Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2112. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec, stran 6377.

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A in 109/12) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 6. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec (Bukovec) (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelala družba Umarh d.o.o., Ptuj, pod številko 11/12.
(2) Občinski podrobni prostorski načrt vsebuje:
– območje OPPN,
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
– načrt parcelacije,
– etapnost izvedbe prostorske ureditve,
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanja narave,
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
– druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
II. OPIS NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE
2. člen
(prostorske ureditve, ki se določajo z OPPN)
OPPN določa pogoje za urbanistično ureditev kmetijskih objektov – hlev s pripadajočimi objekti in infrastrukturo, lokacijo ter oblikovanje objekta in parcel, prometne, energetske in komunalne infrastrukturne ureditve na območju ter ukrepe za varovanje in izboljšanje okolja.
III. VSEBINA OPPN
3. člen
(sestavni deli OPPN)
OPPN vsebuje:
(1) VSEBINE TEKSTUALNEGA DELA:
1. uvodno pojasnilo – splošne določbe;
2. opis prostorske ureditve s programom dejavnosti in umeščenost načrtovanih objektov in površin:
– umestitev načrtovane ureditve v prostor,
– vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji,
– rešitve načrtovanih objektov in površin,
– pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo;
3. zasnova projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno dobro;
4. rešitve za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
5. rešitve in ukrepi za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjevanje narave;
6. rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
7. velikost dopustnih odstopanj od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev;
8. etapnost izvedbe prostorske ureditve;
9. usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN;
10. odlok.
(2) VSEBINE KARTOGRAFSKEGA DELA Z GRAFIČNIMI NAČRTI:
1. Izsek iz kartografskega dela srednjeročnega
družbenega plana, s prikazom lege obravnavane
prostorske ureditve v širšem območju         M 1:5000
2. Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem    M 1:1000
3. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji   M 1:5000
4. Ureditvena situacija                M 1:1000
5. Prikaz poteka omrežij in priključevanja na
javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro     M 1:1000
6. Prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja,
naravnih virov in ohranjanje narave          M 1:1000
7. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom           M 1:1000
8. Načrt parcelacije                 M 1:1000.
(3) PRILOGE:
– Povzetek za javnost
– Obrazložitev in utemeljitev OPPN
– Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
– Spis postopka priprave in sprejemanja OPPN
– Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Korošec (Bukovec) (Uradni list RS, št. 68/12, z dne 7. 9. 2012).
IV. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
4. člen
(ureditveno območje)
(1) Ureditveno območje OPPN
Območje urejanja zajema parcele št. 33, 35 in 32/3, vse k.o. Bukovec, površine v velikosti 15.447 m².
(2) Meja območja OPPN
Izhodiščna točka opisa meje območja leži na južni strani kompleksa v stičišču JP 942421 in LC 440011. Iz izhodiščne točke teče ob LC 440011 proti severo zahodu do priključka za stanovanjsko hišo. Pred priključkom zavije proti severovzhodu in teče do izrazitega preloma. V stiku s prelomom zavije proti vzhodu in po robu preloma poteka v dolžini približno 80,00 m proti vzhodu, zavije proti jugu in teče do JP 942401 ter v nadaljevanju ob OC do izhodiščne točke.
5. člen
(obstoječe razmere)
Kmetija Korošec leži v vasi Bukovec. Kmetija Korošec je zaokrožena kmetija z 20 ha obdelovalne zemlje in 10 ha gozda. Na obstoječi lokaciji, kjer stoji hlev ob stanovanjski hiši, širitev ni možna, ker je zemljišče v neposredni okolici prestrmo. Zemljišča na katerih je lociran OPPN so kmetijska zemljišča, ki ležijo vzhodno od obstoječih objektov kmetije Korošec.
6. člen
(planska in urbanistična podlaga)
Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter odločba, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pod št. 351-101/2012/4 dne 21. 3. 2012 v zvezi z izpolnjevanjem predpisanih pogojev, da se skladno s prvim odstavkom 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih z OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti. V odločbi ministrstvo ugotavlja, da stranka Maksimiljan Korošec izpolnjuje pogodbe za vključevanje pobude v pripravo OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe dejanske rabe. Vse skladno s prvim odstavkom 39. člena novele Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11 – ZKZ-C).
7. člen
(dovoljena namembnost objektov)
Namembnost objektov je skladna z odločbo, ki jo je izdalo Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pod št. 351-101/2012/4 dne 21. 3. 2012 in Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/11 – ZKZ-C).
8. člen
(vrste objektov na območju OPPN)
Na območju OPPN je dovoljeno graditi:
– hlev za 70 molznic, 30 telet in pomožnih prostorov,
– ležeče koritaste silose,
– gnojišče,
– skedenj,
– dostop na kompleks,
– utrjene površine (povozne in manipulativne površine),
– enostavne in nezahtevne objekte v skladu z dovoljeno namembnostjo objektov,
– infrastrukturne objekte, naprave in omrežja.
9. člen
(zasnova urbanistične ureditve območja s pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Programska izhodišča
Na obravnavanem zemljišču je skladno z investitorjevim predlogom pozidave predvidena naslednja zasnova:
Obstoječa kmetija s stanovanjsko hišo se nahaja Z preko LC 440011, kjer pa ni možnosti za širitev zaradi strmosti terena. Širitev kmetije je locirana SV pod lokalno cesto LC 440011. Hlev je lociran ob cesti. Za njim je prostor za gnojišče in ležeče silose. Ob uvozu je lociran skedenj. Vsi objekti so locirani tako, da je na njih možno postaviti fotovoltaiko. Odmiki med objekti so dimenzionirani tako, da je omogočena nemotena manipulacija.
V hlevu je prostor za 70 krav molznic, molzišče, mlekarnica, strojnica, boks za bolne živali, porodnišnica, boks za teleta do starosti 3 mesece, boks za teleta od starosti 3–6 mesecev za ženska teleta, mlada živina – plemenske telice v starosti 6–27 mesecev starosti, oddelek presušenih krav.
Objekti na območju OPPN:
– hlev za 70 molznic, 30 telet in pomožnih prostorov,
– ležeči koritasti silosi,
– gnojišče,
– skedenj,
– dostop na kompleks,
– utrjene površine, (povozne in malipulativne površine),
– dopustni so enostavni in nezahtevni objekti.
(2) Funkcionalna in programska zasnova
Hlevski kompleks je lociran pod lokalno asfaltirano cesto na amfiteatralno oblikovanem zemljišču katerega uporabni del je na severni strani v oddaljenosti cca 60,00 m zaključen s strmim prelomom. Kompleks je na ravnejšem delu zemljišča. Uvoz na kompleks je na zahodni strani skednja in je lociran v obstoječe križišče. Uvozni priključek in uvozna cesta sta locirana tako, da je omogočen nemoten dostop na manipulacijske površine. Okoli vseh objektov hlevskega kompleksa so utrjene površine. S takšno zasnovo omogočimo nemoteno izvajanje manipulacij za potrebe obratovanja hleva in intervencijske dostope.
V hlevu je prostor za 70 krav molznic, molzišče, mlekarnica, strojnica, boks za bolne živali, porodnišnica, boks za teleta do starosti 3 mesece, boks za teleta od starosti 3–6 mesecev za ženska teleta, mlada živina – plemenske telice v starosti 6–27 mesecev starosti, oddelek presušenih krav.
Glede na ZKZ-C, 39. člen, je treba kmetijske objekte načrtovati na zemljiščih nekmetijske rabe, če to ni mogoče, pa v bližini obstoječe lokacije kmetijskega gospodarstva, in sicer prvenstveno na kmetijskih zemljiščih nižjih bonitet. Glede na konfiguracijo terena so objekti locirani na ravnejšem delu zemljišča, to je pretežno na parc. št. 35. Na parc. št. 32/3 je zemljišče prestrmo za nameravano gradnjo, saj na tem mestu ob objektih ne bi bilo možno izvesti dovolj manipulativnih površin. Z načrtovano razporeditvijo objektov je tudi zmanjšana ogroženost kompleksa zaradi polzenja terena na vzhodnem delu parcele 32/3.
(3) Višinska regulacija kompleksa
Višinsko bodo objekti prilagojeni terenskim danostim.
(4) Komunalna infrastruktura
Predvideni hlevski kompleks bo imel lastne priključke, ker je ločen od matične kmetije. Vsi posegi na območju OPPN morajo biti izvajani skladno s pogoji upravljavcev, ki so bili posredovani v obliki smernic pri izdelavi OPPN. Pri izdelavi projekta PGD, PZI se je potrebno seznaniti z vsemi obstoječimi vodi ter po potrebi izdelati projekte zaščite ali prestavitve obstoječih vodov in pridobiti služnosti na zemljiščih po katetrih bodo potekali komunalni vodi.
10. člen
(način urbanističnega urejanja za že pozidano območje)
Hlevski kompleks s pripadajočo infrastrukturo bo umeščen v prostor na katerem ni drugih objektov.
11. člen
(odmiki objektov od parcelnih mej)
(1) Objekti so od parcelnih mej odmaknjeni najmanj 4,00 m. Enostavni in nezahtevni objekti, ki se lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja ali z enostavnim gradbenim dovoljenjem (glej Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje), so od parcelnih mej odmaknjeni za najmanj:
– objekti za lastne potrebe, v skladu s prostorsko izvedbenim aktom, vendar največ do meje ob pisnem soglasju soseda,
– morebitni objekti za posode za odpadke so lahko ob parcelni meji, v ograji ob ulici,
– nezahtevni in enostavni objekti so odmaknjeni od mej v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, vključno s spremembami in dopolnitvami).
(2) Skladno prvemu odstavku 62. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1B, Uradni list RS, št. 110/02, 97/03, 41/04, 45/04, 47/04, 62/04, 102/04, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10, 20/11 in 57/12) je stranka v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja z OPPN samo investitor.
12. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Likovno-prostorska zasnova objekta v veliki meri izhaja iz njegove funkcije. Vodilo oblikovanja obravnavanega prostora so obstoječi objekti kmetijske proizvodnje.
(2) A. Hlev
Objekt hleva bo izveden v obliki dvokapnice in bo urejen kot delno odprti tip hleva. Hlev bo naravno ventiliran. Na južni strani bo urejena možnost odpiranja in zapiranja. Na slemenu bo urejena rešitev za odvod iztrošenega zraka. Pod hlevom bo vkopana gnojna jama. Objekt bo imel tlorisne dimenzije 44,95 m x 26,50 m.
B. Silosi
Štirje pokriti silosi širine 6 m in dolžine 40,0 m. Višina stene silosov je 2,00 m. Zunanje tlorisne mere silosov bodo 40,00 x 25,25 m. Silosi bodo pokriti z dvokapno streho.
C. Gnojišče
Gnojišče mora imeti vsaj 40,0 m2 površine. Gnojišče je odprto iz dveh strani. Izcedki iz gnoja bodo speljani v gnojno jamo pod hlevom.
D. Skedenj
Skedenj bo namenjen spravilu pridelka. Pokrit bo z dvokapno streho. Tlorisne dimenzije bodo 25 m x 16 m.
13. člen
(oblikovanje zemljišč in zelenih površin)
Vse površine, ki niso povozne ali pohodne, morajo biti zatravljene. Drevesa morajo biti najmanj za polovico končne širine krošnje odmaknjena od parcelnih mej sosedov. Zelenice in zasaditve mora redno vzdrževati lastnik.
14. člen
(odvodnjavanje zemljišč)
Meteorne vode se ne smejo izcejati na sosednja zemljišča, temveč morajo biti zajete na parceli in v nadaljevanju skupno z očiščenimi vodami iz manipulativnih površin (lovilci olj) odpeljana do ponikovalnice.
V. ZASNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IN NAČRTOVANEGA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA
15. člen
(cestno omrežje – promet)
Predviden hlev bo preko lastnih manipulativnih površin navezan na občinsko cesto LC 440011. Za te potrebe bo izveden nov priključek, ki mora v skladu s Pravilnikom o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1). Urejen mora biti tako, da bo zagotovljena preglednost na cesto in na priključku v obeh smereh.
16. člen
(električno omrežje)
(1) Preko območja poteka zračni NNV vod, ki se bo vkopal.
(2) Za potrebe hleva se izvede nov NNV elektro priključek z merilnim mestom lociranim na tipskem podstavku. V ta namen se izvede NNV elektro priključek od obstoječega A-droga do predvidenega merilnega mesta. Nov NNV elektro vod poteka po robu parcele.
17. člen
(plinsko omrežje)
V predvidenem hlevu ne bo plina.
18. člen
(vodovodno omrežje)
Za potrebe hleva se izvede nov vodovodni priključek iz vaškega vodovoda, katerega upravljalec je Krajevna skupnost Zg. Polskava. Priključek se izvede preko zunanjega tipskega vodomernega jaška. Omrežje lokalnega vodovoda poteka delno pod predvidenim hlevom, zato je predvidena prestavitev vodovoda zahodneje k cesti.
19. člen
(kanalizacijsko omrežje – gnojevka)
(1) Gnojevka: Predviden hlev bo imel urejeno odvodnjo in zbiranje gnojevke, preko odvodnje gnojevke in zbiranja v gnojišču (gnojnični jami). Sistem mora biti načrtovan vodotesno in odporno na gnojevko.
(2) Meteorna kanalizacija: Meteorne vode iz strešin bodo speljane preko peskolovov v ponikanje. Meteorne vode s prometno manipulativnih površin se speljejo v ponikanje preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj. Ponikovalniki morajo biti locirani izven manipulativnih površin. Sistem mora biti načrtovan vodotesno.
20. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Predviden hlev se ne priključi na TK omrežje, saj priključek ni potreben. Preko območja ne poteka TK omrežje.
21. člen
(obveza priključevanja)
Stavba, ki je obravnavana v OPPN morajo obvezno biti priključene na zgrajena infrastrukturna omrežja širšega območja.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
22. člen
(varstvo okolja)
(1) OPPN se nahaja v širšem vodovarstvenem območju (VVO III) zajetja pitne vode, ki je zavarovano z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Verbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 68/12).
(2) V skladu z uredbo iz prejšnjega odstavka je treba za gradnjo stavb za rejo živali (več kot 5 glav velike živine) izdelati in priložiti revidirano analizo tveganja za onesnaženje, iz katere mora biti razvidna sprejemljivost tveganja predvidenega posega. Izsledki morajo biti upoštevani pri izdelavi PGD.
(3) Realizacija obravnavanega OPPN ne bo negativno vplivala na varstvo okolja, naravnih virov in ohranjanje narave.
(4) V času gradnje in uporabe je treba upoštevati okoljevarstvene ukrepe za čim manjše obremenjevanje okolja.
23. člen
(ravnanje z odpadki)
Na območju OPPN ni predvideno zbiranje komunalnih odpadkov, saj se odpadki zbirajo že znotraj obstoječe kmetije.
24. člen
(ohranjanje narave)
(1) Na območju OPPN se nahajajo naslednja območja varovanja narave:
– posebno varstveno območje: SCI Pohorje (SI3000270),
– ekološko pomembno območje: Fram (ID44400),
– predlagano zavarovano območje: regijski park Pohorje,
– območje pričakovanih naravnih vrednot: Pohorje – nahajališče redkih mineralov in kamnin.
(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti navedeni v strokovnem gradivu „Naravovarstvene smernice za OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijo Korošec na parcelah 33, 35, 32/2, k.o. Bukovec, Občina Slovenska Bistrica“ (ZRSVN, OE Maribor, November 2012), ki so priloga k temu odloku in se hranijo na sedežu Občine Slovenska Bistrica.
(3) Na območju naj se ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst, njihove lastnosti, specifične strukture in naravne procese, ohranja oziroma izboljšuje njihovo kakovost in povezanost.
(4) Pri izvajanju načrtovanih posegov in dejavnosti se morajo izvesti vsi tehnični ukrepi za zmanjšanje vpliva na habitate. Čas izvajanja posegov in opravljanja dejavnosti naj se v čim večji možni meri prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin.
(5) Posegi naj se izvedejo izključno na območju predvidenem za izgradnjo kmetijskih objektov z manipulacijskimi površinami. Ekstenzivne travniške površine naj se ohranjajo s košnjo 1x letno. Na travniških površinah naj se za setev uporablja le avtohtone travne mešanice, območje naj se ne gnoji z gnojevko ali umetnimi gnojili.
25. člen
(varovanje kulturne dediščine)
(1) Na območju OPPN ni registriranih enot kulturne dediščine ali arheoloških ostalin, se pa v smeri proti SZ v neposredni bližini nahaja zavarovano arheološko najdišče, kulturni spomenik lokalnega pomena Bukovec – Prazgodovinsko gomilno grobišče I (EŠD 6875).
(2) Ker na območju niso bile narejene nobene arheološke raziskave se pred pričetkom gradnje zaradi neposredne bližine arheološkega najdišča priporoča ekstenzivni arheološki pregled. Kolikor pregled pred pričetkom zemeljskih del ne bo opravljen, je potrebno ZVKDS skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 10 dni pred pričetkom zemeljskih del je treba o dinamiki del pisno obvestiti ZVKDS OE Maribor.
(3) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.
26. člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)
(1) Območje se nahaja v območju običajnih zaščitnih ukrepov erozijskih območij, zato je pred pridobitvijo gradbenega dovoljena potrebno izdelati geomehansko poročilo in v času gradnje zagotoviti geomehanski nadzor. Objekti morajo biti grajeni potresno varno skladno z geotehničnim poročilom, ki mora biti osnova za vsa projektiranja na območju, ki ga obravnava predmetni OPPN.
(2) Območje nima vodotokov ali drugih nevarnih lastnosti, zato posebni ukrepi za zagotovitev varnosti pred naravnimi nesrečami niso potrebni.
(3) Realizacija OPPN ne bo negativno vplivala na varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ker se razmere ne poslabšujejo.
27. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Način pozidave in prometnih poti celotnega območja zagotavlja dostopnost in evakuacijo iz objekta v slučaju naravnih nesreč (potres) in v slučaju požara.
(2) Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje objekte morajo biti zagotovljeni potrebni odmiki od meje parcel in med objekti. Kolikor ustreznih odmikov ni mogoče zagotoviti je treba zagotoviti potrebne protipožarne ločitve.
(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu »zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu »študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.
(4) Skladiščenje vnetljivih in eksplozivnih snovi na območju ni dovoljeno.
(5) Za dostop intervencijskih vozil do objekta na območju služi prometno omrežje območja. Intervencijske poti morajo biti vedno proste in vzdrževane skladno s predpisi, tudi v posebnih razmerah (sneg, poledica, izredne situacije).
VII. PARCELACIJA OBMOČJA
28. člen
(število, velikost in oblika parcel)
Parcelacija območja se ne bo spreminjala.
VIII. TOLERANCE
29. člen
(dopustna odstopanja)
(1) Pri opredeljevanju parcel ni dopustno odstopanje od pogojev iz grafičnega dela OPPN.
(2) Dopustna je toleranca gabaritov objektov do največ ±2,00 m.
IX. ETAPNOST IZVAJANJA OPPN
30. člen
(etapnost izvajanja OPPN)
Objekti se lahko gradijo v več fazah. Zaključena faza mora biti zaključena celota.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV O PRENEHANJU VELJAVNOSTI ODLOKA
31. člen
(obdobje veljavnosti odloka)
Ta odlok velja do njegovih sprememb oziroma do končane izvedbe. Ko bo izveden v celoti, se njegova veljavnost z odlokom ukine.
XI. KONČNE DOLOČBE
32. člen
(vpogled v OPPN)
OPPN je na vpogled med uradnimi urami v prostorih občinske uprave, Občine Slovenska Bistrica.
33. člen
(nadzor nad izvajanjem OPPN)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
34. člen
(začetek veljavnosti OPPN)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-3/2013-17/13
Slovenska Bistrica, dne 6. junija 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti