Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2120. Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2011, stran 6390.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 100. člena Statuta Občine Škofja Loka je občinski svet na 23. redni seji dne 16. 5. 2013 sprejel
Z A K L J U Č N I R A Č U N
proračuna Občine Škofja Loka za leto 2011
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2011.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 20011 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Škofja Loka za leto 2011.
Prejemki in izdatki proračuna, ki so bili doseženi in razporejeni po bilanci proračuna občine za leto 2011, znašajo:
                             v EUR
-------------------------------------------------------------
A.   Bilanca prihodkov in odhodkov
-------------------------------------------------------------
I.   Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)      20.421.881
    Tekoči prihodki (70+71)           18.293.917
    70 Davčni prihodki             15.733.002
    71 Nedavčni prihodki             2.560.915
    72 Kapitalski prihodki             700.504
    73 Prejete donacije               44.869
    74 Transferni prihodki            1.382.591
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)        22.018.755
    40 Tekoči odhodki              5.948.590
    41 Tekoči transferi             7.181.711
    42 Investicijski odhodki           7.018.768
    43 Investicijski transferi          1.869.686
III.  Proračunski presežek (I.-II.)        –1.596.874
-------------------------------------------------------------
B.   Račun finančnih terjatev in naložb
-------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kap. deležev                 0
    75 Prejeta vračila danih posojil           0
V.   Dana posojila in poveč. kapitalskih
    deležev                     25.000
    44 Dana posojila in poveč. kapitalskih
    deležev                     25.000
VI.  Prejeta minus dana posojila (IV.-V.)      –25.000
-------------------------------------------------------------
C.   Račun financiranja
-------------------------------------------------------------
VII.  Zadolževanje                 3.250.000
    50 Zadolževanje               3.250.000
VIII. Odplačila dolga               1.127.152
    55 Odplačila dolga              1.127.152
IX.  Sprememba stanja sredstev na računih
    (III.+VI.+VII.-VIII.)             500.974
X.   Neto zadolževanje (VII.-VIII.)        2.122.848
XI.  Neto financiranje (VI.+X.-IX.)        1.596.874
-------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, in posebni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, sta priloga k Zaključnemu računu Občine Škofja Loka za leto 2011 se objavita na spletni strani Občine Škofja Loka.
3. člen
Sestavni del proračuna so sredstva rezervnega sklada Občine Škofja Loka, ki za leto 2011 izkazuje naslednje stanje:
+----------------------------------------------+----------------+
|– začetno stanje 1. 1. 2011          |   49.287 EUR|
+----------------------------------------------+----------------+
|– razporeditev v sklad            |   226.492 EUR|
+----------------------------------------------+----------------+
|– poraba sredstev               |   206.957 EUR|
+----------------------------------------------+----------------+
|– stanje 31. 12. 2011             |   68.822 EUR|
+----------------------------------------------+----------------+
4. člen
Zaključni račun proračuna Občine Škofja Loka za leto 2011 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2011
Škofja Loka, dne 16. maja 2013
Župan
Občine Škofja Loka
mag. Miha Ješe l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti