Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2087. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (uradno prečiščeno besedilo), stran 6299.

Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Brezovica ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 115/00), je Občinski svet Občine Brezovica na 18. redni seji dne 11. 4. 2013 na predlog župana sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna, ki zajema:
– Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (Uradni list RS, št. 63/08, z dne 24. 6. 2008;
– Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (Uradni list RS, št. 31/12, z dne 30. 4. 2012).
Brezovica pri Ljubljani, dne 11. aprila 2013
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.
O D L O K
o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (uradno prečiščeno besedilo)
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
Občina Brezovica ustanavlja s tem odlokom javni zavod za stacionarno in ambulantno rehabilitacijsko dejavnost, nadaljevanje hospitalnega zdravljenja ter primarno in sekundarno preventivno zdravstveno dejavnost za otroke in mladostnike s kroničnimi obolenji in motnjami, ter za dodatno dejavnost zavoda za področje Republike Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJICE
2. člen
Ime ustanoviteljice zavoda: Občina Brezovica, s sedežem na Brezovici, Tržaška 390, 1351 Brezovica.
III. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
3. člen
Ime javnega zavoda je: Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna.
Sedež javnega zavoda je: Rakitna 96, Preserje.
4. člen
Zavod lahko spremeni ime in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljice. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz predhodnega člena.
IV. ORGANIZIRANOST JAVNEGA ZAVODA
5. člen
Notranjo organizacijo zavoda, organizacijske in strokovne enote in lokacije, na katerih zavod organizira izvajanje dejavnosti, določa zavod s statutom.
V. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
6. člen
Dejavnost zavoda Mladinsko klimatsko zdravilišče Rakitna je:
a) Osnovna dejavnost zavoda:
– 86.100 bolnišnična zdravstvena dejavnost
– 85.143 stacionarno in ambulantno zdraviliško zdravljenje in rehabilitacija,
– 85.121 nadaljevanje hospitalnega zdravljenja,
– 85.143 primarna in sekundarna preventivna zdravstvena dejavnost za otroke in mladostnike s kroničnimi obolenji in motnjami,
– 80.422 programi zdravstveno-vzgojne edukacije za otroke in starše,
– 55.231 obnovitvena rehabilitacija in zdravstveno letovanje otrok, šolarjev in dijakov.
b) Dodatna dejavnost zavoda:
– 55.239 samoplačniški nastanitveni programi,
– 55.231 zimovanja in letovanja otrok ter šole v naravi,
– 92.623 enodnevni izleti, pravljični, naravoslovni in športni dnevi,
– 55.239 varstvo »vikend paket«,
– 85.319 krizni sprejemi (ogroženi otroci, otroci v stiski),
– 55.520 priprava hrane zunanjim uporabnikom lokalnega značaja,
– 71.401 izposoja športnih rekvizitov,
– 80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– 80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– 80.103 dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju,
– 80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
– 92.623 druge športne dejavnosti,
– 92.310 umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
– zavod lahko za potrebe svoje osnovne dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti.
VI. ORGANI ZAVODA
7. člen
Z zavodom upravljajo in vodijo posle zavoda v mejah pooblastil in nalog, ki jih v skladu z zakonom določa ta odlok oziroma statut zavoda:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– strokovni vodja,
– strokovni svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda.
a) Svet zavoda
8. člen
Svet zavoda sestavljajo:
– en predstavnik delavcev zavoda,
– en predstavnik zavarovancev,
– štirje predstavniki občine ustanoviteljice.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda.
Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Predstavnike ustanoviteljice zavoda imenuje občinski svet v skladu s statutom občine.
9. člen
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta.
Član sveta zavoda je lahko po preteku mandata v svet ponovno izvoljen.
10. člen
Svet zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda,
– sprejema program dela in razvoja zavoda,
– spremlja izvrševanje programa dela,
– sprejema finančni načrt,
– sprejema zaključni račun,
– odloča o najemanju dolgoročnih kreditov,
– odloča o strateških vprašanjih zavoda,
– predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
– imenuje in razrešuje direktorja zavoda ter strokovnega vodjo,
– daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi oziroma statutom določene zadeve,
– imenuje in razrešuje strokovni svet.
11. člen
Svet zavoda veljavno odloča z večino glasov vseh članov.
b) Direktor
12. člen
Direktorja imenuje svet Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna v soglasju z ustanoviteljico.
13. člen
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem ali specializacijo ekonomske ali pravne ali druge ustrezne smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji,
– aktivno znanje angleškega jezika ali nemškega jezika ali drugega svetovnega jezika.
14. člen
Direktor zdravilišča je imenovan za dobo 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja.
15. člen
Direktor zavoda:
– predstavlja in zastopa zdravilišče,
– organizira in vodi delo in poslovanje zdravilišča,
– odgovarja za zakonitost dela,
– odloča o sklenitvi delovnega razmerja delavcev,
– sklepa pogodbe do višine, ki jo določa statut,
– imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi,
– odloča o razporejanju delavcev k določenim delom in nalogam,
– sprejema vse akte razen Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in Poslovnika o delu sveta,
– opravlja druge zadeve na podlagi zakona.
16. člen
Poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela zdravilišča sta ločeni.
c) Strokovni vodja
17. člen
Strokovni vodja vodi strokovno delo zdravilišča, imenuje ga svet zavoda na predlog direktorja.
18. člen
Kandidat za strokovnega vodjo mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima univerzitetno izobrazbo medicinske smeri s specializacijo iz pediatrije ali psihiatrije ali pedopsihiatrije,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje angleškega jezika ali nemškega jezika ali drugega svetovnega jezika.
Naloge strokovnega vodje se določijo skladno z aktom o sistemizaciji delovnih mest javnega zavoda.
d) Strokovni svet
19. člen
Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda.
VII. DELOVNA RAZMERJA
20. člen
Delovna razmerja ter udeležba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in splošnimi akti zavoda.
VIII. SREDSTVA ZA DELO
21. člen
Zdravilišče pridobiva sredstva za delovanje:
– s plačili za storitve po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– s plačili za storitve dodatnih dejavnosti:
a) dodatni programi,
b) varstvo »vikend paket«,
c) krizni sprejemi,
d) priprava hrane zunanjim uporabnikom,
– iz sredstev ustanovitelja,
– prodaja reklamnih in drugih izdelkov,
– iz sredstev pristojnega ministrstva, za katerega se opravljajo storitve,
– iz drugih namenskih in nenamenskih sredstev v skladu z zakonom oziroma drugimi predpisi.
22. člen
Zdravilišče lahko za izboljšanje materialne osnove dela, za nabavo specifične ali nadstandardne opreme, gradnjo in adaptacijo stavb, ali za izvedbo nadstandardnega programa oziroma za organizacijo in izvajanje izrednih aktivnosti, zbira sredstva od donatorjev, sponzorjev in drugih.
IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA
23. člen
Zdravilišče samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svojih dejavnosti.
Presežek prihodkov nad odhodki zdravilišče nameni za opravljanje in razvoj osnovne dejavnosti, za obnovo in vzdrževanje opreme in objektov.
V primeru primanjkljaja sredstev za dejavnost se način kritja primanjkljaja določi v soglasju z ustanoviteljico.
X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoženjem, s katerim razpolaga.
Zavod je pravna oseba. V pravnem prometu s tretjimi osebami ima vsa pooblastila, razen za promet z nepremičninami, kjer je potrebno soglasje ustanoviteljice.
25. člen
Zdravilišče lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je določena s tem odlokom in vpisom v sodni register.
26. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja zdravilišče direktor neomejeno.
XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJICE IN ZDRAVILIŠČA
27. člen
Zdravilišče je dolžno ustanoviteljici najmanj enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih zdravilišča ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje funkcije ustanoviteljice.
28. člen
Ustanoviteljica je dolžna zdravilišču zagotavljati sredstva za njegovo delo v okviru dogovorjenega programa po dinamiki, ki je z zdraviliščem dogovorjena, ter po vrsti sredstev, ki jih za delo zdravilišča zagotavlja ustanoviteljica.
29. člen
Zdravilišče mora od ustanoviteljice pridobiti soglasje k:
– določbam statuta,
– imenovanju in razrešitvi direktorja,
– statutarnim spremembam,
– spremembi ali razširitvi dejavnosti,
– najetju dolgoročnih kreditov in
– spremembi imena in sedeža zavoda.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
S sprejemom Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna prenehata veljati Odlok o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (Uradni list RS, št. 98/03) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (Uradni list RS, št. 22/04).
31. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna (Uradni list RS, št. 31/12, z dne 30. 4. 2012) ima naslednjo prehodno in končno določbo
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti