Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2065. Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev, stran 6264.

Na podlagi tretjega odstavka 157. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) izdaja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
P R A V I L N I K
o vračilu dela prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev
1. člen
Ta pravilnik določa način vračila dela prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev v skladu s 157. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
2. člen
(1) Do vračila dela prispevkov je upravičen delodajalec, pri katerem je zavarovanec iz 157. člena ZPIZ-2 prvič zaposlen za nedoločen čas s polnim delovnim časom ali s krajšim delovnim časom od polnega, če zavarovanec pred tem ni bil zaposlen za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.
(2) Delodajalec iz prejšnjega odstavka je upravičen do vračila dela prispevkov na podlagi 157. člena ZPIZ-2, če je pogodba o prvi zaposlitvi za nedoločen čas sklenjena po 1. juliju 2013.
(3) Delodajalec iz prvega odstavka tega člena je upravičen do vračila dela prispevkov na podlagi 157. člena ZPIZ-2, če je za celotno obdobje, za katero se uveljavlja vračilo, v celoti plačal prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izdaje odločbe iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(4) Izplačevalci nadomestil po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, starševskem varstvu ter pokojninskem in invalidskem zavarovanju ter drugi izplačevalci nadomestil se ne štejejo za delodajalce.
(5) Delodajalec ni upravičen do vračila dela prispevkov od nadomestil, ki jih je izplačal v breme izplačevalcev iz prejšnjega odstavka.
3. člen
(1) Delodajalec uveljavi vračilo prispevkov z vlogo, ki jo vloži pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zavod) najpozneje v treh mesecih po poteku drugega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas.
(2) Vlogi iz prejšnjega odstavka mora delodajalec priložiti:
– pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in izjavo, da zavarovanec pri njem predhodno ni bil že zaposlen za nedoločen čas,
– izjavo o tem, ali je uveljavljal vračila prispevkov oziroma enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov oziroma povratna ali nepovratna sredstva v breme javnih sredstev in katere, ter
– izjavo zavarovanca, da pred sklenitvijo te pogodbe o zaposlitvi ni bil zaposlen za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.
(3) Obrazec vloge za vračilo prispevkov pripravi Zavod in ga objavi na svoji spletni strani.
(4) O vlogi iz prvega odstavka tega člena odloča organ Zavoda, ki odloča o pravicah iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu s 172. členom ZPIZ-2, z odločbo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
(5) Organ Zavoda iz prejšnjega odstavka po uradni dolžnosti pridobi dokazila, ki jih je mogoče pridobiti iz uradnih evidenc v Republiki Sloveniji.
(6) Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS) na zahtevo Zavoda posreduje podatke o višini obračunanih prispevkov delodajalca za posameznega zavarovanca iz 157. člena ZPIZ-2, ločeno na zbirni znesek za prvih dvanajst mesecev in zbirni znesek za drugih dvanajst mesecev zaposlitve. DURS posreduje tudi podatek o tem, ali je delodajalec za celotno obdobje, za katero uveljavlja vračilo, v celoti plačal prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(7) Izplačevalci nadomestil iz četrtega odstavka 2. člena tega pravilnika na zahtevo Zavoda posredujejo podatke o nadomestilih, ki jih je delodajalec izplačal v njihovo breme in za katera je uveljavil vračilo.
(8) Zavod ugotovi znesek dela prispevkov za vračilo na podlagi podatkov DURS, podatkov o nadomestilih iz prejšnjega odstavka in podatkov o že uveljavljenih vračilih oziroma enakovrednih olajšavah iz 7. člena tega pravilnika, ki jih pridobi iz uradnih evidenc.
4. člen
Vračilo dela prispevkov se izvede v roku 30 dni po pravnomočnosti odločbe iz četrtega odstavka prejšnjega člena.
5. člen
Vračilo dela prispevkov za zavarovance, ki še niso dopolnili 26 let starosti, se lahko izvede tudi za mesec, v katerem zavarovanec dopolni 26 let starosti.
6. člen
Vračilo dela prispevkov za matere, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti, se lahko izvede tudi za mesec, v katerem otrok dopolni tri leta starosti.
7. člen
(1) Delodajalec ni upravičen do vračila prispevkov na podlagi 157. člena ZPIZ-2, če je za zavarovance, za katere uveljavlja vračilo prispevkov v skladu s tem pravilnikom, že uveljavil vračilo prispevkov oziroma enakovredne olajšave, ki se nanašajo na prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi:
– predpisov o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
– predpisov o urejanju trga dela,
– predpisov o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2015,
– predpisov o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju,
– predpisov o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ali
– drugih predpisov, ki urejajo vračilo, oprostitve oziroma olajšave glede prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
(2) Kot enakovredne olajšave iz prejšnjega odstavka se ne štejejo olajšave, ki jih je delodajalec uveljavil na podlagi predpisov o davku od dohodka pravnih oseb, predpisih o dohodnini ali drugih predpisih, ki urejajo davčne olajšave.
8. člen
Če organ Zavoda iz četrtega odstavka 3. člena tega pravilnika po izvedenem vračilu prispevkov ugotovi, da je delodajalec uveljavil vračilo prispevkov oziroma enakovredne olajšave iz prvega odstavka prejšnjega člena, odloči, da mora delodajalec neupravičeno vrnjene prispevke vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema neupravičeno vrnjenih prispevkov.
KONČNA DOLOČBA
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2013.
Št. 0072-7/2013
Ljubljana, dne 26. junija 2013
EVA 2013-2611-0053
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti