Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 8017-3/2013-7 Ob-3016/13 , Stran 1955
Št. 8017-3/2013-7 Ob-3016/13
Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja, skrajšan naziv Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95, 34/96, 67/01 in 47/02), 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12, v nadaljevanju: ZSRR-2), Uredbe o metodologiji za določitev razvitosti občin (Uradni list RS, št. 102/12, v nadaljevanju: UMZDRO), Splošnih pogojev poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja z dne 18. 6. 2013 (v nadaljevanju: Splošni pogoji sklada) ter s Poslovnim in finančnim načrtom Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2012 in 2013 (sklep Vlade RS št. 47602-2/2013/3 z dne 31. 1. 2012, št. 47602-25/2012/3 z dne 23. 10. 2012, in št. 47602-14/2013/3 z dne 18. 6. 2013, v nadaljevanju: PFN) objavlja
javni razpis
za dodeljevanje ugodnih posojil občinam
1 Predmet javnega razpisa 1. Predmet javnega razpisa za dodeljevanje ugodnih posojil občinam (v nadaljevanju: javni razpis) je dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta. 2. Skupna višina razpisanih ugodnih posojil je 9.000.000,00 EUR. Sredstva za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture so zagotovljena s PFN sklada. 2 Razpisna dokumentacija 1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa. – Prijavni obrazec CS, ki je izdelan v elektronski obliki, je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga skupaj z zahtevanimi prilogami, posredovati na sklad. – Priloga razpisne dokumentacije, ki vključuje podrobnejša merila za ocenjevanje, seznam pripadajoče višine obrestne mere glede na koeficient razvitosti občin ter vzorce, in sicer: – vzorec posojilne pogodbe, ki ga ja potrebno parafiranega s strani odgovorne osebe in priložiti ob prijavi, – vzorec zahtevka za nakazilo, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno predložiti ob črpanju sredstev, bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani sklada, http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, – vzorec poročila o projektu, ki je izdelan v elektronski obliki in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti in ga v roku 1 meseca po zaključku projekta posredovati na sklad, bo po zaprtju javnega razpisa dosegljiv na spletni strani sklada, http://www.regionalnisklad.si/razpisi/obrazci, ter – vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis. 2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada, http://www.regionalnisklad.si/obcine, prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca CS, ki je izdelan v elektronski obliki. 3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53. 3 Rok in način prijave 1. Roka za oddajo prijav sta: 1. rok 30. 7. 2013 in 2., zadnji rok, 13. 9. 2013. 2. Način prijave: – Vlagateljica vloži posamezno vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. – Vlagateljica lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure. – Vlagateljica mora posamezno vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici, z oznako »Ne odpiraj«, s pripisom »CS«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov vlagateljice ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali vložišča sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu sklada. 4 Razpisni pogoji 4.1 Pogoji prijave 1. Vlagateljice in upravičenke do ugodnega posojila so občine v Republiki Sloveniji. 2. Vlagateljica mora projekt prijaviti na prijavnem obrazcu CS, skupaj z zahtevanimi prilogami. 3. Vloga mora biti napisana v slovenskem jeziku, finančni zahtevek pa izražen v skupni evropski valuti (EUR). 4. Vsa dokazila se morajo glasiti na vlagateljico in prijavljeni projekt. 5. Za vsa dela je obvezna uporaba Zakona o javnih naročilih. 6. Vlagateljica mora imeti za projekt pridobljeno ustrezno dovoljenje za izvedbo le-tega, kolikor se za to vrsto naložbe izdajajo dovoljenja. 7. Kolikor je vlagateljica že prejemnica sredstev sklada, mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do sklada. 8. Posojilo se za isti projekt odobri praviloma enkrat. 9. Prijavljeni projekti se lahko nanašajo na področje: – vodooskrbe, – podjetništva, – komunalne infrastrukture, – zdravstva, – športa in kulture, – objektov v občinski lasti (nakup, gradnja, obnova in vzdrževanje), – cestnega omrežja, – okolja in prostora, – šolstva, – socialnega varstva, – trajnostne rabe energije. 10. Projekt mora izpolnjevati pričakovane cilje, merljive s kazalniki učinkov, pri čemer mora zasledovati najmanj enega izmed naslednjih ciljev: – izboljšanje komunalne infrastrukture, – izboljšanje socialne infrastrukture, – izboljšanje lokalnega cestnega omrežja, – izgradnja regionalne javne infrastrukture, – boljša kvaliteta bivanja, – večji poudarek skrbi za okolje, – pozitiven vpliv na gospodarski razvoj. 11. Upravičeni stroški, ki lahko nastajajo po 1. 1. 2012, so: – stroški nakupa zemljišč, – gradnje in rekonstrukcije ter v okviru tega tudi gradbeni nadzor, – nakup objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let), – stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del prijavljenega projekta. 12. Neupravičeni stroški so: – stroški davka na dodano vrednost, – nakup objektov ter opreme, ki so predmet finančnega zakupa, in – poplačilo že obstoječih posojil in zakupov. 13. Projekti z negativnim denarnim tokom in ekološko sporni projekti se v skladu s tretjim odstavkom 34. člena Splošnih pogojev sklada kot neutemeljene zavrnejo. Izjema glede negativnega denarnega toka so le vloge s projekti, ki s pozitivno analizo stroškov in koristi izkazujejo, da je njihov projekt upravičen. 4.2 Finančni pogoji 1. Upravičenka za projekt lahko s strani sklada pridobi posojilo v skupni višini do 100% upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV. 2. Posojilo se dodeli v skupni evropski valuti (EUR). 3. Vlagateljica mora za prijavo predložiti projekt, katerega investicijska vrednost je minimalno 6.000,00 EUR (brez DDV). Zaprošeno posojilo mora biti v višini najmanj 5.000,00 EUR oziroma največ 1.000.000,00 EUR. 4. Skupna višina zadolženosti vlagateljice do sklada ne sme presegati 10% vrednosti namenskega premoženja sklada. Vrednost namenskega premoženja sklada na dan 31. 12. 2012 znaša 96.706.286,34 EUR. 5. Skupna doba vračanja posojila praviloma ne more biti daljša od ekonomske dobe projekta. 6. Upravičenka mora zagotoviti razliko med dodeljenim posojilom in dejansko investicijsko vrednostjo projekta. 7. Upravičenka posojilo praviloma zavaruje z menicami in izvršnico, hkrati pa s podpisom pogodbe izjavlja, da za poplačilo vseh obveznosti jamči s sredstvi občinskega proračuna. 8. Posojilni pogoji Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! – Višina obrestne mere: 3-mesečni Euribor +% letnega pribitka, ki je odvisen od koeficienta razvitosti občin za leto 2013 glede na UMZDRO. – Skupna doba vračila posojila je do 15 let (z vključenim moratorijem). – Znotraj skupne dobe vračanja, ki je sestavljena iz moratorija na odplačevanje glavnice ter odplačilne dobe, lahko upravičenka pridobi oziroma koristi največ do 36 mesecev moratorija, za kar se opredeli pred sklenitvijo pogodbe. – Pred podpisom pogodbe se upravičenka moratoriju lahko odpove in skrajša skupno dobo vračanja posojila, vendar le-ta ne more znašati manj kot 1/3 prvotne skupne dobe vračanja. – Obresti v času moratorija se plačujejo. – Skupna doba vračanja in dolžina moratorija sta odvisna od višine dodeljenega posojila in ekonomske dobe projekta. 4.3 Pogoji sklepanja pogodb 1. Sklad ne zaračunava stroškov postopka dodelitve sredstev. Stroški sklepanja pogodbe, zavarovanja posojila in vodenja posojila bremenijo upravičenko in so opredeljeni v povabilu k oddaji vloge. 2. Upravičenka, ki bo prejela odločbo o dodelitvi posojila, bo sklenila posojilno pogodbo pri Factor banki d.d. 3. Pred sklepanjem pogodbe mora upravičenka Factor banki d.d. posredovati: – pridobljeno soglasje Ministrstva za finance k zadolževanju v letu črpanja in – 5 bianko podpisanih menic, skupaj s 5 meničnimi izjavami s pooblastili za izpolnitev. 4. Rok sklenitve pogodbe je do 45 dni od vročitve odločbe o dodelitvi posojila. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenke rok tudi podaljša. 5. Upravičenka mora skleniti pogodbo v letu, za katerega je pridobila soglasje Ministrstva za finance k zadolžitvi občine. 6. Če upravičenka, ki so ji bila sredstva dodeljena, ne bo pristopila k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je upravičenka enostransko odstopila od dodelitve posojila in od sklenitve pogodbe. 4.4 Pogoji črpanja sredstev 1. Črpanje sredstev je dokumentarno z nakazilom sredstev na račun občine. 2. Možno je tudi fazno črpanje sredstev. 3. Upravičenka dokumentacijo za črpanje sredstev pred izvedbo črpanja posreduje skladu. Upoštevajo se zneski brez DDV. 4. Črpanje sredstev bo možno po podpisu pogodbe in ureditvi zavarovanja ter predložitvi: – Zahtevka za nakazilo. – Izvirnikov računov in situacij z datumom opravljanja storitve oziroma odpreme blaga po 1. 1. 2012, izvirnikov pogodb in predračunov (le v primeru, da natančno predstavljajo predmet nakupa in vsebujejo določilo o veljavnosti), izstavljenih po 1. 1. 2012. Dokumenti morajo biti podpisani s strani upravičenke. V primeru kopij dokumentov sklad na podlagi predloženih originalov, s pripisom in podpisom potrdi, da je kopija istovetna originalu. – V primeru refundacije že plačanih računov, situacij, pogodb in predračunov je potrebno priložiti potrdila o plačilih (npr: bančni izpiski, avansni račun, potrjene kompenzacije …). 5. V primeru nakazil sredstev na račun občine za še neplačane račune, situacije, pogodbe in predračune mora občina le-te plačati v roku 30 dni in skladu v roku 10 dni po plačilu le-teh poslati potrdilo o plačilu, najmanj v višini črpanih sredstev. Kolikor občina ne bo v roku predložila ustreznega dokazila o plačilu, se bo smatralo, da je posojilo porabljeno nenamensko in je to razlog za odpoved pogodbe ter vračilo sredstev skladu. 6. Rok črpanja dodeljenega posojila je do 45 dni od dneva sklenitve pogodbe. Ob utemeljenem razlogu lahko sklad na prošnjo upravičenke rok tudi podaljša. 7. Upravičenka mora črpati sredstva v letu, za katerega je pridobila soglasje k zadolžitvi občine. 8. Če upravičenka ne bo v določenem roku in na dogovorjeni način dostavila ustrezne dokumentacije za črpanje, se bo upoštevalo, da je enostransko odstopila od dodeljenih sredstev. 4.5 Pogoji spremljanja in zaključka projekta 1. Upravičenka mora v roku 1 meseca po zaključku projekta skladu poročati o projektu in v ta namen posredovati izpolnjen obrazec Poročilo o projektu. 2. Sklad bo spremljal porabo in realizacijo ciljev s kazalniki učinkov dodeljenega posojila. 3. Upravičenka se v pogodbi zaveže, da bo zagotovila primeren prostor za namestitev oznake sklada, pri čemer lahko, po predhodnem soglasju sklada, na svoje stroške, namesti oznako ali označevalno tablo drugačnih dimenzij. Hkrati se zaveže, da bo sklad obvestila o otvoritvi projekta ter ob informiranju širše javnosti (npr. v člankih, na tiskovnih konferencah …) podala informacijo o sodelovanju sklada pri projektu. 4. Upravičenec bo omogočil skladu pregled projekta. 5. Upravičenka se v pogodbi zaveže, da bo omogočila nadzor nad porabo posojila tako, da je vsak čas možna kontrola realizacije projekta ter vpogled v poslovne knjige in listine, ki se nanašajo na projekt. 6. Če posojilo ne bo porabljeno za namene, za katere je bilo dodeljeno, ali bo predmet projekta odtujen, ali ne bodo uresničeni zastavljeni cilji, ima sklad pravico odpovedati pogodbo in zahtevati takojšnje vračilo posojila v enkratnem znesku, s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi za obdobje od dneva nakazila do dneva vračila, v skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (Uradni list RS, št. 11/07). 7. Sklad lahko od vlagateljice, na njene stroške ali na stroške sklada, zahteva dodatno dokumentacijo, kot je izdelava strokovnega mnenja o projektu, preveritev zavarovanja ... 8. Rok zaključka projekta se opredeli v odločbi o dodelitvi sredstev in pogodbi. Skrajni rok zaključka projekta je 31. 12. 2015. 5 Vsebina vloge prijavljenega projekta 5.1 Obvezna dokumentacija 1. Ustrezno izpolnjen, s strani odgovorne osebe podpisan in žigosan Prijavni obrazec CS. 2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe. 3. Sklep o potrditvi projekta s strani pristojnega organa. 4. Sklep ali odločba o prejemu sredstev iz drugih javnih virov za namen projekta. 5. Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno, iz katerega je razvidna namembnost. V kolikor ni potrebno nobeno dovoljenje, je potrebno priložiti izjavo, iz katere je to razvidno. 6. Lokacijo projekta z navedbo poteka infrastrukturnega objekta, če gre za linijski objekt (lahko kopija mapnega načrta z označenim prikazom poteka oziroma lokacijo investicije). 7. Poročilo o izvršenih delih projekta, kolikor je projekt že začet. 8. Investicijski program oziroma drugo ustrezno investicijsko dokumentacijo, izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06 in 54/10) oziroma področnimi metodologijami, in sicer najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 5.2 Neobvezna dokumentacija 1. Kopija dokumenta, s katerim se dokazuje, da je oziroma bo projekt na varovanem območju. Kolikor bo dokazilo priloženo, se bo pri ocenjevanju dodelilo točke, v nasprotnem primeru ne. 2. Morebitne že sklenjene pogodbe, računi, situacije, predračuni 6 Merila za ocenjevanje 1. Posamezni projekt lahko skupaj prejme 100 točk, po naslednjih kriterijih in podkriterijih: – lokacija projekta – 30 točk: – stopnja razvitosti razvojnih regij – 5 točk, – koeficient razvitosti občine za leto 2013 – 25 točk, – kakovost prijavljenega projekta – 40 točk: – izkazana ekonomska upravičenost projekta s pričakovanimi rezultati oziroma oceno ekonomske upravičenosti projekta na osnovi investicijskega programa – 15 točk, – obseg in kakovost infrastrukturnih storitev oziroma del – 25 točk, – regionalni vpliv in izvedljivost projekta – 30 točk: – zasledovanje ciljev – 11 točk, – sofinanciranje projekta na varovanem območju – 2 točk, – stopnja oziroma faza investicijskega projekta – 8 točk, – financiranje projekta – 9 točk. 2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije. 7 Obravnava vlog 7.1 Način obravnave vlog 1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji sklada. 2. Prispele vloge obravnava Komsija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru upravičenk vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost. Komisija lahko k svojemu delu pritegne zunanje ocenjevalce in strokovnjake iz delovnih področij glede na posamezno vsebino razpisa, vendar s soglasjem direktorja sklada. 3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno. 4. Nepopolne vloge bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi. 5. Vloge, ki jih vlagateljica v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnila, se kot nepopolne zavržejo. 6. Prepozno prispele vloge, se uvrstijo v naslednji razpisni rok, kolikor tega ne bo več, se zavržejo. 7. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo. 8. Vloge, pri katerih vlagateljice nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do sklada, se zavržejo. 9. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. Popolne vloge pridobijo najmanj 2 oceni na podlagi meril za ocenjevanje. Komisija bo na podlagi povprečnih ocen vloge razvrstila v prioritetno listo. Financirane bodo vloge z največjim številom točk do porabe razpisanih sredstev. 10. V primeru, da je vlog za dodelitev sredstev, ki izpolnjujejo kriterije za dodelitev več, kot je na razpolago sredstev in v primeru, da bosta dva ali več projekta pri ocenjevanju dosegla isto število točk, bo komisija oblikovala prednostni vrstni red vlagateljic za dodelitev posojil, po naslednjem vrstnem redu meril: 1. lokacija projekta, 2. kakovost prijavljenega projekta, vključno s tehničnimi kriteriji po posameznih namenih in 3. regionalni vpliv in izvedljivost projekta. V primeru, da zadnje uvrščene vloge tudi po teh merilih dosežejo enako število točk, bo prednost imela vloga, ki je bila oddana prva, pri čemer se upošteva datum in ura oddaje priporočeno po pošti ali osebno na sedežu sklada. Vloge občin, ki imajo koeficient razvitosti občin za leto 2013 enak ali višji od 1,31, bodo razvrščene glede na število točk, vendar za projekti ostalih občin. 11. Komisija bo v primeru t. i. ostanka sredstev, kot je opisano v predhodni točki, predlagala dodelitev posojil vlagateljicam iz višjega prioritetnega razreda v omejeni višini upravičeno zaprošenega zneska ter v obsegu razpoložljivih sredstev (primer: zaprošeno posojilo 50.000,00 EUR, razpoložljiv obseg posojil zgolj še 25.000,00 EUR, zato je možna dodelitev v višini 25.000,00 EUR). Vloge vlagateljic, ki ne bodo uvrščene v prioritetni obseg dodelitve znotraj razpoložljivih sredstev, se kot neutemeljene zavrne. 12. V primeru odstopa upravičenke od koriščenja že dodeljenih sredstev, se sredstva dodelijo naslednji upravičenki/kam glede na zbrano število točk, vendar le na osnovi vloženih odstopov do konca meseca oktobra 2013. 7.2 Obvestilo o dodelitvi sredstev 1. Upravičenke bodo o obravnavi vlog pisno obveščene z odločbo o dodelitvi sredstev, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog. 2. Na podlagi predloga komisije o izdaji odločb o dodelitvi sredstev odloči direktor, ki odloča o dodelitvi sredstev do višine 500.000,00 EUR, v primeru dodelitev sredstev nad 500.000,00 EUR pa je potrebno še predhodno soglasje Nadzornega sveta. 3. Sklad z odločbo o dodelitvi sredstev izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 4. Zoper odločbo o dodelitvi sredstev je možna pritožba v roku 8 dni od prejema odločbe. O pritožbi odloča Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Predmet pritožbe ne morejo biti merila za ocenjevanje vlog.
Slovenski regionalno razvojni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti