Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2132. Sklep o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 9. 2013, stran 6405.

Občinski svet Občine Radeče je na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 18. člena Statuta Občine Radeče (Uradni list RS, št. 52/06 – UPB1, 110/09) na 21. redni seji dne 18. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnova šola Marjana Nemca Radeče – enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 9. 2013
l. člen
Cene programov v Enoti vrtca Radeče znašajo (v €):
+---------------------+------------+----------------+-----------+
|           |  Dnevni  |  Poldnevni  |Cena na uro|
|           |program (Dn)| program (PDn) |      |
+---------------------+------------+----------------+-----------+
|I. starostno obdobje |  402,64  |   344,26   |      |
+---------------------+------------+----------------+-----------+
|Kombinirani oddelek |  360,02  |   307,82   |      |
+---------------------+------------+----------------+-----------+
|II. starostno    |  340,27  |   290,93   |      |
|obdobje       |      |        |      |
+---------------------+------------+----------------+-----------+
|Varstvo po urah   |      |        |  2,20  |
+---------------------+------------+----------------+-----------+
|Cicibanove urice   |      |        |  2,00  |
+---------------------+------------+----------------+-----------+
2. člen
Cena programa, v katerega je otrok vključen, je osnova za plačilo staršev. Program, v katerega je otrok vključen, se med letom ne more spreminjati. Cena programa je izračunana na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), in ne vsebuje stroškov investicijskega vzdrževanja in investicij ter dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, na podlagi odločbe o usmeritvi.
3. člen
Vrtec mora o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti občino ustanoviteljico.
4. člen
Cena živil v dnevnem programu (Dn) znaša 1,51 € na dan, cena v poldnevnem programu (PDn) pa 1,33 € na dan.
Hrana se odšteva za dnevno odsotnost otroka v višini cene živil v sorazmernem deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca.
5. člen
Staršem, ki po otroka ne prihajajo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v višini 6,25 € za vsako začeto uro nad 9 ur bivanja otroka v vrtcu.
6. člen
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši otrok enkrat letno uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Rezervacijo so starši dolžni pisno napovedati na upravi vrtca najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
7. člen
Za mesec, ko starši uveljavljajo rezervacijo, je prispevek staršev 50 % prispevka, ki ga starši plačujejo po lestvici za program, ki ga otrok obiskuje.
8. člen
V primeru, ko gre za najmanj 30-dnevno odsotnost otroka zaradi bolezni, lahko starši uveljavijo enkrat letno, na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, začasno oprostitev plačila programa vrtca, v katerega je otrok vpisan.
9. člen
Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojnem Centru za socialno delo. V izjemnih primerih (nepričakovana zaposlitev staršev, sproščeno mesto v vrtcu ipd.), ko je otrok nepričakovano vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.
10. člen
V primeru izjemnih okoliščin, ko Center za socialno delo poda mnenje, da gre za socialno ogroženo družino, lahko občina pred izdajo odločbe o znižanem plačilu vrtca poda soglasje k oprostitvi plačila programa vrtca za starše, vendar ne več kot za 2 dohodkovna razreda.
11. člen
Cene programov in rezervacij v Javnem zavodu Osnovna šola Marjana Nemca Radeče – Enota vrtec Radeče začnejo veljati s 1. 9. 2013.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov v JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011 (Uradni list RS, št. 88/11) in Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cene programov JZ OŠ Marjana Nemca Radeče Enoti vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 11. 2011 (Uradni list RS, št. 38/12).
Št. 602-11/2013
Radeče, dne 18. junija 2013
Županja
Občine Radeče
Rafaela Pintarič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti