Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 422-02/13 Ob-3009/13 , Stran 1990
Št. 422-02/13 Ob-3009/13
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, na podlagi četrtega odstavka 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Uradni list RS, št. 86/10), objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo v najem prodajnih tržničnih mest v Občini Piran za leto 2013, ki so v upravljanju Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o.
I. Začasna prodajna mesta v Piranu: a) Prodajna mesta na Punti pred cerkvijo v Piranu (za čas od 16. 7. 2013 do 19. 9. 2013) – prodaja umetniških slik ali drugih umetnin: 1 mesto, – prodaja spominkov, bižuterije ali nakita: 1 mesto, – prodaja blaga (skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovske dejavnosti): 1 mesto, – prodaja plažnih rekvizitov in igrač: 1 mesto. Izhodiščna cena za posamezno prodajno mesto znaša 1.100,00 EUR + DDV. Kolikor se za posamezno lokacijo prijavi več ponudnikov, kot je razpisanih prodajnih mest, se bo po sistemu »kdo da več« izbralo potrebno število ponudnikov. Prednost pri izbiri prodajnega mesta na lokaciji bodo imeli ponudniki, ki bodo ponudili višjo najemnino. Na lokacijah, kjer je določena namembnost, se bo izbiralo po višini najemnine po posamezni namembnosti. V primeru enake ponujene cene za isto dejavnost bo o izbranem ponudniku odločal žreb. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti namembnost in ponujeno ceno! Oddaja stojnic v sklopu ni možna – za eno prodajno mesto je potrebno določiti samo eno ceno. Ponudbe, ki bodo vsebovale ceno za sklop stojnic (več stojnic hkrati), bo komisija za odpiranje ponudb izločila. Na lokacijah, kjer je več stojnic, bo prednost pri izbiri lokacije določena na osnovi najvišje ponujene cene – ponudnik z najvišjo ponujeno ceno bo prvi izbiral prodajno mesto za svojo dejavnost. Ponudnike, ki imajo na dan oddaje ponudb do Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o. neporavnane obveznosti, v razpisu ne bomo upoštevali. Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o. si pridržuje pravico, da na posameznih lokacijah ne izbere nobenega od ponudnikov. Najemnina za prodajno mesto se v celoti poravna ob podpisu pogodbe. Plačilo najemnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. Ponudniki so dolžni ob podpisu pogodbe vplačati 420,00 EUR varščine za uporabo stojnice, katera se jim ob koncu sezone ob predaji brezhibnih stojnic vrne. V primeru poškodovanja stojnic se varščina za stojnice ne vrača. V primeru neurejenosti začasnega prodajnega mesta in ob predhodnem pisnem opozorilu k odpravi tega, si upravljavec pridržuje pravico, da lahko kadarkoli odpove najemno pogodbo in odstrani stojnico, v prihodnjih letih pa najemniku, ki kljub opozorilom ni upošteval navodil glede urejenosti prodajnega mesta, izloči oziroma ne upošteva pri naslednjem razpisu. Obravnavale se bodo ponudbe tistih ponudnikov, ki bodo predložili naslednja dokazila: 1. dokazilo o opravljanju registrirane dejavnosti: – samostojni podjetniki: izpis iz poslovnega registra (ki ga vodi AJPES) ali potrdilo UE o opravljanju osebnega dopolnilnega dela; – gospodarske družbe: izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; 2. opis izdelkov, ki se bodo prodajali na prodajnem mestu; 3. dokazilo o plačilu 500 EUR varščine za resnost ponudbe na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, transakcijski rač. št. 10100-0032414679 pri Banki Koper d.d. Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili poslati v zapečateni ovojnici, na naslov: Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran, s pripisom na ovojnici »začasna prodajna mesta na Punti za leto 2013 – Ne odpiraj«. Ponudniki so vezani na dano ponudbo še 30 dni po oddaji ponudb. Upoštevale se bodo samo tiste ponudbe, ki bodo na sedež Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., Arze 1b, 6330 Piran prispele najkasneje do 15. 7. 2013 do 12. ure. Javno odpiranje ponudb se bo opravilo 15. 7. 2013 ob 12.30, v sejni sobi družbe. Komisija bo najkasneje v roku 3 dni po izteku roka za oddajo ponudb odločila o ponudbah in vse ponudnike obvestila o izbiri. Morebitnim neizbranim ponudnikom se varščina vrne na pripisan račun v 15 dneh po izbiri, izbranim ponudnikom pa se vračuna v najemnino. Prepozno prispele ponudbe (nepravočasne ponudbe), ponudbe pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh razpisnih pogojev, ne bodo upoštevane in bodo izločene iz nadaljnjih postopkov. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo neodprte vrnjene ponudniku. Izbranega ponudnika bomo z obvestilom o izbiri pozvali na podpis pogodbe in plačilu najemnine v roku 2 dni po prejemu obvestila oziroma če ga ni možno vročiti – od dneva izbire. Kolikor v roku 15 dni od obvestila o izboru izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe in plača najemnine se šteje, da od najema začasnega prodajnega mesta odstopa, ter se njegova varščina za resnost ponudbe zadrži. Začasno prodajno mesto se bo oddalo naslednjemu zainteresiranemu ponudniku. Vse priloge in preostala razpisna dokumentacija vezana na razpis je objavljena na spletni strani Javnega podjetja Okolje Piran, d.o.o., www.okoljepiran.si. Dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo ob delavnikih med 11. in 15. uro na tel. 05/61-750-18 (Neset Dulai) ali na tel. 05/61-750-50 (Verica Vožič).
Javno podjetje Okolje Piran, d.o.o.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti