagatelj za projekt lahko s strani sklada pridobi posojilo v skupni višini do 80% pogodbene vrednosti, vendar največ 100.000 EUR, v kar ni vključen DDV. 2. Vlagatelj mora pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo. Za dodeljena sredstva izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja. 3. Posojilo se dodeljuje v skupni evropski valuti (EUR). 4. Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 10.000 EUR. 5. Skupna višina zadolženosti vlagateljice do sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega premoženja sklada. Vrednost namenskega premoženja sklada na dan 31. 12. 2012 znaša 96.706.286,34 EUR. 6. Upravičenec mora zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko pogodbeno vrednostjo projekta. 7. Posojilni pogoji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Posojilo ne vsebuje elementov državnih pomoči. – Upravičenec vrne posojilo po prejemu nepovratnih sredstev, vendar najkasneje 3 leta od podpisa pogodbe. – Obresti se mesečno plačujejo. 4.4 Pogoji sklepanja pogodb 1. Stroški sklepanja pogodbe pri pooblaščeni banki – komisionarki sklada, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca. 2. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi posojila, bo sklenil posojilno pogodbo pri Factor banki d.d., v obliki notarskega zapisa s klavzulo neposredne izvršljivosti. 3. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo po prejemu nepovratnih sredstev, le-ta nemudoma nakazal skladu za delno ali celotno poplačilo posojila sklada. 4. Upravičenec posojilo zavaruje z menicami. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenec Factor banki d.d. posredovati 5 bianco podpisanih menic, skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev. 5. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve odločbe o dodelitvi posojila. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša. 6. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva dodeljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku in ne bo zaprosil za njegovo podaljšanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve posojila in od sklenitve pogodbe. 7. Če posojilo ne bo porabljeno za namene, za katere je bilo dodeljeno, ali bo predmet projekta odtujen, ali ne bodo uresničeni zastavljeni cilji, ima sklad pravico odpovedati pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo posojila v enkratnem znesku, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila, v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07). 4.5 Pogoji črpanja sredstev 1. Sredstva morajo biti črpana namensko, v skladu z upravičenimi stroški iz pogodbe o dodelitvi nepovratnih evropskih sredstev. 2. Rok črpanja odobrenih sredstev je do 30 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo vlagatelja rok tudi podaljša s pisnim soglasjem. 3. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja, in sicer z nakazilom sredstev s strani banke na račun upravičenca. 4. Vsi predloženi dokumenti morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe. 4.6 Pogoji spremljanja in zaključka projekta 1. Upravičenec mora o poteku projekta skladu poročati ob zaključku projekta ob njegovem zaključku, najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta. Upravičenec skladu poroča na obrazcu Poročilo o projektu. 2. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake sklada, pri čemer lahko, po predhodnem soglasju sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo o sodelovanju sklada pri projektu. 3. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da bo vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. 4. Sklad lahko od vlagatelja, na njegove stroške ali na stroške sklada, zahteva dodatno dokumentacijo, kot je npr. izdelava strokovnega mnenja o projektu. 5. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do roka, ki je določen v pogodbi o sofinanciranju projekta. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta je v skladu z rokom določenim v pogodbi o odobritvi nepovratnih evropskih sredstev. 1. Vsebina vloge 1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan Prijavni obrazec PF. 2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe. 3. Izpisek iz sodnega registra, dokazilo o registraciji vlagatelja. 4. Sklep/odločba o odobrenih evropskih sredstvih. 5. Pogodba o odobrenih nepovratnih evropskih sredstvih. 2. Merila za ocenjevanje 1. Komisija bo ocenila popolne vloge, glede na čas vložitve popolne vloge, do porabe sredstev. 2. Posamezni projekt lahko skupaj doseže 100 točk, in sicer po naslednjih merilih: 3. Merila: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Za odobritev mora vloga doseči najmanj 40 točk. 3. Obravnava vlog 3.1 Način obravnave vlog 1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja sklada. 2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru projektov vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost. 3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje je vsak prvi petek v mesecu, do porabe sredstev. Odpiranje ni javno. Prvo odpiranje bo v petek, 9. 8. 2013. 4. Vloge z nepravilno označenimi ovojnicami bodo zavržene in se ne bodo obravnavale ter se bodo vrnile prijaviteljem. Kolikor na ovojnici vlagatelj ne bo naveden, bo komisija vlogo odprla in jo vrnila vlagatelju, če bo iz vsebine vloge mogoče ugotoviti naziv in naslov vlagatelja. Za pravočasne vloge se šteje vloga, ki jo sklad prejme do predvidenega končnega roka za vložitev vloge (30. 10. 2013) oziroma do porabe sredstev. 5. Vse vloge, za katere sredstva ne bodo na razpolago, se kot neutemeljene zavrnejo in vrnejo vlagateljem. 6. Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh sestavin, zahtevanih v tem javnem razpisu in v priloženi razpisni dokumentaciji. 6.1 Vlagatelj, ki bo oddal nepopolno ali nerazumljivo vlogo, bo v roku 8 dni od obravnave pozvan k dopolnitvi. 6.2 Če bo vlagatelj pomanjkljivosti odpravil v predpisanem roku, bo strokovna komisija štela (glede vrstnega reda prispetja), da je bila vloga vložena takrat, ko je bila vložena dopolnitev vloge, s katero so se pomanjkljivosti odpravile. Dopolnitev vloge se obravnava kot vloga. 6.3 Vloga, ki je vlagatelj v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnil, bo kot nepopolna zavržena. 7. Vloge, ki bodo prispele prepozno, bodo zavržene. 8. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene. 9. Vloge, pri katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do države in sklada, se zavržejo. 10. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku in v času razpoložljivih sredstev. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo vlogi dodelila povprečno oceno dveh ocen. Financirane bodo popolne vloge, ki bodo dosegle 40 ali več točk, do porabe razpisanih sredstev. 11. Komisija bo v primeru, opisanem v predhodni točki, predlagala odobritev posojil vlagateljem v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev; t. i. ostanki sklada (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Sklad lahko v primeru nejasnosti od vlagatelja zahteva dodatno pojasnjevalno dokumentacijo ter naroči strokovno mnenje o projektu. 12. Vlagatelj sredstev je dolžan skladu v smislu spremljanja porabe dodeljenih sredstev omogočiti nadzor nad porabo sredstev tako, da je kadarkoli možna kontrola ter vpogled v poslovno dokumentacijo vlagatelja. 3.2 Način obravnave vlog 1. Upravičenke bodo o obravnavi vlog pisno obveščene z odločbo o dodelitvi sredstev, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog. 2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o dodelitvi sredstev odloči direktor. 3. Sklad z odločbo o dodelitvi sredstev izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 4. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti