Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2113. Odlok o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica, stran 6381.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 8. in 44. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – UPB1, 33/06 Odl. US: U-I-325/04-8, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 42/09, 109/09, 109/10 – ZCes-1, 48/12 – ZCes-1A), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8), 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 34/96 in 59/07), Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10) ter 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 6. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o javni razsvetljavi v Občini Slovenska Bistrica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
(1) S tem odlokom se opredeljuje in določa način izvajanja občinske gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave (v nadaljevanju: javna služba).
(2) Izvajalec javne službe na celotnem območju Občine Slovenska Bistrica je javno podjetje Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., Ulica pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: izvajalec javne službe).
(3) Upravljavec lahko del storitev prenese na enega ali več podizvajalcev. Za to pridobi soglasje lastnika.
2. člen
(objekti in naprave javne razsvetljave)
(1) Objekti in naprave javne razsvetljave (v nadaljevanju: javna razsvetljava), ki so v lasti Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: lastnik) in služijo osvetljevanju državnih cest v območju naselij, lokalnih cest, javnih poti, drugih javnih površin in javnih objektov (v nadaljevanju: javne površine) so:
– elektroomarice,
– drogovi javne razsvetljave,
– svetilke,
– svetlobni viri (žarnice, sijalke, LED diode),
– energetski kabli (nadzemni in podzemni),
– prižigališča,
– cestno prometna svetlobna signalizacija,
– drugi pripadajoči elementi, ki so potrebni za nemoteno delovanje javne razsvetljave.
(2) Za javno razsvetljavo po tem odloku se šteje tudi novoletna svetlobna okrasitev, ki se priključuje na javno razsvetljavo.
(3) Premične naprave, ki se občasno priklapljajo na javno razsvetljavo (v nadaljevanju: izredni priklopi) niso del javne razsvetljave. Za izredne priklope je potrebno pridobiti posebno soglasje upravljavca, ki tudi nadzoruje izvedbo izrednega priklopa. Stroške izrednega priklopa in strošek porabljene energije nosi koristnik soglasja oziroma investitor sam.
3. člen
(upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave)
Izvajalec javne službe je hkrati tudi upravljavec in vzdrževalec javne razsvetljave (v nadaljevanju: upravljavec).
4. člen
(območje izvajanja javne službe in njeni uporabniki)
Uporabniki storitev javne službe so vsi uporabniki javnih površin na celotnem območju Občine Slovenska Bistrica. Uporaba javnih dobrin, ki jih zagotavlja javna služba, je v skladu s tem odlokom zagotovljena vsakomur pod enakimi pogoji.
5. člen
(financiranje javne službe)
Javna služba se financira iz proračuna občine.
II. PREDMET JAVNE SLUŽBE
6. člen
(storitve, ki so predmet javne službe)
(1) Javna služba po tem odloku obsega naslednje storitve:
– izvajanje administracije za potrebe vzdrževanja javne razsvetljave in cestno prometne svetlobne signalizacije na območju občine,
– vzdrževanje in zagotavljanje osvetlitve občinskih cest, javnih površin, javnih zgradb, spomenikov ter ostalih osvetljenih javnih objektov,
– vzdrževanje cestnoprometne svetlobne signalizacije.
(2) Izvajanje administracije za potrebe vzdrževanja javne razsvetljave in cestnoprometne svetlobne signalizacije na območju občine obsega:
– vodenje, administracija in ažuriranje katastra javne razsvetljave in cestnoprometne svetlobne signalizacije,
– vodenje zbirne oziroma kontrolne knjige vseh procesov, ki so povezani z urejanjem in vzdrževanjem javne razsvetljave in cestnoprometne svetlobne signalizacije.
(3) Vzdrževanje in zagotavljanje osvetlitve cest, javnih površin, javnih zgradb, spomenikov ter ostalih osvetljenih javnih objektov obsega:
– redno in izredno vzdrževanje v povezavi z delovanjem javne razsvetljave,
– zagotavljanje popolne funkcionalnosti svetilk, drogov in nadzornih ter krmilnih naprav,
– čiščenje in odstranjevanje ovir, ki zmanjšujejo polje osvetljevanja svetilk in ogrožajo energetske kable javne razsvetljave,
– napeljave in razvode javne razsvetljave in ostalih podobnih naprav.
(4) Vzdrževanje cestno prometno svetlobne signalizacije obsega:
– redno in izredno vzdrževanje svetlobne signalizacije,
– čiščenje in odstranjevanje ovir, ki zmanjšujejo opaznost svetlobne signalizacije.
III. UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
7. člen
(način izvajanja nalog)
(1) Naloge povezane z upravljanjem in vzdrževanjem javne razsvetljave se izvajajo na podlagi tega odloka in pogodbe, sklenjene med lastnikom in upravljavcem.
(2) Pogodba, ki jo skleneta (lastnik in upravljavec), mora urejati vsaj:
– predmet in območje javne službe,
– splošne pogoje za izvajanje javne službe za uporabo javnih dobrin, ki se zagotavljajo z javno službo,
– obračun opravljenih storitev in način plačila upravljavcu,
– nadzor nad izvajanjem javne službe,
– začetek in čas trajanja pogodbe,
– druge naloge za učinkovito izvajanje javne službe.
(3) Za učinkovito upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave sprejme upravljavec poseben Tehnični pravilnik, ki določa podrobnejša navodila in tehnične normative za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave ter cestne signalizacije na območju Občine Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: pravilnik).
8. člen
(upravljanje javne razsvetljave)
Naloge povezane z upravljanjem javne razsvetljave, katere zagotavlja upravljavec, so:
– priprava letnega plana vzdrževanja,
– sodelovanje pri pripravi občinske prostorske dokumentacije s tega področja,
– izdajanje smernic in projektnih pogojev skladno z zakonodajo in s področnimi predpisi,
– izdajanje soglasij in mnenj skladno z zakonodajo in s področnimi predpisi,
– izdelava načrta razsvetljave skladno z zakonodajo in s področnimi predpisi,
– zagotavljanje nadzora nad izvajanjem določil tega odloka ter izvajanjem javne službe.
9. člen
(vzdrževanje javne razsvetljave)
Poleg storitev navedenih v 6. členu tega odloka se za vzdrževanje javne razsvetljave šteje tudi:
– izvedba novoletne okrasitve,
– izvedba dodatnih obremenitev (izrednih priklopov) na javno razsvetljavo,
– storitve opredeljene v prehodnih in končnih določbah,
– redno vzdrževanje na podlagi izdanih delovnih nalogov s strani upravljavca,
– druge storitve, ki jih določa zakon ali področni predpis.
10. člen
(vodenje opravljenih del)
(1) Upravljavec je dolžan pristopiti k vzdrževanju čimprej, najkasneje pa v roku:
– 10 dni, kadar gre za odpravo stvarnih in skritih napak po lastni ugotovitvi oziroma ob sprejetju obvestila o napaki na infrastrukturi,
– takoj po ugotovitvi ali prijavi, v primeru kadar je ogrožena varnost udeležencev v prometu oziroma varnost na drugih javnih površinah in jo odpraviti v najkrajšem možnem času.
(2) Najkrajši možni čas odprave napake ne sme biti odvisen od subjektivnih okoliščin za njeno izvedbo.
(3) Delovni nalogi se vodijo v zbirni oziroma kontrolni knjigi pri upravljavcu.
IV. OBRATOVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
11. člen
(Obratovanje javne razsvetljave)
(1) Javna razsvetljava se vklaplja/izklaplja samodejno na dva načina:
a) s fotocelico,
b) z astronomsko uro.
(2) Nastavitve vklopa in izklopa javne razsvetljave bodo opredeljene v tehničnem pravilniku.
12. člen
(poseganje v javno razsvetljavo)
Posegi v javno razsvetljavo so lahko le s strani upravljavca. S strani nepooblaščenih organov ali posameznikov posegi niso dovoljeni, razen v primerih ko je zato izdano posebno soglasje upravljavca.
13. člen
(letni plan vzdrževanja in razvoja)
(1) Vzdrževanje javne razsvetljave poteka na podlagi letnega plana vzdrževanja javne razsvetljave, ki ga izdela upravljavec vsako leto do konca meseca oktobra za naslednje leto, in ga uskladi z lastnikom.
(2) Letni plan vzdrževanja se potrdi po sprejemu proračuna.
(3) Letni plan vzdrževanja javne razsvetljave mora vsebovati:
– program izvajanja javne službe, ki zajema tudi potrebno investicijsko vzdrževanje,
– cene storitev.
(4) Letni plan razvoja javne razsvetljave pripravi lastnik in vsebuje:
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za tekoče opravljanje javne službe,
– navedbo višine sredstev, ki so namenjena za investicijsko vzdrževanje,
– predlog izgradnje novih naprav javne razsvetljave po posameznih območjih občine in potrebnih sredstev,
– predloge zamenjav in širitev javne razsvetljave, ki jih do konca meseca septembra lastniku pošljejo krajevne skupnosti.
14. člen
(vodenje katastra)
(1) Kataster javne razsvetljave vodi v imenu in na račun lastnika upravljavec.
(2) Kataster se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa in vsebuje podatke o javni razsvetljavi skladno s področnimi predpisi. Podrobnejša vsebina katastra in dodatni podatki o javni razsvetljavi se določijo v pravilniku iz tretjega odstavka 7. člena tega odloka.
(3) Elaborat javne razsvetljave za vpis v kataster gospodarske javne infrastrukture skladno z zakonodajo in s področnimi predpisi, pošilja na Geodetsko upravo Republike Slovenije upravljavec.
15. člen
(prepovedana dejanja)
Prepovedano je:
– nameščati kakršnakoli obvestilna sredstva in oglaševanje na javno razsvetljavo, brez dovoljenja lastnika,
– saditi drevje in grmičevje v neposredni bližini javne razsvetljave brez dovoljenja lastnika,
– onemogočati dostop do javne razsvetljave,
– graditi objekte na energetskih kablih javne razsvetljave ali v neposredni bližini javne razsvetljave brez dovoljenja lastnika,
– izvesti novoletno svetlobno okrasitev izven določenega obdobja in brez soglasja upravljavca,
– izvajati izredne priklope na javno razsvetljavo brez dovoljenja upravljavca,
– brez objektivnih razlogov podaljšati čas začetka izvedbe vzdrževalnih del,
– opravljati druga dela, ki bi na kakršenkoli način ogrozila delovanje javne razsvetljave.
16. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Upravljavec po sklenitvi pogodbe sklene zavarovanje civilne odgovornosti:
– za škodo, ki jo povzroči lastniku z nerednim ali nevestnim opravljanjem javne službe,
– za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem javne službe povzročijo pri njem zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam,
– za škodo na javni razsvetljavi, ki jo lastniku povzročijo tretje osebe (neznani storilec) in za primer naravnih nesreč.
V. NADZOR
17. člen
(nadzor nad izvajanjem odloka)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo občinski inšpektorji in občinski redarji Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Slovenska Bistrica, Makole in Poljčane.
18. člen
(nadzor nad izvajanjem javne službe)
(1) Nadzor nad izvajanjem javne službe opravlja lastnik. Upravljavec mora lastniku kadarkoli posredovati informacije o poslovanju in omogočiti vpogled v poslovne knjige in evidence, ki se nanašajo na izvajanje javne službe.
(2) Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. Nadzor mora potekati tako, da ne ovira rednega izvajanja vzdrževanja in tretjih oseb.
(3) Pooblaščenec lastnika, ki izvaja nadzor, se izkaže s pooblastilom. O nadzoru se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta odgovorna oseba upravljavca in pooblaščenec.
(4) Lastnik lahko za nadzor nad izvajanjem javne službe pooblasti tudi druge pristojne organe in službe.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
(kaznovanje pravne osebe in odgovorne osebe pravne osebe)
(1) Z globo 5.000 evrov se kaznuje upravljavec, če stori prekršek iz 10. člena tega odloka.
(2) Z globo 5.000 evrov se kaznuje druga pravna oseba, če stori prekršek iz 15. člena tega odloka.
(3) Z globo 300 evrov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz 15. člena tega odloka.
20. člen
(kaznovanje samostojnih podjetnikov posameznikov)
Z globo 2.500 evrov se kaznuje samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če stori prekršek iz 15. člena tega odloka.
21. člen
(kaznovanje posameznika)
Z globo 150 evrov se kaznuje posameznik, če stori prekršek iz 15. člena tega odloka.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije)
Občina Slovenska Bistrica je na podlagi predpisov o javnem naročanju izvedla javni razpis za oddajo javnega naročila za »Pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v Občini Slovenska Bistrica«, na katerem je bilo podjetje TEHMAR d.o.o., Zagrebška cesta 100, 2000 Maribor, izbrano za najugodnejšega ponudnika (v nadaljevanju: izvajalec) s katerim je bila sklenjena pogodba.
23. člen
(predmet pogodbe oziroma pogodbena dela)
(1) Izvajalec mora v skladu s pogodbo in veljavno zakonodajo izvesti potrebna pripravljalna dela, zamenjavo cestnih svetilk, regulacijo, rekonstrukcijo prižigališč, rekonstrukcijo in obnovo napajalnih vodov (v nadaljevanju: predmet pogodbe oziroma pogodbena dela).
(2) Cilji pogodbenih del iz prejšnjega člena so znižanje stroškov obratovanja, pogodbeno zagotavljanje prihrankov električne energije za sistem javne razsvetljave v Občini Slovenska Bistrica in preureditev razsvetljave skladno z zakonodajo in s področnimi predpisi.
(3) Za dosego ciljev iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec v skladu s pogodbo izvesti vse načrtovalne, tehnične, gradbene, procesno-tehnične ali druge ukrepe (v nadaljevanju: ukrepi).
(4) Pogodba z izvajalcem je sklenjena za obdobje 7 (sedem) let in se izteče 1. 9. 2017 (v nadaljevanju: pogodbena doba).
24. člen
(lastništvo vgrajenih naprav)
(1) Lastništvo vseh s strani izvajalca vgrajenih naprav in stvari ostaja do poteka pogodbenega roka in poplačila vseh finančnih obveznosti naročnika do izvajalca iz te pogodbe, pri izvajalcu, razen tista oprema in storitve, ki se upoštevajo kot delež investicije Občine Slovenska Bistrica.
(2) Po poteku pogodbene dobe preidejo vse naprave in stvari vključno z dopolnitvami v času trajanja pogodbe v lastništvo Občine Slovenska Bistrica, brez dodatnih plačil ali omejitev uporabe.
(3) Obračun amortizacije v času pogodbene dobe do prenosa lastništva vrši izvajalec, na način, da so naprave ob zaključku pogodbene dobe amortizirane v celoti.
25. člen
(začetek veljavnosti)
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-3/2013-17/6
Slovenska Bistrica, dne 6. junija 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti