Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 8017-2/2013-7 Ob-3017/13 , Stran 1959
Št. 8017-2/2013-7 Ob-3017/13
Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2, Uradni list RS, št. 20/11, 57/12), Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 60/99, 22/00, 67/01 in 47/02), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/12), Poslovnega in finančnega načrta sklada za leti 2012 in 2013, in sicer postavke za leto 2013 (v nadaljevanju: PFN), Splošnih pogojev poslovanja sklada z dne 18. 6. 2013 (v nadaljevanju: Splošni pogoji), Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike (Uradni list RS, št. 24/11, 16/13), Uredbe o določitvi obmejnih problemskih območij (Uradni list RS, št. 22/11, 97/12), Uredbe komisije (ES) št. 1857/06 z dne 15. decembra 2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in o spremembi Uredbe (ES) št. 70/2001 (UL L, št. 358 z dne 16. 12. 2006, v nadaljevanju: Uredba za skupinske izjeme), objavlja
javni razpis
za dodeljevanje posojil za primarno kmetijsko pridelavo
1 Predmet javnega razpisa 1. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil sklada vlagateljem na področju primarne pridelave kmetijskih proizvodov na območju Republike Slovenije. 2. Razpisana ugodna posojila bo sklad dodeljeval v dveh sklopih, in sicer: – Sklop 1 nudi posojila z nižjo obrestno mero (vsebuje državno pomoč), ki je nižja od veljavne državne referenčne obrestne mere (v nadaljevanju: ROM) za izračun državne pomoči. Posojila zato vsebujejo elemente državnih pomoči, njihovo dodeljevanje pa se izvaja v skladu z veljavnimi pravili na tem področju. Na Sklop 1 se lahko prijavijo tisti vlagatelji, ki pri prijavljenem projektu še niso dosegli najvišje stopnje intenzivnosti državne pomoči, lahko pa iz virov sklada pri projektu še prejmejo dodatna sredstva, a le do višine, s katero ne bodo presegli najvišje dovoljene stopnje intenzivnosti državne pomoči. Posojila za Sklop 1 se dodelujejo po shemi državnih pomoči za skupinske izjeme, št. priglasitve: K-BE70-5940117-2007 z dne 23. 7. 2007. – Sklop 2 nudi posojila z višjo obrestno mero (ne vsebuje državne pomoči), ki je višja od ROM in zato ne vsebuje elementov, ki se uporabljajo za izračun državne pomoči in je še kljub temu ugodnejša od trenutnih tržnih obrestnih mer. Na Sklop 2 se lahko prijavijo vsi vlagatelji, tudi tisti, ki so za prijavljeni projekt že prejeli sredstva oziroma so v fazi pridobivanja le teh iz virov Evropske unije in/ali javna sredstva Republike Slovenije, in so ta že dosegla najvišjo možno stopnjo intenzivnosti državne pomoči. Sredstva po Sklopu 2 predstavljajo dopolnilni finančni vir za zapiranje finančne konstrukcije lahko tudi nad najvišjo stopnjo intenzivnosti državne pomoči. Niso pa namenjena premoščanju drugih javnih virov (podrobnejša obrazložitev v razpisni dokumentaciji). 3. Skupna višina razpisanih sredstev je 905.000 EUR ugodnih posojil. Razpoložljiva sredstva za Sklop 1 znašajo 400.000 EUR, za Sklop 2 pa 505.000 EUR. Kolikor sredstva na posameznem sklopu niso razdeljena med vlagatelje, se lahko prenesejo na drug sklop. O prenosu sredstev med sklopoma, na podlagi izkazanega povpraševanja, odloča direktor sklada. Prenos sredstev se lahko opravi že po prvem odpiranju, če povpraševanje po sredstvih posameznega sklopa presega ponudbo na tem sklopu, medtem ko na drugem sklopu ostajajo sredstva neporabljena. Prenos med sklopoma in stanje sredstev za naslednje odpiranje se objavi na spletni strani sklada. 4. Kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju: KG oziroma vlagatelji) se morajo uvrščati med mikro, mala ali srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti podjetij se uporabljajo določbe iz Priloge I Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uradni list EU L št. 214 z dne 9. 8. 2008, in sicer so števila zaposlenih in najvišje finančne vrednosti, ki določajo velikost podjetja sledeči: – V kategoriji MSP se srednje veliko podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR. – V kategoriji MSP se majhno podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 50 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR. – V kategoriji MSP se mikro podjetje opredeljuje kot tisto, ki ima manj kot 10 zaposlenih in ima letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 2 milijona EUR. Preostale usmeritve glede opredelitve MSP so v Povabilu k oddaji vloge. 5. Opredelitev velikosti projektov Za opredelitev velikosti projektov, ki se prijavljajo na javni razpis oziroma na Sklop 1 ali Sklop 2, se v javnem razpisu za določitev vrste zahtevane dokumentacije pri posameznih projektih uporablja sledeča razvrstitev: – manjši projekti z upravičeno vrednostjo investicije do vključno 50.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen). – večji projekti z upravičeno vrednostjo investicije nad 50.000,00 EUR (v kar DDV ni vključen). 2 Razpisna dokumentacija 1. Razpisna dokumentacija vsebuje: – prijavni obrazec, – povabilo k oddaji vloge (navodila za oddajo vloge, posojilni pogoji, merila za ocenjevanje vloge itd.), – priloge (vse priloge so navedene na koncu prijavnega obrazca). 1. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada, http://www.regionalnisklad.si/kmetijstvo, prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure. 2. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53. 3 Rok in način prijave 1. Roka za oddajo prijav sta: 1. rok 30. 7. 2013 in 2., zadnji rok, 30. 9. 2013. 2. Način prijave: – Vlagatelj vloži vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. – Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure. – Vlagatelj mora posamezno vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici, z oznako »Ne odpiraj – vloga A1«, s pripisom »za Sklop 1« oziroma »za Sklop 2«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge označen s strani poštnega servisa (Pošta Slovenije, Petrol …), kolikor se vloga odda priporočeno preko poštnega servisa, ali vložišča sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu sklada. 4 Razpisni pogoji 1. Na razpis se lahko prijavijo KG, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev s sedežem v Republiki Sloveniji. KG so lahko organizirana kot pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali kmetija (ki ni pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik) tj. kmet. 2. Vlagatelj mora projekt prijaviti na prijavnem obrazcu A1, skupaj z zahtevanimi prilogami. 3. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v skupni evropski valuti (EUR). 4. Dokazila se glasijo na vlagatelja in prijavljeni projekt. 5. Vlagatelj mora imeti za projekt pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo le-tega, kolikor se za ta projekt izdajajo dovoljenja. 6. Kolikor je vlagatelj že prejel sredstev sklada, mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do sklada. 7. Do pomoči so upravičena KG, ki niso podjetja v težavah. 8. Vlagatelj mora zagotoviti razliko med dodeljenimi sredstvi in dejansko investicijsko vrednostjo projekta. 9. Vlagatelju je lahko po javnem razpisu odobren največ en projekt. 10. Projekt mora biti v skladu z veljavnimi Standardi Skupnosti. 11. Upravičenec, ki je črpal posojilo, mora s projektom najpozneje 2 leti po njegovem zaključku prispevati k izpolnjevanju vsaj enega cilja navedenega v prijavnem obrazcu, poslovnem načrtu oziroma opisu projekta: – zmanjšanje proizvodnih stroškov, – izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, – izboljšanje kakovosti, – ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali. 12. Posojilo se lahko dodeli, če se s tem vlagatelju omogoči, da doseže novo uvedene minimalne standarde glede okolja, higiene in dobrega počutja živali. 13. Kadar je vlagatelj kmet, mora biti nosilec KG lastnik ali solastnik oziroma mora imeti kmetijo v najemu. 14. K vlogi morajo biti v primeru kandidiranja na Sklop 1 predložene neobvezujoče ponudbe oziroma predračuni za projekt, v primeru kandidiranja na Sklop 2 pa so lahko tudi računi in pogodbe. Financirani upravičeni stroški oziroma stroji, oprema in nepremičnine morajo biti kupljeni od tretje osebe po tržnih pogojih (tretja oseba ne sme biti več kot 25% kapitalsko povezana z vlagateljem; lastniški deleži ali glasovalne pravice morajo biti manjše od 25%). Nakup investicijskih sredstev tudi ni dovoljen v primerih, ko gre za nakup med sorodniki prvega, drugega in tretjega dednega reda ali med fizično osebo, ustanoviteljem s.p.-ja in ali med lastnikom gospodarske družbe in gospodarsko družbo ali med povezanimi družbami. Za povezane družbe se štejejo tudi podjetja, ki so povezana prek lastniških deležev fizičnih oseb glede na določila Uredbe o splošnih skupinskih izjemah. 15. Predmet podpore so naslednja investicijska področja: – Gradnja, nakup ali posodabljanje kmetijskih gospodarstev z živinorejsko ali rastlinsko proizvodnjo. – Urejanje pašnikov, kmetijskih zemljišč in dostopov. 16. Upravičeni stroški: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Opomba: Nepremičnine morajo biti ob nakupu proste hipotekarnih bremen. V primeru, da gre za nakup rabljenih strojev, opreme ali nepremičnin, mora prodajalec podati izjavo, da slednji v preteklih petih letih pred objavo javnega razpisa niso bili kupljeni s pomočjo nepovratnih sredstev ali javnih virov oziroma izjavo o že prejetih javnih virih in državni pomoči pri projektu. 17. Neupravičeni stroški: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! 18. Do posojila ni upravičen vlagatelj, ki: – prijavlja projekt, ki je že bil sofinanciran s strani sklada; – nima izpolnjenih pogodbenih obveznosti do sklada; – deluje na področju pridelave kmetijskih pridelkov, navedenih v Prilogi I Pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti, in proizvodov, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode; – posluje ali ima registrirano dejavnost na področju ribištva in ribogojstva po opredelitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva (UL L št. 17, z dne 21. 1. 2000); – ima neporavnane obveznosti do države oziroma nima poravnanih obveznosti pri Davčni upravi Republike Slovenije, ki jim je potekel rok plačila; – je v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti ali na osnovi prekinitve pogodbe s skladom in zahtevkom za vračilo denarja; – je insolventen glede na 2. točko tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07 s spr. in dop.); – je v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11). 19. Pri Sklopu 2 se lahko projekt prične od vključno 1. 1. 2013 naprej. Pri Sklopu 1, pa projekt ne sme biti začet pred datumom izdaje pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev sklada. Kolikor je bil projekt pred tem že začet, le-ta ni več upravičen do pomoči. Za začetek projekta se upošteva datum, ko je bila sklenjena prva obvezujoča zaveza za začetek aktivnosti na projektu. 4.1 Finančni pogoji 1. Projekt za Sklop 1 je lahko s strani sklada sofinanciran v višini do 100% upravičenih stroškov projekta (brez DDV) oziroma do najvišjega dovoljenega odstotka državnih pomoči, kar znaša: – na območjih z omejenimi dejavniki do 50% državne pomoči, – na drugih območjih do 40% državne pomoči glede na vrednost naložbe. V posojilih sklada je do 10% državne pomoči. 2. Državna pomoč se pri posojilu izraža v obliki bruto ekvivalenta dotacije in se sešteva z drugimi prejetimi državnimi pomočmi pri projektu. Upravičenec mora opredeliti predhodno prejete višine državne pomoči, kolikor jo je le-ta prejel oziroma je v fazi pridobivanja državne pomoči za isti projekt. 3. Projekt za Sklop 2 je s strani sklada lahko sofinanciran v višini do 100% upravičenih stroškov (brez DDV). 4. Najvišji znesek dodeljene državne pomoči posameznemu podjetju ali kmetu ne sme preseči 400.000 EUR, v katerem koli obdobju treh proračunskih let, oziroma 500.000 EUR, v katerem koli obdobju treh proračunskih let na območjih z omejenimi dejavniki. 5. Posojilo se dodeljuje v skupni evropski valuti (EUR). 6. Skupna višina zadolženosti vlagatelja do sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega premoženja sklada. Vrednost namenskega premoženja sklada na dan 31. 12. 2012 znaša 96.706.286,34 EUR. 7. Vlagatelj mora podati predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji sklada (bančna garancija, hipoteka ipd.), kar opredeli v prijavnem obrazcu. Zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 2 meseca po zapadlosti zadnjega obroka. Ob oddaji vloge mora vlagatelj predložiti verodostojna dokazila o zmožnosti zagotovitve predlaganih instrumentov zavarovanja posojila, in sicer: – V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti skladu izjavo banke o nameravani izdaji bančne garancije. Garancija mora vključevati znesek glavnice posojila, povečan za pripadajoče obresti in druge stroške po posojilni pogodbi. – V primeru zavarovanja posojila pri zavarovalnici, predloži pismo o nameri oziroma soglasje zavarovalnice k zavarovanju posojila ter splošne pogoje zavarovanja. Zavarovanje mora biti praviloma brez odbitne franšize. – V primeru hipoteke na nepremičnini je potreben zemljiško knjižni izpis za predlagano nepremičnino. Če vlagatelj ni lastnik, je potrebno še soglasje (so)lastnika(ov) k predvidenemu zavarovanju. Kolikor so na nepremičnini hipoteke, mora vlagatelj predložiti tekoče stanje posojil za vpisane hipoteke. Vlagatelj poda tudi fotografijo predmeta zavarovanja ter cenitev za predmet zavarovanja, ki ni starejša od leta dni. Cenitev s celovito tržno analizo nepremičnine mora biti izdelana s strani sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo in mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti (MSOV) in Slovenski poslovno finančni standard (SPS2) (ob prijavi neobvezna priloga, ki pa je potrebna pri realizaciji zavarovanja posojila). V cenitvi morajo biti navedeni ID znaki ocenjenih nepremičnin. V primeru zavarovanja z nepremičnino, ki je predmet zastave in predmet nakupa, cenitev ni potrebna, upošteva se praviloma vrednost nepremičnine iz kupoprodajne pogodbe. Vlagatelj lahko predloži tudi obvestilo Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS) o poskusnem izračunu posplošene tržne vrednosti v zavarovanje ponujenih nepremičnin, vendar je za sklad nezavezujoč. Razmerje med posojilom in vrednostjo nepremičnin mora biti praviloma 1:2,5. – V primeru zavarovanja s premičninami (a le za zavarovanje do 1/3 posojila), mora vlagatelj predložiti dokazila o obstoju lastništva in prostost bremen oziroma obremenitev na v zastavo danih premičninah. Iz predloga zavarovanja mora biti razvidna tudi vrsta skupine premičnine in obvezni identifikatorji premičnine, na podlagi katerih bo mogoč vpis zastave v Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). Vlagatelj lahko predloži tudi cenitev sodno zapriseženega cenilca ali pooblaščenega ocenjevalca Slovenskega inštituta za revizijo in mora biti izdelana v skladu s trenutno veljavnimi MSOV in SPS2 (ob prijavi neobvezna priloga, ki pa je potrebna pri realizaciji zavarovanja posojila), ki ne sme biti starejša od leta dni (ob prijavi neobvezna priloga, ki pa je potrebna pri realizaciji zavarovanja posojila). Ocenjena vrednost premičnin mora praviloma znašati 3,5-kratnik vrednosti odobrenega posojila. – V primeru bančne vloge: dokazilo o obstoju bančne vloge oziroma zmožnosti predložitve tega instrumenta. Razmerje med posojilom in bančno vlogo mora biti najmanj 1:1,2. – V primeru vseh ostalih predlogov zavarovanja, primerna dokazila o podanem predlogu zavarovanja. 8. Posojilni pogoji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Pred podpisom pogodbe se upravičenec moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. – Obresti v času moratorija se plačujejo. – Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe projekta. – Skupna doba vračanja posojila (z vključenim moratorijem) ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 4.2 Pogoji sklepanja pogodb in urejanje zavarovanja 1. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve sredstev. Stroški sklepanja pogodbe, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenca. Kolikor upravičenec predčasno vrne posojilo pri pooblaščeni banki (komsionarki sklada), plača stroške za predčasno vračilo posojila v skladu s tedaj veljavnim cenikom. 2. Upravičenec, ki bo prejel odločbo o dodelitvi sredstev, bo sklenil posojilno pogodbo pri Factor banki d.d. 3. Posojilo se obvezno zavaruje s 5 bianko podpisanimi menicami, skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev (razen pri kmetih), izvršnico ter z enim ali več zavarovalnimi instrumenti v skladu z 51. členom Splošnih pogojev sklada. 4. Vlagatelj mora že ob oddaji vloge, predložiti verodostojna dokazila o zmožnosti zagotovitve predlaganih instrumentov zavarovanja sredstev (dodatna pojasnila glede zavarovanja sredstev so navedena v 16. točki 12. poglavja javnega razpisa). 5. Sklad pred podpisom pogodbe presodi ustreznost predlaganega zavarovanja sredstev, kar je izključno v pristojnosti sklada ter poda soglasje o ustreznosti le-tega. Posojilo sklada ne more biti zavarovano z jamstvom Republike Slovenije ali občine. 6. Rok sklenitve pogodbe je do 75 dni od vročitve odločbe o dodelitvi sredstev upravičencu. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša. Če upravičenec, ki so mu bila sredstva odobrena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v roku, določenem v odločbi o dodelitvi sredstev in če ne bo zaprosil za podaljšanje tega roka, se bo upoštevalo, da je upravičenec enostransko odstopil od odobrenih sredstev in od sklenitve pogodbe. 4.3 Pogoji črpanja sredstev 1. Črpanje posojila je dokumentarno. Črpanje se izvede po podpisu pogodbe in po ureditvi zavarovanja. Upoštevajo se zneski brez DDV-ja z možnostjo nakazila sredstev izvajalcem oziroma dobaviteljem ali v obliki refundacije ob predložitvi potrdil o že opravljenih plačilih iz lastnih virov. 2. Možno je tudi fazno črpanje sredstev. 3. Upravičenec dokumentacijo za črpanje sredstev pred izvedbo črpanja posreduje skladu. 4. Črpanje sredstev bo možno po predložitvi: – pisnega zahtevka za nakazilo sredstev skupaj z izjavo, da so vsa dokazila in izvedena dela v skladu z določili javnega razpisa. Vzorec zahtevka za nakazilo z izjavo se nahaja na spletni strani sklada (http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci). – izvirnikov računov in situacij z datumom opravljene storitve oziroma odpreme blaga po datumu izdaje pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev za Sklop 1 ter od vključno 1. 1. 2013 naprej za Sklop 2; izvirnikov pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po datumu izdaje pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev za Sklop 1 ter od vključno 1. 1. 2013 naprej za Sklop 2. Dela pri projektu, kar vključuje tudi naročila, ne smejo biti pričeta pred datumom izdaje pozitivne odločbe o dodelitvi sredstev za Sklop 1 ter pred 1. 1. 2013 za Sklop 2. Dokumenti morajo biti podpisani s strani upravičenca. V primeru kopij dokumentov sklad na podlagi predloženih izvirnikov s pripisom in podpisom potrdi, da so kopije istovetne izvirnikom. Vsakemu dokumentu, ki se nanaša na pogodbena dela, je potrebno priložiti tudi kopijo pogodbe z izvajalcem. – potrdil o plačilu (npr: bančni izpiski, avansni računi, potrjene kompenzacije …) kot dokazila o zagotavljanju lastne udeležbe pri posameznem dokumentu za črpanje sredstev oziroma kot dokazilo o že opravljenih plačilih računov, situacij, pogodb in predračunov, ki so podlaga za izvršitev refundacije. 5. Upravičenec lahko izjemoma uveljavlja razširitev upravičenih stroškov, ki jih ob prijavi še ni bilo mogoče predvideti in so neposredno povezani s prijavljenim projektom, in sicer največ do 5% od dodeljenega posojila, s predhodnim soglasjem sklada. 6. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 75 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenca rok tudi podaljša. 7. Če upravičenec ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavil ustrezne dokumentacije za črpanje in če ne bi zaprosil za podaljšanje tega roka, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopil od dodelitve sredstev. 4.4 Pogoji spremljanja in zaključka projekta 1. Projekt mora biti zaključen v skladu s podano prijavo na javni razpis oziroma najkasneje do 31. 12. 2015. Rok za zaključek projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi sredstev in v pogodbi. Za zaključek projekta se upošteva končanje investicijskih del na projektu in vključitev strojev ali opreme v objektih v proizvodni proces. Upravičenec mora o poteku projekta skladu poročati najkasneje v roku 1 meseca po zaključku projekta ter enkrat letno, do 31. 3. vsako leto, za ves čas spremljanja projekta (obdobje 3 let, po zaključku projekta), za kar se zaveže tudi v pogodbi o dodelitvi sredstev. V poročilu o zaključku projekta mora upravičenec poročati na način, da bodo opredeljeni doseženi cilji zastavljeni pri projektu iz vsebinskega in finančnega vidika. K poročilu o zaključku projekta mora upravičenec podati izjavo o dejanskem zaključku projekta. 2. Upravičenec mora z naložbo doseči enega ali več ciljev iz 11. točke 4. poglavja javnega razpisa, ki jih je predvidel z vlogo oziroma poslovnim načrtom ali investicijskim programov za večje projekte ter opisom projekta pri manjših projektih. Če sredstva niso bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena ali se je predmet projekta odtujil, ima sklad pravico zahtevati takojšnje vračilo sredstev v enkratnem znesku, v realni višini s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila po Zakonu o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07). 3. Projekt mora ostati v regiji in v lasti vsaj 3 leta po zaključku projekta. Osnovna sredstva, ki so predmet sofinanciranja, se lahko prodajo tretji osebi pred potekom roka s pogojem, da se nabavi druga osnovna sredstva, ki predstavljajo sodobnejšo tehnologijo za enak namen. Podjetje mora o tem predhodno pridobiti soglasje sklada. 4. Sklad bo spremljal porabo in realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenega posojila. 5. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo zagotovil primeren prostor za namestitev oznake sklada, pri čemer lahko, po predhodnem soglasju sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad obvestil o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podal informacijo o sodelovanju sklada pri projektu. 6. Upravičenec se v pogodbi zaveže, da bo omogočil nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. 7. Upravičenec bo skladu omogočil pregled projekta ali ogled predmeta zavarovanja. 8. Če posojilo ne bo porabljeno za namene, za katere je bilo dodeljeno, ali bo predmet projekta odtujen, ali ne bodo uresničeni zastavljeni cilji, ima sklad pravico odpovedati pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo posojila v enkratnem znesku, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila, v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07). 9. Sklad lahko od vlagatelja, na njegove stroške ali na stroške sklada, zahteva dodatno dokumentacijo, kot je dokumentacija za ugotovitev popolnosti vlog, izdelava strokovnega mnenja o projektu, preveritev zavarovanja ... 5 Vsebina vloge prijavljenega projekta 1. V celoti izpolnjen Obrazec A1 (podpisan in žigosan) s priloženo izjavo. K vlogi morajo biti priložene priloge in dokazila, ki jih zahteva sklad. 2. Načrt izvedbe projekta s popisom del, opreme in tehnologijo. Načrt izvedbe projekta se pripravi v obliki opisa projekta (za manjše projekte) oziroma poslovnega načrta ali investicijskega programa (za projekte med 50.000 in 500.000 EUR). Investicijski program se izdela za projekte z upravičeno vrednostjo nad 500.000 EUR (brez DDV). Z opisom projekta, poslovnim načrtom oziroma investicijskim programom mora vlagatelj pri projektu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in za dodeljeno posojilo izkazovati sposobnost izpolnjevanja obveznosti ves čas trajanja pogodbenega razmerja. V opisu projekta morajo biti vključene naslednje postavke: – Predstavitev projekta, njegovih ciljev, opredelitev vrste uporabljenih tehnologij, vpliv na okolje, datum začetka in datum konca projekta, – Opredelitev bodočega poslovanja (vizija, temeljni cilji rasti), – Tržna analiza (analiza trga, opis konkurence, tržne prednosti, priložnosti, slabosti, nevarnosti, glavni kupci, dobavitelji, ciljni trgi, tržne poti, pospeševanje prodaje, trženjske raziskave), – Opredelitev prodaje (na domačih trgih, v Sloveniji in EU, in na tujih trgih), – Načrtovanje novih zaposlitev. Poslovni načrt oziroma investicijski program, ki ne sme biti starejši od 1 leta ter mora biti izdelan za obdobje vračanja posojila, pa mora vključevati: – opredelitev glede doseganja enega ali več naslednjih ciljev: zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in prestrukturiranje proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, – kolikor se vlagatelj ukvarja z živinorejo, mora biti iz poslovnega načrta oziroma investicijskega načrta razvidno, da ima v obdelavi ustrezno površino lastnih ali zakupljenih kmetijskih površin za neškodljivo uporabo gnojevke, gnoja in gnojnice, in sicer največ 2,5 glavi velike živine na hektar (GVŽ/ha), na varstvenih pasovih virov pitne vode največ 1,9 GVŽ/ha oziroma kot to določajo nacionalni predpisi za posamezna področja, – povzetek poslovnega načrta v obsegu do ene A4 strani, – predstavitev proizvodnje oziroma produktov, – raziskavo in analizo trga s predstavitvijo potencialnih kupcev, – nadaljnji razvoj kmetijskega gospodarstva, – načrt prodaje z napovedjo (po trgih, tržnih segmentih in času) ter strategijo trženja, – utemeljitev učinkov projekta glede na stroškovno in prihodkovno raven, – organizacijo podjetja in lastništvo (za pravne osebe), – terminski načrt pripravljenega projekta, – izračun upravičenosti projekta v ekonomski dobi, izračun finančnih in ekonomskih kazalcev (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, analiza bilance uspeha in stanja, denarni tok) za obdobje vračila posojila. Poslovni načrt oziroma investicijski program mora biti skladen s prijavnim obrazcem. Pri njegovi pripravi pa je potrebno izhajati iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto poslovanja oziroma iz leta 2012 in splošne diskontne stopnje, ki znaša 7%. 3. Potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznosti, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, ki ni starejše od 30 dni, od oddaje vloge na javni razpis. 4. Kopija sklepa oziroma odločbe o prejemu drugih sredstev iz javnih virov pri projektu. 5. Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da bo projekt na območju Triglavskega narodnega parka (9. člena Zakon o Triglavskem narodnem parku Uradni list RS, št. 52/10). Obvezna priloga le v primeru, ko bo projekt na tem območju. V primeru, da priloga ne bo priložena, vlagatelj pri tem merilu ne bo pridobil točk pri oceni projekta. 6. V primeru graditve ali izvajanja del na objektih, pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma ustrezno upravno dovoljenje, ki se mora glasiti na vlagatelja ter na prijavljeni projekt. Gradbena dela morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja. 7. Tehnična skica objekta (lahko iz projektne mape za gradbeno dovoljenje) v primeru gradbenih del, prospekt opreme ali strojev oziroma projekta. 8. Neobvezujoči predračuni, predpogodbe in ponudbe za celotni prijavljeni projekt. Predračuni, predpogodbe in ponudbe morajo biti izdane od vključno 1. 1. 2013 naprej v primeru prijave projekta. V primeru prijave projekta za Sklop 2 pa lahko tudi računi ali pogodbe, od vključno 1. 1. 2013 naprej. V primeru dokazil v tujem jeziku je vlagatelj dolžan predložiti krajši prevod predloženega dokumenta v slovenski jezik. 9. Mnenje o upravičenosti in ekonomičnosti projekta, ki ga pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba. 10. V primeru ekološke kmetije mora biti predložen certifikat, da je kmetija ekološka, če pa gre za integrirano pridelavo, pa veljavno potrdilo o integrirani pridelavi. 11. Nosilec kmetijskega gospodarstva mora priložiti pooblastilo morebitnih solastnikov kmetije, da ga pooblaščajo kot vlagatelja vloge in se strinjajo z načrtovanim projektom. 12. Dokazila o registraciji vlagatelja – za samostojne podjetnike: – obrtno dovoljenje, – kolikor sklad iz baze AJPES za vlagatelja ne bo uspel pridobiti dokazil o njegovi registraciji, bo le ta moral predložiti vlagatelj sam; – za kmetijska gospodarstva: – fotokopija dokumenta, da je kmetijsko gospodarstvo zavedeno v register kmetijskih gospodarstev ali kopija Obrazca A »Osnovni podatki o kmetijskem gospodarstvu« za zadnje razpoložljivo leto. 13. Predlog ustreznega zavarovanja v skladu s Splošnimi pogoji (bančna garancija, hipoteka ipd.), kar opredeli vlagatelj v obrazcu za prijavo. V primeru, da vlagatelj kot predlog za zavarovanje posojila poda bančno garancijo, mora predložiti skladu izjavo banke o nameravani izdaji bančne garancije. 14. Potrdilo o prometu na TRR iz naslova dejavnosti kmetijskega gospodarstva za obdobje enega leta, ki ni starejše od enega meseca od oddaje vloge na sklad (za kmete). 15. Potrdilo o izobrazbi vlagatelja. Če potrdila ne priloži, se upošteva izjava o dokončani osnovnošolski izobrazbi. 16. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe. 17. Sklad lahko zahteva od vlagateljev tudi dodatno dokumentacijo na svoje ali vlagateljeve stroške. 6 Merila za ocenjevanje 1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih: – Lokacija projekta – 30 točk: – stopnja razvitosti razvojnih regij – 5 točk, – koeficient razvitosti občine za leto 2013 – 15 točk, – obmejna problemska območja – 10 točk. – Tržni in ekonomski elementi projekta – 40 točk: – tržni elementi projekta – 27 točk – ocena finančne uspešnosti projekta – 8 točk, – dejavnost kmetijskega gospodarstva – 5 točk. – Ocena vlagatelja – 30 točk: – kreditna sposobnost – 15 točk, – velikost vlagatelja – 7 točk, – dodatni kriteriji – 8 točk. 2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije (Povabilo k oddaji vloge). 7 Obravnava vlog 7.1 Način obravnave vlog 1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji sklada. 2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor. Komisija o odpiranju vlog in izboru upravičencev vodi zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost. Komisija lahko k svojemu delu pritegne zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnih področij glede na posamezno vsebino razpisa. 3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po izteku posameznega roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno. 4. Vloge, ki ob oddaji ne vsebujejo vsaj izpolnjenega obrazca (iz katerega je nedvoumno razviden prijavljeni projekt), se samodejno zavržejo kot nepopolne in se jih ne poziva na dopolnjevanje. 5. Vloge, ki jih vlagatelj v zahtevanem roku 8 dni od dneva vročitve obvestila ne dopolni, se kot nepopolne zavržejo. 6. Vloge, ki prispejo prepozno, se zavržejo. 7. Vloge vlagateljev, ki niso uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se zavrnejo. Vloge, ki po ocenitvi na podlagi meril ne dosežejo minimalno 40 točk, od tega najmanj skupaj 25 točk iz točkovanja tržnih in ekonomskih elementov projekta ter ocene investitorja, se kot neutemeljene zavrnejo. 8. Pri ocenjevanju vloge mora biti za kmete kreditna sposobnost ocenjena vsaj kot zadovoljiva. V primeru, da je kreditna sposobnost ocenjena kot vprašljiva, se vlogo zavrne kot neutemeljeno. 9. V primeru, da je bonitetna ocena vlagatelja, določena na podlagi podatkov iz iBONA 1 ali 2, se vloga zavrne kot neutemeljena. Kolikor gre za novoustanovljeno podjetje, ki prejme po interni metodologiji sklada bonitetno oceno 1 ali 2, to ni izločitveni razlog. 10. Pri ocenjevanju vloge mora biti za pravne osebe in s.p.-je boniteta glede na razvrstitev v iBON-u vsaj 3 od skupno 10 točk. V primeru, da je bonitetna ocena 1 ali 2, se vlogo zavrne kot neutemeljeno. 11. Vloge, katerih vlagatelji nimajo poravnanih zapadlih obveznosti do sklada oziroma države, se zavržejo. 12. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo. 13. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev. 14. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev več, kot je na razpolago sredstev in v primeru, da bosta dva ali več projekta pri ocenjevanju dosegla isto število točk, bo komisija oblikovala prednostni vrstni red vlagateljev za dodelitev posojil po naslednjem vrstnem redu meril: 1. lokacija projekta, 2. kakovost prijavljenega projekta, vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih in 3. regionalni vpliv in izvedljivost projekta. V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je bila oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje priporočeno po pošti ali osebno na sedežu sklada. 15. Komisija bo v primeru, opisanem v predhodni točki, predlagala odobritev posojil vlagateljem iz višjega prioritetnega razreda. V omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev je lahko tudi delna; t. i. ostanek sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Vloge vlagateljev, ki ne bodo uvrščeni v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrnejo. 7.2 Obvestilo o dodelitvi sredstev 1. Upravičenci bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo o dodelitvi sredstev, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog. 2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o dodelitvi sredstev odloči direktor sklada. 3. Sklad z odločbo o dodelitvi sredstev izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 4. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti