Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

48. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole, stran 357.

Na podlagi petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ratifikaciji Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole
1. člen
Ratificira se Dogovor med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole, podpisan v Zagrebu 12. junija 2013.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
D O G O V O R
med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške
o ureditvi skupnih službenih mest za opravljanje mejne kontrole
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu z dne 14. aprila 2003 in upoštevajoč 17. člen Uredbe (ES) št. 562/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o Zakoniku Skupnosti o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah), ter dobro prakso opravljanja mejne kontrole na mejnih prehodih za obmejni promet Hotiza - Sveti Martin na Muri, Nova vas ob Sotli - Draše, Radovica - Kašt in Rakitovec - Slum, kjer se ta opravlja še naprej, dogovorili:
1. člen
(1) Pogodbenici določita skupna službena mesta za opravljanje mejne kontrole v coni na naslednjih mejnih prehodih za cestni promet:
1. na mejnem prehodu Petišovci - Mursko Središće za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
2. na mejnem prehodu Gibina - Bukovje za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
3. na mejnem prehodu Razkrižje - Banfi za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
4. na mejnem prehodu Središče ob Dravi I - Preseka za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
5. na mejnem prehodu Središče ob Dravi - Trnovec za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
6. na mejnem prehodu Ormož - Otok Virje za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
7. na mejnem prehodu Drenovec - Gornja Voća za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
8. na mejnem prehodu Rajnkovec - Mali Tabor za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
9. na mejnem prehodu Podčetrtek - Luke Poljanske za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
10. na mejnem prehodu Imeno - Miljana za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
11. na mejnem prehodu Sedlarjevo - Plavić za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
12. na mejnem prehodu Orešje - Mihanović Dol za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
13. na mejnem prehodu Stara vas Bizeljsko - Gornji Čemehovec za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
14. na mejnem prehodu Rakovec - Kraj Donji za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
15. na mejnem prehodu Obrežje - Bregana za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
16. na mejnem prehodu Planina v Podbočju - Novo selo Žumberačko za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
17. na mejnem prehodu Krmačina - Vivodina za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
18. na mejnem prehodu Božakovo - Obrež za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
19. na mejnem prehodu Metlika - Jurovski Brod za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
20. na mejnem prehodu Krasinec - Pravutina za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
21. na mejnem prehodu Žuniči - Prilišće za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
22. na mejnem prehodu Sodevci - Blaževci za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
23. na mejnem prehodu Osilnica - Zamost za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
24. na mejnem prehodu Novi Kot - Prezid I za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
25. na mejnem prehodu Babno Polje - Prezid za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
26. na mejnem prehodu Novokračine - Lipa za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
27. na mejnem prehodu Starod - Pasjak za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
28. na mejnem prehodu Sočerga - Požane za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
29. na mejnem prehodu Brezovica pri Gradinu - Lucija za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju;
30. na mejnem prehodu Dragonja - Kaštel za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem območju.
(2) Na mejnem prehodu Gruškovje - Macelj in mejnem prehodu Jelšane - Rupa se lahko v primeru nastopa okoliščin, ki bi povzročile daljše čakalne dobe na mejnih prehodih, hrvaška izstopna mejna kontrola opravlja na slovenskem državnem območju, slovenska izstopna mejna kontrola pa na hrvaškem državnem območju. Skupna mejna kontrola se bo izvajala na državnem območju tiste države, kjer je obremenjen vstop na državno območje te države.
(3) Cone za opravljanje mejne kontrole sosednje države na območju domače države na mejnih prehodih iz prvega in drugega odstavka tega člena zajemajo območja, ki so določena z odločbo, ki določa območja mejnih prehodov.
2. člen
(1) Pogodbenici določita službeno mesto za opravljanje hrvaške mejne kontrole na slovenskem državnem ozemlju na mejnem prehodu za železniški promet Dobova - Savski Marof na železniški postaji Dobova.
(2) Cona za opravljanje mejne kontrole sosednje države na območju mejnega prehoda iz prvega odstavka tega člena zajema območje, ki je določeno z odločbo, ki določa območje mejnega prehoda.
3. člen
(1) Domača država na podlagi vzajemnosti brezplačno zagotovi sosednji državi potrebne objekte in prostore na službenih mestih za opravljanje skupne mejne kontrole. Pristojni organi sosednje države plačajo domači državi nadomestilo za obratovalne stroške. Pogodbenici način in obseg plačila nadomestila za obratovalne stroške uredita s posebno civilnopravno pogodbo.
(2) Pogodbenici si ob oprostitvi plačila dajatev omogočita postavitev, spremembo, vzdrževanje in delovanje tehničnih in telekomunikacijskih naprav, ki so potrebne izključno za delo organov mejne kontrole sosednje države na območju domače države, ter povezavo teh naprav z ustreznimi napravami sosednje države.
4. člen
Uradna jezika pri izvajanju tega dogovora sta slovenski in hrvaški jezik.
5. člen
Pristojni organi sosednje države lahko zaprosijo pristojne organe domače države za posnetke snemalnih naprav, ki so nameščene na območju mejnega prehoda v domači državi.
6. člen
Uslužbenci sosednje države, ki opravljajo mejno kontrolo v domači državi, morajo imeti pri sebi službeno izkaznico in službeno pooblastilo na obrazcu iz priloge 1.
7. člen
Za izvajanje tega dogovora v Republiki Sloveniji skrbita ministrstvo, pristojno za notranje zadeve in javno upravo, in ministrstvo, pristojno za infrastrukturo in prostor, v Republiki Hrvaški pa Ministrstvo za notranje zadeve in Ministrstvo za finance.
8. člen
Določbe tega dogovora v ničemer ne prejudicirajo določanja in označevanja državne meje med pogodbenicama.
9. člen
(1) Ta dogovor začne veljati 1. julija 2013, če je bilo najpozneje na ta dan prejeto zadnje uradno obvestilo o tem, da so končani notranjepravni postopki, potrebni za začetek njegove veljavnosti, sicer pa z dnem prejema zadnjega takega uradnega obvestila.
(2) Mejna kontrola na skupnih službenih mestih za opravljanje mejne kontrole, ki so določena s tem dogovorom, se začne opravljati, ko bodo v domači državi zagotovljeni vsi pogoji za opravljanje mejne kontrole sosednje države.
(3) Pogodbenici se o spremembah tega dogovora lahko kadarkoli sporazumeta pisno.
(4) Vsaka pogodbenica lahko dogovor kadar koli odpove pisno po diplomatski poti. V tem primeru dogovor preneha veljati devetdeset (90) dni po datumu, ko druga pogodbenica prejme obvestilo o odpovedi.
Sestavljeno v Zagrebu dne 12. junija 2013 v dveh izvirnikih, v slovenskem in hrvaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
Gregor Virant l.r.
 
Za Vlado
Republike Hrvaške
Ranko Ostojić l.r.
                                 Priloga 1
 
  Glava organa
  Zaglavlje tijela
 
  Številka:
  Broj:
 
  Datum:
  Datum:
 
 
  Na podlagi 9. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in
železniškem prometu direktor Policijske uprave .......... izdaja
 
  Na temelju 9. članka Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade
Republike Slovenije o jednostavnijem obavljanju granične kontrole u
cestovnom i željezničkom prometu, načelnik Policijske uprave ..........,
izdaje
 
 
  SLUŽBENO POOBLASTILO
  SLUŽBENO OVLAŠTENJE
 
  Ime in priimek:
  Ime i prezime:
 
  Datum rojstva:
  Datum rođenja:
 
  Kraj rojstva:
  Mjesto rođenja:
 
  Št. službene izkaznice:
  Br. službene iskaznice:
 
  Cona:
  Zona:
 
 
  Imetnik mora službeno pooblastilo uporabljati v skladu z 9. členom
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o
enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu.
 
  Nositelj službenog ovlaštenja mora ga upotrebljavati sukladno članku 9
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o
jednostavnijem obavljanju granične kontrole u cestovnom i željezničkom
prometu.
 
 
  (podpis)
  (potpis)
D O G O V O R
između
Vlade Republike Slovenije
i Vlade Republike Hrvatske
o uvođenju zajedničkih službenih mjesta
za obavljanje granične kontrole
Vlada Republike Slovenije i Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: stranke) su se temeljem članka 2. stavka 4. Sporazuma između Vlade Republike Slovenije i Vlade Republike Hrvatske o jednostavnijem obavljanju granične kontrole u cestovnom i željezničkom prometu od 14. travnja 2003. godine te članka 17. Uredbe (EZ) broj 562/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. godine o Zakonu Zajednice o pravilima koja uređuju kretanja osoba preko granica (Zakonik o schengenskim granicama) te poštujući dobru praksu obavljanja granične kontrole na graničnim prijelazima za pogranični promet Hotiza - Sveti Martin na Muri, Nova vas ob Sotli - Draše, Radovica - Kašt i Rakitovec - Slum, gdje će se nastaviti obavljati, dogovorile o sljedećem:
Članak 1.
(1) Stranke utvrđuju zajednička službena mjesta za obavljanje granične kontrole u zoni na graničnim prijelazima za cestovni promet kako slijedi:
1. graničnom prijelazu Petišovci - Mursko Središće, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
2. graničnom prijelazu Gibina - Bukovje, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
3. graničnom prijelazu Razkrižje - Banfi, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
4. graničnom prijelazu Središče ob Dravi I - Preseka, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
5. graničnom prijelazu Središče ob Dravi - Trnovec, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
6. graničnom prijelazu Ormož - Otok Virje, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
7. graničnom prijelazu Drenovec - Gornja Voća, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
8. graničnom prijelazu Ranjkovec - Mali Tabor, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
9. graničnom prijelazu Podčetrtek - Luke Poljanske, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
10. graničnom prijelazu Imeno - Miljana, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
11. graničnom prijelazu Sedlarjevo - Plavić, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
12. graničnom prijelazu Orešje - Mihanović Dol, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
13. graničnom prijelazu Stara vas Bizeljsko - Gornji Čemehovec, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
14. graničnom prijelazu Rakovec - Kraj Donji, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
15. graničnom prijelazu Obrežje - Bregana, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
16. graničnom prijelazu Planina v Pobočju - Novo selo Žumberačko, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
17. graničnom prijelazu Krmačina - Vivodina, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
18. graničnom prijelazu Božakovo - Obrež, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
19. graničnom prijelazu Metlika - Jurovski Brod, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
20. graničnom prijelazu Krasinec - Pravutina, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
21. graničnom prijelazu Žuniči - Prilišće, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
22. graničnom prijelazu Sodevci - Blaževci, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
23. graničnom prijelazu Osilnica - Zamost, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
24. graničnom prijelazu Novi Kot - Prezid I, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
25.  graničnom prijelazu Babno Polje - Prezid, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
26. graničnom prijelazu Novokračine - Lipa, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
27. graničnom prijelazu Starod - Pasjak, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
28. graničnom prijelazu Sočerga - Požane, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
29. graničnom prijelazu Brezovica pri Gradinu - Lucija, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području;
30. graničnom prijelazu Dragonja - Kaštel, za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području.
(2) Na graničnom prijelazu Gruškovje - Macelj i graničnom prijelazu Jelšane - Rupa u slučaju nastupa okolnosti koje bi prouzročile duža razdoblja čekanja na graničnim prijelazima moguće je obavljanje izlazne hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području i obavljanje izlazne slovenske granične kontrole na hrvatskom državnom području. Zajednička granična kontrola obavljat će se na državnom području one države gdje je opterećenje ulaska na državno područje te države.
(3) Zone za obavljanje granične kontrole druge stranke na području domaće države na graničnim prijelazima iz stavka 1. i 2. ovoga članka obuhvaćaju područja koja su određena odlukom, koja određuje područja graničnih prijelaza.
Članak 2.
(1) Stranke utvrđuju službeno mjesto za obavljanje hrvatske granične kontrole na slovenskom državnom području na graničnom prijelazu za željeznički promet Dobova - Savski Marof, na željezničkoj postaji Dobova.
(2) Zona za obavljanje granične kontrole druge stranke na području graničnog prijelaza iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća područje koje je određeno odlukom, koja određuje područje graničnog prijelaza.
Članak 3.
(1) Domaća država, na temelju uzajamnosti, bez naknade ustupa na korištenje susjednoj državi objekte i prostore na službenim mjestima za obavljanje zajedničke granične kontrole. Nadležna tijela susjedne države plaćaju domaćoj državi naknadu za režijske troškove. Stranke će način i opseg plaćanja režijskih troškova urediti međusobno posebnim građanskopravnim ugovorom.
(2) Stranke će međusobno uz oslobođenje od naknade dopustiti postavljanje, zamjenu, održavanje i rad tehničkih i telekomunikacijskih uređaja koji su potrebni isključivo za rad tijela granične kontrole susjedne države na području domaće države te povezivanje tih uređaja s odgovarajućim uređajima susjedne države.
Članak 4.
U provedbi ovoga Dogovora službeni jezici su slovenski i hrvatski jezik.
Članak 5.
Nadležna tijela susjedne države mogu tražiti od nadležnih tijela domaće države snimke uređaja za snimanje koji su postavljeni na području graničnog prijelaza u domaćoj državi.
Članak 6.
Službenici susjedne države koji obavljaju graničnu kontrolu u domaćoj državi moraju nositi službenu iskaznicu i službeno ovlaštenje izdano na obrascu iz Priloga 1.
Članak 7.
Za provedbu ovoga Dogovora u Republici Sloveniji nadležni su ministarstvo nadležno za unutarnje poslove i javnu upravu i ministarstvo nadležno za infrastrukturu i prostor, a u Republici Hrvatskoj Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo financija.
Članak 8.
Odredbe ovoga Dogovora ni na koji način ne prejudiciraju određivanje i označavanje državne granice između stranaka.
Članak 9.
(1) Dogovor stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine, ako je najkasnije na taj dan primljena zadnja službena pisana obavijest o tome da su okončani unutarnji pravni postupci potrebni za stupanje na snagu, u protivnom, danom primitka takve zadnje službene obavijesti.
(2) Granična kontrola na zajedničkim službenim mjestima za obavljanje granične kontrole, koja su utvrđena ovim Dogovorom, započet će se obavljati kada u domaćoj državi budu osigurani svi uvjeti za obavljanje granične kontrole susjedne države.
(3) Ovaj Dogovor može se u svako doba izmijeniti i dopuniti uzajamnim pisanim pristankom stranaka.
(4) Svaka stranka može u svako doba otkazati ovaj Dogovor pisanom obaviješću drugoj stranci, diplomatskim putem. U tom slučaju Dogovor prestaje devedeset (90) dana od datuma kada je druga stranka primila obavijest o otkazu.
Sastavljeno u Zagrebu dana 12. lipnja 2013. u dva izvornika, na slovenskom i hrvatskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako vjerodostojna.
Za Vlado
Republike Slovenije
Gregor Virant l.r.
 
Za Vlado
Republike Hrvaške
Ranko Ostojić l.r.
                                 Priloga 1
 
  Glava organa
  Zaglavlje tijela
 
  Številka:
  Broj:
 
  Datum:
  Datum:
 
 
  Na podlagi 9. člena Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in
železniškem prometu direktor Policijske uprave ........... izdaja
 
  Na temelju 9. članka Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade
Republike Slovenije o jednostavnijem obavljanju granične kontrole u
cestovnom i željezničkom prometu, načelnik Policijske uprave ...........,
izdaje
 
 
  SLUŽBENO POOBLASTILO
  SLUŽBENO OVLAŠTENJE
 
  Ime in priimek:
  Ime i prezime:
 
  Datum rojstva:
  Datum rođenja:
 
  Kraj rojstva:
  Mjesto rođenja:
 
  Št. službene izkaznice:
  Br. službene iskaznice:
 
  Cona:
  Zona:
 
 
  Imetnik mora službeno pooblastilo uporabljati v skladu z 9. členom
Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o
enostavnejšem opravljanju mejne kontrole v cestnem in železniškem prometu.
 
  Nositelj službenog ovlaštenja mora ga upotrebljavati sukladno članku 9
Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o
jednostavnijem obavljanju granične kontrole u cestovnom i željezničkom
prometu.
 
 
  (podpis)
  (potpis)
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-25/2013
Ljubljana, dne 26. junija 2013
EVA 2013-1811-0140
Vlada Republike Slovenije
mag. Alenka Bratušek
Predsednica

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti