Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2126. Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci, stran 6397.

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 83/09) je Občinski svet Občine Beltinci na 25. redni seji dne 13. 6. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci
1. člen
V 1. členu Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči na področju ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja na območju Občine Beltinci (v nadaljevanju: pravilnik; Uradni list RS, št. 101/07) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravna podlaga za izvajanje ukrepov po de minimisu v kmetijskem sektorju je v Uredbi komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. december 2007 ter uporaba členov 87 in 88 Pogodbe pri pomočeh de mininimis v sektorju kmetijske proizvodnje (v nadaljevanju: Uredba komisije (ES) št. 1535/2007).«
2. člen
V 5. členu pravilnika se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Državne pomoči na podlagi Uredbe komisije (ES) št. 1535/2007 z dne 20. december 2007 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri pomočeh de minimis v sektorju kmetijske proizvodnje se dodeljujejo za naslednji namen:
– podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal.«
3. člen
Za 19. členom pravilnika dodajo novi 19.a do 19.c členi, ki se glasijo:
»19.a člen
(Uredba komisije (ES) št. 1535/2007)
Upravičenci do dodelitve državne pomoči po pravilu de minimis so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov, kot so navedeni v prilogi I PDEU in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev ter imajo stalno bivališče v Občini Beltinci.
19.b člen
Skupna pomoč de minimis v kmetijstvu, dodeljena kateremu koli upravičencu ne sme presegati 7.500,00 EUR bruto v katerem koli obdobju treh proračunskih let in sicer ne glede na to, iz katerih javnih virov so sredstva dodeljena.
Zgornja meja pomoči se izrazi v denarni dotaciji. Dodeljena pomoč predstavlja bruto znesek pomoči, to je pred odbitkom davka ali drugih dajatev.
19.c člen
Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal
1. Cilji pomoči:
Ohranjanje oziroma povečevanje rodovitnosti tal
2. Razlogi za ukrepanje:
Visoka kislost tal na območju Občine Beltinci ima neugodne vplive na pridelavo kmetijskih rastlin. Podpora je zaradi tega namenjena zmanjševanju kislosti tal in s tem ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti kmetijskih zemljišč.
3. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev s stalnim prebivališčem v Občini Beltinci, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev.
4. Upravičeni stroški:
Subvencionirajo se:
a) sredstva za zmanjšanje kislosti tal (nakup apnenčeve moke, agro apna …),
b) stroški analize zemlje.
5. Bruto intenzivnost pomoči:
– do 50 % upravičenih stroškov nakupa sredstva oziroma stroškov analize zemlje.
6. Pogoji za pridobitev sredstev:
za ukrep pod 4a:
– s strani nosilca kmetijskega gospodarstva (upravičenca) plačani račun za nakup apnenčeve moke, agro apna, predložen v občinski upravi k subvencijski vlogi za ta ukrep,
– k subvencijski vlogi predložen načrt apnenja, ki vsebuje časovnico apnenja na istem kmetijskem zemljišču (na vsaka tri leta) in predvideno količino apnenčeve moke oziroma agro apna/ha,
– posameznemu upravičencu se lahko subvencionira največ 1500 kg apnenčeve moke oziroma 800 kg agro apna/ha.
za ukrep pod št. 4b:
– s strani nosilca kmetijskega gospodarstva (upravičenca) plačani račun za izdelavo analize zemlje, predložen v občinski upravi k subvencijski vlogi za ta ukrep«.
4. člen
V 20. členu pravilnika se naslov dopolni, tako da se konča z besedilom:
»in sedmi odstavek 3. člena Uredbe komisije (ES) št. 1535/2007).«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/2013-25-316/V
Beltinci, dne 13. junija 2013
Župan
Občine Beltinci
dr. Matej Gomboši l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti