Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2118. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Prevrat, stran 6388.

Na podlagi 61. člena ter v povezavi s 46. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12), 7. in 16. člena Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 118/09 – uradno prečiščeno besedilo in 18/10) je Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 24. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o zazidalnem načrtu Prevrat
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
(1) Predmetni odlok je izdelan skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje od leta 1986–2000 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 – v letih 1993 in 1994 (Uradni list RS, št. 50/98, 72/00 in 75/04). Spremeni in dopolni se Odlok o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Prevrat (Uradni list SRS, št. 12/84).
(2) Skladno z Zakonom o varstvu okolja je bila izdana odločba št. 35409-90/2011 z dne 16. 5. 2011, da v postopku priprave in sprejemanja predmetnega plana ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje. Z obvestilom z dne 7. 12. 2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje odločbo potrdilo.
2. člen
(vsebina odloka)
Spremembe in dopolnitve odloka se nanašajo na tekstualno spremembo odloka glede oblikovanja in možnosti rekonstrukcije obstoječe kotlovnice Prevrat, spremembo vira energije kotlovnice z ekološko sprejemljivejšim energentom, ter rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in dopustna odstopanja.
II. OBMOČJE PODROBNEGA NAČRTA
3. člen
(območje sprememb podrobnega načrta)
Območje sprememb se nanaša na zemljišča parcel št. 409/1, 403/2, 350/5 in 350/2 vse k.o. Slovenske Konjice.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4. člen
Območje je pozidano. Obstoječa kotlovnica je dotrajana. Izvedena je gospodarska javna infrastruktura. Kot primarni vir energije se uporabi ekološko sprejemljivejša energenta plin in lesna biomasa, tudi v soproizvodnji električne energije. Skupna moč vseh proizvodnih naprav ne sme presegati sedanje moči kotlovnice, ki znaša 11,575 MW. V prvi fazi prenove se izvede plinski kotel in kogeneracijska naprava na zemeljski plin, ki bo obratovala v času ogrevalne sezone do 4000 ur letno, v naslednji fazi izgradnje pa se predvidi kotel na lesne pelete. Kot edini sprejemljiv obnovljiv vir lesne biomase se smatrajo lesni peleti. Maksimalna dovoljena električna moč proizvodne naprave – kogeneracije je 1MW.
5. člen
(vrste gradenj)
Na območju podrobnega načrta so dopustni posegi:
– gradnja objekta (dozidava, nadzidava in rekonstrukcija) obstoječega objekta kotlovnice maksimalno 10 % povečanje objekta,
– ureditev deponije za biomaso na območju sedanje deponije za kurilno olje,
– redna vzdrževalna dela, investicijska vzdrževalna dela,
– gradnja gospodarske infrastrukture,
– urejanje zunanjih površin,
– gradnja novih ali rekonstrukcija obstoječih dimovodnih naprav.
6. člen
(1) Predvidena je sodobna zasnova objekta tako v uporabi materialov kot v možnosti namestitvi foto napetostnih modulov v ravnini strehe. Barva fasade bo v barvni paleti identitetnih gradiv (les, kamen, pesek, apno).
(2) Rekonstrukcija kotlovnice zajema spremembo vira energije, za proizvodnjo toplotne energije, ki bo lesna biomasa in plin, z uvajanjem tehnologij OVE in URE.
IV. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA
7. člen
Varstvo pred hrupom
(1) Na podlagi predpisov, ki urejajo mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, sodi obravnavano območje v III. območje varstva pred hrupom. Za to območje veljajo mejne dnevne ravni hrupa 60 dBA in mejne nočne ravni 50 dBA. Ukrepi za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom morajo biti izvedeni v skladu s predpisi. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje in uporaba po končani gradnji ne smejo presegati predpisane mejne ravni hrupa.
Varstvo zraka
(2) Dejavnosti in obratovanje naprav ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za zmanjšanje količin škodljivih snovi, ki prekomerno onesnažujejo zrak je predvideno:
– izbor takih tehnologij, ki ne bodo kvarno vplivale na delovno in bivalno okolje ter bodo zagotovljeni vsi zaščitni ukrepi za preprečevanje neprijetnih in škodljivih emisij tako na delovnem, kot v zunanjem okolju, ki ustrezajo zakonskim predpisom.
Odpadki
(3) Način zbiranja in odvoz odpadkov mora biti skladen z določili občinskega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki in določili Odredbe o ravnanju z ločenimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki.
(4) Prostor za odpadke se nahaja ob objektu. Dovoz do njega je omogočen preko internega cestnega omrežja. Posode za ločeno zbiranje odpadkov je potrebno postaviti na ekološko tehnično brezhiben prostor. Prostor bo posebej oblikovan, skladno z oblikovanjem objekta.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VARSTVO PRED POŽAROM
8. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
Območje podrobnega načrta se nahaja na seizmičnem območju z intenziteto VII. stopnje potresne ogroženosti po EMS. Pri projektiranju se upošteva potresno varnost v skladu z zakonodajo. Upošteva se podatek projektnega pospeška tal, ki na tem območju znaša 0,125g. Upošteva se ostala določila iz geomehanskega poročila, kolikor bo za potrebe rekonstrukcije le-to potrebno.
9. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost objektov se zagotovi z dovozi za interventna vozila po obstoječem omrežju cest. Varen umik se zagotovi na zunanje površine, dovozne in parkirne površine. Dostop za interventna vozila do objektov je mogoč po obstoječih cestah.
(2) Zunanje stene in strehe stavb se projektirajo in gradijo tako, da se izpolnijo zahteve glede požarne varnosti v stavbah, da se z upoštevanjem odmika od meje gradbene parcele omeji širjenje požara na sosednje parcele.
(3) Vir za oskrbo vode za gašenje se zagotovi iz vodovoda preko hidrantnega omrežja. Pri načrtovanju hidrantnega omrežja se upoštevajo predpisi, ki upoštevajo hidrantno omrežje.
(4) Način varovanja pred požarom za objekt in dobrine se opredeli v PGD projektu skladno z določili zakonskih določil in pravilnika, ki obravnava požarno varnostne zahteve. Zagotovi se odmike med objekti ali potrebne protipožarne ločitve v skladu z veljavnimi predpisi. Študija požarne varnosti je sestavni del PGD projekta.
VI. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE
10. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)
Poleg obveznosti iz predhodnih določil se upošteva:
– sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja je strokovna ocena o vplivih na okolje,
– pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,
– zagotoviti ustrezno odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objektov prekinjene ali poškodovane,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode,
– vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.
VII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV
11. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri realizaciji podrobnega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem odlokom, če se pri nadaljnjem preučevanju prometnih, tehnoloških, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše s prometno tehničnega, tehnološkega in oblikovalskega vidika, s katerimi se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere. Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije, v delovno področje katerih posegajo ta odstopanja.
(2) Dopustna so odstopanja:
– dopustna so odstopanja pri tlorisnih dimenzijah obstoječega gabarita objekta do 10 % navzgor ali navzdol.
VIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
12. člen
(prenehanje veljavnosti podrobnega načrta)
Po končani izgradnji objektov, ureditev in naprav po tem odloku so dovoljena investicijsko vzdrževalna dela in rekonstrukcije objektov.
IX. KONČNE DOLOČBE
13. člen
(vpogled)
Projekt iz 1. člena tega odloka je na vpogled pri pristojnih službah Občine Slovenske Konjice in Upravne enote.
14. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe za posamezna področja.
15. člen
(veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-0002/2011
Slovenske Konjice, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti