Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 410-0037/2013-2 Ob-2990/13 , Stran 1969
Št. 410-0037/2013-2 Ob-2990/13
Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Divača v obdobju 2008–2013 (Uradni list RS, št. 84/08) in Odloka o proračunu Občine Divača za leto 2013 (Uradni list RS, št. 32/13), objavlja Občina Divača
javni razpis
za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Divača za leto 2013
1. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za subvencioniranje ukrepov za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči, in sicer: A. pomoči za skupinske izjeme, B. pomoči »de minimis«. 2. Višina sredstev Skupni znesek razpisanih sredstev znaša 10.000,00 EUR in je zagotovljen v proračunu Občine Divača za leto 2013, na postavki 110001 »Sredstva za pospeševanje kmetijstva po razpisu«. V letu 2013 se iz navedenih sredstev subvencionira naslednje ukrepe: – zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu v višini 8.000,00 EUR, – stroške transporta iz odročnih krajev v višini 2.000,00 EUR. Kolikor sredstva za posamezen ukrep ne bodo porabljena v celoti, se lahko preostanek sredstev s sklepom župana prerazporedi za subvencioniranje drugega ukrepa, navedenega v tem razpisu. Sredstva za programe na področju kmetijstva se dodeljujejo kot nepovratna sredstva. Pri obravnavi se ne glede na prijavljeno vrednost investicije oziroma programa kot najvišja vrednost upošteva vrednost 2.000,00 EUR. Najmanjši znesek pomoči, ki bo dodeljen, znaša 100,00 EUR. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek. Upoštevajo se predračuni in računi izdani v letu 2013. 3. Upravičenci do subvencije 3.1. Do subvencije za izvedbo programov ali investicij so upravičene: – Organizacije, ki so registrirane za izvajanje programov na področju kmetijstva na območju Občine Divača. – Registrirana stanovska društva, interesna združenja in zveze, zavodi, organizacije proizvajalcev ter druge izvajalske organizacije in institucije, ki delujejo na področju kmetijstva in živilstva na območju občine. 3.2. Splošni pogoji subvencioniranja Do sredstev niso upravičeni prosilci, ki so že pridobili državno pomoč za isti namen oziroma se lahko prijavijo na razpis in pridobijo sredstva le do stopnje intenzivnosti, določene s tem razpisom. Upravičencu, pri katerem se ugotovi, da je navajal neresnične ali zavajajoče podatke, se sredstev ne odobri. V primeru, da bodo prejemniki sredstva nenamensko porabili, bodo morali sredstva v celoti, s pripadajočimi zakonskimi obrestmi, vrniti, izgubili pa bodo tudi pravico do drugih sredstev za obdobje dveh let. 3.3. Prosilci morajo predložiti: – podpisan in čitljiv obrazec »vloga za prijavo na javni razpis«, – realno, strokovno oceno upravičenih stroškov: za ukrepe s področja skupinskih izjem predložiti predračun – v času po prejetem sklepu o odobritvi sredstev obvezno predložiti še račun in dokazilo o plačilu računa (plačilni nalog, potrdilo o izvedeni transakciji, blagajniški prejemek …). Računi in dokazila o plačilu računov morajo biti iz obdobja od dne prejema sklepa do 28. 12. 2013, – predračun ali račun za ukrepe s področja »de minimis« za obdobje celega leta 2013, – izjavo o kumulaciji sredstev, – izjavo o resničnosti podatkov. Vloga upravičenca mora biti popolna. Vsebovati mora s tem razpisom in v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke in priloge. Nepopolne vloge, ki v zahtevanem roku (8 dni) niso dopolnjene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne. 4. Ukrepi subvencioniranja 4. A. Skupinske izjeme 4. A. 2. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu Predmet podpore: – izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin, – svetovalne storitve, – organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih, – širjenje znanstvenih dognanj, – publikacije, kot so katalogi in spletišča. Upravičeni stroški: – Na področju organiziranja in izvedbe programov izobraževanja in usposabljanja kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu (predavanja, informativna izobraževanja, krožki, tečaji, prikazi, strokovne ekskurzije): najem prostora, honorar izvajalcu, gradiva za udeležence, stroški strokovnih ekskurzij ipd. – Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih: stroški udeležbe, potni stroški, stroški izdaje publikacij, stroški izdelave reklamnih biltenov, najemnine in opremljanje razstavnih prostorov, najem stojnic na sejmih, razstavah, predstavitvah, materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov, simbolične nagrade. – Publikacije, kot so katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve in vzdrževanja internetne strani). Bruto intenzivnost pomoči: – pomoč lahko krije do 100% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem. Upravičenci do pomoči: – registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva in prehrane na območju občine, – organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine. Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na ustreznem območju in to na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. Če tehnično podporo zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na stroške za zagotavljanje storitve. Pogoji za pridobitev: – finančno ovrednoten program dela za tekoče leto (2013), – potrjen program dela za tekoče leto (2013), – seznam aktivnosti izvedenih v obdobju 2012 na območju Občine Divača in predlog aktivnosti za leto 2013, – v času prijave na razpis predračuni za leto 2013. Po prejemu sklepa o odobritvi sredstev do 28. 12. 2013 pa obvezno račune in potrdila o njihovem plačilu. Računi in potrdila o njihovem plačilu so sestavni del poročila, ki ga mora prijavitelj oddati na Občino Divača najkasneje do 28. 12. 2013, – dokazila o vključenosti pravnih, fizičnih oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev, z območja občine Divača (seznam članov). 4.B. Pomoči »de minimis« 4. B. 2. Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev Namen ukrepa: – pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Upravičeni stroški: – operativni stroški tovornega prevoza za kilometer. Upravičenci do pomoči: – subjekti, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti transporta. Bruto intenzivnost pomoči: – do 100% upravičenih operativnih stroškov tovornega transporta. Pogoji za pridobitev sredstev: – vlagatelj/izvajalec transporta mora predložiti dokazilo o opravljenih tovornih transportih na odročnih območjih, z navedbo razdalj za obdobje celega leta 2013, – seznam lokalnih odročnih prog z navedbo razdalj in številom prevozov letno, – fotokopijo dokazila o registraciji oziroma izpolnjevanju pogojev opravljanja tovrstne dejavnosti. 5. Obdobje porabe sredstev Obdobje za katero so namenjena sredstva iz tega javnega razpisa je proračunsko leto 2013. Za ukrepe, ki spadajo med »skupinske izjeme« velja, da gre za državne pomoči, ki se ne smejo dodeljevati za že izvedene aktivnosti. Upravičenec lahko uveljavlja pomoč za ukrepe izvedene v obdobju od odobritve sredstev s strani Občine Divača do 28. 12. 2013. Računi in dokazila o plačilu računov za izvedene aktivnosti morejo biti z datumom iz tega obdobja. 6. Rok in način prijave Rok za vložitev vlog: – za oba ukrepa – 20-dni od objave razpisa v Uradnem listu RS. Kot pravočasne vloge se štejejo vloge prispele do določenega datuma osebno v sprejemno pisarno občine Divače oziroma po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača. Nepravočasnih vlog komisija ne bo obravnavala in bodo naslovnikom neodprte vrnjene. Vlogo – prijavni obrazec z zahtevano dokumentacijo je potrebno vložiti v zaprti kuverti, s pripisom: »Ne odpiraj razpis kmetijstvo 2013 – Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu« ali »Ne odpiraj razpis kmetijstvo 2013 – Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev«. V primeru, da prijavitelj pošilja vloge za oba ukrepa, mora biti vsaka vloga v svoji kuverti. Na kuverti mora biti označen naziv in polni naslov prijavitelja. 7. Pregled in ocenitev vlog: komisija bo obravnavala pravočasno prispele vloge v roku 8 dni od zaključka razpisa. Odpiranje vlog ne bo javno. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog bodo prijavitelji pozvani na dopolnitev vloge. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnili v navedenem roku, se s sklepom zavržejo. 8. Prijavitelji bodo obveščeni o izidu razpisa v roku 30 dni od oddaje vloge. Razpisno dokumentacijo zainteresirani dvignejo v sprejemni pisarni Občine Divača, Kolodvorska ulica 3a, Divača, in na Kmetijski svetovalni službi Sežana, Sejmiška 1a, Sežana. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani Občine Divača: www.divaca.si. Vse informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Divača, pri kontaktni osebi Nataši Macarol, na tel. št. 05/7310-938.
Občina Divača

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti