Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2133. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič, stran 6406.

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 20. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Semič
1. člen
Občinski svet Občine Semič na predlog JP Komunala Črnomelj, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju občine Semič, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb; oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ter omrežnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.
2. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitev OSKRBE S PITNO VODO.
Cena storitve je 0,8469 € za m3, (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.
Cena omrežnine (brez DDV) je:
+---------------------+------------------+------------------+
|Premer vodomera   |   Faktor   | Omrežnina v € na |
|oziroma priključka  |         |   mesec    |
+---------------------+------------------+------------------+
|DN < / = 20     |    1,00    |   10,960   |
+---------------------+------------------+------------------+
|20 < DN <40     |    3,00    |   32,880   |
+---------------------+------------------+------------------+
|40 < / = DN < 50   |   10,00    |   109,600   |
+---------------------+------------------+------------------+
|50 < / = DN < 65   |   15,00    |   164,400   |
+---------------------+------------------+------------------+
|65 < / = DN < 80   |   30,00    |   328,800   |
+---------------------+------------------+------------------+
|80 < / = DN <100   |   50,00    |   548,000   |
+---------------------+------------------+------------------+
|100 < / DN <150   |   100,00   |  1.096,000   |
+---------------------+------------------+------------------+
|150 < / = DN     |   200,00   |  2.192,000   |
+---------------------+------------------+------------------+
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno z zgornjo preglednico.
3. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitev ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD.
Cena storitve je 0,2207 € za m3, (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določene s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.
K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
+---------------------+------------------+------------------+
|Premer vodomera   |   Faktor   | Omrežnina v € na |
|oziroma priključka  |         |   mesec    |
+---------------------+------------------+------------------+
|DN < / = 20     |    1,00    |   3,010    |
+---------------------+------------------+------------------+
|20 < DN <40     |    3,00    |   9,030    |
+---------------------+------------------+------------------+
|40 < / = DN < 50   |   10,00    |   30,100   |
+---------------------+------------------+------------------+
|50 < / = DN < 65   |   15,00    |   45,150   |
+---------------------+------------------+------------------+
|65 < / = DN < 80   |   30,00    |   90,300   |
+---------------------+------------------+------------------+
|80 < / = DN <100   |   50,00    |   150,500   |
+---------------------+------------------+------------------+
|100 < / DN <150   |   100,00   |   301,000   |
+---------------------+------------------+------------------+
|150 < / = DN     |   200,00   |   602,000   |
+---------------------+------------------+------------------+
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
4. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitev, VEZANIH NA OBSTOJEČE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE.
Cena storitve je 0,1951 € za m3, (brez DDV).
Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se poraba pitne vode ne meri, se storitev obračuna tako, da se upošteva 0,15 m3 porabe pitne vode na osebo na dan.
K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
+----------------------+-----------------+------------------+
|Premer vodomera    |   Faktor   | Omrežnina v € na |
|oziroma priključka  |         |    mesec   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|DN < / = 20      |   1,00    |    1,140   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|20 < DN <40      |   3,00    |    3,420   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|40 < / = DN < 50   |   10,00   |   11,400   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|50 < / = DN < 65   |   15,00   |   17,100   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|65 < / = DN < 80   |   30,00   |   34,200   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|80 < / = DN <100   |   50,00   |   57,000   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|100 < / DN <150    |   100,00   |   114,00   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|150 < / = DN     |   200,00   |   228,000   |
+----------------------+-----------------+------------------+
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.
5. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD.
Cena storitve je 0,4623 € za m3, (brez DDV).
Cena omrežnine (brez DDV) je:
+----------------------+-----------------+------------------+
|Premer vodomera    |   Faktor   |  Omrežnina na  |
|           |         |   mesec    |
+----------------------+-----------------+------------------+
|DN < / = 20      |   1,00    |   1,140    |
+----------------------+-----------------+------------------+
|20 < DN <40      |   3,00    |   3,420    |
+----------------------+-----------------+------------------+
|40 < / = DN < 50   |   10,00   |   11,400   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|50 < / = DN < 65   |   15,00   |   17,100   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|65 < / = DN < 80   |   30,00   |   34,200   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|80 < / = DN <100   |   50,00   |   57,000   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|100 < / DN <150    |   100,00   |   114,00   |
+----------------------+-----------------+------------------+
|150 < / = DN     |   200,00   |   228,000   |
+----------------------+-----------------+------------------+
Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
6. člen
Občinski svet Občine Semič potrdi ceno izvajanja storitve ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV.
Cena storitve je 0,1155 € za kg, (brez DDV).
Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 20 kg odpadkov na mesec, 1 m2 poslovnih površin pa 2,07 kg odpadkov mesečno.
Cena za uporabo infrastrukture je 0,0231 za kg (brez DDV).
7. člen
Občina Semič bo subvencionirala 35 % cene omrežnine za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN, ter ceno za uporabo infrastrukture tistim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.
Občina Semič in izvajalec gospodarskih javnih služb JP Komunala d.o.o. Črnomelj razmerja v zvezi z najemnino infrastrukture in subvencijami uredijo s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb.
8. člen
Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju Občine Semič, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.
9. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Cene se začnejo uporabljati od 1. 7. 2013 naprej.
Št. 354-31/2013-5
Semič, dne 28. junija 2013
Županja
Občine Semič
Polona Kambič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti