Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica, stran 6384.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, št. 76/08 in 79/09, 14/10, 51/10, 84/10, 40/12) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 6. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica
1. člen
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Razvojno-informacijski center Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 17/00) se spremeni 4. člen prvotnega odloka, tako da se sedaj glasi:
»– Ime zavoda: Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica
– Sedež zavoda: Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
– Skrajšano ime zavoda: RIC Slovenska Bistrica.«
2. člen
Spremeni se 5. člen odloka, tako da se glasi:
»Dejavnost zavoda je:
58.110 – Izdajanje knjig
58.120 – Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 – Izdajanje časopisov
58.140 – Izdajanje revij in druge periodike
58.190 – Drugo založništvo
58.210 – Izdajanje računalniških iger
58.290 – Izdajanje drugih računalniških programov
59.200 – Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
62.010 – Računalniško programiranje
62.030 – Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 – Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110 – Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 – Obratovanje spletnih portalov
63.990 – Druge dejavnosti informacijskih storitev
69.200 – Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.210 – Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 – Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129 – Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
71.200 – Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200 – Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 – Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 – Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300 – Prevajanje in tolmačenje
74.900 – Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.400 – Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih del
82.110 – Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 – Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 – Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990 – Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
84.130 – Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje
94.110 – Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
71.111 – Arhitekturna in urbanistična dejavnost
79.110 – Dejavnost potovalnih agencij
79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
90.010 – Umetniško uprizarjanje
90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 – Umetniško ustvarjanje
47.782 – Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z novim blagom
47.810 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 – Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
10.310 – Predelava in konzerviranje krompirja
10.320 – Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.390 – Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.710 – Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 – Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.730 – Proizvodnja testenin
10.810 – Proizvodnja sladkorja
10.820 – Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.850 – Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.890 – Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
47.210 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
47.240 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki
47.290 – Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
49.410 – Cestni tovorni promet
56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 – Druga oskrba z jedmi.«
3. člen
Spremeni se 6. člen odloka, tako da se glasi:
»– Organi zavoda so:
– svet zavoda
– direktor zavoda.«
4. člen
Spremeni se 7. člen odloka, tako da se glasi:
»Zavod upravlja sedemčlanski svet zavoda s pristojnostmi, določenimi z zakonom in statutom zavoda. Člane sveta zavod imenuje:
– štiri predstavnike imenuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na predlog političnih strank in župana
– enega predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno
– dva predstavnika imenuje Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na predlog zainteresirane s področja gospodarstva (malo gospodarstvo, interesna združenja, turizem …) in upravljanja s človeškimi viri.
Člani sveta zavoda izvolijo izmed sebe predsednika sveta zavoda. Prvo sejo sveta zavoda skliče direktor oziroma vršilec dolžnosti direktorja v roku 30 dni po izvolitvi oziroma imenovanju vseh članov sveta zavoda. Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Svet zavoda odloča z večino glasov navzočih članov.«
5. člen
V odloku se spremeni 8. člen, tako da se glasi:
»Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Direktorja imenuje ustanovitelj na podlagi javnega razpisa na predlog sveta zavoda. Prav tako direktorja razrešuje ustanovitelj zavoda na predlog sveta zavoda. Mandat direktorja traja pet let in je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan, kdor izpolnjuje z zakonom določene pogoje za sklenitev delovnega razmerja in ima najmanj sedmo stopnjo strokovne izobrazbe in najmanj štiri leta delovnih izkušenj. Drugi pogoji se določijo s statutom zavoda.«
6. člen
V odloku se briše 9. člen. Ostali členi se preštevilčijo.
7. člen
V odloku se spremeni 14. člen, tako da se glasi:
»V primeru pristopa drugih zainteresiranih občin k delovanju zavoda, se ustanoviteljske pravice in obveznosti uredijo z aktom o sooustanovitvi.«
8. člen
V odloku se briše 16. člen. Ostali členi se preštevilčijo.
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-3/2013-17/10
Slovenska Bistrica, dne 6. junija 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti