Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 35/13 Ob-2993/13 , Stran 1983
Št. 35/13 Ob-2993/13
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper, v skladu z 20. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) objavlja
javno zbiranje ponudb
za oddajo nepremičnine v najem
I. Naziv in sedež organizatorja zbiranja ponudb Republika slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper. Postopek javnega zbiranja ponudb vodi Komisija Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, imenovana z odločbo, št. 410-19/2013-2, z dne 17. 6. 2013. II. Vrsta pravnega posla: oddaja stvarnega premoženja v najem za opravljanje dejavnosti prodaje zaprtim osebam. III. Predmet javnega zbiranja ponudb Predmet najema je poslovni prostor na parceli št. 1570/24, k.o. Koper, št. stavbe 1986, št. dela stavbe 1. Lastnik objekta: Republika Slovenija, upravljalec Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij. Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb. Izhodiščna mesečna najemnina in strošek uporabe prostorov (električna energija, voda, odvoz smeti ...) znaša 75,00 EUR. IV. Informacije glede nepremičnine V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper je za dodatne potrebe zaprtih oseb slednjim omogočeno nakupovanje v zavodski trgovini. Trgovina deluje 2x tedensko in sicer predvidoma ob sredah ter sobotah, po predhodnem dogovoru pa tudi v drugih dnevih. Delovni čas trgovine je predvidoma od 10. do 13. ure. Ponudba artiklov v trgovini je prilagojena specifikam zavoda in jo sestavljajo predvsem prehrambeni izdelki (sadje, zelenjava, mleko in mlečni izdelki, kava, konzervirana hrana …), brezalkoholne pijače, izdelki za osebno higieno, časopisi, cigarete … Prodajni sortiman (z tehničnim blagom in športnimi dodatki-proteini) je v dogovoru z upravo zavoda (varnostni vidik) mogoče dopolniti z drugimi izdelki. V zavodski trgovini je prepovedano prodajati alkoholne pijače in druge proizvode, ki vsebujejo alkohol, uspavala, analgetike, opioide, steroide, anabolike in druga psihotropna sredstva, nevarne tekočine in vnetljiva sredstva, rezila in druge nevarne predmete. Prostor, kjer se vrši dejavnost zavodske trgovine je pravokotne oblike v izmeri cca. 2,5 x 5 m ter opremljen s prodajnimi policami. Drugo opremo (blagajno, hladilno omaro …) je dolžan izbrani izvajalec zagotoviti sam. Izvajanje storitev zavodske trgovine vrši zunanji izvajalec, ki mora izpolnjevati določene pogoje, postavljene z vidika varnosti. Izvajalec je med drugim dolžan zagotavljati kontinuiteto ter redno izvajanje trgovske dejavnosti v skladu z urnikom. Izvajalec mora imeti že odprto svojo trgovino in pri tem v času pogodbe zagotavljati v zavodski trgovini enake cene, kot jih ima v lastni trgovini. Izvajalec mora poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami iz področja trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi, po katerih je zavezan poslovati. Za podrobnejše podatke in informacije glede predmeta javne ponudbe smo dostopni na tel: 05/61-00-450 (v času delavnika med 8.30 in 15. uro) pri Barbari Hrvatin Žgur. V. Pogoji najema: 1. Za nepremičnino se lahko sklene najemna pogodba za določen čas, za dobo enega leta. 2. Nepremičnina bo oddana v najem najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbrala pristojna komisija. Kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika pa so sledeči: – najnižji cenik artiklov po priloženem obrazcu, – stopnja izpolnjevanja zahtevanih pogojev. 3. Podpis pogodbe: Izbranemu ponudniku se najkasneje v roku 5 dni po izbiri pošlje najemna pogodba v podpis. Izbrani ponudnik mora najkasneje v 10 dneh po prejemu pogodbe le-to podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko naročnik pošlje v podpis pogodbo naslednjemu najugodnejšemu ponudniku. 4. Plačilo najemnine: najemodajalec bo za poslovni prostor izstavljal mesečne račune za najemnino do 5. v mesecu za tekoči mesec. Najemnino za prvi obrok najema bo najemnik dolžan poravnati v roku 15 dni od izdaje računa, ki ga bo najemodajalec izstavil po sklenitvi pogodbe. V primeru, da najemnina ni plačana v roku, se pogodba šteje za razdrto. 5. Če je med prejetimi ponudbami več najugodnejših ponudb lahko komisija: – opravi s ponudniki dodatna pogajanja, – pozove vse najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. VI. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo nepremičnin v najem: 1. ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe, 2. popolna pisna ponudba mora vsebovati: naziv ponudnika in njegov točen naslov, matična številka, ter telefonsko številko, navedbo nepremičnine, za katero daje ponudbo. Ponudniki morajo ponudbi priložiti: – za s. p.: izpis podatkov iz Poslovnega registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, – za gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR, – pooblastilo za sodelovanje na ponudbi, če je oseba zastopnik, – pisno izjavo, da ponudnik sprejema pogoje najema, z navedbo veljavnosti ponudbe oziroma vezanosti ponudnika na dano ponudbo (ponudba mora veljati najmanj 60 dni od oddaje ponudbe). VII. Postopek: 1. upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper, do vključno 9. 7. 2013, do 10. ure. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: "Ne odpiraj, ponudba za najem nepremičnine za opravljanje trgovinske dejavnosti z mešanim blagom znotraj zavoda za potrebe osebnih nakupov zaprtih oseb. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika, 2. pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 2. točke/VI, 3. ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v 3 dneh po izbiri, 4. nadzor nad izvedbo javne ponudbe izvaja pristojna komisija. VIII. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika postopek javnega zbiranja ponudb za oddajo v najem ustavi vse do sklenitve pravnega posla. IX. Pravila javne ponudbe: javna ponudba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 24/13). Izvedbo javnega odpiranja ponudb nadzoruje pristojna komisija. X. Kraj in čas javnega odpiranja prejetih ponudb: odpiranje ponudb bo potekalo v prostorih Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, Ankaranska cesta 3, 6000 Koper, in sicer dne 12. 7. 2013, ob 12. uri. K odpiranju ponudb lahko pristopi vsak ponudnik oziroma njegov pooblaščenec, ki je pravočasno oddal ponudbo.
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij Zavod za prestajanje kazni zapora Koper

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti