Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 478-54/12 Ob-3000/13 , Stran 1984
Št. 478-54/12 Ob-3000/13
Na podlagi 20. in 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), 35. do 39. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12), in Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 51/09, 38/10) objavlja Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid
javni poziv
za zbiranje ponudb za nakup nepremičnin
I. Naziv in sedež prodajalca in organizatorja javnega zbiranja ponudb: Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid, matična številka 5881463, tel. 05/38-99-200, faks 05/38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si. II. Opis predmeta javnega zbiranja ponudb z izhodiščno ceno: A/ Predmet prodaje je nepremičnina, parc. št. 367/17, k.o. Kobarid. Gre za nezazidano stavbno zemljišče na območju Industrijske cone Kobarid, in sicer na njeni jugovzhodni strani v neposredni bližini tovarne TIK, v celoti komunalno opremljeno, s površino parcele 3.898 m2. Izhodiščna vrednost: a. Izhodiščna cena znaša 155.920,00 EUR. b. V ceni ni zajet davek na dodano vrednost. c. V primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi ponudniki takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1% tako določene izklicne cene. B/ Predmet prodaje je nepremičnina ID 2223-711-2 – stanovanje št. 2, na naslovu Markova 7, Kobarid. Izhodiščna cena znaša 16.000,00 EUR (brez DDV). Izhodiščna vrednost: a. Izhodiščna cena znaša 16.000,00 EUR. b. V ceni ni zajet davek na dodano vrednost. c. V primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi ponudniki takoj po izvedenem javnem odpiranju ponudb opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1% tako določene izklicne cene. III. Vrsta pravnega posla, ki je predmet dražbe Vrsta pravnega posla je: – prodaja nezazidanega stavbnega zemljišča (pod točko A); – prodaja stanovanja (pod točko B); IV. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 1. Nepremičnine so naprodaj po sistemu »videno–kupljeno«, poznejših reklamacij v primeru napak prodajalec ne bo upošteval. Prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 2. Nepremičnine bodo prodane ponudniku, za katerega bo imenovana komisija ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo, in bo s sklepom županje izbran za najugodnejšega ponudnika. 3. Stroške overitve podpisa prodajalca pri notarju ter stroške zemljiškoknjižnega prepisa, kakor tudi davek na dodano vrednost oziroma davek na promet nepremičnin plača kupec. 4. V izhodiščni ceni davek na dodano vrednost ni vključen. 5. Rok za podpis pogodbe je 15 dni od opravljenega izbora najugodnejšega ponudnika (tj. prejema sklepa o izboru). Če najugodnejši ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, lahko prodajalec na njegovo zahtevo podaljša rok za sklenitev pogodbe, za 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, se pogodba ne sklene, prodajalec pa zadrži njegovo varščino. 6. Kupnino je kupec dolžan plačati v roku 30 dni po podpisu pogodbe na podlagi računa, ki mu ga izstavi prodajalec skupaj z izvodom pogodbe. Plačilo celotne kupnine v prej določenem roku, je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se pogodba razdre, varščina pa zadrži. 7. Zemljiškoknjižno dovolilo za vpis lastninske pravice na nepremičnini v zemljiško knjigo prodajalec izroči kupcu po prejemu celotne kupnine. 8. Vplačano varščino bo prodajalec uspelemu dražitelju vračunal v kupnino, neuspelim dražiteljem pa se bo varščina vrnila brez obresti v roku 30 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika. V. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb: 1. V postopku zbiranja ponudb lahko sodeluje domača ali tuja pravna ali fizična oseba, ki se izkaže, da ima sedež na območju Evropske unije ali katerekoli izmed njenih članic. 2. Ponudnik mora v roku za zbiranje ponudb v urejeni mapi predložiti zavezujočo ponudbo z naslednjo vsebino: – kopijo osebnega dokumenta za fizične osebe; – izpisek iz sodnega registra za pravne osebe oziroma izpisek iz poslovnega registra za samostojne podjetnike posameznike, ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – v primeru, da je ponudnik iz katere druge države Evropske unije, mora predložiti uradno prevedeno potrdilo o državljanstvu oziroma izpisek iz pristojnega registra za pravne osebe; – kopijo davčne številke oziroma ID za DDV; – potrdilo o plačani varščini v znesku 10% izhodiščne cene za nepremičnino, na transakcijski račun Občine Kobarid, številka SI56 0124 6010 0015 011, BIC BANKE: BSLJSI2X, koda namena: OTHR, namen: »varščina – javno zbiranje ponudb – nepremičnina parc. št. _____ (ponudnik navede parc. št. nepremičnine, ki je predmet ponudbe), k.o. _________ (ponudnik navede katastrsko občino, v kateri se nahaja nepremičnina, ki je predmet ponudbe)«, referenca: SI00 478-61/2012; – ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene nepremičnine; – način in rok plačila kupnine; – izjavo o sprejemanju pogojev javnega zbiranja ponudb (Priloga 1), in – izjavo o vezanosti na dano ponudbo do dneva sklenitve prodajne pogodbe z izbranim ponudnikom (Priloga 2). Ponudba se šteje za popolno, če vsebuje vse zgoraj navedene sestavine. 3. Ponudniki morajo oddati ponudbo v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine parc. št. _____ (ponudnik navede parc. št. nepremičnine, ki je predmet ponudbe), k.o. _________ (ponudnik navede katastrsko občino, v kateri se nahaja nepremičnina, ki je predmet ponudbe)«, na naslov Občina Kobarid, Trg svobode 2, 5222 Kobarid. 4. Rok za oddajo vseh ponudb je 18. 7. 2013, do 10. ure. Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele v sprejemno pisarno Občine Kobarid najkasneje do roka za oddajo ponudb, ne glede na vrsto dospetja. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen naziv in naslov ponudnika. 5. Odpiranje ponudb je javno in bo v prostorih občinske uprave na naslovu Trg svobode 2, 5222 Kobarid, dne 18. 7. 2013 ob: – 13. uri za prvonavedeno nepremičnino, – 13.30 za drugonavedeno nepremičnino. Ponudniki bodo o izboru obveščeni v roku 8 dni po odpiranju prispelih ponudb. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bo komisija kot glavni kriterij upoštevala višino ponujene cene; najugodnejši bo torej ponudnik z najvišjo ponujeno ceno, ki pa ne sme biti nižja od izhodiščne cene. V primeru, da bo podanih več ponudb z enako najvišjo ponudbeno ceno, bo med najugodnejšimi ponudniki takoj po javnem odpiranju ponudb opravljena javna dražba, pri čemer bo za izklicno ceno določena cena, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, najnižji znesek višanja pa bo 1% tako določene izklicne cene. VI. Drugi pogoji: objava javnega poziva za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo za nepremičnino, ki je predmet javnega poziva. Občina Kobarid lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla ustavi postopke prodaje, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom vrne plačana varščina, ter stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. VII. Informacije Vsa dodatna pojasnila dobijo interesenti na Občini Kobarid, tel. 05/38-99-200 (vsak delovni dan med 9. in 10. uro), faks 05/38-99-211, e-mail: obcina@kobarid.si ali pravna.sluzba@kobarid.si. Ogled nepremičnin je mogoč po predhodnem dogovoru, najkasneje tri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Na sedežu občine je možno pridobiti obrazec izjave o strinjanju s pogoji in obrazec o vezanosti ponudnika. Navedena obrazca sta objavljena tudi na spletni strani občine (www.kobarid.si). Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Kobarid: www.kobarid.si, na oglasni deski Občine Kobarid in na oglasni deski krajevnih skupnosti, na območju katerih se nahajajo nepremičnine, ki so predmet javnega zbiranja ponudb.
Občina Kobarid

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti