Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 123 Ob-3028/13 , Stran 1976
Št. 123 Ob-3028/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12) ter določbami Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13) objavlja
javno dražbo
za oddajo nepremičnine v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana. 2. Predmet javne dražbe oddaje v najem Predmet oddaje v najem je nepremičnina parc. št. 1752/50, k.o. 2458 Bazovica, v izmeri 3154 m2, v lasti Republike Slovenije, ki v naravi predstavlja poslovni objekt bivšega mejnega prehoda Lipica, z ID znakom 2458-117-1, brez naslova, zgrajen leta 1982, v izmeri 284,90 m2, nestanovanjski objekt – transformatorska postaja, z ID znakom 2458-119-1, zgrajen leta 1982, v izmeri 7,00 m2 in zemljišče ob objektu, v izmeri 1577 m2. Nepremičnina se nahaja v ureditvenem območju naselja Lipica, znotraj Kraške kulturne krajine v Lipici, ki je kulturni spomenik državnega pomena. Poslovni prostor je namenjen pisarniški dejavnosti in poslovanju s strankami. Za spremembo namembnosti prostora za opravljanje druge dejavnosti, si mora najemnik sam in na lastne stroške pridobiti zahtevano dokumentacijo. 3. Izklicna cena in najnižji znesek višanja Izklicna cena za predmetno nepremičnino je 1.200 EUR/mesec. Najnižji znesek višanja izklicne cene je 100,00 EUR. 4. Sklenitev pogodbe in čas trajanja najemnega razmerja: nepremičnina bo oddana dražitelju, ki bo ponudil najvišjo ceno. Z najugodnejšim dražiteljem bo sklenjena najemna pogodba najkasneje v roku 15 dni po izvedeni javni dražbi, za obdobje enega leta, z možnostjo podaljšanja in tri-mesečnim odpovednim rokom. 5. Način in rok plačila: najemodajalec bo za nepremičnino izstavljal mesečne račune za najemnino za tekoči mesec, izbrani dražitelj pa je dolžan najemnino plačati do 20. v mesecu na podračun enotnega zakladniškega računa pri Banki Slovenije, št. 01100-1006214304. Vplačana varščina se šteje v plačilo prve najemnine. V času trajanja najemne pogodbe najemnika bremene obratovalni stroški, ki obsegajo: stroške ogrevanja, vodarine in kanalščine, elektrike, odvoza smeti, varovanja, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovanja, stroške upravljanja in vzdrževanja ter morebitne druge obratovalne stroške. 6. Višina varščine Dražitelji, ki se bodo prijavili na razpis, morajo vplačati varščino v višini izhodiščne mesečne najemnine v višini 1.200 EUR, na podračun enotnega zakladniškega računa pri Banki Slovenije, št. 01100-1006214304, z navedbo »Varščina za najemnino Lipica«. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne uspejo, se varščina brezobrestno vrne v osmih dneh po končani javni dražbi. Dražiteljem, ki bodo vplačali varščino in ne bodo pristopili k javni dražbi ali ne želeli skleniti pogodbe, se varščina zadrži. 7. Pogoji za udeležbo na javni dražbi 7.1. Na javni dražbi lahko sodeluje domača ali tuja, pravna ali fizična oseba, ki lahko v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ali druge članice EU opravlja dejavnost na območju Republike Slovenije, kar preveri vsak dražitelj zase, ter pravočasno in pravilno prijavi, tako da: – plača varščino in predloži potrdilo o njenem plačilu; – predloži pooblastilo, ki se mora nanašati na predmet javne dražbe, pri čemer mora biti podpis pooblastitelja overjen pri notarju, v primeru, če dražitelj ni zastopnik ali pooblaščenec; – predloži izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma priglasitveni list (za samostojne podjetnike), ki ne sme biti starejši od treh mesecev; – predloži izvirnik osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica), če je dražitelj fizična oseba, samostojni podjetnik ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb); – predloži potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – predloži potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR). 7.2. Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je potrebno predložiti v izvirniku ali pa overjeno kopijo listine. 7.3. Dražitelji predložijo zahtevane dokumente najkasneje do 12. 8. 2013 v zaprti ovojnici, na naslov Ministrstvo za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, z oznako »Javna dražba za najem nepremičnine Lipica – Ne odpiraj«, priporočeno po pošti ali osebno v sprejemno pisarno. 8. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo potekala dne 14. 8. 2013, na sedežu Ministrstva za pravosodje, Direktorat za investicije in nepremičnine, Tržaška cesta 21, Ljubljana, v sejni sobi, v IV. nadstropju, ob 10. uri. 9. Dodatne informacije Za dodatne informacije v zvezi s predmetom javne dražbe se obrnite na Matejo Gašperlin, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-18-77, e-pošta: mateja.gasperlin@gov.si. Za morebitne podrobnejše podatke v zvezi s prijavo in izvedbo javne dražbe se obrnite na Leo Hartman Ilešič, Ministrstvo za pravosodje, Tržaška cesta 21, Ljubljana, tel. 01/478-16-67, e-pošta: lea.hartman-ilesic@gov.si. Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru. 10. Drugi pogoji in pravila javne dražbe: najemodajalec lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne varščino brez obresti.
Ministrstvo za pravosodje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti