Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2088. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013, stran 6301.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB 4) in 99. člena Statuta Občine Gorenja vas - Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01, 59/12) je Občinski svet Občine Gorenja vas - Poljane na 17. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013
1. člen
Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2013 (Uradni list RS, št. 107/12, z dne 28. 12. 2012) se v 2. členu spremeni tako, da se na novo glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|Skupina/  |    |               |Proračun leta|
|podskupina |    |               | 2013 (v EUR)|
|kontov   |    |               |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|A.     |    |BILANCA PRIHODKOV IN     |       |
|      |    |ODHODKOV           |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|      |  I. |SKUPAJ PRIHODKI       |  11.003.167|
|      |    |(70+71+72+73+74)       |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|      |    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)   |  7.173.978|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|70     |    |DAVČNI PRIHODKI       |  6.106.228|
|      |    |(700+703+704+706)      |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|700    |    |DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK |  5.631.694|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|703    |    |DAVKI NA PREMOŽENJE     |   299.300|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|704    |    |DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN   |   175.234|
|      |    |STORITVE           |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|706    |    |DRUGI DAVKI         |      0|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|71     |    |NEDAVČNI PRIHODKI      |  1.067.750|
|      |    |(710+711+712+713+714)    |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|710    |    |UDELEŽBA NA DOBIČKU IN    |   197.350|
|      |    |DOHODKI OD PREMOŽENJA    |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|711    |    |TAKSE IN PRISTOJBINE     |    2.000|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|712    |    |GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI |    1.000|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|713    |    |PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN |    24.142|
|      |    |STORITEV           |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|714    |    |DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI   |   843.258|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|72     |    |KAPITALSKI PRIHODKI     |   359.788|
|      |    |(720+721+722)        |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|720    |    |PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH |      0|
|      |    |SREDSTEV           |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|721    |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG  |      0|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|722    |    |PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ |   359.788|
|      |    |IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV  |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|73     |    |PREJETE DONACIJE (730+731)  |    11.467|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|730    |    |PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH |    11.467|
|      |    |VIROV            |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|731    |    |PREJETE DONACIJE IZ TUJINE  |      0|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|74     |    |TRANSFERNI PRIHODKI     |  3.457.934|
|      |    |(740+741)          |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|740    |    |TRANSFERNI PRIHODKI IZ    |  1.287.159|
|      |    |DRUGIH JAVNOFINANČNIH    |       |
|      |    |INSTITUCIJ          |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|741    |    |PREJETA SREDSTVA IZ     |  2.170.775|
|      |    |DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ    |       |
|      |    |SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE |       |
|      |    |UNIJE            |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|      | II. |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) |  11.622.563|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|40     |    |TEKOČI ODHODKI        |  2.878.376|
|      |    |(400+401+402+403+409)    |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|400    |    |PLAČE IN DRUGI IZDATKI    |   437.158|
|      |    |ZAPOSLENIM          |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|401    |    |PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA  |    69.710|
|      |    |SOCIALNO VARNOST       |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|402    |    |IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE |  2.267.904|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|403    |    |PLAČILA DOMAČIH OBRESTI   |    2.700|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|409    |    |REZERVE           |   100.904|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|41     |    |TEKOČI TRANSFERI       |  2.567.092|
|      |    |(410+411+412+413)      |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|410    |    |SUBVENCIJE          |    65.660|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|411    |    |TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN  |  1.951.466|
|      |    |GOSPODINJSTVOM        |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|412    |    |TRANSFERI NEPROFITNIM    |   203.166|
|      |    |ORGANIZAC. IN USTANOVAM   |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|413    |    |DRUGI TEKOČI DOMAČI     |   346.800|
|      |    |TRANSFERI          |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|42     |    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420) |  5.884.755|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|420    |    |NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH  |  5.884.755|
|      |    |SREDSTEV           |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|43     |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |   292.340|
|      |    |(431+432)          |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|431    |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |   267.012|
|      |    |PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM    |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|432    |    |INVESTICIJSKI TRANSFERI   |    25.328|
|      |    |PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM   |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|      | III. |PRORAČUNSKI PRESEŽEK     |   –619.396|
|      |    |(PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)  |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|B.     |    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN |       |
|      |    |NALOŽB            |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|75     | IV. |PREJETA VRAČILA DANIH    |    5.008|
|      |    |POSOJIL IN PRODAJA      |       |
|      |    |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|      |    |(750+751)          |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|750    |    |PREJETA VRAČILA DANIH    |      0|
|      |    |POSOJIL           |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|751    |    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |    5.008|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|44     |  V. |DANA POSOJILA IN POVEČANJE  |    27.100|
|      |    |KAPITALSKIH DELEŽEV     |       |
|      |    |(440+441)          |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|440    |    |DANA POSOJILA        |    27.100|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|441    |    |POVEČANJE KAPITALSKIH    |      0|
|      |    |DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|      | VI. |PREJETA MINUS DANA POSOJILA |   –22.092|
|      |    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |       |
|      |    |DELEŽEV (IV. – V.)      |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|      | VII. |SKUPNI PRESEŽEK       |   –641.488|
|      |    |(PRIMANJKLJAJ) PRIHODKI   |       |
|      |    |MINUS ODHODKI TER SALDO   |       |
|      |    |PREJETIH IN DANIH POSOJIL  |       |
|      |    |(I.+IV.) – (II.+V.)     |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|C.     |    |RAČUN FINANCIRANJA      |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|50     | VIII. |ZADOLŽEVANJE (500)      |      0|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|500    |    |DOMAČE ZADOLŽEVANJE     |      0|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|55     | IX. |ODPLAČILA DOLGA (550)    |    62.594|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|550    |    |ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA   |    62.594|
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|      |  X. |NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-  |   –62.594|
|      |    |IX.)             |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|      | XI. |POVEČANJE (ZMANJŠANJE)    |   –704.082|
|      |    |SREDSTEV NA RAČUNIH     |       |
|      |    |(III.+VI.+X.) =       |       |
|      |    |(I.+IV.+VIII.) –       |       |
|      |    |(II.+V.+IX.)         |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
|      |    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH  |   704.082|
|      |    |DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA |       |
+-----------+-------+-----------------------------+-------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskega proračuna. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Gorenja vas - Poljane.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-002/2012-007
Gorenja vas, dne 20. junija 2013
Župan
Občine Gorenja vas - Poljane
Milan Čadež l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti