Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 478-152/2013-48/03 Ob-3012/13 , Stran 1972
Št. 478-152/2013-48/03 Ob-3012/13
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12 in 23/13), na podlagi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013 sprejetega na 20. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 12. 12. 2013, na podlagi dopolnitve načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Kranj za leto 2013 sprejetega na 21. seji Sveta Mestne občine Kranj dne 30. 1. 2013 ter na podlagi 18. in 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so: 1. Nepremičnina – počitniška hiša št. P – 202, številka stavbe 664, k.o. Mostec, v izmeri 36,47 m2, ki stoji na zemljišču parcelna številka 534/172, k.o. Mostec, v Termah Čatež, za izklicno ceno 25.075,00 EUR. Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 2. Nepremičnina – počitniška hiša P – 123, številka stavbe 253, k.o. Mostec, v izmeri 49,00 m2, ki stoji na zemljišču parcelna številka 553/139, k.o. Mostec, v Termah Čatež, za izklicno ceno 27.795,00 EUR. Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 3. Nepremičnina – štirisobno stanovanje, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe, neto tlorisne površine 104,63 m2, uporabne tlorisne površine 84,64 m2, številka stavbe 216, številka dela stavbe 8, ID znak: 2122-216-8, skupaj s pripadajočim delom na splošnih skupnih delih stavbe, skupaj s pripadajočim deležem zemljišča, na katerem stoji stavba, parcelna številka zemljišča 61/3, k.o. Huje in skupaj z 1/3 solastnega deleža na delu stavbe ID znak: 2122-216-11, na naslovu Župančičeva ulica 23, v Kranju, za izklicno ceno 124.015,00 EUR. Vse stroške postopka, davek na promet nepremičnin in vse stroške iz pogodbe nosi kupec. 4. Nepremičnina – del zemljišča parcelna številka 94/8, v približni izmeri 2.742 m2 in del zemljišča parcelna številka 269/2, v približni izmeri 391 m2, obe k.o. Struževo, za izklicno ceno 146.017,25 EUR (brez vključenega DDV), skupaj s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, ki je namenjeno za gradnjo dveh stanovanjskih blokov v Struževem – gradbena parcela objektov B in C. Vrednost projektne dokumentacije in geodetskega posnetka znaša 78.831,90 EUR, komunalni prispevek znaša cc. 246.000,00 EUR in niso vključeni v ceni. Vse stroške postopka, stroške cenitve, davek in druge stroške iz pogodbe nosi kupec. Kupec dovoljuje, da se na delih zemljišč, ki so predmet prodaje, vpiše pravica služnosti Mestne občine Kranj za izgradnjo, zagotovitev dostopnosti in uporabe podzemne komunalne infrastrukture. II. Nepremičnine, opredeljene v I. točki javnega razpisa, bodo naprodaj na javni dražbi, ki bo v torek, dne 30. 7. 2013, ob 10.15, v sejni dvorani št. 14, na naslovu Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj. III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi Na javni dražbi lahko sodelujejo domače in tuje pravne in fizične osebe: – pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju, fizična oseba pa svojo identiteto izkaže z osebnim dokumentom, – pravne in fizične osebe, ki so na Urad za okolje in prostor pri Mestni občini Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, do ponedeljka, dne 29. 7. 2013 do 12. ure, dostavile naslednje dokumente: – pravne osebe dostavijo dokazilo o registraciji, ki vključuje matično številko in ime odgovorne osebe, ki ni starejše od 30 dni, – fizične osebe dostavijo potrdilo o državljanstvu (lahko fotokopijo osebne izkaznice) in navedbo EMŠO, samostojni podjetnik pa priglasitveni list DURS-a, – dokazilo od sodišča, da pravna oseba ali samostojni podjetnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskemu postopku, ki ni starejše od 30 dni, – potrdilo davčnega organa, da ima pravna oseba ali samostojni podjetnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi, – potrdilo Mestne občine Kranj, da ima pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba poravnane vse obveznosti do Mestne občine Kranj (za katerega zaprosi najkasneje do srede, dne 24. 7. 2013 na Uradu za finance Mestne občine Kranj), – davčno številko in številko računa pravne osebe, samostojnega podjetnika oziroma fizične osebe z navedbo imena in naslova banke ali druge finančne ustanove, – dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS, – izjavo, da pravna oseba, samostojni podjetnik oziroma fizična oseba v celoti soglaša s pogoji javne dražbe in osnutkom pogodbe, – potrdilo o nakazilu kavcije v višini 10 odstotkov izklicne cene nepremičnine oziroma premičnine, ki jo bo dražil na javni dražbi, na podračun enotnega zakladniškega računa Mestne občine Kranj, številka 01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010003-43060009 Mestne občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine za javno dražbo« z oznako točke, pod katero se nahaja nepremičnina oziroma premična stvar, za katero se plačuje varščina.«. – seznam dokumentov oziroma potrdil iz te točke razpisa. IV. Pogodba o prodaji nepremičnine se sklene z najugodnejšim dražiteljem v 15 dneh po končani dražbi oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku, mu lahko ponudnik podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni, ali pa zadrži njegovo varščino. Če najugodnejši dražitelj ne podpiše pogodbe v podaljšanem roku, ponudnik zadrži njegovo varščino. V. Kupnino za nepremičnino bo izbrani ponudnik poravnal na račun, št. 01252-0100006472 Mestne občine Kranj v roku, ki ne sme biti daljši kot trideset dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine v roku, ki je določen, je bistvena sestavina pravnega posla. VI. Davek na dodano vrednost oziroma davek na promet z nepremičninami, stroške cenitve nepremičnine oziroma premične stvari, ter druge morebitne stroške na podlagi pogodbe in stroške notarja plača kupec. Nepremičnine se kupujejo po načelu videno–kupljeno. VII. Pravila dražbe: 1. dražbo lahko vodi predsednik komisije ob navzočnosti članov komisije, 2. draži lahko tisti, ki je plačal kavcijo za nepremičnino, ki jo draži, in je izpolnil pogoj iz III. točke tega razpisa, in slednje dokaže s pisnim potrdilom, 3. pooblaščenec dražitelja mora predložiti veljavno pooblastilo, 4. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena določena na m2, lahko dvigajo ceno na m2 površine za večkratnik zneska 5 EUR, 5. dražitelji za nepremičnine, za katere je izklicna cena do 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 250 EUR, 6. dražitelji za nepremičnine oziroma premične stvari, za katere je izklicna cena nad 40.000 EUR lahko dvigajo za večkratnik zneska 500 EUR, 7. dražitelj je vezan na svojo ponudbo dokler ni podana višja ponudba, 8. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno, 9. dražba je končana, ko voditelj dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo, 10. ugovore proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe, 11. morebitne ugovore reši voditelj dražbe takoj. VIII. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. IX. Opozorilo: organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije. X. Ogled nepremičnin je možen na podlagi predhodnega dogovora, na tel. 04/23-73-163 ali 04/23-73-158. XI. Natančnejše podatke o nepremičninah ter ostale informacije so na voljo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor in bodo objavljene na internetni strani www.kranj.si. XII. Razpisno dokumentacijo in osnutek pogodbe, lahko zainteresirane osebe, ki želijo sodelovati na javni dražbi, dvignejo na naslovu: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, Urad za okolje in prostor, v času uradnih ur.
Mestna občina Kranj

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti