Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2111. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju, stran 6373.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 6. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski podrobni prostorski načrt)
(1) S tem odlokom se v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Republike Slovenije, prostorskimi akti Občine Slovenska Bistrica in Zakona o kmetijskih zemljiščih sprejme občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo objektov namenjenih kmetijski dejavnosti na parcelah št. 1303 in 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju (v nadaljevanju: občinski podrobni prostorski načrt ali OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je dana v Zakonu o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07).
2. člen
(prostorske ureditve, načrtovane z OPPN)
Odlok določa ureditveno območje OPPN, umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor, zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, rešitve in ukrepe za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, načrt parcelacije, etapnost izvedbe prostorske ureditve, odstopanja in obveznosti investitorja.
3. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
Sestavni deli OPPN so:
I. Odlok o OPPN
II. Besedilo odloka
III. Grafični del, ki obsega naslednje grafične načrte:
1. Izsek iz kartografske dokumentacije
prostorskega načrta Občine Slovenska Bistrica z
lego prostorske ureditve
2. Območje podrobnega prostorskega načrta z
obstoječim parcelnim stanjem             M – 1:500
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji  M – 1:500
4. Arhitektonska in zazidalna situacija       M – 1:500
5. Prikaz ureditev poteka omrežij in
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo                    M – 1:500
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja,
naravnih virov in ohranjanje narave         M – 1:500
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo, varstvo
pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z
varstvom pred požarom                M – 1:500
8. Načrt parcelacije (s tabelo količbenih točk
objektov in parcel)                 M – 1:500
IV. Priloge
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Seznam strokovnih podlag na katerih temeljijo rešitve
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev utemeljenosti izjemnega posega na najboljše kmetijsko zemljišče v korist kmetije (Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj)
– Geotehnično mnenje
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 61/12, z dne 10. 8. 2012).
II. UREDITVENO OBMOČJE
4. člen
(obseg ureditvenega območja in opis)
(1) Območje OPPN zajema zemljišče s parc. št. 1303 in 4/7, obe k.o. Vrhole pri Laporju. Območje OPPN je veliko ca. 10094 m².
(2) Območje OPPN se nahaja na kmetijskem zemljišču ob stavbnem zemljišču oziroma stanovanjskih objektih ter gospodarskih objektih namenjenih za kmetijsko dejavnost.
Med parcelama št. 1303 in 4/7, obe k.o. Vrhole pri Laporju, ki predstavljata območje OPPN se nahaja občinska cesta. Načrtovana ureditev bo povezana z obstoječim kmetijskim gospodarstvom.
Območje OPPN je razvidno iz grafične priloge št. 2: Območje podrobnega prostorskega načrta z obstoječim parcelnim stanjem.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)
Z OPPN se znotraj ureditvenega načrta predvidi:
– izgradnjo stavbe za rejo živali (hleva),
– razširitev kmetijskega silosa,
– izgradnjo pomožnega kmetijskega objekta (kmečke lope in vodnega zbiralnika),
– priključitev predvidenih objektov na javno gospodarsko infrastrukturo: vodovod, kanalizacijsko omrežje, električno omrežje,
– ureditev ustreznih dostopov do načrtovanih objektov.
6. člen
(ureditve izven območja OPPN)
Izven območja OPPN na parceli št. 999/1 k.o. Vrhole pri Laporju poteka del dovoza, ki se uredi za dostop na parcelo št. 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju.
7. člen
(vrste dopustnih posegov)
Na območju OPPN so dopustni naslednji posegi:
– gradnje novih objektov,
– adaptacija in rekonstrukcija objektov in naprav,
– gradnja, rekonstrukcija, prestavitev, odstranitev objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez,
– postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov,
– urejanje in vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic,
– gradnja, ki odpravlja negativne vplive na okolje in zagotavlja večjo varnost ljudi in okolja,
– nadzidave in dozidave objektov ter naprav s ciljem funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti objektov, pri čemer mora biti najvišja etažnost prilagojena etažnosti okoliških objektov,
– spreminjanje namembnosti, kot dopolnitev pretežne namembnosti, pod pogojem, da nova namembnost ne presega z zakonom določenih ravni vplivov na okolje in da funkcionalno zemljišče ustreza normativnim pogojem za posamezne dejavnosti,
– odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb,
– tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah.
8. člen
(vrste dopustnih objektov)
Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov:
a) Nestanovanjske kmetijske stavbe:
– stavbe za rejo živali,
– stavbe za spravilo pridelka.
b) Nezahtevni in enostavni objekti.
c) Gradbeno inženirski objekti.
9. člen
(pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)
(1) Velikost in zmogljivost objekta ter zunanja podoba
a) Hlev
– Tlorisne dimenzije načrtovanega objekta so 55,00 m x 25,00 m s toleranco ±2,00 m, grajen klasično masivno, podolgovate oblike.
– Etažnost: pritlična.
– Streha: dvokapnica z naklonom med 20º in 45º, naklon je lahko tudi manjši, kritina rjave ali opečnate barve.
– Fasada: bele barve ali v barvi zemeljskih odtenkov.
b) Kmetijski silos – razširitev obstoječega kmetijskega silosa
– Grajen iz betonskih sten.
– Predvidena razširitev je dimenzij 6,00 m x 35,00 m, s toleranco ± 2 m.
c) Kmečka lopa
– Dimenzije: skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, vključno s spremembami in dopolnitvami).
– Etažnost: enoetažen objekt.
– Streha: dvokapnica z naklonom med 35º in 45º, naklon je lahko tudi manjši, kritina rjave ali opečnate barve.
– Namembnost: shranjevanje kmetijske mehanizacije.
d) Vodni zbiralnik
– Prostornine do 500 m³ in globine do 2 m, merjeno od terena oziroma roba do dna.
– Vkopan v tla, dno je obdelano s folijo ali z naravnim nepropustnim materialom.
– Namenjen zbiranju vode za namakanje in druga podobna kmečka opravila.
– Zavarovan z varovalno ograjo.
(2) Lega objektov na zemljišču:
Lega objektov na zemljišču je razvidna iz grafične priloge št. 4: Arhitektonska in zazidalna situacija.
(3) Okolica objektov se ustrezno uredi: hortikulturne ureditve (ureditev zelenih površin, zasaditev drevesnih vrst, grmovnic ipd.) in parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, brežin, opornih zidov ipd.).
Površine, namenjene izključno peš prometu, so tlakovane z drobnimi tlakovci ali travnimi ploščami.
10. člen
(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)
Vplivno območje OPPN je ureditveno območje OPPN in ureditve izven njega, ki so potrebne za izvedbo gospodarske javne infrastrukture. Prometno bo ureditveno območje podrejeno navezano na občinsko cesto Pečke–Slov. Bistrica preko obstoječega cestnega priključka in preko novega cestnega priključka.
Obravnavana gradnja ne bo predstavljala bistvene dodatne obremenitve na že vzpostavljeno komunalno in energetsko infrastrukturo v širšem območju.
Obravnavana gradnja ne bo imela negativnih vplivov na varnost pred požarom, higiensko in zdravstveno zaščito okolice, zato so v OPPN natančno določeni pogoji za posege v predmetnem prostoru.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
11. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Dostop do parcele št. 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju se uredi z novim cestnim priključkom iz občinske ceste s parcelno št. 999/1 k.o. Vrhole pri Laporju.
Za dostop do parcele št. 1303 k.o. Vrhole pri Laporju se uporabi obstoječa dovozna cesta iz občinske ceste s parcelno št. 999/1 k.o. Vrhole pri Laporju.
(2) Za prometno omrežje in ostale utrjene površine velja naslednje:
– cestni priključek iz parcele št. 4/7 k.o. Vrhole pri Laporju na občinsko cesto s parcelno št. 999/1 k.o. Vrhole pri Laporju (kategorizirano kot št. 440101 Pečke–Slov. Bistrica) se uredi v skladu s predpisi in tehničnimi zahtevami, ki urejajo projektiranje cestnih priključkov na javne ceste,
– priključki in njihova neposredna okolica morajo biti urejeni tako, da se z ureditvijo ne zmanjša preglednost na cesti, ovira pluženje in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti,
– izvede se ustrezno odvodnjavanje meteornih voda,
– vsi priključki morajo biti ves čas obstoja vzdrževani tako, da ne predstavljajo nevarnosti za cesto in promet na njej.
(3) Znotraj območja OPPN se uredijo vozne in manipulativne površine. Površine se zasnujejo tako, da je zagotovljena prevoznost vozil določenih s predvideno dejavnostjo in prevoznost intervencijskih in dostavnih vozil. Vse prometne površine morajo biti primerno utrjene.
12. člen
(pogoji za komunalno in energetsko infrastrukturo)
(1) Komunalna in energetska infrastruktura se navezuje na obstoječo infrastrukturo. Vse infrastrukturne ureditve se izvajajo podzemno. Odstopanja v izvedbi infrastrukture so možna v primeru ustreznejših tehničnih in ekonomskih rešitev, vendar morajo biti usklajene z načrtovano prostorsko ureditvijo.
(2) Oskrba z vodo
Z vodo je predvidena oskrba nove stavbe za rejo živali (hleva), ki se naveže na vodovodni cevovod že obstoječega hleva. Merilno mesto vodovoda je obstoječe in se nahaja ob stanovanjski hiši na parceli št. 1304 k.o. Vrhole pri Laporju.
(3) Odvod odpadnih voda
a) Odpadne komunalne vode je potrebno odvajati skladno z zakonodajo. Komunalne odpadne vode iz stavbe za rejo živali (hleva) se vodijo v malo čistilno napravo, ki se uredi na parceli št. 1303 k.o. Vrhole pri Laporju. Iztok očiščenih voda se spelje v meteorno kanalizacijo, ki vodi v ponikovalnico. V kmečki lopi ni predvidena oskrba z vodo in posledično v njej ne bodo nastajale odpadne komunalne vode.
b) Padavinske vode obravnavanega območja je potrebno prioritetno ponikati, ponikovalnice se načrtujejo izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin se izvede na način, da bo v čim večji meri zmanjšan odtok padavinskih voda iz urbanih površin. Uredi se kontroliran odvod meteornih voda.
V primeru onesnaženosti meteornih voda je potrebno vode očistiti preko lovilcev olj in maščob.
c) Tehnološke odpadne vode predstavlja gnojevka, ki se bo začasno skladiščila v lagunah pod hlevom.
Vsi vodi za odvajanje odpadne vode – gnojevke kot so gnojna jama in zbirni kanali v hlevu morajo biti načrtovani vodotesno in odporni na gnojevko.
Za skladiščenje gnoja se uporabi obstoječe gnojišče ob obstoječem gospodarskem poslopju.
(4) Električno omrežje
Oskrba objektov (hleva in kmečke lope) z električno energijo je načrtovano iz obstoječega elektro omrežja, preko obstoječih merilnih mest. Merilno mesto se nahaja na parceli št. 1304, k.o. Vrhole pri Laporju.
(5) Komunalni odpadki
Odvoz in zbiranje komunalnih odpadkov je potrebno urediti v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter v skladu s veljavnim občinskim odlokom.
Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora biti v skladu z določili veljavne zakonodaje, prav tako ravnanje z morebitnimi posebnimi odpadki.
(6) Odstopanja pri trasah komunalnih in energetskih vodov ter naprav so dovoljena s soglasjem upravljavcev. V skladu s pogoji upravljavcev so dopustne tudi izvedbe komunalnih, energetskih in drugih vodov in naprav, ki jih v fazi priprave OPPN ni bilo možno predvideti.
Vsi komunalni vodi v ureditvenem območju OPPN naj se izvajajo v cestnem telesu, razen kadar to ni racionalno ali ni možno.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
13. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja izven zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE
14. člen
(varovanje okolja)
(1) Varstvo pred hrupom
Skladno z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se ureditveno območje nahaja v območju III. stopnje varstva pred hrupom.
Na območju OPPN ni predvidenih dejavnosti, ki bi presegle predpisane obremenitve s hrupom. Zagotoviti je potrebno ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene.
(2) Varstvo zraka
Pri načrtovanju dejavnosti je potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov s področja varstva zraka tako, da ne bodo presežene posamezne vrednosti, ki so opredeljene v predpisih, ki urejajo področje emisij snovi v zrak.
Koncentracija smradu, ki se sprošča iz hleva, mora biti ob primernem prezračevanju minimalna. Sistemi primernega prezračevanja v hlevu morajo odvesti izrabljen zrak in dovesti svež zrak, ne da bi pri tem škodovali živini ali osebju v hlevu. Celoten hlev mora biti enakomerno in stalno prezračen tako, da se v okolju ne sproščajo snovi, ki povzročajo prekomeren smrad.
Mešanje in črpanje gnojevke in gnojnice ter odvoz gnojevke in gnoja na travniške in njivske površine je potrebno izvajati v skladu Z Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati: zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih ter preprečiti prašenja, vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin.
(3) Varstvo voda
Na obravnavanem območju je potrebno upoštevati predpise s področja varstva voda in lokalne predpise. Nameravan poseg ne sme vplivati na zmanjšanje kvalitete podzemnih voda in vodotokov.
Pri gnojenju travniških in njivskih površin z gnojevko in gnojem je potrebno upoštevati Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, kjer so podrobneje določeni ukrepi za zmanjšanje in preprečevanje onesnaženja voda, ki ga povzročajo nitrati iz kmetijskih virov.
Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi vodnega soglasja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda pristojno ministrstvo.
Obravnavano območje ni poplavno ogroženo, prav tako na tem območju ni vodotokov oziroma predvidenih posegov na vodna zemljišča vodotokov. Obravnavana lokacija se ne nahaja v območju vodovarstvenega pasu vodnih virov.
(4) Ravnanje z odpadki
Odvoz in zbiranje odpadkov se urediti v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje s komunalnimi odpadki, ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Komunalni odpadki se zbirajo ločeno.
Ravnanje z gradbenimi in kosovnimi odpadki mora biti v skladu z določili veljavne zakonodaje, prav tako ravnanje z morebitnimi posebnimi odpadki.
(5) Varovanje tal
Novozgrajeni objekti ne smejo povzročati onesnaženja ali zastrupitve tal. Kanalizacija in priključki morajo biti izvedeni vodotesno. Gnojna jama in zbirni kanali v hlevu morajo biti načrtovani vodotesno in odporni na gnojevko.
Pri gnojenju travniških in njivskih površin z gnojevko in gnojem je potrebno upoštevati Uredbo o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, kjer so določene mejne vrednosti vnosa dušika iz kmetijskih virov v tla ali na tla.
Z rodovitno plastjo tal, ki se odstrani iz matične podlage, je potrebno med gradnjo in po izgradnji zagotoviti racionalno ravnanje. Prst se mora odstraniti tako, da se ohrani njena plodnost in količina.
15. člen
(varovanje narave)
(1) Na območju obravnavanega OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost.
(2) Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic in za zasaditev z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO, VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
16. člen
(ukrepi za obrambo, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje OPPN se ne nahaja na predelu z naravnimi omejitvami kot so poplavnost in visoka podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena.
Območje se nahaja na območju VII. stopnje potresne ogroženosti po MSC lestvici. Pri projektiranju se upošteva potresna varnost skladno z zakonodajo. Upošteva se podatek projektnega pospeška tal, ki na tem območju znaša 0,125 g.
(2) Požar
Za območje OPPN je pri načrtovanju potrebno smiselno upoštevati določila Zakona o varstvu pred požarom in Pravilnika o požarni varnosti v stavbah, ki določata, da je pri načrtovanju posameznih objektov potrebno upoštevati zlasti:
– odmike med objekti ali protipožarne ločitve med objekti za preprečevanje širjenja požara,
– potrebno skupno količino vode za gašenje, ki predstavlja pomemben vhodni podatek za načrtovanje vodooskrbe obravnavanega območja, hidrantno omrežje mora izpolnjevati pogoje glede pritiska in kapacitete,
– intervencijske in postavitvene površine za gasilce v skladu z veljavnim standardom,
– povečano možnost nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov,
– možnost širjenja požara med posameznimi objekti.
Odmiki med objekti so prikazani na grafični prilogi št. 3: Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.
(3) Pri graditvi objektov morajo biti izpolnjene zahteve za varnost pred požarom, določene s predpisi o graditvi objektov. Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi, sklopi konstrukcij objektov morajo biti zgrajeni oziroma izdelani tako in iz takih materialov, da je zagotovljena požarna varnost v skladu s predpisi. Ob rekonstrukciji in vzdrževanju objektov se požarna varnost objektov ne sme zmanjšati.
(4) Zemljišče v območju OPPN je v primeru požara dostopno intervencijskim vozilom po predvidenih dovoznih poteh. Intervencijske poti so prikazane na grafični prilogi št. 7: Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
(5) Hidrantna mreža
V primeru požara se bo za gašenje uporabljala voda iz obstoječega nadzemnega hidranta, ki se nahaja na parc. št. 999/1 k.o. Vrhole pri Laporju, kot je prikazano na grafični prilogi št. 7: Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
(6) V primeru nezgod v času gradnje, nesreč v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih tekočin in materialov, je treba z ukrepi preprečiti izlitje nevarnih snovi v vodotoke in takoj obvestiti najbližji center za obveščanje.
VIII. NAČRT PARCELACIJE
17. člen
(načrt parcelacije)
Mejne točke parcel in objektov so razvidne iz grafične priloge št. 8: Načrt parcelacije.
18. člen
(javno dobro)
Na območju obravnavanega OPPN ni zemljišč, ki bi predstavljala javno dobro.
IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN
19. člen
(etapnost gradnje)
Izvedba OPPN je možna v več medsebojno neodvisnih fazah, pri čemer je prva faza izgradnja javne gospodarske infrastrukture in nato gradnja objektov v medsebojno časovno neodvisnih fazah. Namembnost zemljišč do vzpostavitve gradbene parcele ostaja enaka sedanji.
X. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
20. člen
(odstopanja)
Odstopanja od tehničnih rešitev (komunalna, energetska in prometna infrastruktura), določenih s tem prostorskim aktom, so dopustna, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju okoljevarstvenih ali hidroloških ali geoloških ali vodnogospodarskih ali lastniških ali drugih razmer ugotovi, da so z oblikovalskega ali gradbenotehničnega ali okoljevarstvenega vidika ali vidika racionalnosti možne boljše tehnične rešitve, ki pa ne smejo povzročiti negativnega vpliva načrtovanega posega na sosednje objekte in parcele, ne smejo poslabšati videza obravnavanega območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih pogojev in ne smejo povečati negativnih vplivov na okolje. Spremembe morajo biti skladne s predpisi. Pod enakimi pogoji je možno uvesti tudi dodatne komunalne naprave, ki v tem OPPN niso predvidene. Odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi.
XI. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV, LASTNIKOV IN IZVAJALCEV
21. člen
(obveznost investitorjev in izvajalcev)
(1) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do sosednjih objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.
(2) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, izravnati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke.
(3) Izvajalec del mora med gradnjo zagotoviti nemoteno delovanje in vzdrževanje obstoječih komunalnih vodov.
XII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine Slovenska Bistrica in Upravni enoti Slovenska Bistrica.
23. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
24. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-3/2013-17/12
Slovenska Bistrica, dne 6. junija 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti