Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2075. Odločba o razveljavitvi 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto, kolikor kategorizira javno pot št. 795491 "Mali Slatnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh, stran 6275.

Številka: U-I-26/12-11
Datum: 13. 6. 2013
O D L O Č B A
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na pobudo Bojane Penca, Novo mesto, na seji 13. junija 2013
o d l o č i l o:
1. Člen 8 Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 18/12 in 59/12), kolikor kategorizira javno pot št. 795491 "Mali Slatnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh, se razveljavi.
2. Pobuda za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 36/09), kolikor je kategoriziral javno pot št. 795491 "Mali Slatnik" v delu, ki je potekal po zemljišču parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh, se zavrže.
O b r a z l o ž i t e v
A.
1. Pobudnica je vložila pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti 6. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju Odlok/09), kolikor kategorizira javno pot "Mali Slatnik" v delu, ki naj bi potekala po njenem in bratovem zemljišču. O kategorizaciji javne poti naj ne bila obveščena, niti naj ji ne bi bila ponujena odškodnina oziroma sklenitev pravnega posla. Za sporno javno pot naj bi izvedela, ko je pridobila lokacijsko informacijo.
2. Mestna občina Novo mesto odgovarja, da je na podlagi 10. člena Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju Odlok o kategorizaciji) prenehal veljati Odlok/09. Zato predlaga zavrženje ali zavrnitev pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka/09. Navaja, da je v pripravi sprememba Odloka o kategorizaciji, na podlagi katere pot št. 795194 (pravilno 795491) "Mali Slatnik" ne bo več kategorizirana.
3. Pobudnica je na podlagi odgovora Mestne občine iz istih razlogov razširila pobudo še na 8. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno pot po njenem zemljišču.
B. – I.
4. Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti lahko da, kdor izkaže svoj pravni interes (prvi odstavek 24. člena Zakona o Ustavnem sodišču, Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12 – v nadaljevanju ZUstS). Po drugem odstavku navedenega člena ZUstS je pravni interes podan, če predpis ali splošni akt, izdan za izvrševanje javnih pooblastil, katerega oceno pobudnik predlaga, neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Po ustaljeni ustavnosodni presoji mora biti pravni interes neposreden in konkreten, morebitna ugoditev pobudnikovemu predlogu pa mora privesti do izboljšanja njegovega pravnega položaja.
5. Odlok/09 je bil z uveljavitvijo Odloka o kategorizaciji razveljavljen. Ker gre za predpis, ki je prenehal veljati med postopkom pred Ustavnim sodiščem, lahko Ustavno sodišče o njegovi ustavnosti in zakonitosti odloča samo ob izpolnjenih pogojih iz drugega odstavka 47. člena ZUstS. Eden od teh pogojev je tudi pravovarstvena potreba pobudnikov. Ta obstaja, če bi se z ugotovitvijo morebitne protiustavnosti in nezakonitosti izpodbijanega predpisa odpravile posledice, ki so nastale zaradi izpodbijanega predpisa (prvi odstavek 47. člena ZUstS). Ker je z Odlokom o kategorizaciji po isti parceli ponovno kategorizirana javna pot, le z morebitno ugoditvijo pobudi za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti izpodbijanega predpisa, ki več ne velja, teh posledic ni mogoče odpraviti. Pobudnica tako ne izkazuje pogojev iz drugega odstavka 47. člena ZUstS, zato je Ustavno sodišče pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka/09 zavrglo (2. točka izreka).
B. – II.
6. Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da je pobudnica lastnica zemljišča parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh, po katerem po njenih navedbah in navedbah nasprotne udeleženke poteka javna pot "Mali Slatnik". Pobudnica zato izkazuje pravni interes za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji, kolikor se nanaša na javno pot, ki poteka po njenem zemljišču. Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Odloka o kategorizaciji Ustavno sodišče ni pošiljalo v odgovor nasprotni udeleženki, saj je ta imela možnost, da odgovori na vse zatrjevane neskladnosti Odloka/09, s katerim je bila na isti parceli pobudnice ponovno kategorizirana javna pot. Ustavno sodišče je pobudo sprejelo in glede na izpolnjene pogoje iz četrtega odstavka 26. člena ZUstS nadaljevalo z odločanjem o stvari sami.
7. Ustava v 69. členu določa, da je razlastitev (odvzem ali omejitev lastninske pravice v javno korist) mogoča le proti nadomestilu v naravi ali proti odškodnini in pod pogoji, ki jih določa zakon. S tem členom Ustava zaradi zagotovitve javne koristi kljub ustavnopravnemu varstvu lastninske pravice, ki jo zagotavlja 33. člen Ustave, omogoča odvzem ali omejitev lastninske pravice na nepremičnini. Ustava v 69. členu zahteva, naj zakon uredi pogoje za razlastitev, razlastitev pa se lahko opravi v postopku, v katerem se za konkretni primer ugotovi, ali so izpolnjeni zakonski pogoji za razlastitev, in v katerem sta zagotovljeni tudi sodno varstvo ter nadomestilo v naravi ali odškodnina.
8. Pojem in status javnih cest ureja 3. člen Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10 in 48/12 – v nadaljevanju ZCes-1). Javne ceste so prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsakdo prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. V prvem odstavku 39. člena ZCes-1 je določeno, da so javne ceste državne in občinske. Po drugem odstavku 39. člena ZCes-1 so državne ceste v lasti Republike Slovenije, občinske pa v lasti občin. Enake določbe je imel tudi Zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 42/09 in 109/09 – ZJC). Občina določeno cesto kategorizira, če je za takšno kategorizacijo izkazana javna korist in če cesta ustreza merilom za kategorizacijo javnih cest. Če so zemljišča, po katerih naj bi potekala javna cesta, ki jo občina namerava kategorizirati, v zasebni lasti, mora občina takšna zemljišča pred kategorizacijo pridobiti s pravnim poslom oziroma v postopku razlastitve.
9. Ustavno sodišče je že v številnih zadevah, v katerih so bili izpodbijani občinski odloki o kategorizaciji javnih cest, sprejelo vsebinsko enake odločitve in ponovilo stališče, da so takšni predpisi v neskladju z Ustavo, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za pridobitev zemljišč oziroma lastnika ni razlastila (npr. odločba št. U-I-289/12 z dne 24. 1. 2013, Uradni list RS, št. 16/13). Tudi v obravnavani zadevi Mestna občina pred kategorizacijo javne poti "Mali Slatnik" s pobudnico ni sklenila pravnega posla za pridobitev njenega zemljišča, po katerem poteka javna pot. Zoper njeno nepremičnino tudi ni bil izveden postopek razlastitve, zato je 8. člen Odloka o kategorizaciji v izpodbijanem delu v neskladju z 69. členom Ustave. Ker 8. člen Odloka o kategorizaciji v tem delu nedopustno posega v lastninsko pravico, je v neskladju tudi s 33. členom Ustave. Ustavno sodišče je zato 8. člen Odloka o kategorizaciji, kolikor kategorizira javno pot "Mali Slatnik" v delu, ki poteka po zemljišču parc. št. 1756/12, k. o. Potov vrh, razveljavilo (1. točka izreka).
C.
10. Ustavno sodišče je sprejelo to odločbo na podlagi tretjega odstavka 45. člena in tretjega odstavka 25. člena ZUstS v sestavi: predsednik dr. Ernest Petrič ter sodnice in sodniki dr. Mitja Deisinger, dr. Dunja Jadek Pensa, mag. Marta Klampfer, dr. Etelka Korpič - Horvat, mag. Miroslav Mozetič, Jasna Pogačar, dr. Jadranka Sovdat in Jan Zobec. Odločbo je sprejelo soglasno.
dr. Ernest Petrič l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti