Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2066. Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom, stran 6265.

Na podlagi tretjega odstavka 64. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o zagotavljanju pravne pomoči policistom
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način zagotavljanja plačane pravne pomoči policistu, pomožnemu policistu in nekdanjemu policistu, zoper katerega se vodi predkazenski postopek oziroma zoper katerega je uveden kazenski ali pravdni postopek zaradi opravljanja nalog policije, ki jih je po oceni policije opravil v skladu s predpisi.
2. člen
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za zagotovitev pravne pomoči posamezniku, ki je policiji pomagal pri opravljanju njenih nalog in se v zvezi s tem zoper njega vodi predkazenski postopek oziroma je zoper njega uveden kazenski ali pravdni postopek.
3. člen
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. "vlagatelj" je oseba, ki v skladu s tem pravilnikom zaprosi za pravno pomoč;
2. "upravičenec" je oseba, ki ji je z odločbo generalnega direktorja policije ali direktorja policijske uprave zagotovljena pravna pomoč;
3. "pravna pomoč" je pravica upravičenca, da mu policija od datuma prejema vloge za pravno pomoč dalje, pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja organiziranost in delo v policiji, ter v skladu z odvetniško tarifo plačuje:
– stroške predkazenskega, kazenskega ali pravdnega postopka do pravnomočnosti sodne odločbe,
– stroške postopka, ki se nadaljuje zaradi vloženega izrednega pravnega sredstva,
– stroške, nastale v postopku za povrnitev s sodno odločbo prisojenih stroškov;
4. "izvajalec pravne pomoči" je odvetnik, ki je v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo, vpisan v imenik odvetnikov, ali odvetniška družba, ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo.
2. PISNA VLOGA
4. člen
(1) Postopek za zagotovitev pravne pomoči se začne na podlagi pisne vloge vlagatelja.
(2) Policist, zaposlen na generalni policijski upravi, direktor policijske uprave in nekdanji policist vlogo pošlje generalnemu direktorju policije. Policist, zaposlen na policijski upravi, policist zaposlen na območni policijski postaji in pomožni policist vlogo pošlje direktorju policijske uprave.
(3) Posameznik iz 2. člena tega pravilnika pošlje vlogo direktorju policijske uprave, na območju katere je pomagal policiji pri opravljanju njenih nalog.
5. člen
Vloga mora biti razumljiva in mora vsebovati:
– osebne podatke vlagatelja (osebno ime, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča);
– naziv policijske enote, v kateri je zaposlen, če je vlagatelj policist, oziroma matične enote, če je vlagatelj pomožni policist;
– opis naloge policije, v zvezi s katero vlagatelj zaprosi za pravno pomoč;
– dokazilo, s katerim vlagatelj izkaže, da se zoper njega vodi predkazenski postopek ali je zoper njega uveden kazenski ali pravdni postopek.
6. člen
(1) Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, generalni direktor policije oziroma direktor policijske uprave v treh dneh od prejema vloge pozove vlagatelja, da jo dopolni v treh dneh od prejema poziva. Poziv za dopolnitev vloge se praviloma pošlje v pisni obliki, o ustnem pozivu pa se v spisu napiše uradni zaznamek. Če vlagatelj pomanjkljivosti v vlogi ne odpravi v roku, se šteje, da vloga ni bila vložena.
(2) Pri vlogi, prejeti z uporabo telekomunikacijskih storitev, se šteje, da jo je podpisala oseba, ki je na vlogi navedena kot podpisnik.
3. OCENA SKLADNOSTI NALOGE S PREDPISI
7. člen
(1) Generalni direktor policije oziroma direktor policijske uprave v roku treh dni od prejema popolne vloge imenuje komisijo, ki oceni, ali je bila naloga policije opravljena v skladu s predpisi. Komisijo sestavljajo predsednik in vsaj dva člana. Komisiji, na njeno zahtevo, nudijo strokovno pomoč tudi drugi uslužbenci policije.
(2) Komisija ugotovi dejansko stanje in v ta namen ugotovi in obrazloži vsa dejstva, ki so pomembna za odločitev. Komisija sprejeto oceno o tem, ali je bila naloga policije opravljena v skladu s predpisi, utemelji in obrazloži.
(3) Komisija oceno sprejme v roku, ki praviloma ni daljši od osmih dni, in jo v pisni obliki posreduje generalnemu direktorju policije oziroma direktorju policijske uprave.
8. člen
Če generalni direktor policije oziroma direktor policijske uprave meni, da ocena komisije ni pripravljena v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena ali pa z njo ne soglaša, lahko od komisije zahteva dopolnitev obrazložitve dejstev oziroma ponovno presojo ugotovljenih dejstev, ali pa imenuje novo komisijo.
4. ODLOČANJE O VLOGI
9. člen
(1) Generalni direktor policije oziroma direktor policijske uprave odloči o vlogi za pravno pomoč s pisno odločbo.
(2) V obrazložitvi odločbe je treba natančno opredeliti nalogo policije, zaradi katere zoper vlagatelja teče postopek, in postopek, v katerem se zagotovi pravna pomoč, oziroma navesti razloge, zaradi katerih pravna pomoč ni bila zagotovljena.
(3) Odločba, s katero se odloči o pravni pomoči, se v treh dneh pošlje vlagatelju.
(4) Direktor policijske uprave izvod odločbe, skupaj z oceno komisije iz drugega odstavka 7. člena tega pravilnika ter dokumentacijo, na podlagi katere je komisija sprejela oceno skladnosti naloge s predpisi, pošlje tudi Generalni policijski upravi.
5. IZVAJANJE PRAVNE POMOČI
10. člen
(1) Izvajalca pravne pomoči izbere upravičenec v skladu z zakonom, ki ureja odvetništvo. Upravičenec izbere izvajalca v kraju svojega bivališča, v kraju, kjer se vodi predkazenski postopek, ali v kraju sedeža sodišča, pri katerem poteka kazenski ali pravdni postopek, razen če to glede na okoliščine primera ni mogoče ali smotrno.
(2) Upravičenec ali izvajalec pravne pomoči policiji posredujeta pooblastilo, s katerim je upravičenec za izvajanje pravne pomoči pooblastil odvetnika ali odvetniško družbo.
11. člen
(1) Policija plačuje upravičencu vse stroške iz 3. točke 3. člena tega pravilnika, za postopek, v katerem mu je bila z odločbo zagotovljena pravna pomoč.
(2) Če upravičenec želi, da policija plačuje stroške pravnega zastopanja neposredno izvajalcu pravne pomoči, policijo o tem pisno obvesti. V obvestilu navede naziv in naslov izvajalca pravne pomoči.
(3) Policija plačuje stroške izvajalca pravne pomoči na podlagi predložitve računa s specifikacijo stroškov. Rok za plačilo začne teči z dnem prispetja računa s specifikacijo.
12. člen
Upravičenec ali izvajalec pravne pomoči generalnega direktorja policije oziroma direktorja policijske uprave sproti seznanjata z vsemi dejanji v postopku ter v 15 dneh po prejemu dostavita vse odločitve, s katerimi se odloča v postopku, za katerega je bila zagotovljena pravna pomoč.
13. člen
Policija ves čas postopka, na predlog upravičenca, izvajalca pravne pomoči ali na podlagi lastne ocene, izvajalcu pravne pomoči nudi strokovne nasvete s področja opravljanja nalog policije.
14. člen
(1) Policija lahko plačilo stroškov predkazenskega, kazenskega ali pravdnega postopka zavrne, če o dejanjih v postopku ali odločitvah pristojnih organov ni bila obveščena na način, določen v 12. členu tega pravilnika.
(2) Policija lahko zavrne račun za plačilo potnih stroškov in dnevnic izvajalca pravne pomoči, ki ni izbran v skladu z določbami 10. člena tega pravilnika, ali račun za plačilo stroškov predkazenskega, kazenskega ali pravdnega postopka, ki ni v skladu z odvetniško tarifo.
(3) Upravičenec ni upravičen do plačila stroškov opominov zaradi zamujenih plačil ter plačila stroškov, ki so nastali po izključni krivdi upravičenca.
15. člen
(1) Upravičenec, ki so mu na podlagi pravnomočne odločbe sodišča prisojeni stroški postopka, stori vse potrebno za povrnitev teh stroškov.
(2) Upravičenec dejansko povrnjene stroške v 15 dneh od prejema nakaže v proračun Republike Slovenije, vendar največ do višine prejetih stroškov pravne pomoči.
(3) Če upravičenec v postopku ne uspe, ni dolžan povrniti sredstev pravne pomoči.
6. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Postopki o zahtevkih za zagotovitev pravne pomoči, vloženih pred uveljavitvijo tega pravilnika, se izvedejo in dokončajo v skladu z določbami Pravilnika o zagotavljanju pravne pomoči policistom (Uradni list RS, št. 72/09 in 15/13 – ZODPol).
17. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o zagotavljanju pravne pomoči policistom (Uradni list RS, št. 72/09 in 15/13 – ZODPol).
18. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-134/2013
Ljubljana, dne 24. junija 2013
EVA 2013-1711-0023
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti