Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2115. Pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica, stran 6385.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 17. redni seji dne 6. 6. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju društev upokojencev iz proračuna Občine Slovenska Bistrica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Predmet tega pravilnika je dodelitev sredstev za sofinanciranje društev upokojencev in njihovih programov, ki so javnega pomena in vključujejo občane Občine Slovenska Bistrica.
2. člen
Pravico do sofinanciranja iz proračunskih sredstev Občine Slovenska Bistrica imajo društva upokojencev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Slovenska Bistrica,
– da so registrirani v skladu z Zakonom o društvih,
– da društvo deluje najmanj eno leto,
– da je društvo aktivno oziroma delujoče in lahko to izkazuje s predložitvijo letnega poročila in potrdilom o oddaji le-tega Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
– da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini,
– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za delovanje društva.
3. člen
(1) Skupni obseg sredstev za sofinanciranje društev upokojencev določi občinski svet z vsakoletnim proračunom občine.
(2) Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo na proračunski postavki 3.3.6.2 – Sofinanciranje društev upokojencev.
II. JAVNI RAZPIS
4. člen
Društva upokojencev lahko pridobijo sofinancerska sredstva iz občinskega proračuna le na osnovi kandidature na javnem razpisu.
5. člen
(1) Postopek javnega razpisa se začne s sklepom župana, s katerim župan imenuje tričlansko komisijo, ki je pooblaščena za vodenje postopka odpiranja vlog in za pregled in vrednotenje prispelih ponudb v skladu s pogoji in merili, določenim s tem pravilnikom in razpisno dokumentacijo.
(2) Vsaj en član komisije mora biti član društva upokojencev. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika, ki vodi delo komisije.
6. člen
(1) Javni razpis se objavi na uradni spletni strani Občine Slovenska Bistrica (www. slovenska–bistrica.si), najkasneje do 30. 6. tekočega leta.
(2) Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– predmet javnega razpisa,
– opredelitev upravičencev, ki se prijavijo na razpis,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci,
– višino namenskih sredstev, ki jih zagotavlja proračun,
– določitev obdobja za sofinanciranje,
– merila za razdelitev sredstev,
– določitev vsebine in načina prijave,
– rok za prijavo,
– rok, v katerem bodo znani rezultati javnega razpisa,
– drugo.
7. člen
(1) Vse pravočasno prispele vloge na razpis pregleda komisija in v skladu z 2. členom tega pravilnika preveri izpolnjevanje pogojev za kandidaturo na razpisu. Po ugotovitvi komisije o izpolnjevanju pogojev, komisija pristopi k ocenjevanju prijave, v skladu z merili, ki jih določa ta pravilnik.
(2) Komisija lahko posamezno društvo pozove k dopolnitvi vloge, in sicer v roku 8 dni od odpiranja ponudb. Kandidati morajo svoje vloge dopolniti najkasneje v 8 dneh od prejema poziva.
(3) Komisija najkasneje v roku 30 dni od roka za oddajo vlog, županu posreduje predlog razdelitve namenskih sredstev. Župan v roku 8 dni od prejema predloga izda upravičencem obvestilo o odobrenih sredstvih. Na omenjeno obvestilo je možna pritožba na župana v roku 8 dni od prejema obvestila.
(4) Po preteku pritožbenega roka župan izda sklep o višini odobrenih sredstev posameznemu upravičencu, ki je dokončen in je osnova za sklenitev ustreznih pogodb.
(5) V primeru, da upravičenec ne podpiše pogodbe v za to določenem roku, se šteje, da odstopa od pogodbe. Nerealizirana sredstva lahko župan prerazporedi drugim upravičencem.
III. MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG
8. člen
Vloge, prispele na javni razpis, se ocenjujejo po merilih, ki jih določa ta pravilnik. Merila obravnavajo naslednje sklope:
1. delovanje društva,
2. programi društva.
III/1. Delovanje društev
9. člen
Društvo pridobi točke glede na število članov v preteklem letu s prebivališčem na območju Občine Slovenska Bistrica.
Kot član društva se šteje oseba, ki je v skladu z določili Zakona o društvih podpisala pristopno izjavo za članstvo v društvu in je v preteklem koledarskem letu izpolnila članske obveznosti v društvu.
Merila za točkovanje:
+------------------+----------------------+------------------+
|   Razred   |   Št. članov   |   Št. točk   |
+------------------+----------------------+------------------+
|    1.    |    03–100    |    30    |
+------------------+----------------------+------------------+
|    2.    |    101–300    |    40    |
+------------------+----------------------+------------------+
|    3.    |    301–500    |    50    |
+------------------+----------------------+------------------+
|    4.    |   501 in več   |    90    |
+------------------+----------------------+------------------+
III./2. Programi društev
10. člen
(1) Društvo lahko pridobi točke za:
1. Organizacijo prireditev
Kot prireditve se upoštevajo dobrodelne, športne, kulturne in druge neprofitne prireditve ali prireditve za predstavitev dejavnosti širši javnosti. Točkuje se izvedba posamezne prireditve v tekočem letu.
2. Organizacijo predavanj in drugih izobraževalnih programov
Kot predavanja in drugi izobraževalni programi se upoštevajo strokovno vodeni programi, namenjeni izobraževanju članov in njihovih svojcev ter širši javnosti. Točkuje se organizacija posameznega predavanja v tekočem letu.
3. Organizacijo izletov in ekskurzij
Upošteva se organizacija izletov in ekskurzij za člane društva v tekočem letu. Točkuje se udeležba članov.
4. Informiranje
Upošteva se izdaja tiskanih in e-publikacij društva o informiranju članov in širšega okolja.
Točkujejo se publikacije izdane v tekočem letu.
5. Delovanje članov v sekcijah
Upošteva se število aktivnih članov v posameznih sekcijah društva v tekočem letu.
(2) Merila za točkovanje:
+----------------------------+--------------------------------+
|Kriterij          |Število točk          |
+----------------------------+--------------------------------+
|Organizacija prireditev   |5 točk x št. prireditev     |
|              |(max. 25 točk)         |
+----------------------------+--------------------------------+
|Organizacija predavanja in |2,5 točk x št. organizacij   |
|drugih izobraževalnih    |(max. 12,5 točk)        |
|programov          |                |
+----------------------------+--------------------------------+
|Organizacija izletov in   |0,5 točk x št. udeležencev   |
|ekskurzij          |(max. 75 točk)         |
+----------------------------+--------------------------------+
|Informiranje        |0,5 točk x št. izdanih     |
|              |publikacij (max. 500 točk)   |
+----------------------------+--------------------------------+
|Delovanje članov v sekcijah |0,5 točk x št. članov v sekcijah|
|              |(max. 15 točk)         |
+----------------------------+--------------------------------+
11. člen
(1) Skupni obseg proračunskih sredstev za sofinanciranje društev upokojencev se deli v naslednjem razmerju:
– 60 odstotkov sredstev za sofinanciranje delovanja društev,
– 40 odstotkov sredstev za sofinanciranje programov društev, določenih s tem pravilnikom.
(2) Komisija lahko deleže navedene v prejšnjem odstavku spremeni glede na prispele prijave, po predhodnem soglasju župana.
12. člen
Vloge se vrednotijo s točkovanjem. Vrednost točke se določi v sorazmernem deležu glede na skupno število točk in glede na višino namenjenih sredstev posebej za delovanje društev in programov društev, in sicer za vsako proračunsko obdobje.
IV. NADZOR NAMENSKE PORABE PRORAČUNSKIH SREDSTEV
13. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev za Občino Slovenska Bistrica lahko izvajajo:
– komisija,
– občinska uprava,
– nadzorni odbor občine,
– župan.
(2) V primeru, da se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani upravičenca, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, pa mora izvajalec v roku 30 dni od dneva ugotovitve nepravilnosti, vrniti v proračun občine.
(3) Upravičenec, ki krši določila tega člena, ni upravičen do sredstev naslednjega javnega razpisa za sofinanciranje društev upokojencev.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 9000-3/2013-17/8
Slovenska Bistrica, dne 6. junija 2013
Župan
Občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti