Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 8017-6/2013-1 Ob-3015/13 , Stran 1953
Št. 8017-6/2013-1 Ob-3015/13
Na podlagi 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) in Splošnih pogojev poslovanja Slovenskega regionalno razvojnega sklada z dne 18. 6. 2013 ter v skladu s Poslovnim in finančnim načrtom Slovenskega regionalno razvojnega sklada za leti 2012 in 2013 (sklep Vlade RS, št. 47602-2/2013/3 z dne 31. 1. 2012, št. 47602-25/2012/3 z dne 23. 10. 2012, in št. 47602-14/2013/3 z dne 18. 6. 2013, v nadaljevanju: PFN), objavlja Slovenski regionalno razvojni sklad (v nadaljevanju: sklad)
javni razpis
za izbiro izvajalcev regijskih garancijskih shem
1. Predmet javnega razpisa 1 Predmet razpisa je izbor izvajalcev regijskih garancijskih shem (v nadaljevanju: RGS) in zagotovitev sredstev sklada za izvajanje RGS. Sredstva so namenjena vzpostavitvi novih RGS in so strogo namenska. 2 Skupna višina razpisanih sredstev (v nadaljevanju: sredstva) je 10.000.000,00 EUR. Sredstva za financiranje programa RGS so zagotovljena s PFN sklada. 2. Razpisna dokumentacija 1. Razpisna dokumentacija javnega razpisa vsebuje: – Povabilo k oddaji vloge, ki povzema vsebino javnega razpisa. – Prijavni obrazec RGS, ki je izdelan v elektronski obliki, in ga je potrebno ustrezno izpolnjenega natisniti ter ga skupaj z zahtevanimi prilogami posredovati na sklad. – Prilogo razpisne dokumentacije, ki vključuje Pravilnik o delovanju garancijskih shem sklada z dne 21. 6. 2013 (v nadaljevanju: Pravilnik), Splošne pogoje RGS (v nadaljevanju: splošni pogoji RGS) in Poslovnik o delu kreditnega odbora (v nadaljevanju: Poslovnik KO), ter vzorce, in sicer: – vzorec pogodbe, ki ga je potrebno parafirati s strani odgovorne osebe in priložiti ob prijavi, – vzorec ovojnice za prijavo na javni razpis. 2. Javni razpis in razpisna dokumentacija sta dostopna na spletni strani sklada, http://www.regionalnisklad.si/razpisi/, prav tako se jo lahko v času od objave do zaprtja javnega razpisa osebno pridobi na sedežu sklada, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure, razen prijavnega obrazca »RGS«, ki je izdelan v elektronski obliki. 3. Zainteresirani lahko informacije pridobijo v času uradnih ur, v Sektorju za izvajanje spodbud, na tel. 01/836-19-53. 3. Rok in način prijave 1. Rok za oddajo prijav je 22. 8. 2013. 2. Način prijave: – Izvajalec sheme vloži posamezno vlogo na naslov Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica. – Izvajalec sheme lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu sklada, vloga oddana do 22. 8. 2013, do 14. ure. – Izvajalec sheme mora posamezno vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici, z oznako »Ne odpiraj«, s pripisom »garancijske sheme«, iz katere mora biti jasno razviden naziv in naslov prijavitelja sheme ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani poštena servisa (Pošta Slovenije, Petrol ...), kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali vložišča sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu sklada. 4. Razpisni pogoji 4.1 Upravičenci oziroma izvajalci sheme 1. Izvajalci sheme po javnem razpisu so pravni subjekti, ki imajo pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta regije za izvajanje RGS po tem razpisu in izpolnjujejo v razpisu zahtevane pogoje. Razvojni svet regije izda le eno pooblastilo in vsako regijo zastopa le en izvajalec. Posamezni izvajalec sme izvajati RGS tudi za sosednjo regijo, kolikor ima zato sklepa obeh razvojnih svetov regij. 4.2 Pogoji prijave 2. Izvajalec sheme mora interes za sodelovanje v shemi izraziti z vlogo oziroma s prijavnim obrazcem RGS, skupaj z zahtevanimi dokazili oziroma prilogami. 3. Vsa dokazila se morajo glasiti na izvajalca sheme in prijavljeni projekt. 4. Izvajalec sheme mora praviloma izkazati izkušnje v dosedanjem izvajanju RGS v regijah, in mora v izvajanje RGS zajeti celotno regijo in ne le posamezne dele regije. 5. Izvajalec sheme: 5.1. ne sme imeti neporavnanih obveznosti do države ter do sklada; 5.2. mora RGS po tem razpisu vezati na uraden zaključek morebitne prejšnje RGS sklada, kar se opredeli v pogodbi o izvajanju RGS po tem razpisu; 5.3. ne sme biti v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči, na osnovi odločbe Komisije, ki je prejeto državno pomoč razglasila za nezakonito in nezdružljivo s skupnim trgom Skupnosti; 5.4. ne sme biti dolgoročno plačilno nesposoben po 2. točki tretjega odstavka 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10); 5.5. ne sme biti v težavah v skladu s Smernicami skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (UL C 244 z dne 1. 10. 2004) ter Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07), in sicer je podjetje v težavah (na podlagi bilance stanja in izkaza poslovnega izida za zadnje leto): – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let, doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci, – biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, – biti v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah oziroma je to pomoč prejel in še ni ali je neuspešno zaključil prestrukturiranje podjetja ali pa je v prestrukturiranju. 6. Cilj razpisa je izbrati izvajalce RGS na območju Republike Slovenije, z namenom vršiti pospeševanje razvoja malega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v regijah, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov. 7. Izvajalec sheme prevzame Pravilnik ter sprejme Splošne pogoje RGS in Poslovnik KO. 8. Izvajalec sheme objavi Pravilnik, Splošne pogoje RGS in Poslovnik KO na svoji spletni strani. 9. Izvajalec sheme objavi javni razpis z namenom izdaje garancij, v skladu s Pravilnikom. Podjetniki se na razpis lahko prijavijo do porabe sredstev. 10. Izvajalec sheme v regiji omogoči skladu sodelovanje pri oblikovanju razpisnih pogojev. 11. Predstavnik sklada je redni član Kreditnega odbora. 4.3 Pogoji spremljanja in izvajanja regijskih garancijskih shem 1. Sklad spremlja izvajanje RGS, zbira poročila in polletno in letno ugotavlja stanje ter o tem poroča svojemu nadzornemu svetu. 2. Izvajalec sheme sklene dogovor o sodelovanju z na razpisu izbranimi bankami in z njimi sklene pogodbe o deponiranju sredstev. Depoziti se sklepajo za čas trajanja odobrenih kreditov. RGS mora imeti pričakovani multiplikator 4. Zadnji rok zapadlosti depozitov se navede v pogodbi. 3. Izvajalec sheme in sklad nastopata kot partnerja, zato je izvajalec sheme dolžan, v primeru, da ima sklad objavljene še druge javne razpise, o tem seznaniti potencialne poslovne subjekte v regiji. Izvajalec sheme je dolžan pri izvajanju RGS navajati, da je sredstva zagotavlja sklad. 4. Obdobno obračunane in plačane obresti iz naslova namensko in prosto vezanih sredstev se, po preteku vsakega obračunskega leta, nakazuje na sklad. 5. Izvajalec sheme neporabljen del vložka v shemo vrne na račun sklada v 30 dneh po preteku obdobja odobravanja garancij. 6. Izvajalec sheme je dolžan za vlogo sklada v RGS voditi ločeno računovodsko evidenco ter ugotovljene presežke prihodkov nad odhodki tekoče vlagati v izvajanje regijske garancijske sheme. Vlogo bo računovodsko evidentiral kot dolgoročno poslovno obveznost do sklada. 7. Izvajalec sheme kot skrben gospodar po zaključku sheme nadaljuje z izterjavo zapadlih terjatev in polovico izterjanega denarja sproti nakaže na račun sklada do dokončnega poplačila ali odpisa terjatev v skladu s pravilniki izvajalca in s soglasjem sklada. 4.4 Finančni pogoji 1. Višina dodeljenih sredstev na izvajalca sheme je lahko največ 1.200.000,00 EUR in bo določena na osnovi meril za ocenjevanje izračuna dodeljene višine sredstev 2. Garancije se odobrava do zaključka tretjega leta delovanja RGS, zatem se morebitna prosta oziroma nenamensko vezana sredstva iz vloge RGS vrne skladu. 3. V primeru, da izvajalec sheme v roku enega leta ne izvede javnega razpisa za dodelitev garancij, je dolžan celotna pridobljena sredstva, skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila, vrniti skladu. 4.5 Pogoji sklepanja pogodb med skladom in izvajalcem sheme 1. Sklad in izvajalec sheme bosta za upravljanje odobrenih sredstev podpisala pogodbo o dolgoročni vlogi sklada v regijsko garancijsko shemo in o upravljanju sheme. 2. Sklad bo sredstva iz naslova izvajanja regijskih garancijskih shem nakazal izvajalcem enkratno, kot dolgoročno vlogo na račun izvajalca sheme, v 30 dneh po podpisu pogodbe. Ta sredstva predstavljajo dolgoročne vloge sklada do v pogodbah določenih datumov. 3. Če izvajalec sheme, ki so mu bila sredstva dodeljena, ne bo pristopil k podpisu pogodbe v določenem roku, se bo upoštevalo, da je izvajalec sheme enostransko odstopil od dodelitve sredstev in od sklenitve pogodbe. 5. Vsebina vloge 1. Ustrezno izpolnjen obrazec za prijavo GS s podpisom in žigom (obrazec je v razpisni dokumentaciji). 2. S strani odgovorne osebe parafiran vzorec pogodbe. 3. Pooblastilo oziroma sklep razvojnega sveta regije subjektu za izvajanje nalog izvajalca RGS. 4. Ustanovitveni akt izvajalca sheme. 5. Predvideno zavarovanje dolgoročne vloge sklada. 6. Originalno potrdilo o plačanih davkih in drugih obveznostih, ki jim je potekel rok plačila, ki ga izda krajevno pristojna Davčna uprava, in ne sme biti starejše od meseca dni od dneva oddaje vloge. 7. Računovodske izkaze za preteklo leto. 6. Merila za ocenjevanje za izračun dodeljene višine sredstev 1. Posamezni projekt lahko skupaj doseže 100 točk, in sicer po naslednjih merilih: – Indeks razvojne ogroženosti – 40 točk. – Stopnja registrirane brezposelnosti v regiji – 40 točk. – Število prebivalcev na obmejnih problemskih območjih – 20 točk. 2. Podrobnejša razdelitev meril je objavljena v Prilogi razpisne dokumentacije. 7. Obravnava vlog 7.1 Način obravnave vlog 1. Obravnava vlog se izvaja v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja sklada. 2. Prispele vloge obravnava Komisija za pregled in obravnavo vlog (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor sklada. Komisija bo o odpiranju vlog in izboru upravljavcev shem vodila zapisnik. Podatki iz posamezne vloge so uradna tajnost. 3. Vloge se odpirajo po vrstnem redu, kot so prispele. Odpiranje je najkasneje tretji delovni dan po izteku roka za oddajo vlog. Odpiranje ni javno. 4. Nepopolne vloge bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala k dopolnitvi. 5. Vloga, ki je izvajalec sheme v roku 8 dni od dneva prejema poziva za dopolnitev ne bo dopolnil, se kot nepopolne zavržejo. 6. Vloge, ki bodo prispele prepozno, se zavržejo. 7. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, se kot neutemeljene zavrnejo. 8. Vloge, pri katerih izvajalci sheme nimajo poravnanih zapadlih neplačanih obveznosti do države in do sklada, se zavržejo. 9. Vloge, pri katerih izvajalci sheme ne bodo predložili stanja morebitnih prejšnjih garancijskih shem, v katere so vložena sredstva sklada, se zavržejo. Komisija bo enakovredno obravnavala vse popolne vloge, ki bodo prispele pravočasno oziroma bodo dopolnjene v predpisanem roku. 7.2 Obvestilo o dodelitvi sredstev 1. Izvajalci shem bodo o obravnavi vlog pisno obveščeni z odločbo o izbiri izvajalcev, praviloma v roku do 45 dni od datuma odpiranja vlog. 2. Sklad z odločbo o izbiri izvajalcev izda tudi navodilo o načinu sklenitve pogodbe, ki vsebuje kraj, rok in potrebno dokumentacijo za sklenitev pogodbe. 3. Zoper odločbo o izbiri izvajalcev ni možna pritožba. Možno pa je vložiti upravni spor pri pristojnem Upravnem sodišču RS v roku 30 dni od vročitve odločbe.
Slovenski regionalno razvojni sklad

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti