Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013

Kazalo

2122. Odlok o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah, stran 6393.

Na podlagi 20., 21., 26. in 27. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03) in 21. člena Statuta Občine Tolmin (Uradni list RS, št. 13/09, 17/11) je Občinski svet Občine Tolmin na 25. seji dne 18. 6. 2013 sprejel
O D L O K
o koncesiji za gradnjo in obratovanje žičniške naprave – vlečnice na smučišču Suše pri Ponikvah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok je koncesijski akt, na podlagi katerega se določijo pogoji koncesije, podelitev koncesije, prenos in prenehanje koncesijske pogodbe in odgovornost za škodo iz naslova koncesije za gradnjo in obratovanje žičniške naprave za prevoz oseb – vlečnice (v nadaljnjem besedilu: vlečnica) v dolžini približno 250 metrov na smučišču Suše pri Ponikvah. Vlečnica bo potekala po nepremičninah parc. št. 1155/1, 1155/2, 1157 in 1148/1, vse k.o. 2245 – Ponikve.
2. člen
Prevoz oseb z vlečnico, ki je predmet koncesije po tem odloku, ni gospodarska javna služba.
3. člen
Koncesionar za graditev žičniške naprave pridobi izključno pravico graditi vlečnico, ki je predmet koncesije.
4. člen
V besedilu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II. PODELITEV KONCESIJE
5. člen
Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, na podlagi prijave na razpis in po izvedenem izbirnem postopku, ki ga opravi komisija na podlagi vnaprej določenih kriterijev. Koncesija se podeli s sklenitvijo koncesijske pogodbe, ki jo s koncesionarjem kot koncedent sklene občina.
6. člen
(1) Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
(2) Koncesijsko pogodbo sklene v imenu koncedenta župan.
7. člen
Vloga za prijavo na razpis za pridobitev koncesije mora vsebovati:
– navedbo točne lokacije vlečnice in njene zmogljivosti;
– način obratovanja vlečnice;
– podatke o obstoječi in predvideni turistični opremljenosti območja in gostoti poselitve območja v neposredni bližini lokacije vlečnice;
– podatke o dostopnosti do vlečnice in podatke o ustreznem številu parkirnih mest;
– podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za zasneževanje in podobno);
– izračun usklajenosti kapacitete vlečnice s prepustnostjo smučišča;
– vozni red vlečnice in obratovalni čas.
8. člen
(1) Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– da je registriran za opravljanje žičniške dejavnosti;
– da je organizacijsko, kadrovsko in tehnično usposobljen za izvajanje žičniške dejavnosti;
– da ima ustrezna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki so z zakonom predpisana;
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve;
– da ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
– da ima izdelane obratovalne dokumente za žičnico.
(2) Koncesionar priloži k vlogi za pridobitev koncesije dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega odstavka.
(3) Če koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz prve, druge, tretje in šeste alinee prvega odstavka tega člena, mora najkasneje v 3 mesecih po sklenitvi koncesijske pogodbe določiti osebo, ki bo obratovala žičniško napravo in ki izpolnjuje pogoje iz prve, druge, tretje in šeste alinee prvega odstavka tega člena.
III. POGOJI KONCESIJE
9. člen
(1) Koncesija se podeli za obdobje 40 let. Rok iz prejšnjega stavka začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
(2) Koncesija se lahko na predlog koncesionarja podaljša, vendar največ za polovico časa, za katerega je bila sklenjena koncesijska pogodba, če je ob izteku roka koncesije glede na stanje žičniške naprave mogoče pričakovati, da bo žičniška naprava v času podaljšanja koncesije varno obratovala. Koncesionar mora predlog za podaljšanje koncesije vložiti najkasneje šest mesecev pred iztekom roka, za katerega je bila koncesija pridobljena. Koncesija se v obdobju, za katerega je bila podaljšana, izvaja pod pogoji koncesijske pogodbe, o čemer se sklene aneks h koncesijski pogodbi.
IV. PRENOS IN PRENEHANJE KONCESIJSKE POGODBE
10. člen
Koncesijo lahko koncesionar prenese na drugo osebo samo z dovoljenjem Občinskega sveta Občine Tolmin.
11. člen
Koncesijsko razmerje preneha:
– s prenehanjem koncesijske pogodbe;
– s prenehanjem koncesionarja;
– zaradi stečaja koncesionarja;
– z odvzemom koncesije;
– v drugih primerih, določenih s koncesijsko pogodbo.
12. člen
Koncesijska pogodba preneha:
– s potekom časa, za katerega je bila sklenjena;
– z odpovedjo zaradi bistvenih kršitev koncesijske pogodbe;
– s sporazumno razvezo koncesijske pogodbe;
– s prenosom lastništva na žičniških napravah;
– iz drugih razlogov, skladno s pravili pogodbenega prava.
13. člen
(1) Koncedent z odločbo odvzame koncesijo, če:
– koncesionar krši ta odlok ali druge predpise, ki urejajo žičniške naprave;
– koncesionar ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami pristojnih državnih ali občinskih organov, ki se nanašajo na žičniško napravo in njeno obratovanje;
– koncesionar za več kot dve leti preneha z obratovanjem žičniške naprave in se koncesionar in koncedent ne dogovorita drugače;
– če koncesionar v roku 6 mesecev po koncu veljavnosti obratovalnega dovoljenja ne pridobi novega obratovalnega dovoljenja.
(2) Koncedent mora koncesionarju pred odvzemom koncesije dati primeren rok za odpravo ugotovljenih kršitev.
(3) Koncesijsko razmerje preneha z dokončnostjo odločbe o odvzemu koncesije.
14. člen
Koncesionar mora po prenehanju koncesijskega razmerja odstraniti žičniško napravo in objekte ter na zemljišču vzpostaviti prejšnje stanje, razen če se koncedent in koncesionar ne dogovorita drugače. Koncesionar izdela program odstranitve žičnice, h kateremu mora dati soglasje koncedent. Odstranitev žičniške naprave se podrobneje uredi v koncesijski pogodbi.
V. ODGOVORNOST ZA ŠKODO
15. člen
Žičniške naprave morajo obratovati in biti vzdrževane v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
16. člen
Koncesionar je v skladu z zakonom odgovoren za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dejavnosti obratovanja žičniške naprave povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam.
17. člen
Koncesionar mora biti ustrezno zavarovan za škodo, ki jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem dejavnosti obratovanja žičniške naprave povzročijo pri njem zaposleni ljudje uporabnikom ali drugim osebam. Obseg zavarovanja se določi s koncesijsko pogodbo.
VI. KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 376-0001/2013
Tolmin, dne 19. junija 2013
Župan
Občine Tolmin
Uroš Brežan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti