Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 4300-8/2013/9 Ob-3034/13 , Stran 1937
Št. 4300-8/2013/9 Ob-3034/13
Na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 (Uradni list RS, št. 104/12), Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314, Uradni list RS, št. 104/12 in št. 46/13), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 (popr.) in 110/11 – ZDIU12, v nadaljevanju: ZJF), Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11; v nadaljevanju Uredba), Dopolnjenega Programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007–2013 (sklep Vlade RS številka 31001-1/2009/9 z dne 15. 10. 2009), Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09, 40/09, 3/10, 31/10, 79/10 in 4/13), Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Uradni list EU, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 25, z vsemi spremembami), Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Uradni list EU, št. 210 z dne 31. 7. 2006, str. 1, z vsemi spremembami), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Uradni list EU, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami), Programa za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013 (št. priglasitve: BE01-2399245-2012), Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: OP RR) in Spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 (Sklep Vlade RS, št. 54402-2/2010/6, z dne 3. 6. 2010, Sklep Evropske Komisije št. C(2011) 2666 o spremembi Odločbe K (2007) 4080 z dne 19. 4. 2012), Sklepa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorata za evropsko kohezijsko politiko (Organa upravljanja) o potrditvi instrumenta št. OP RR/1/1/006-0-MGRT, z dne 26. 6. 2013, v okviru izvajanja 1. razvojne prioritete: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost – prednostne usmeritve 1.1: Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost ter 13. člena Pravilnika o izvajanju postopkov pri porabi in nadzoru sredstev kohezijske politike ministrstva za gospodarstvo, Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za spodbujanje raziskovalno-razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih od 2013 do 2015 – RRPO 2013
1. Posredniško telo: Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo). 2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje raziskovalno razvojne dejavnosti za izvedbo raziskovalno razvojnih projektov na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo, ki jih bodo podjetja izvajala v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti, usmerjenih v ustvarjanje novih ali izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo prototipov, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj razvijajo nove oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje. 3. Pogoji za kandidiranje 3.1. Pogoji za prijavitelje Vlogo na razpis odda prijavitelj projekta. Prijavitelj projekta lahko nastopa samostojno ali pa vlogo odda v imenu konzorcija partnerjev, ki so ga člani konzorcija s pisnim dogovorom izbrali za prijavitelja projekta. Podjetja, ki so lastniško med seboj povezana, se štejejo kot eno samo podjetje. Prijavitelji in partnerji konzorcija morajo biti gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki: – so ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1 Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 83/09 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/11, 91/11, 100/11 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/12, 57/12) (v nadaljnjem besedilu: podjetja); – imajo sedež in v času vložitve vloge poslujejo na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo1; 1 Skladno s 25. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, ali Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015. – imajo ob objavi javnega razpisa vsaj enega zaposlenega s končano VII. stopnjo izobrazbe za poln delovni čas in višino prihodkov iz zadnjega izkaza uspeha večjo od 100.000 EUR; – niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije ali izbrisa brez likvidacije; – niso bila na dan 31. 12. v letu pred objavo javnega razpisa v stanju insolventnosti, kot jo opredeljuje 14. člen Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIPP21, 26/11, 47/11, 87/11 – ZPUOOD, 23/12, 48/12 Odl.US: U-I-285/10-13); – niso v težavah, ne prejemajo in tudi niso v postopku pridobivanja finančne pomoči države po Smernicah skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij (Uredba 2004/C 244/02); – prijavitelj in vsi partnerji v konzorciju niso za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, že sofinancirani iz javnih virov (lokalni, državni ali EU proračun); – niso na seznamu subjektov, za katere velja prepoved po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 – UPB2); – dejanski lastnik/i družbe v skladu z 19. členom Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11) ni/niso vpleten/i v postopke pranja denarja in financiranja terorizma; – ne delujejo v nasprotju z Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 36/08 – ZPomk-1); – imajo poravnane vse obveznosti do Republike Slovenije. 3.1.1. Prijavitelji morajo dodatno izpolnjevati še enega od naslednjih pogojev (alternativno): – so bili najkasneje do 31. 12. 2012 vpisani v evidence poslovnih subjektov, ki izvajajo raziskovalno razvojno dejavnost, na ARRS – SICRIS; ali – lahko vlaganja v raziskave in razvoj v letih 2010–2012 izkažejo s prijavljenimi davčnimi olajšavami za vlaganja v raziskave in razvoj, na DURS bodisi s kopijami pogodb o sofinanciranju razvojno raziskovalnih aktivnosti na podlagi RR sheme, ki so bili sofinancirani z javnimi sredstvi. 3.2. Pogoji za projekt Prijavljeni projekt se mora izvajati v Sloveniji, na območjih, navedenih v točki 3.1. javnega razpisa, in mora dodatno izpolnjevati še naslednje pogoje: – projekt je skladen s predmetom javnega razpisa; – projekt se ne sme pričeti izvajati pred izdajo sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva; – prijavitelj mora imeti v celoti zagotovljena premostitvena sredstva za del pričakovanih sredstev iz naslova tega razpisa do povrnitve stroškov s strani ministrstva; – projekt ni in ne bo do prejetja sklepa o sofinanciranju predmet prijave na katerega izmed javnih razpisov za isti namen; – projekt mora izkazovati spodbujevalni učinek in nujnost pomoči v skladu z 8. členom Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah); – zaposleni pri prijavitelju in partnerjih, za katere bo uveljavljeno sofinanciranje, morajo imeti najmanj dokončano VII. stopnjo ob oddaji vloge na razpis. 4. Merila za izbor projektov in način dodeljevanja sredstev 4.1. Merila za ocenjevanje Na odpiranju strokovna komisija ministrstva preveri pravočasnost, pravilno označenost prispelih vlog in popolnost vlog. Vloge, ki niso pravilno označene, se zavržejo. Za vse pravočasne, pravilno označene in popolne vloge, strokovna komisija najprej oceni, ali je vloga skladna s predmetom javnega razpisa ter preveri, ali vloga izpolnjuje vse pogoje javnega razpisa. Če oceni, da vloga ni skladna s predmetom javnega razpisa, ali da ne izpolnjuje vseh pogojev javnega razpisa, se nadaljnje ocenjevanje po merilih ne izvede, vloga pa se zavrne. Vse ostale vloge pa strokovna komisija oceni na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Merila za ocenjevanje so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji. 4.2. Način dodeljevanja sredstev Vsako vlogo ocenita po dva ocenjevalca. Na osnovi rezultatov ocenjevanja vseh popolnih vlog na podlagi meril iz te točke, števila prijav na javni razpis in višine razpoložljivih sredstev bodo izmed prispelih prijav, v sofinanciranje izbrane vloge tistih prijaviteljev, ki bodo na podlagi ocenjevanja po zgoraj navedenih merilih dosegli višje število točk. Glede na razpoložljiva sredstva, prejete vloge, zaprošena sredstva v njih in oceno projekta v skladu z merili iz te točke tega razpisa se bo za sofinanciranje izbralo toliko najviše uvrščenih projektov (razvrščenih po ocenah od najbolje do najslabše ocenjenega), kolikor bo razpoložljivih sredstev. Če bi bili dve ali več vlog ocenjeno z isto oceno, pa obe/vse, zaradi porabe sredstev ne bi mogle biti sofinancirane, se od teh v sofinanciranje predlaga vloga, ki je bolje ocenjena v merilu 1 “Vpliv projekta na izboljšanje konkurenčnosti podjetja/podjetij”. Če se njihove ocene v tem merilu ne razlikujejo pa se upoštevajo posamezne ocene pri merilih po naslednjem vrstnem redu meril: 2, 3. Del predvidenih sredstev v okviru javnega razpisa lahko ostane nerazporejen, kolikor preostanek sredstev ne zadošča za pokritje celotnega planiranega sofinanciranja, opredeljenega v finančni konstrukciji vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago prijaviteljem Javni razpis za izbor projektov delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Javni razpis za izbor projektov se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih programov za obdobje 2007–2013 razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostne usmeritve 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost. "Okvirna višina razpisanih sredstev po tem javnem znaša 4.312.000,00 EUR, in sicer: – namenska sredstva EU – ESRR v višini do 3.665.200,00 EUR, – slovenska udeležba v višini do 646.800,00 EUR." Sredstva bremenijo proračunski postavki: – 689010 Spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13-EU – 695810 Spodbujanje razvojno investicijskih aktivnosti gospodarstva – 07-13- slovenska udeležba. Delež prispevka EU v celotnih upravičenih javnih izdatkih znaša do 85%, delež slovenske udeležbe pa vsaj 15%. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča za nerazporejena sredstva v okviru iste proračunske postavke. Dinamika sofinanciranja potrjenih projektov iz vloge na javni razpis (tj. operacij) bo določena s pogodbo med ministrstvom in izbranim upravičencem, v odvisnosti od načrta izvajanja operacije in od razpoložljivosti proračunskih sredstev. Razpis bo odprt do porabe sredstev. Višina razpisanih sredstev se lahko poveča z objavo sklepa o povečanju sredstev v Uradnem listu RS do poteka razpisa. 6. Upravičeni stroški in način financiranja 6.1. Skladnost s pravili državnih pomoči in pravili kohezijske politike Javni razpis se izvaja po shemi državne pomoči za raziskave in razvoj: “Programu za spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij v letu 2013” (št. priglasitve: BE01-2399245-2012, datum potrditve sheme: 5. 12. 2012; trajanje sheme: do 31. 12. 2013) (v nadaljevanju: shema državnih pomoči), na osnovi katere so upravičeni stroški industrijskih raziskav in eksperimentalnega razvoja. Shema določa, da se pomoč, ki se bo dodeljevala po tej shemi, ne kumulira oziroma kombinira s katerokoli drugo državno pomočjo. Prijavitelji morajo v prijavi utemeljiti spodbujevalni učinek, utemeljen z enim izmed naslednjih meril: (a) bistvene razširitve velikosti projekta/dejavnosti zaradipomoči; ali (b) bistvene razširitve obsega projekta/dejavnosti zaradi pomoči; ali (c) bistvenega povečanja skupnega zneska, ki ga je upravičenecporabil za projekt/dejavnost zaradi pomoči; ali (d) bistvenega povečanja hitrosti zaključka zadevnega projekta ali dejavnosti. 6.2. Upravičeni stroški Financiranje po tem javnem razpisu bo potekalo na osnovi standardnega obsega stroškov na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike in Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007–2013. Standardni obseg stroškov na enoto predstavlja strošek dela zaposlenega raziskovalca za polni delovni čas na letni ravni. Strošek dela je določen na podlagi Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 103/11 in 56/12) in določenih cenah ARRS za tekoče leto. Metodologija izračuna standardnega obsega stroškov na enoto ter zahtevana dokazila za spremljanje in potrjevanje upravičenosti stroškov so podrobneje predstavljena v razpisni dokumentaciji v prilogi: »Metodologija izračuna standardnega obsega stroškov na operaciji.« Upravičenost stroškov prejemniki sredstev v posameznem obdobju financiranja dokazujejo z dokazili o doseženih ciljih, ki so bili načrtovani in potrjeni v vlogi za sofinanciranje. Dokazila za upravičenost stroškov operacije so: – dokazila o zaposlitvi raziskovalcev za obdobje sofinanciranja (pogodba o zaposlitvi, pravna podlaga za delo na raziskovalno razvojnem projektu, morebitna druga dokazila, ki utemeljujejo delo raziskovalca na raziskovalno razvojnem projektu; – vmesna poročila in končno poročilo o izvajanju raziskovalno razvojnega projekta, skladno z navodili; – dokazila o razvoju novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev; – dokazila o doseganju zastavljenih ciljev. V primeru, da prejemniki sredstev ne predložijo dokazil o upravičenosti stroškov, lahko ministrstvo odloči, da niso upravičeni do sredstev sofinanciranja oziroma lahko od njih zahteva vračilo že prejetih sredstev. V primeru, da prejemniki ne podajo dokazila o realizaciji ciljev operacije, niso upravičeni do sredstev tega javnega razpisa in morajo vrniti vsa prejeta sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 6.3. Maksimalna višina upravičenih stroškov Maksimalna višina upravičenih stroškov posameznega raziskovalno razvojnega projekta v celotnem obdobju upravičenosti za: – za vsa podjetja, ki izpolnjujejo enega od dodatnih pogojev za prijavitelja iz točke 3.1.1. javnega razpisa: 10 FTE le za zaposlene za polni delovni čas, oziroma največ do števila zaposlenih za polni delovni čas na 31. 12. 2012; – za podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge na javni razpis vsaj 3 zaposlene za polni delovni čas: 3 FTE; – za podjetja, ki imajo na dan oddaje vloge na javni razpis manj kot 3 in vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas: 1 FTE. Po shemi državne pomoči davek na dodano vrednost ni upravičeni strošek. 6.4. Način financiranja Skladno z določili sheme državnih pomoči znaša osnovni odstotek sofinanciranja upravičenih stroškov 25% ne glede na velikost podjetja. Osnovnemu odstotku sofinanciranja se doda bonus v višini 15 odstotnih točk, če projekt vključuje učinkovito sodelovanje vsaj dveh medsebojno neodvisnih podjetij in sta izpolnjena naslednja pogoja: – nobeno posamezno podjetje ne sme nositi več kot 70% upravičenih stroškov skupnega projekta; – projekt mora vključevati sodelovanje z vsaj enim MSP. Določena je naslednja vrednost standardnega obsega stroškov ter maksimalni odstotek sofinanciranja na enoto stroška na letni ravni: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Z izbranim prijaviteljem na javni razpis bo sklenjena pogodba o sofinanciranju. Vzorec pogodbe je del razpisne dokumentacije. Ministrstvo in izbrani prijavitelj, ki je upravičenec do odobrenih finančnih sredstev, se bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila za obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih ciljev pri izvajanju operacije, podanih v vlogi na javni razpis. Prijavitelji morajo v vlogi utemeljiti posamezne raziskovalno razvojne aktivnosti z vidika pogojev javnega razpisa in načrtovati dinamiko doseganja ciljev. Končni obseg sofinanciranja operacije in izplačil sredstev je odvisen v celoti od dosežnih rezultatov operacije. Celotna odobrena sredstva sofinanciranja bo ministrstvo izplačalo ob zaključku operacije glede na predložena dokazila o doseženih rezultatih operacije in dejanskega obsega stroškov dela. V primeru, da med izvajanjem operacije pride do sprememb, ki bi vplivale na oceno vloge tako, da bi se ocena znižala pod prag sofinanciranih projektov, lahko ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. V primeru, da upravičenec ob zaključku operacije ne bo dokazal uresničitve načrtovanih rezultatov v celoti, ministrstvo lahko zahteva vračilo že izplačanih sredstev oziroma sorazmernega dela sredstev za nerealizirane aktivnosti, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Če je upravičenec prejel plačilo sredstev, za katerega se pozneje pri nadzoru nad porabo proračunskih sredstev, dodeljenih za operacijo, izkaže de je prejel plačilo neupravičeno ter v primeru ugotovitve dvojnega financiranja operacije iz različnih javnih virov, lahko ministrstvo pogodbo odpove in zahteva vrnitev izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. Takšnemu izvajalcu se lahko onemogoči sodelovanje na razpisih ministrstva za obdobje 5 let. V primeru ugotovitve, da je višina sofinanciranja operacije presegla maksimalno dovoljeno stopnjo, se zahteva vrnitev preveč izplačanih sredstev skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema sredstev na TRR do dneva vračila v državni proračun Republike Slovenije. 7. Obdobje za porabo sredstev Obdobje za porabo sredstev sta proračunski leti 2014 in 2015. Začetek obdobja za porabo sredstev je dan izdaje sklepa o dodelitvi sredstev s strani ministrstva. Aktivnosti posamezne operacije, sofinancirane iz naslova tega javnega razpisa, morajo biti dejansko izvedene najkasneje do 31. 12. 2014. Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, nastali do 31. 12. 2014 in izdatki upravičenca nastali do datuma izstavitve zadnjega zahtevka za sofinanciranje, to je do 31. 3. 2015. Sofinanciranje vsake operacije lahko poteka največ 12 mesecev. Prijavitelji, ki jim bodo s sklepom o izbiri dodeljena sredstva in bodo z ministrstvom podpisali pogodbo, lahko oddajo največ 3 zahtevke v teku sofinanciranja operacije. Izstavljanje zahtevkov za izplačilo bo podrobneje določeno s pogodbo o sofinanciranju. 8. Ostale zahteve Upravičenec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral: – stroške izvajanja projekta voditi ločeno, ravno tako tudi spremljanje merljivih ciljev projekta; – upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti, v skladu z 9. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU L št. 371, 27. 12. 2006, z vsemi spremembami) in v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007–2013; – hraniti vso dokumentacijo v zvezi z operacijo v skladu z veljavnimi predpisi še 10 let po zaključku operacije in zagotavljati dostop do celotne dokumentacije v zvezi z operacijo vsem organom, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa ob smiselnem upoštevanju določil 90. člena Uredbe ES št. 1083/2006. Pred iztekom tega datuma je lahko ta rok podaljšan zakonsko; – s pogodbo se obvezati, da v skladu s 57. členom Uredbe ES št. 1083/2006 ne bo ne bo prišlo do bistvenih sprememb operacije, ki vpliva na njeno naravo ali pogoje izvajanja ali ki podjetju podeli neupravičeno prednost in je posledica spremenjene narave lastništva dela infrastrukture ali prenehanja dejavnosti najmanj za dobo 5 let od zaključka operacije; – zagotavljati nediskriminacijo in enakost med spoloma. Upravičenec bo moral zagotoviti naslednje omilitvene ukrepe, ki se smiselno upoštevajo glede na vsebino operacije: – Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin); – Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov); – Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza); – Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno). Prijavitelj se strinja, da se bodo podatki o operaciji, ki so javnega značaja, lahko objavljali. Slednje vključuje predvsem tudi dejstvo, da bo prijavitelj v vlogi upravičenca vključen v seznam upravičencev, ki bo obsegal navedbo upravičenca in občine, naziv operacije, regijo upravičenca in znesek javnih virov financiranja operacije. Objave podatkov o operaciji in prejemnikih sredstev bodo izvedene v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij javnega značaja in zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Podrobnejše zahteve in navodila so podana v razpisni dokumentaciji. 9. Vloga in način prijave 9.1. Vsebina vloge Vloga je popolna, če je izdelana v enem izvodu in eni elektronski kopiji, in če vsebuje v celoti izpolnjene v razpisni dokumentaciji navedene obrazce. Vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje, bodo zavrnjene. Dokazila za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so navedena v razpisni dokumentaciji. Izpolnjevanje pogojev mora izhajati iz celotne vloge. 9.2. Način prijave Vsebina popolne vloge je predstavljena v razpisni dokumentaciji. Strokovna komisija bo prijavitelje, ki bodo podali nepopolne vloge, pozvala, da vloge dopolnijo v roku, ki ga določi komisija ... Vloge, ki ne bodo dopolnjene v roku, ki ga določi komisija, in vloge, ki ne bodo ustrezno dopolnjene, bodo zavržene. Dopolnjevanje vlog je namenjeno zagotovitvi morebitnih manjkajočih dokumentov in obrazcev, ki bodo izkazovali izpolnjevanje pogojev ob izteku roka za oddajo vloge na razpis. Podatki o projektu niso predmet dopolnitve vloge. Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati: 1. višine zaprošenih sredstev, 2. tistega dela vloge, ki se veže na specifikacije predmeta vloge, 3. tistih elementov vloge, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove vloge glede na preostale vloge, ki jih je naročnik prejel v postopku dodelitve sredstev. Prijavitelj sme ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati. Popolna vloga, pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, mora biti do roka dostavljena v Glavno pisarno Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici, na sprednji strani označena z oznako »Ne odpiraj – vloga za javni razpis RRPO 2013« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Če se prijava pošlje priporočeno po pošti, se šteje za pravočasno, če je bila oddana na pošto v zgoraj navedenem roku. Vlog, ki ne bodo ustrezno označene, komisija ne bo obravnavala in bodo s sklepom zavržene. Vrnjene bodo prijavitelju. Vloga se odda v pisni obliki. CD nosilec, ki je sestavni del vloge, naj vsebuje vse obrazce vloge kot nezaščitene datoteke v Word oziroma Excel formatu ter tudi pdf format celotne vloge na javni razpis (vključno z dokazili). Podatki v elektronski obliki morajo biti skladni s podatki, oddanimi v fizični obliki (papirnih dokumentih). V primeru neskladja med obema vrstama dokumentov je vloga neustrezna oziroma se med obema vrstama dokumentov upošteva pisna oblika prejetih dokumentov, prijavitelj pa je dolžan dostaviti popravljene elektronske dokumente. Podjetje se lahko prijavi na razpis samo z eno vlogo. Vsi podatki iz vlog, ki jih strokovna komisija odpre, so informacije javnega značaja razen tistih delov vloge, ki jih prijavitelj posebej označi kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se ne more nanašati na celotno vlogo ali na dele vloge v zvezi z izpolnjevanjem pogojev ali ocene vloge na podlagi meril. Vsi stroški prijave na javni razpis bremenijo prijavitelja. Ministrstvo si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku prekine izvajanje postopka javnega razpisa. 10. Datum odpiranja vlog Predvideno je eno odpiranje vlog javnega razpisa. Odpiranje prispelih vlog zaradi predvidenega večjega števila prijav ni javno in bo potekalo v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, in sicer 11. 9. 2013. Upoštevajo se vloge, ki bodo oddane na pošto ali prispele v vložišče ministrstva najkasneje 6. 9. 2013. Prepozne vloge bodo s sklepom zavržene. 11. Obveščanje o izboru O dodelitvi sredstev odloči minister s sklepom. Prijavitelji bodo o izidih razpisa obveščeni v roku 60 dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da neupravičeno ni bil izbran, lahko v 30 dneh od prejema sklepa o izboru vloži tožbo na Upravno sodišče RS. Predmet tožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prejemniki sredstev. 12. Razpisna dokumentacija Vsa dokumentacija, besedilo razpisa in obrazci ter navodili za izdelavo dispozicije projektov se nahaja na spletni strani www.mgrt.gov.si (javni razpisi). Minister lahko spremeni ali prekliče javni razpis. 13. Dodatne informacije: uradne informacije o javnem razpisu lahko podajo le uslužbenci Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Kontaktni osebi sta dr. Matej Novak, tel. 01/400-36-34, in mag. Martin Štiglic, tel. 01/400-37-17, vsak delovni dan, med 9. in 10. uro. Dodatne informacije so dosegljive tudi preko elektronske pošte rrpo2013.mgrt@gov.si.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti