Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2121. Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Tolmin, stran 6391.

Na podlagi 6. in 12. člena Zakona o gostinstvu (Uradni list RS, št. 93/07 – UPB2), 4. člena Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06, 93/07) in 17. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Tolmin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta odlok določa merila, pogoje in postopek, na podlagi katerih za gostinstvo pristojni organ Občine Tolmin (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava) izda ali prekliče soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Tolmin. Ta odlok določa tudi časovni okvir opravljanja gostinske dejavnosti zunaj gostinskih obratov na območju občine Tolmin.
(2) V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
2. člen
Gostinski obrati in kmetije, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrat), obratujejo v rednem obratovalnem času, ki se evidentira in potrdi pri občinski upravi.
3. člen
(1) Gostinski obrat obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če obratuje izven rednega obratovalnega časa, določenega v skladu s predpisi, ki urejajo merila za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov.
(2) Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinski obrat pridobiti pisno soglasje občinske uprave (v nadaljnjem besedilu: soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času).
II. MERILA IN POGOJI ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
4. člen
Pri odločanju o izdaji soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata se upoštevajo naslednja merila:
– vrsta in lokacija gostinskega obrata,
– mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja,
– število s strani pristojnih prekrškovnih organov ugotovljenih kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru pri dosedanjem poslovanju gostinskega obrata,
– poslovni interesi gostincev in kmetov,
– potrebe in struktura gostov,
– značilnosti območja, kjer se gostinski obrat nahaja, in
– možnosti, ki jih gostinski obrat nudi za spodbujanje razvoja turizma v Občini Tolmin (vključevanje gostinskega obrata v kulturne, športne, turistične in druge zabavne prireditve in programe).
5. člen
(1) Za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času mora gostinski obrat izpolnjevati naslednje pogoje:
– zagotovljen je za okolico nemoteč odhod in prihod gostov v in iz gostinskega obrata ter parkirišča;
– poskrbljeno je za urejenost in čistost okolice gostinskega obrata;
– emisija hrupa v gostinskem obratu in njegovi okolici ne presega mejnih emisijskih vrednosti, določenih z veljavnimi predpisi, in
– zvočne naprave na letnih vrtovih in terasah gostinskega obrata so, razen v primerih ko gre za posebej prijavljene prireditve, izključene po 22.00, oziroma v času turistične sezone, od 1. junija do vključno 30. septembra, od nedelje do četrtka po 23.00, ob petkih in sobotah po 24.00.
(2) Ne glede na izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka lahko občinska uprava izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata veže na vzpostavitev dodatnih pogojev (ureditev parkirišča, namestitev protihrupne zaščite, zagotovitev ustrezne prometne varnosti in drugo).
6. člen
Pred izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času lahko pooblaščeni delavec občinske uprave opravi ogled gostinskega obrata in o tem izdela uradni zaznamek.
7. člen
(1) Gostinski obrat, ki je v objektu na območju stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim (v nadaljnjem besedilu: območje stanovanj), katerega redni obratovalni čas je med 6.00 in 22.00, lahko zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa glede na vrsto gostinskega obrata kot sledi:
– restavracija, gostilna, kavarna in izletniška kmetija v jutranjem času med 5.30 in 6.00 in v nočnem času od nedelje do četrtka med 22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 1.00 naslednjega dne;
– slaščičarna, okrepčevalnica in bar v jutranjem času med 5.30 in 6.00 in v nočnem času od nedelje do četrtka med 22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 1.00 naslednjega dne;
– gostinski obrat, ki nudi mehansko ali živo glasbo za ples oziroma družabni program, od nedelje do četrtka med 22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 5.00 naslednjega dne;
– letni vrtovi in terase v sklopu gostinskih obratov iz prve, druge in tretje alinee tega odstavka od nedelje do četrtka med 22.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 22.00 in 1.00 naslednjega dne.
(2) Obratovalni čas gostinskega obrata v večnamenskem objektu (trgovsko poslovni center in podobno) mora biti določen v skladu z merili iz prejšnjega odstavka in ne sme biti v nasprotju z obratovalnim časom večnamenskega objekta, določenim na temelju pisnega soglasja večine najemnikov in lastnikov poslovnih prostorov.
8. člen
(1) Gostinski obrat iz prve ali druge alinee prvega odstavka prejšnjega člena, ki je v objektu izven območja stanovanj, ter letni vrtovi in terase v sklopu le-tega, lahko zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa v jutranjem času med 5.30 in 6.00 in v nočnem času od nedelje do četrtka med 22.00 in 1.00 naslednjega dne, ob petkih in sobotah med 22.00 in 2.00 naslednjega dne.
(2) Šteje se, da se gostinski obrat nahaja v objektu izven območja stanovanj, če je najmanj 100 metrov oddaljen od prvega stanovanjskega objekta.
9. člen
(1) Ne glede na določbe 7. in 8. člena tega odloka lahko gostinski obrat, ki gostinsko dejavnost opravlja v stavbi, v kateri so tudi stanovanja, zaprosi za podaljšanje obratovalnega časa v jutranjem času med 5.30 in 6.00 in v nočnem času med 22.00 in 23.00.
(2) Letni vrtovi in terase v sklopu gostinskega obrata iz prejšnjega odstavka lahko zaprosijo za podaljšanje obratovalnega časa v nočnem času med 22.00 in 23.00.
10. člen
Gostinskemu obratu, ki je v objektu na strnjenem območju stanovanj, se dovoli obratovanje v podaljšanem obratovalnem času, kot je določeno v 7. in 9. členu tega odloka, če pridobi pisno soglasje stanovalcev s stalnim prebivališčem, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (stanovanjski objekti ob gostinskem obratu in čez cesto).
11. člen
(1) Gostinski obrat lahko brez soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času obratuje v skladu z določbami 7., 8. in 9. člena tega odloka na dan pred prazniki, določenimi z zakonom, ter ob pustovanju in martinovanju (vsakič po enkrat).
(2) Gostinec oziroma kmet mora občinski upravi predhodno pisno sporočiti datum pustovanja oziroma martinovanja, kadar bo izkoristil možnost iz prejšnjega odstavka.
III. ENKRATNO PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA
12. člen
(1) Ne glede na določbe 7., 8. in 9. člena tega odloka in ne glede na že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času, lahko gostinec oziroma kmet zaprosi za enkratno soglasje za prekoračitev obratovalnega časa (v nadaljnjem besedilu: enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa).
(2) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa je možno pridobiti, kadar se v gostinskem obratu odvijajo prireditve zaprtega tipa (poroke, proslave, srečanja in podobno) ali izven njega prireditve širšega pomena (festivali, lokalni prazniki in podobno).
(3) Za izdajo enkratnega soglasja k podaljšanju obratovalnega časa mora gostinec oziroma kmet zaprositi z vlogo, ki jo izda občinska uprava, najmanj osem dni pred prireditvijo iz prejšnjega odstavka.
(4) Enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa je vezano na točno določen datum in se lahko nanaša tudi na več priložnosti hkrati.
(5) Če je bilo enkratno soglasje k podaljšanju obratovalnega časa izdano zaradi prireditve zaprtega tipa, je gostinec oziroma kmet dolžan poskrbeti, da v času prireditve v gostinski obrat nimajo vstopa zunanji obiskovalci.
IV. POSTOPEK ZA IZDAJO SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
13. člen
Za izdajo soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata gostinec oziroma kmet zaprosi s predpisano vlogo, ki jo občinski upravi predloži najmanj petnajst dni pred:
– začetkom novega koledarskega leta za naslednje koledarsko leto,
– začetkom obratovanja,
– spremembo obratovalnega časa.
14. člen
(1) V primeru prijave podaljšanega obratovalnega časa iz druge in tretje alinee prejšnjega člena mora gostinec oziroma kmet vlogi priložiti tudi:
– mnenje krajevne skupnosti, na območju katere se gostinski obrat nahaja;
– najemno pogodbo z lastnikom objekta oziroma soglasje lastnika objekta, v katerem se gostinski obrat nahaja, če gostinec oziroma kmet ni lastnik gostinskega obrata oziroma ima le-tega v najemu;
– najemno pogodbo oziroma soglasje lastnika površin zunaj zaprtega dela gostinskega obrata (letni vrtovi, terase in podobno), na katerih se opravlja gostinska dejavnost, če gostinec oziroma kmet ni lastnik teh površin oziroma ima le-te v najemu;
– soglasje upravljavca večnamenskega objekta, če je gostinski obrat v poslovno trgovskem centru ali podobnem večnamenskem objektu;
– soglasje vseh (so)lastnikov in uporabnikov objekta, skladno s pogodbo o upravljanju ali drugo pogodbo oziroma dogovorom, ki jo sklenejo (so)lastniki, če je gostinski obrat v večstanovanjskem objektu;
– soglasje stanovalcev s stalnim prebivališčem, ki prebivajo v neposredni bližini gostinskega obrata (stanovanjski objekti ob gostinskem obratu in čez cesto), če je gostinski obrat v objektu na strnjenem območju stanovanj;
– druga dokazila, potrebna za izvrševanje tega odloka.
(2) Soglasja in mnenja iz prejšnjega odstavka so veljavna, če so izdana največ trideset dni pred vložitvijo vloge za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Krajevna skupnost, na območju katere se gostinski obrat nahaja, mora gostincu oziroma kmetu izdati mnenje k podaljšanemu obratovalnemu času najkasneje v petnajstih dneh od prejema pisne vloge za izdajo mnenja. Mnenje mora biti obrazloženo.
(4) Kolikor krajevna skupnost v roku iz prejšnjega odstavka ne oblikuje mnenja, mora gostinec oziroma kmet v vlogi to navesti in priložiti dokazilo o tem, kdaj je krajevno skupnost zaprosil za izdajo mnenja, občinska uprava pa v takem primeru odloči brez mnenja krajevne skupnosti.
(5) Če občinska uprava ugotovi, da:
– je večina soglasij in mnenj, zahtevanih na podlagi prvega odstavka tega člena, negativnih, ali
– obratovalni čas v vlogi za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času ni prijavljen skladno z merili iz 7., 8. in 9. člena tega odloka, ali
– je bila v zadnjih dvanajstih mesecih pred vložitvijo vloge iz prejšnjega člena pri poslovanju gostinskega obrata s pravnomočno odločbo pristojnega prekrškovnega organa ugotovljena ena ali več kršitev iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi okolici, ali
– gostinski obrat ne izpolnjuje pogojev iz 5. člena tega odloka,
lahko vlogo za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času z odločbo deloma ali v celoti zavrne.
(6) Z odločbo iz prejšnjega odstavka občinska uprava določi tudi ustrezno spremenjen obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
15. člen
(1) Občinska uprava izda soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času praviloma za obdobje do izteka tekočega koledarskega leta oziroma do izteka naslednjega koledarskega leta, če je vloga za izdajo soglasja za obratovanje v podaljšanem obratovalnem času za naslednje koledarsko leto vložena v mesecu decembru tekočega leta.
(2) Z dnem izteka veljavnosti soglasja iz prejšnjega odstavka gostinski obrat izgubi pravico do poslovanja v podaljšanem obratovalnem času.
(3) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko občinska uprava v izjemnih primerih določi tudi krajši ali daljši čas trajanja soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času.
V. PREKLIC SOGLASJA K PODALJŠANEMU OBRATOVALNEMU ČASU
16. člen
(1) Občinska uprava lahko že izdano soglasje k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskega obrata z odločbo prekliče, če sta v tekočem koledarskem letu s pravnomočno odločbo pristojnega prekrškovnega organa ugotovljeni najmanj dve kršitvi iz naslova prekoračitve obratovalnega časa ali motenja javnega reda in miru v gostinskem obratu in njegovi okolici.
(2) V primeru preklica soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času je gostincu oziroma kmetu za obdobje šestih mesecev, ki se šteje od dneva dokončnosti odločbe o preklicu soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času, odvzeta možnost pridobitve novega soglasja k podaljšanemu obratovalnemu času in enkratnega soglasja k podaljšanju obratovalnega časa.
(3) Z odločbo iz prvega odstavka tega člena občinska uprava določi tudi ustrezno spremenjen obratovalni čas gostinskega obrata. Pritožba zoper izdano odločbo ne zadrži njene izvršitve.
VI. ČASOVNI OKVIR OPRAVLJANJA GOSTINSKE DEJAVNOSTI ZUNAJ GOSTINSKEGA OBRATA
17. člen
(1) Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega obrata med turistično sezono, od 1. junija do vključno 30. septembra, v mestnih jedrih, na kopališčih, na smučiščih in podobno, na podlagi pridobljenega soglasja občinske uprave pa lahko tudi izven turistične sezone.
(2) Gostinska dejavnost se opravlja zunaj gostinskega obrata v premičnih objektih oziroma z objekti, s sredstvi ali z napravami, ki so prirejene v ta namen.
18. člen
Gostinska dejavnost iz prvega odstavka prejšnjega člena se na območju Občine Tolmin lahko opravlja znotraj naslednjega časovnega okvira:
– na območju stanovanj od nedelje do četrtka med 9.00 in 24.00, ob petkih in sobotah med 9.00 in 1.00 naslednjega dne,
– izven območja stanovanj od nedelje do četrtka med 9.00 in 1.00 naslednjega dne, ob petkih in sobotah med 9.00 in 2.00 naslednjega dne.
VII. UPRAVNI UKREP
19. člen
V primerih, ko občinska uprava ugotavlja ponavljajoče kršitve obratovalnega časa gostinskega obrata ali ponavljajoče druge prekrške, določene s predpisi s področja gostinstva, lahko poda pisni predlog za začasno ali trajno prepoved opravljanja gostinske dejavnosti pristojnemu tržnemu inšpekcijskemu organu.
VIII. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Tolmin (Primorske novice, Uradne objave, št. 22/06).
21. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-0023/2013
Tolmin, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti