Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2124. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2014, stran 6395.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2014
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Tolmin za leto 2014 (Uradni list RS, št. 28/13) se četrti odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
»(4) Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-------+---------------------------------------+---------------+
|A.   |BILANCA PRIHODKOV           |     v EUR|
|    |IN ODHODKOV              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |Skupina/Podskupina kontov       | Proračun 2014|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI            | 14.655.736,47|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI            | 10.561.236,21|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI            |  8.969.802,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček    |  8.199.932,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |703 Davki na premoženje        |   530.170,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve |   239.700,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI           |  1.591.434,21|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodki od |  1.490.252,21|
|    |premoženja               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |711 Takse in pristojbine       |    5.000,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |712 Denarne kazni           |    8.900,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga     |   17.500,00|
|    |in storitev              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki      |   69.782,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI          |  4.094.500,26|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih   |   956.197,61|
|    |javnofinančnih institucij       |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega   |  3.138.302,65|
|    |proračuna iz sredstev proračuna EU   |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI             | 14.657.856,15|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI             |  2.805.501,42|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim |   523.536,20|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev       |   88.463,00|
|    |za socialno varnost          |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve    |  2.048.974,22|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |409 Sredstva, izločena v rezerve    |   144.528,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI            |  4.727.845,69|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |410 Subvencije             |   142.363,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |411 Transferi posameznikom       |  2.056.042,38|
|    |in gospodinjstvom           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |412 Transferi neprofitnim organizacijam|   267.778,93|
|    |in ustanovam              |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi   |  2.261.661,38|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI         |  5.781.278,02|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev |  5.781.278,02|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI        |  1.343.231,02|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |431 Investicijski transferi prav.   |   32.000,00|
|    |in fizič. osebam, ki niso pror. upor. |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |432 Investicijski transferi      |  1.311.231,02|
|    |proračunskim uporabnikom        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI   |   –2.119,68|
|    |PRIMANJKLJAJ)             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III./1 |PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)    |   –39.684,68|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|III./2 |TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     |  3.027.889,10|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|B.   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV        |        |
|    |IN NALOŽB               |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    2.174,68|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN    |    2.174,68|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV      |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil   |    1.999,68|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |752 Sredstva kupnin iz naslova     |     175,00|
|    |privatizacije             |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     55,00|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH |     55,00|
|    |DELEŽEV                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin       |     55,00|
|    |iz naslova privatizacije        |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN     |    2.119,68|
|    |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV     |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|C.   |RAČUN FINANCIRANJA           |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE              |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |500 Domače zadolževanje        |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|VIII. |ODPLAČILA DOLGA            |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA            |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|    |550 Odplačila dolga          |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|IX.  |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH  |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE           |      0,00|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE           |    2.119,68|
+-------+---------------------------------------+---------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. |      0,00|
|    |12. 2013                |        |
+-------+---------------------------------------+---------------+
                                «
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0033/2012
Tolmin, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti