Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2084. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec, stran 6296.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 57/12) ter na podlagi 30. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je župan Občine Braslovče dne 17. 6. 2013 sprejel
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov – kmetija Brinovec
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Braslovče začetek in način priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov za kmetijo Brinovec.
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) (Uradni list RS, št. 43/11) in Zakon o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 57/12) ter podzakonski predpisi.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
(1) Na podlagi Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) je območje, ki je predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta kmetijsko zemljišče.
(2) V preteklosti so bili na tem območju v veljavi prostorsko ureditveni pogoji, ki pa so bili s sprejemom Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 16/08, 46/11) razveljavljeni. S sprejetjem novih prostorskih aktov se območje rabe kmetijskega zemljišča ne spreminja. Investitor Brinovec Irena in Marjan, Gomilsko 18, 3303 Gomilsko je na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C) (Uradni list RS, št. 43/11) skladno z 39. členom zaprosil Ministrstvo za kmetijstvo in okolje za ugotovitev izpolnjevanja pogojev kmetijskega gospodarstva za vključitev pobude kmetijskega gospodarstva v postopek OPPN. Na podlagi izpolnjevanja pogojev mu je bila na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje izdana odločba št. 351-208/2012/6 z dne 1. 6. 2012, ki dopušča izdelavo OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe. OPPN se izdela na parcelah št. 375/8, 381, 377, 375/9, 383/1 in del 382/2, vse k.o. Gomilsko.
3. člen
(vsebina in oblika OPPN)
(1) Predmet OPPN je prostorska ureditev območja za gradnjo več kmetijskih objektov na parcelah št. 375/8, 381, 377, 375/9, 383/1 in del 382/2, vse k.o. Gomilsko.
(2) OPPN bo vseboval besedilo in kartografski del.
(3) OPPN se izdela v analogni obliki in digitalni obliki.
4. člen
(način pridobitve strokovnih podlag)
(1) V postopku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljne rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve in posameznih elementov le-te, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okolje varstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejno zasnovo nove prometne ureditve (povezave ceste na občinsko cesto) vključno z ureditvami mirujočega prometa;
– idejne zasnove obstoječih in novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– geodetske podlage v digitalni obliki za izdelavo prostorskega načrta;
– podatke iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic, ter podatke iz geodetske uprave o lastnikih sosednjih parcel, ki mejijo na območje obdelave;
– pridobitev geološkega mnenja za celotno območje obdelave.
(2) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
(3) Pri izdelavi strokovnih podlag se upoštevajo predhodne smernice in priporočila nosilcev urejanja prostora, ki se pridobijo v postopku priprave OPPN.
(4) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca in ga izbere investitor – naročnik.
(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za izdelavo OPPN pridobi in financira investitor – pobudnik sam.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja)
(1) Nosilci urejanja prostora so:
– Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana,
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje, Lava 1, 3000 Celje,
– Telemach d.d., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana,
– Elektro Celje d.d., javno podjetje za distribucijo električne energije, Celje, Vrunčeva 2a, 3000 Celje,
– Simbio d.o.o., Celje, Teharska cesta 49, 3000 Celje,
– JKP Žalec d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec,
– Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje, sodeluje v postopku kot organ, ki skladno z zakonodajo odloča, ali je za prostorski akt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
(2) Po sprejetem sklepu o začetku postopka OPPN izbrani načrtovalec na podlagi strokovnih podlag izdela osnutek prostorskega akta in ga skupaj s pozivom za pridobitev smernic pošlje nosilcem urejanja prostora.
(3) Nosilci urejanja prostora so dolžni v 30 dneh od prejema poziva na predloženi osnutek OPPN podati smernice za načrtovanje, izjeme skladno z veljavno zakonodajo. V primeru, da v 30 dneh nosilci urejanja prostora ne podajo smernic, se šteje, da smernic nimajo. V tem primeru mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne predpise in druge akte.
(4) Na predlog OPPN morajo nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti izdajo mnenja. Če v navedenem roku nosilci urejanja prostora mnenja ne predložijo, občina nadaljuje s pripravo OPPN.
(5) Če se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te naknadno pridobijo v istem postopku.
6. člen
(postopek in roki izdelave prostorskega akta)
Aktivnosti                    Predviden čas
                            izvedbe
(1) Objava Sklepa o začetku priprave OPPN v
Uradnem listu RS                  junij 2013
(2) Izdelava osnutka OPPN                30 dni
(3) Pridobivanje smernic nosilcev urejanja
prostora                        30 dni
(4) Izdelava vseh strokovnih podlag skladno z
zahtevami v pridobljenih smernicah ter izdelava
dopolnjenega osnutka OPPN s smernicami nosilcev
urejanja prostora in izdelava gradiva za javno
razgrnitev                       30 dni
(5) Obvestilo o javni razgrnitvi in javni
obravnavi                        7 dni
(6) Javna razgrnitev se izvede na sedežu Občine
Braslovče in traja 30 dni od objave v svetovnem
spletu in na krajevno običajen način. Fizične
in pravne osebe ter drugi zainteresirani lahko
podajo svoje predloge in pripombe v času
trajanja javne razgrnitve                30 dni
(7) Proučitev stališč do pripomb in zavzetje
stališč do njih ter dopolnitev OPPN s stališči
iz javne razgrnitve                   30 dni
(8) Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja
prostora na dopolnjen predlog OPPN           30 dni
(9) Priprava usklajenega OPPN              15 dni
(10) Sprejem OPPN na občinskem svetu          45 dni
(11) Izdelava končnega dokumenta v 5 izvodih      15 dni
Okvirni predvideni roki se zaradi nepredvidljivih zahtev in pogojev v postopku lahko tudi spremenijo, saj pripravljavec akta na to ne more imeti nikakršnega vpliva. Kolikor bo ugotovljeno, da je potrebno izvesti CPVO, se postopek in roki od toče 4. dalje ustrezno spremenijo.
7. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OPPN)
Sredstva v zvezi s financiranjem priprave OPPN, izdelavo geodetskega načrta, pripravo strokovnih rešitev, izvedbo CPVO, kolikor bo potrebna, zagotovi investitor sam.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občina Braslovče objavi ta sklep tudi na svetovnem spletu (http://www.braslovce.si).
Braslovče, dne 17. junija 2013
Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti