Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2063. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1B), stran 6262.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZUKD-1B), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. junija 2013.
Št. 003-02-6/2013-5
Ljubljana, dne 28. junija 2013
Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA (ZUKD-1B)
1. člen
V Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 9/11 in 47/12) se v 2. členu za 4. točko doda nova 4.a točka, ki se glasi:
»4.a Rastiščni koeficient je podatek o proizvodni sposobnosti gozdnih zemljišč, po predpisih o gozdovih, ki se vodi v registru nepremičnin.«.
2. člen
V drugem odstavku 3. člena se v 5. točki za besedilom »boniteto zemljišča« doda besedilo »oziroma rastiščni koeficient«.
3. člen
V petem odstavku 5. člena se za besedilom »korigiran z boniteto zemljišča« doda besedilo »oziroma z rastiščnim koeficientom«.
4. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Katastrski dohodek kmetijskih zemljišč se ugotovi na hektar zemljišča glede na vrsto dejanske rabe in boniteto zemljišča, na podlagi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka za pridelke, upoštevane za posamezno vrsto dejanske rabe.«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(7) Katastrski dohodek gozda se ugotovi na hektar zemljišča glede na povprečni posek, strukturo gozdnih lesnih sortimentov, boniteto zemljišča in rastiščni koeficient, na podlagi kalkulacij za ugotavljanje katastrskega dohodka.«.
V osmem odstavku se za besedilom »boniteto zemljišča« doda besedilo »oziroma rastiščni koeficient«.
5. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(postopek ugotavljanja)
(1) GURS vsako leto na podlagi kalkulacij, ki veljajo na dan 15. aprila tekočega leta, ob upoštevanju spremembe povprečnih pridelkov, odkupnih cen pridelkov, nabavnih cen materialnih potroškov in tujih storitev ter nabavnih vrednosti osnovnih sredstev za zadnja tri leta pred letom, v katerem se dohodek ugotavlja, pripravi, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, in ministrstvom, pristojnim za finance, predlog lestvic katastrskega dohodka in predlog pavšalne ocene dohodka na panj za naslednje leto.
(2) Vlada na podlagi predloga določi lestvice katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj in jih najpozneje do 30. junija tekočega leta za naslednje leto objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(3) Katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka na panj, ugotovljena v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, se pripišeta kmetijskim in gozdnim zemljiščem oziroma čebeljim panjem na dan 1. januarja leta po letu objave lestvic katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj.
(4) GURS zagotavlja vpogled v trenutne podatke o višini katastrskega dohodka za kmetijska in gozdna zemljišča. Najkasneje do 20. septembra tekočega leta GURS zagotovi tudi vpogled v podatke o katastrskem dohodku, izračunanem po lestvicah katastrskega dohodka za naslednje leto.«.
6. člen
V petem odstavku 9. člena se črta besedilo »najkasneje do 31. decembra tekočega leta«.
7. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»15. člen
(prehodno obdobje ugotavljanja katastrskega dohodka)
Ne glede na 6. člen zakona se do 30. junija 2015 katastrski dohodek za kmetijska zemljišča, ki niso evidentirana v zemljiškem katastru kot kmetijska zemljišča s podrobnejšo dejansko rabo hmeljišče, trajne rastline na njivskih površinah, vinograd, matičnjak, intenzivni sadovnjak, oljčnik, ostali trajni nasadi in plantaža gozdnega drevja, ugotovi kot povprečje katastrskega dohodka za kmetijska zemljišča za obdelavo in kmetijska zemljišča pod travinjem.«.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
V Zakonu o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka (Uradni list RS, št. 47/12) se v 4. členu besedilo »do 29. junija 2013« nadomesti z besedilom »do 31. decembra 2013«.
9. člen
(1) Ne glede na osmi odstavek 6. člena, prvi odstavek 7. člena in drugi odstavek 8. člena zakona, vlada v letu 2013 določi kalkulacije za ugotavljanje katastrskega dohodka ter lestvice katastrskega dohodka in pavšalne ocene dohodka na panj najkasneje do 31. avgusta 2013.
(2) Za leto 2013 se za kmetijska in gozdna zemljišča katastrski dohodek ugotovi tako, da se:
– parcelam, za katere se na dan 31. avgusta 2013 na podlagi lestvic katastrskega dohodka iz prejšnjega odstavka ugotovi katastrski dohodek, ki je za več kot 10 % višji od katastrskega dohodka, ki jim je bil pripisan na dan 30. junija 2012, pripiše katastrski dohodek v znesku, ki je enak znesku katastrskega dohodka na dan 30. junija 2012, povišanemu za 10 %,
– ostalim parcelam pripiše katastrski dohodek, ugotovljen po lestvicah katastrskega dohodka iz prejšnjega odstavka.
(3) Za leto 2013 se za vinograde, ki so se na dan 30. junija 2012 po predpisih o dohodnini šteli kot vinogradi za proizvodnjo vina iz lastnega pridelka grozdja, pri ugotavljanju katastrskega dohodka v skladu s prejšnjim odstavkom, kot katastrski dohodek na dan 30. junija 2012 upošteva večkratnik katastrskega dohodka, določen na ta dan v skladu s predpisi o dohodnini. Za ugotavljanje katastrskega dohodka po tem odstavku se uporabi površina zemljišča pod dejansko rabo vinograd, kot je na dan 31. avgusta 2013 evidentirana v zemljiškem katastru.
(4) Za leto 2013 se za oljčnike, ki so se na dan 30. junija 2012 po predpisih o dohodnini šteli kot oljčniki za proizvodnjo oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk, pri ugotavljanju katastrskega dohodka v skladu z drugim odstavkom tega člena, kot katastrski dohodek na dan 30. junija 2012 upošteva katastrski dohodek, določen na ta dan v skladu s predpisi o dohodnini. Za ugotavljanje katastrskega dohodka po tem odstavku se uporabi površina zemljišča pod dejansko rabo oljčnik, kot je na dan 31. avgusta 2013 evidentirana v zemljiškem katastru.
(5) Za leto 2013 se za čebelje panje pavšalna ocena dohodka na panj ugotovi na dan 31. avgusta 2013 na podlagi ocene iz prvega odstavka tega člena, če pa je tako ugotovljena ocena za več kot 10 % višja od pavšalne ocene dohodka, ki je bila za panje upoštevana na dan 30. junija 2012, se panjem pripiše pavšalna ocena dohodka, ki je enak znesku pavšalne ocene dohodka na dan 30. junija 2012, povišane za 10 %.
(6) Za namene dohodnine se kot katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka na panj na dan 30. junija 2013 upošteva katastrski dohodek, določen v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena, in pavšalna ocena na panj, določena v skladu s petim odstavkom tega člena.
(7) Za ugotovitev katastrskega dohodka po tretjem in četrtem odstavku tega člena davčni organ najkasneje do 1. avgusta 2013 posreduje GURS podatke o parcelah na katerih je bila prijavljena proizvodnja vina iz lastnega pridelka grozdja, in o parcelah, na katerih je bila prijavljena proizvodnja oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk.
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 435-05/13-2/13
Ljubljana, dne 20. junija 2013
EPA 1255-VI
Državni zbor
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti