Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

6166. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi uporabe hlapnih organskih spojin
6167. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za nadvoz državne ceste Teharje–Svetina čez železniško progo Zidani Most–Maribor
6168. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča na nekaterih zemljiških parcelah ob reki Dravi v mestni občini Ptuj
6169. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije
6170. Uredba o dopolnitvi Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog
6171. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak zaradi uporabe organskih topil v barvah in lakih ter proizvodih za ličenje vozil
6172. Uredba o dopolnitvi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
6173. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodnih povračilih
6174. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za uporabo vode za proizvodnjo električne energije na delih vodnih teles vodotokov Cerknice, Završnice, Vipave in Velke
6175. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnih teles vodotokov Bača, Radoljna, Krka in Vipava
6176. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
6177. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira DANA – D-1/02 za stekleničenje in proizvodnjo pijač
6178. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnih virov P1/91 in P2/92 v Radomljah za proizvodnjo pijač
6179. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za odvzem podzemne vode iz vodnega vira MAKS-2/04 za proizvodnjo pijač
6180. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo podzemne vode iz vrtin B-2/59, VB-4/74 in VB-5/75 za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč
6181. Uredba o spremembah Uredbe o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno vodnogospodarsko dovoljenje
6182. Uredba o spremembah Uredbe o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje vode na posameznih odsekih vodotokov Skopičnika, Tbina, Koritnice, Prodarjeve grape, Bače, Velunje, Mislinje, Mirtoviškega potoka, Save Dolinke, Rupovščice, Bohinjske Bistrice, Tople, Rajterbaha in Kneže za proizvodnjo električne energije
6183. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo licence za opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu, njen odvzem ali podaljšanje in postopek obveščanja tujih licenčnih organov
6184. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini stroškov na področju meroslovja

Sklepi

6185. Sklep o povišanju Konzulata Republike Slovenije v Limassolu v Generalni konzulat Republike Slovenije v Limassolu
6186. Sklep o imenovanju častnega generalnega konzula Republike Slovenije v Limassolu
6187. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Kumamotu
6188. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Kumamotu
6189. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Makedonije v Republiki Sloveniji s sedežem v Kranju
6190. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Nikoziji
6191. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Antwerpnu
6192. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Mechelenu
6193. Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih storitev obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda v letu 2008

MINISTRSTVA

6194. Pravilnik o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
6195. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih bolezni živali
6196. Pravilnik o zbiranju, prevozu, skladiščenju, ravnanju, uporabi in odstranjevanju živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi
6197. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih pogojih za zaščito rejnih živali in postopku registracije hlevov za rejo kokoši nesnic
6198. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o monitoringu in nadzoru salmonel
6199. Pravilnik o spremembah Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum)

USTAVNO SODIŠČE

6200. Odločba o ugotovitvi, da 123. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, Zakona o socialnem varstvu in Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih niso v neskladju z Ustavo ter o ugotovitvi, da je Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb v neskladju z Ustavo
6201. Sklep o zavrženju pobude za odpravo
6202. Sklep o zavrženju pobud in ustavne pritožbe
6203. Sklep o zavrženju ustavne pritožbe zoper sodbo Upravnega sodišča
6204. Sklep o sprejemu ustavne pritožbe in o zadržanju izvedbe volitev nadomestnega člana Državnotožilskega sveta izmed vrhovnih državnih tožilcev

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

6205. Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje Občine Zagorje ob Savi

OBČINE

Beltinci

6206. Sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Beltinci za leto 2008
6207. Soglasje k določitvi cene storitve pomoč družini na domu in določitvi subvencioniranja cene storitve pomoč družini na domu za leto 2008

Bled

6208. Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Bled
6209. Sklep o določitvi vrednosti točke za leto 2008 po Odloku o komunalnih taksah v Občini Bled

Brežice

6210. Sklep o začetku izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta – Stanovanjska soseska Cholewa

Gorenja vas-Poljane

6211. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2008
6212. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za gospodarsko cono Dobje
6213. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas
6214. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljane

Hrpelje-Kozina

6215. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Hrpelje - Kozina v letu 2008

Ig

6216. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ig za leto 2007

Kamnik

6217. Odlok o ustanovitvi proračunskega sklada za financiranje investicij v Osnovno šolo Toma Brejca in Osnovno šolo Frana Albrehta
6218. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi, sestavi, nalogah in načinu dela delovnih teles Občinskega sveta Občine Kamnik

Kozje

6219. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2008
6220. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kozje za leto 2008
6221. Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve

Križevci

6222. Sklep o začasnem financiranju Občine Križevci v obdobju januar–marec 2008

Kuzma

6223. Odlok o spremembi proračuna Občine Kuzma za leto 2007
6224. Sklep o začasnem financiranju Občine Kuzma v obdobju januar–marec 2008

Lendava

6225. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
6226. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava

Ljubljana

6227. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2008
6228. Odlok o cestnoprometni ureditvi
6229. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
6230. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Ljubljana za leto 2008
6231. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli
6232. Sklep o pripojitvi Javnega zavoda Športni objekti Bežigrad k Javnemu zavodu Športno rekreacijski center Tivoli

Ljubno

6233. Odlok o proračunu Občine Ljubno za leto 2008
6234. Sklep o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008

Log-Dragomer

6235. Pravilnik o sofinanciranju športa v Občini Log - Dragomer

Majšperk

6236. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2008

Mirna Peč

6237. Odlok o 2. rebalansu proračuna Občine Mirna Peč za leto 2007

Mokronog-Trebelno

6238. Pravilnik o plačilu avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega odbora glasila »ODSEV«
6239. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mokronog - Trebelno za leto 2008

Nova Gorica

6240. Splošni pogoji poslovanja javnega sklada malega gospodarstva Goriške v kmetijskem sektorju

Rogatec

6241. Odlok o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
6242. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Rogatec v letu 2008
6243. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2008

Slovenj Gradec

6244. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2008
6245. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika za vrednotenje programov športa v javnem interesu in uporabo športnih objektov in površin v Mestni občini Slovenj Gradec

Šalovci

6246. Odlok o proračunu Občine Šalovci za leto 2008
6247. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Šalovci

Škofljica

6248. Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2008

Šmarješke Toplice

6249. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarješke Toplice v obdobju januar–marec 2008

Šmartno pri Litiji

6250. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmartno pri Litiji na regionalni cesti R2-416, odsek 1346 in 1347

Štore

6251. Sklep o določitvi ekonomske cene vrtca v Občini Štore

Tržič

6252. Odlok o proračunu Občine Tržič za leti 2008 in 2009

Vrhnika

6253. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008
6254. Letni načrt pridobivanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine 2008

Zreče

6255. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008

Žirovnica

6256. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2008
6257. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2009
6258. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Žirovnica za leto 2008
6259. Pravilnik o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Žirovnica
6260. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2008 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Žirovnica
6261. Sklep o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica v letu 2008
6262. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Žirovnica za leto 2008

POPRAVKI

6263. Popravek Uredbe o delovnem času v organih državne uprave

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o medijih

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost