Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2127. Odlok o spremembah in dopolnitvah »Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 1, stran 6398.

Na podlagi členov 61., 61.a in 61.b v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 21. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah »Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 1
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza, Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03 in 38/06 (v nadaljevanju: ZN Danfoss). Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nadaljevanju: SDZN) je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o. pod številko OPPN-L4/2013 v juniju 2013.
(2) Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta meri približno 2.100 m2 in obsega del zemljišča s parc. št. 1061/20, k.o. Črnomelj.
2. člen
V 4. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: »Na zahodni strani kompleksa se zahodno od obstoječega energetskega objekta in vzporedno z zahodno obvoznico mesta Črnomelj postavi proizvodni objekt in komisionirnica (pakirnica), ki nadomesti obstoječi skladiščni šotor.«
3. člen
V 5. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Proizvodni objekt in komisionirnica: tlorisna velikost je 45,00 m x 45,00 m, z dopustnimi odstopanji do +,- 10 %. Streha objekta je ravna (z minimalni naklonom, skrita za atiko), v svetli barvi, kritina ni bleščeča. Višina objekta je do 13,50 m. Konstrukcija je kombinirana montažna betonska in kovinska. Fasade: izvedba naj bo montažna z izolacijski paneli ali monolitna. Fasada je v svetlih tonih. Dostop v objekt se uredi z dvorišča s severne strani. Oblikovanje objekta je enostavno in usklajeno z obstoječimi objekti v industrijskem območju.«
4. člen
V 25. členu se za III. etapo doda nova IV. etapa, ki se glasi: »IV. etapa: – proizvodni objekt in komisionirnica (pakirnica).«
KONČNE DOLOČBE
5. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se hranijo v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na sedežu Občine Črnomelj in sedežu Upravne enote Črnomelj.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-2/2013
Črnomelj, dne 27. junija 2013
Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

AAA Zlata odličnost