Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2108. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica, stran 6371.

Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt, Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10, 62/10 in 94/10), Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Dogovora o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014 (Uradni list RS, št. 46/13) in 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Mežica na 21. seji dne 12. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v vrtcu Mežica
1.
Cene dnevnih programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Mežica, enota vrtec Mežica znašajo mesečno:
+----------------------------+-------------------+
|I. starostno obdobje    |      398,37 €|
+----------------------------+-------------------+
|II. starostno obdobje    |      297,71 €|
+----------------------------+-------------------+
|Kombinirani oddelek     |      333,25 €|
+----------------------------+-------------------+
Cena poldnevnega programa za II. starostno obdobje (4–6 ur dnevno) znaša 266,98 € mesečno.
2.
Stroški programa za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redni oddelek vrtca, so sestavljeni iz cene programa, v katerega je vključen otrok, in dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi (dodatna strokovna pomoč in stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok).
3.
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 33,18 €. Cena ene malice znaša 0,63 €, enega kosila pa 0,95 €.
4.
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednjega leta. Pravice in obveznosti staršev in vrtca ureja Pogodba o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki jo sklenejo starši in vrtec ob vključitvi otroka v vrtec. Starši lahko kadarkoli prekinejo to pogodbo in otroka izpišejo iz vrtca. Izpis otroka iz vrtca starši sporočijo 30 dni pred nameravanim izpisom.
5.
Starši otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca.
Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca.
Starši plačajo rezervacijo v višini 25 % zneska določenega s sklepom oziroma določbo o plačilu staršev za program, v katerega je otrok vpisan.
6.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Mežica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, razliko med ceno programa in rezervacijo pa krije občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa.
7.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža:
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo računovodstvo šole o otrokovi odsotnosti do pol osme ure zjutraj, se staršem zniža cena programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem (glede na plačilo staršev v odstotku od cene programa), če pa starši otrokove odsotnosti ne sporočijo, se jim za neodjavljene in neprevzete obroke zaračuna poln znesek živil (1,58 € na dan), občini pa se za dneve otrokove odsotnosti strošek živil odšteje;
– v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno en mesec, so starši ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila v celoti oproščeni plačila.
Ta določila se upoštevajo za starše otrok, za katere je Občina Mežica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa.
Staršem, ki po otroka ne pridejo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 7,70 € za vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca.
8.
Zaradi izpisa otroka iz vrtca, ki vstopa s 1. 9. v osnovno šolo, v času od 1. julija do 31. avgusta, Občina Mežica krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka.
9.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica (Uradni list RS, št. 109/12).
10.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2013 dalje.
Št. 602-0002/2013-1
Mežica, dne 12. junija 2013
Župan
Občine Mežica
Dušan Krebel l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti