Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

Št. 1123/2013 Ob-3026/13 , Stran 1941
Št. 1123/2013 Ob-3026/13
Javni razpis
za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013 (JR 5/2013-446)
1. Izvajalec javnega razpisa Izvajalec javnega razpisa je: Firma: Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Skrajšana firma: SPIRIT Slovenija, javna agencija. Sedež: Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Javni razpis je usklajen z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in s Pogodbo št. SPIRIT Slovenija-2013/2014-603210-PJ o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2013 in 2014 za področje internacionalizacije. 2. Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa: javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma (v nadaljevanju: SPIRIT Slovenija, javna agencija) na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 110/11 – ZDIU12), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/12), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13), Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1, 11/11, 57/12), Programa Vlade Republike Slovenije za spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014, ki ga je Vlada RS sprejela na 93. redni seji z dne 29. 7. 2010, ter Programa dela in Finančnega načrta SPIRIT Slovenija, javna agencija za leti 2013 in 2014, h katerim je Vlada Republike Slovenje dala soglasje dne 5. 3. 2013, in Pogodbe št. SPIRIT Slovenija-2013/2014-603210-PJ o izvajanju in financiranju Programa SPIRIT Slovenija 2013 in 2014 za področje internacionalizacije med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javna agencija objavlja javni razpis Sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013 (JR 5/2013-446). 3. Predmet javnega razpisa Predmet javnega razpisa je sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo mikro, malim ali srednje velikim podjetjem (v nadaljevanju: MSP), ki še niso prisotna na tujih trgih, na področju ugotavljanja konkurenčnosti podjetja in njegovih potencialov za internacionalizacijo ter oblikovanju strateškega načrta za internacionalizacijo. V okviru ugotavljanja konkurenčnosti se izvedejo srečanja zunanjega svetovalca z vodstvom podjetja (najmanj 10 svetovalnih dni v obdobju najmanj 2 mesecev). V okviru srečanj se opravi analiza trenutnega stanja in konkurenčnega položaja podjetja na trgu (predstavitev podjetja, analiza položaja podjetja – analiza SWOT, analiza proizvodov, izkušenj, sredstev, informacij, analiza izvoznega potenciala in finančnih sposobnosti). V nadaljevanju se s pomočjo zunanjega svetovalca oblikuje strateški načrt za internacionalizacijo podjetja skladno s profilom podjetja (odločitev za način vstopa na tuji trg, odločitev, kako se predstaviti na tujih trgih, izdelava načrta za iskanje informacij, določitev vrste strank oziroma trga, na katerega podjetje želi vstopiti, organizacija virov za realizacijo izdelanega plana). Izdelan strateški načrt za internacionalizacijo mora vsebovati vsaj naslednje informacije (minimalni obseg 22.500 znakov oziroma 15 avtorskih strani): – predstavitev podjetja, vizija, poslanstvo, – analizo položaja podjetja – analiza SWOT, – analizo o morebitnem povpraševanju po proizvodih/storitvah podjetja na tujih trgih, in če da: – kriterije in izbor enega do treh tujih trgov, – analizo izvoznih izdelkov oziroma storitev z izborom najperspektivnejših na enem do treh tujih trgih, – načine poslovanja na posameznih izbranih tujih trgih, – finančna in kadrovska sredstva, potrebna za posamezen tuj trg za obdobje treh do petih let, – časovni okvir in predvidene nadaljnje aktivnosti v obdobju treh do petih let. Podjetje, ki po tem javnem razpisu še ni prisotno na tujih trgih, je podjetje: – katerega obseg prodaje na tujih trgih je v letu 2012 znašal manj kot 10% celotne prodaje v letu 2012 in/ali – na dan oddaje vloge ni kapitalsko udeleženo v gospodarskih družbah s sedežem izven Slovenije. Predmet tega javnega razpisa niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja. 4. Namen in cilj javnega razpisa Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem poslovnega svetovanja za internacionalizacijo MSP-jem, ki še niso prisotna na tujih trgih, zmanjša tveganja in olajša odločitev pri vstopu oziroma načinu vstopa na tuje trge. Cilj razpisa je podpreti 40 slovenskih MSP-jev pri pripravi strateškega načrta za internacionalizacijo. 5. Pogoji za kandidiranje 5.1. Splošni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične1 osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje za kandidiranje: 1  To so samostojni podjetniki, kot jih opredeljuje ZGD-1. 2  Dokument je objavljen na povezavi: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =OJ:L:2008:214:0003:0047:sl:PDF. 3 Upošteva se podatek o glavni dejavnosti podjetja, ki je naveden v Poslovnem registru Slovenije, ki ga vodi AJPES. a) podjetje je registrirano po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12; v nadaljevanju: ZGD-1), b) opravlja svojo dejavnost v Republiki Sloveniji, c) podjetje po velikosti spada med mikro, majhna ali srednje velika podjetja. Za opredelitev velikosti podjetja se upoštevajo določila iz Priloge I2 Uredbe Komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. 8. 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah), d) podjetje ne opravlja ene od dejavnosti3, razvrščene v naslednje sektorje, področja, oddelke, skupine in razrede, skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti 2008: – področje A: Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo, – oddelek 05: Pridobivanje premoga, – oddelek 10: Proizvodnja živil, – oddelek 11: Proizvodnja pijač, – oddelek 12: Proizvodnja tobačnih izdelkov, – skupina 16.29: Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, e) podjetje ni v težavah v skladu s Smernicami Skupnosti o državnih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah (Uradni list C 244 z dne 1. 10. 2004, str. 2) in Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah (Uradni list RS, št. 44/07 – UPB2, 51/11). Podjetja, ki delujejo manj kot tri leta od registracije, se ne štejejo kot podjetja v težavah v smislu Smernic Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah, razen če izpolnjujejo merila za stečajni postopek po predpisih, ki urejajo finančno poslovanje podjetij. Podjetje je v težavah: – v primeru kapitalskih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico osnovnega kapitala in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine osnovnega kapitala, – v primeru osebnih družb, kadar tekoča izguba skupaj s prenesenimi izgubami preteklih let doseže polovico kapitala, ki je prikazan v računovodski evidenci in je tekoča izguba v zadnjih dvanajstih mesecih dosegla višino četrtine kapitala, ki je prikazan v računovodskih izkazih, – če je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, f) podjetje ima poravnane obveznosti do Republike Slovenije, g) podjetje ne pridobiva pomoči po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje, h) podjetje ni navedeno v evidenci poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB2), i) podjetje za iste upravičene stroške, ki jih navaja v svoji vlogi na ta javni razpis, ni pridobilo drugih javnih sredstev (iz državnega, lokalnega proračuna, virov EU in drugih virov), j) podjetje ni v postopku vračanja neupravičeno prejete državne pomoči. 5.2. Posebni pogoji za kandidiranje Na javnem razpisu lahko sodelujejo podjetja, ki poleg splošnih pogojev za kandidiranje izpolnjujejo tudi naslednje posebne pogoje za kandidiranje: a) podjetje na dan oddaje vloge zaposluje vsaj tri osebe za polni delovni čas4, 4 V primeru samostojnih podjetnikov se kot zaposlena oseba po tem javnem razpisu šteje tudi oseba, ki je nosilka dejavnosti in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas). V primeru enoosebnih družb se kot zaposlena oseba šteje tudi oseba, ki je edini družbenik in direktor te družbe in je iz tega naslova zavarovana za polni delovni čas (iz obrazca M1/M2 mora biti razviden polni delovni čas) 5 Zaprta finančna konstrukcija pomeni, da podjetje v celoti zagotavlja sredstva za pokrivanje vseh upravičenih stroškov. Vir sredstev za pokrivanje upravičenih stroškov bodo sredstva, prejeta iz naslova javnega razpisa in sredstva, ki jih podjetje zagotovi iz lastnih virov sredstev. Primer: višina upravičenih stroškov je 6.000,00 EUR. Podjetje v vlogi navede, da pričakuje subvencijo v višini 3.000,00 EUR. Ostalih 3.000,00 EUR bo moralo podjetje zagotoviti iz lastnih sredstev, če želi zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo. Kolikor podjetje zagotovi manj kot 3.000,00 EUR lastnih sredstev, to pomeni odprto finančno konstrukcijo. b) podjetje v celoti zagotavlja sredstva za zaprtje finančne konstrukcije5 poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, ki ga navaja v vlogi na ta javni razpis. Pri tem se poleg lastnih sredstev upoštevajo tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa, c) v finančnem načrtu projekta je upoštevana maksimalna vrednost sofinanciranja upravičenih stroškov projekta, ki znaša 50% upravičenih stroškov oziroma najmanj 2.500,00 in največ 5.000,00 EUR, d) podjetje in izvajalec poslovnega svetovanja za internacionalizacijo ne smeta biti medsebojno povezani družbi v smislu 527. člena ZGD-1. Poleg tega podjetje ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju izvajalca poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, hkrati pa tudi izvajalec poslovnega svetovanja za internacionalizacijo ne sme imeti nikakršnega deleža v podjetju, e) podjetje še ni prisotno na tujih trgih, pri čemer se kot podjetje, ki še ni prisotno na tujih trgih, šteje podjetje, katerega obseg prodaje na tujih trgih je v letu 2012 znašal manj kot 10% celotne prodaje v letu 2012 in /ali na dan oddaje vloge ni kapitalsko udeleženo v gospodarskih družbah s sedežem izven Slovenije, f) podjetje ni sodelovalo v programu Izobraževanje za mednarodno poslovanje, International Trade Management (ITM), ki ga od leta 2006 izvaja SPIRIT Slovenija, javna agencija, g) podjetje se lahko na ta javni razpis prijavi samo z eno vlogo6, kjer ena vloga pomeni en prijavljen projekt (izvedba enega poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, ki jo izvaja en zunanji izvajalec), 6 Podjetje ima lahko iz naslova tega javnega razpisa s SPIRIT Slovenija sklenjeno le eno veljavno pogodbo za sofinanciranje upravičenih stroškov. h) podjetje mora poslovno svetovanje za internacionalizacijo izvesti v obliki pogodbenega razmerja z zunanjim izvajalcem, ki lahko opravlja dejavnost poslovnega svetovanja in je specializiran za poslovno svetovanje, i) zunanji izvajalec mora imeti vsaj tri reference s področja poslovnega svetovanja (vsaka v vrednosti najmanj 2.500,00 EUR brez DDV) v obdobju od leta 2011 do dneva oddaje vloge. Zunanji izvajalec mora za izvedbo svetovanja za internacionalizacijo zagotoviti svetovalca, ki ima: – vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, – najmanj višjo strokovno izobrazbo ali višješolsko izobrazbo (prejšnja). 6. Omejitve sodelovanja: do sredstev iz tega razpisa niso upravičena podjetja, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje, ki so navedeni v tem razpisu. 7. Merila in način izbora prejemnikov Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje, skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa in ne bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene v javnem razpisu, bo ocenila komisija. Za formalno popolno vlogo se šteje: a) vloga, ki prispe pravočasno na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici (glej 12. poglavje tega javnega razpisa), b) vloga, ki vsebuje vse obrazce, navedene v 17. poglavju tega javnega razpisa; obrazci morajo biti izpolnjeni v skladu z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili, ki so navedena na obrazcih. Komisija bo vloge ocenila na podlagi naslednjih meril: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Način uporabe in pomen posameznih meril sta opredeljena v razpisni dokumentaciji. Maksimalno število točk je 27. Možnost sofinanciranja bodo imele vloge, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegle najmanj 18 točk. Kolikor se bo po končanem ocenjevanju izkazalo, da skupna vrednost pričakovanega sofinanciranja vlog, ki so dosegle prag števila točk, presega razpoložljiva razpisana sredstva, bodo razpisana sredstva razdeljena glede na število doseženih točk, pri čemer bodo imele prednost vloge z višjim številom točk. V primeru, da bo več vlog z enakim številom točk, bodo imele prednost vloge po merilu 1, »Stabilnost podjetja«; nato bodo imele prednost vloge po merilu 2 »Poslovna utemeljenost izvedbe poslovnega svetovanja za internacionalizacijo« in nato vloge po merilu 3 »Reference zunanjega izvajalca«. V primeru, da bo imelo več vlog tudi po navedenih merilih enako število točk, višina razpisanih sredstev pa ne bo zadostovala za vse, jim bodo razpisana sredstva razdeljena glede na vrstni red prispetja, pri čemer bodo imele prednost tiste vloge, ki bodo na SPIRIT Slovenija, javna agencija prispele prej. Vrstni red prispetja vlog se ugotavlja na podlagi časa prispetja vlog na SPIRIT Slovenija, javna agencija. V primeru oddaje vloge na pošti se upošteva čas prispetja vloge na SPIRIT Slovenija, javna agencija. V primeru, da bo na SPIRIT Slovenija, javna agencija po pošti na isti dan prispelo več vlog, se upoštevata datum in čas oddaje vloge na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru, da iz podatkov poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne minuta predložitve, se upošteva oddaja ob 24:00 uri. V primeru osebne oddaje vloge v vložišču SPIRIT Slovenija, javna agencija se upoštevajo datum, ura in minuta osebne oddaje vloge. V primeru, da bo imelo več vlog isti čas prispetja in ne bo dovolj razpoložljivih sredstev, SPIRIT Slovenija, javna agencija izvede žrebanje o določanju vrstnega reda prispelih vlog7. V primeru, da vlagatelj odstopi od podpisa pogodbe ali če se pogodba ne sklene v predpisanem roku, se šteje, da je vloga umaknjena in se izbere naslednja vloga glede na doseženo število točk. V primeru, da se ugotovi nepravilnost, ki bi povzročila odprto finančno konstrukcijo, se vlogo kot neustrezno zavrne ne glede na to, da je v ocenjevanju dosegla prag števila točk za sofinanciranje. Za odprto finančno konstrukcijo se šteje tudi, kadar je v vlogi presežena najvišja možna stopnja sofinanciranja, predvidena s tem javnim razpisom.8 Del sredstev na razpisu lahko ostane nerazporejen, kolikor sredstva ne zadoščajo za pokrivanje celotne načrtovane vrednosti sofinanciranja, ki je opredeljena v finančnem načrtu vloge, ki bi bila naslednja upravičena do sofinanciranja. 8. Višina sredstev Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 200.000,00 EUR. Finančna sredstva so zagotovljena v Proračunu Republike Slovenije za leto 2013. Prejeta sredstva predstavljajo državno pomoč (skupinske izjeme). 7 Žrebu lahko prisostvuje tudi vlagatelj vloge, ki je predmet žrebanja. O dnevu žrebanja se vlagatelje obvesti pisno. Tričlansko komisijo, ki vodi žrebanje, imenuje direktor SPIRIT Slovenija, javna agencija izmed javnih uslužbencev, zaposlenih na SPIRIT Slovenija, javna agencija. Žrebanje se opravi v uradnih prostorih SPIRIT Slovenija, javna agencija. Evidenčne številke vlog se vpišejo na prepognjene listke, ki se z žigom SPIRIT Slovenija, javna agencija overijo v navzočnosti komisije, ki nadzira žrebanje in se zberejo v za žrebanje namenjeni škatli. Škatla se odpre v navzočnosti prisotnih vlagateljev in komisije. Oseba, ki vodi žrebanje, vleče listke iz škatle, javno pove evidenčno številko izžrebane vloge in izžrebani listek takoj odda komisiji. O žrebanju se napiše zapisnik, podpišejo ga člani komisije in navzoči vlagatelji. Sredstva se dodeljujejo podjetjem po izžrebanem vrstnem redu. 8 Podjetje mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo: Višina sofinanciranja izvedbe poslovnega svetovanja za internacionalizacijo (€) + Lastni finančni viri podjetja (€) = ali ≥ Celotna vrednost upravičenih stroškov izvedbe poslovnega svetovanja za internacionalizacijo brez DDV (€). Sredstva prispeva Republika Slovenija v 100% deležu prek Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (proračunska postavka 603210 – Spodbujanje internacionalizacije) na stroškovnem mestu (SM) 015, stroškovnem nosilcu (SN) 1509. Del razpisanih sredstev lahko ostane nerazporejen v primeru premajhnega števila ustreznih vlog. V primeru spremembe višine sredstev na omenjeni postavki zaradi proračunskih omejitev se uskladi tudi višina sredstev za ta javni razpis. 9. Intenzivnost pomoči V skladu s shemo državne pomoči »Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje 2010–2014«, (št. priglasitve: BE01-5715334-2010, X328/2010) znaša intenzivnost pomoči 50% upravičenih stroškov. Pomoč je hkrati tudi vrednostno omejena. Doseči mora prag za sofinanciranje vsaj 2.500,00 EUR in ne sme preseči 5.000,00 EUR. Vloge, ki ne bodo dosegle najnižjega praga za sofinanciranje, tj. 2.500,00 EUR, se zavržejo. Kadar podjetje prejme pomoč v obliki tveganega kapitala in v prvih treh letih po prejemu tveganega kapitala zaprosi za pomoč po tem javnem razpisu, se dovoljena intenzivnost zniža za 20%. Zmanjšanje ne presega skupnega zneska prejetega rizičnega kapitala. Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, kar pomeni, da skupna višina vseh prejetih spodbud posameznega podjetja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo po pravilu »de minimis«, za iste upravičene stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči. 10. Upravičeni stroški Upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, so: – stroški svetovalnih storitev, vezanih na poslovno svetovanje za internacionalizacijo, ki jih zagotavlja zunanji izvajalec. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek. Upravičeni stroški niso svetovalne storitve, ki se uporabljajo nepretrgano, trajno ali periodično, ali pa so povezane z običajnimi obratovalnimi stroški podjetja. 11. Obdobje, v katerem morajo biti projekti izvedeni in posredovani zahtevki za sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo Upoštevajo se le upravičeni stroški tistih projektov, ki bodo dejansko izvedeni. Upoštevani bodo stroški poslovnega svetovanja za internacionalizacijo, ki bodo izvedeni v obdobju od dneva oddaje vloge na ta javni razpis do 8. 11. 2013. Osnova za izplačilo odobrenih sredstev po tem javnem razpisu je s strani SPIRIT Slovenija, javna agencija odobren zahtevek za izplačilo. Zahtevek za izplačilo vključno z vsemi pripadajočimi prilogami mora biti oddan najkasneje v roku petnajst dni od nastanka zadnjega upravičenega stroška v okviru poslovnega svetovanja za internacionalizacijo oziroma najkasneje do vključno 8. 11. 2013. Stroškov, ki bodo nastali po zadnjem roku za oddajo zahtevka za izplačilo, ne bo mogoče uveljavljati. Obvezne priloge zahtevka za izplačilo so: – fotokopije računov; – dokazila o plačilu računov (kopije izpiska prometa podjetja na dan odliva, iz katerega mora biti razvidno, da je bila transakcija dejansko izvršena (razvidni morajo biti naslednji podatki: podjetje in njegov transakcijski račun, prejemnik sredstev in njegov transakcijski račun, namen plačila, znesek, datum plačila). Plačilo v gotovini se ne prizna); – zaključno poročilo o uspešnosti izvedbe poslovnega svetovanja za internacionalizacijo (Priloga 1) rezultati projekta glede na pričakovane rezultate in pojasnilo o morebitnih negativnih odstopanjih; – dokazna gradiva o dejanski izvedbi poslovnega svetovanja za internacionalizacijo (kopija izdelanega strateškega načrta za internacionalizacijo (vsebina je določena v 3. poglavju razpisa). 12. Način prijave Javni razpis je odprt do vključno 2. 8. 2013, do 12. ure. Vloga mora biti v zaprti ovojnici, ki je opremljena z obrazcem št. 5 »Naslovnica za ovojnico«, poslana po pošti ali osebno dostavljena na SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana. Obravnavane bodo samo pravočasne vloge. Za pravočasne se štejejo vloge, ki bodo ne glede na način posredovanja prispele na naslov SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, do vključno 2. 8. 2013, do 12. ure. Vse nepravočasne vloge bodo s sklepom zavržene kot prepozne. Kolikor bo vloga dostavljena osebno, mora vlagatelj upoštevati urnik uradnih ur SPIRIT Slovenija, javna agencija, ki je vsak dan, med 9. in 13. uro. Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega razpisa, razpisne dokumentacije in navodili na obrazcih. 13. Odpiranje vlog in izbor podjetij – prejemnikov sredstev Odpiranje vlog bo potekalo 5. 8. 2013, ob 9. uri, na SPIRIT Slovenija. Odpiranje vlog ne bo javno. Obravnavale se bodo le pravočasne vloge, prispele v zaprti in pravilno opremljeni ovojnici. V primeru ugotovitve nepopolnosti vlog glede na zahteve iz alineje »b« 7. poglavja tega javnega razpisa bo razpisna komisija prijavitelje pozvala k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelji v določenem roku ne bodo dopolnili, bodo s sklepom zavržene. SPIRIT Slovenija, javna agencija lahko od prijavitelja kadarkoli zahteva pojasnilo navedb v vlogi in predložitev dokazil, ki potrjujejo navedbe v vlogi. Kolikor prijavitelj tega ne stori v določenem roku, bo SPIRIT Slovenija, javna agencija odločila na podlagi podatkov, ki jih ima na razpolago. Vse nepravočasne in formalno nepopolne vloge, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za kandidiranje in ne bodo skladne s predmetom in namenom tega javnega razpisa in bodo v nasprotju z omejitvami sodelovanja, ki so navedene v javnem razpisu, bodo kot neustrezne zavrnjene. 14. Obveščanje o izboru O izboru in dodelitvi sredstev s sklepom odloči direktor SPIRIT Slovenija, javna agencija. Prijavitelji bodo o izidu svojih vlog obveščeni s sklepom najkasneje v roku štirideset dni od datuma odpiranja vlog. Prijavitelji bodo na podlagi sklepa o izbiri pozvani k podpisu pogodbe. Če se prijavitelj v roku osmih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe na poziv ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Morebitne pritožbe zoper sklep vložijo prijavitelji na SPIRIT Slovenija, javna agencija, v roku petnajst dni od prejema sklepa. Za obravnavo pritožbe po splošnem upravnem postopku je po Zakonu o upravnih taksah potrebno plačati upravno takso po taksni tarifi 3, in sicer v višini 18,12 EUR. Za odločanje o pritožbi je pristojno Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi podjetji. Prijavitelj, ki se pritoži, mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne more biti postavljeno merilo za izbor prejemnikov. Rezultati javnega razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnih straneh SPIRIT Slovenija, javna agencija. 15. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si ali na naslovu: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Dimičeva ulica 13, 1000 Ljubljana, vsak delovnik, med 9. in 13. uro. Razpisna dokumentacija se lahko posreduje tudi po elektronski pošti na osnovi zahteve, poslane na elektronski naslov: izvozni.nacrt@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013«. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati razpisne dokumentacije, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. 16. Dodatne informacije Vprašanja v zvezi z razpisom se posredujejo izključno v elektronski obliki, na naslov: izvozni.nacrt@spiritslovenia.si, s pripisom »JR Sofinanciranje poslovnega svetovanja za internacionalizacijo v letu 2013 – vprašanje«. Vprašanja morajo na zgornji elektronski naslov prispeti najpozneje 7 delovnih dni pred iztekom roka za prispetje vloge. SPIRIT Slovenija, javna agencija, ni dolžna posredovati odgovora, če v samem naslovu elektronskega sporočila pošiljatelja ni razvidnega zahtevanega pripisa. SPIRIT Slovenija, javna agencija, bo na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si objavila odgovore na vprašanja v roku treh delovnih dni po prejemu vprašanja, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Odgovori na vprašanja so sestavni del javnega razpisa in razpisne dokumentacije. 17. Obrazci za pripravo vloge Obrazec št. 1: Prijava (obvezne priloge tega obrazca so: ponudba in predračun zunanjega izvajalca, referenčna lista z opisom izvedenih projektov zunanjega izvajalca. Veljajo le podpisani in žigosani originalni dokumenti ali kopije dokumentov, ki so opremljene z oznako »kopija enaka originalu«. Priloge morajo biti preverljive. Oblika ni predpisana.) Obrazec št. 2: Izjava podjetja o strinjanju z razpisnimi pogoji Obrazec št. 3: Izjava prejemnika spodbude o dodelitvi državne pomoči Obrazec št. 4: Ocenjevalni list (ni potrebno prilagati) Obrazec št. 5: Izjava zunanjega izvajalca o doseženi izobrazbi in delovnih izkušnjah svetovalca/svetovalcev Obrazec št. 6: Vzorec pogodbe (parafirati en izvod na vseh straneh) Obrazec št. 7: Naslovnica za ovojnico. 18. Varovanje osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti Varovanje osebnih podatkov bo zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi podatki iz vlog, ki jih komisija odpre, so informacije javnega značaja, razen tistih, ki jih prijavitelji posebej označijo kot poslovno skrivnost. Poslovna skrivnost se lahko nanaša na posamezen podatek ali na del vloge, ne more pa se nanašati na celotno vlogo. Podatke, navedene v vlogi, ki niso del poslovne skrivnosti, lahko SPIRIT Slovenija, javna agencija, ali ministrstvo in drugi organi, ki so vključeni v spremljanje izvajanja, upravljanja, nadzora in revizije javnega razpisa, uporabijo za evidence oziroma sezname in analize.
Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti