Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6253. Odlok o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008, stran 18048.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07) in Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01 in 77/06) je Občinski svet Občine Vrhnika na 9. redni seji dne 20. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Vrhnika za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Vrhnika za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+---------+-----------------------------------+----------------+
|A.    |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV   |     v eurih|
+---------------------------------------------+----------------+
|Skupina/Podskupina kontov          |  Proračun leta|
|                       |      2008|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|I    |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)|   16.892.755|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |   11.068.577|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|70    |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |    8.663.059|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK  |    6.875.162|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |703 DAVKI NA PREMOŽENJE      |    1.303.989|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN    |     483.908|
|     |STORITVE              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|71    |NEDAVČNI PRIHODKI         |    2.405.518|
|     |(710+711+712+713+714)       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI |     573.446|
|     |OD PREMOŽENJA           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |711 TAKSE IN PRISTOJBINE      |     25.739|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |712 GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI  |     20.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN  |      8.000|
|     |STORITEV              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI    |    1.778.333|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|72    |KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)   |    2.137.877|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH  |    1.256.543|
|     |SREDSTEV              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN|     881.334|
|     |NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV|        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|73    |PREJETE DONACIJE (730+731)     |      9.587|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH  |      9.587|
|     |VIROV               |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|74    |TRANSFERNI PRIHODKI (740)     |    3.676.714|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |740 TRANSFERNI PRIH. IZ DRUGIH   |    3.676.714|
|     |JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|II    |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)  |   22.790.039|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|40    |TEKOČI ODHODKI           |    3.747.768|
|     |(400+401+402+403+409)       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI     |     817.077|
|     |ZAPOSLENIM             |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA   |     119.077|
|     |SOCIALNO VARNOST          |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE  |    2.696.250|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI    |     10.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |409 REZERVE            |     105.364|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|41    |TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) |    4.817.388|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |410 SUBVENCIJE           |     228.755|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN   |    1.903.841|
|     |GOSPODINJSTVOM           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |412 TRANSFERI NEPROFITNIM     |     530.731|
|     |ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM     |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI |    2.154.061|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|42    |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |   14.224.583|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH   |   14.224.583|
|     |SREDSTEV              |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|43    |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   |       300|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |430 INVESTICIJSKI TRANSFERI    |       300|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|III   |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI |   –5.897.284|
|     |PRIMANJKLJAJ) (I-II)        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |                  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|B.    |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB|        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IV    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
|     |(750+751+752)           |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|75    |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |        0|
|     |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  |        0|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|V    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|44    |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |        0|
|     |KAPITALSKIH DELEŽEV        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV |        0|
|     |IN FINANČNIH NALOŽB        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VI    |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN   |        0|
|     |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV- |        |
|     |V)                 |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |                  |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|C.    |RAČUN FINANCIRANJA         |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VII   |ZADOLŽEVANJE (50)         |     997.284|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|50    |ZADOLŽEVANJE            |     997.284|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE      |     997.284|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|VIII   |ODPLAČILA DOLGA (55)        |     100.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|55    |ODPLAČILA DOLGA          |     100.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|     |550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA    |     100.000|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|IX    |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU|   –5.000.000|
|     |(I+IV+VII-II-V-VIII)        |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
|X    |NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)    |     897.284|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|XI    |NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)    |    5.897.284|
+---------+-----------------------------------+----------------+
|XII   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN |    5.000.000|
|     |31.12. PRETEKLEGA LETA       |        |
+---------+-----------------------------------+----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita skupaj s splošnim delom proračuna na spletni strani Občine Vrhnika.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Vrhnika.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena Zakona o javnih financah (ZJF), tudi naslednji prihodki:
– prihodki, ki se zbirajo na podlagi odlokov o uvedbi občinskega samoprispevka po posameznih krajevnih skupnostih in se porabljajo za namen, za katerega so bili uvedeni,
– drugi prihodki krajevnih skupnosti, ki jih krajevne skupnosti ustvarjajo samostojno in se porabljajo za financiranje nalog krajevne skupnosti, v kateri so bili ustvarjeni,
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog,
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93, 87/01 in 110/02, 105/06), ki se porabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti,
– prihodki od republiške takse za obremenjevanje voda, ki se porabljajo za financiranje investicij v kanalizacijska omrežja,
– prihodki od takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, ki se porabljajo za financiranje investicij v sanacijo deponije,
– prihodki, ustvarjeni iz naslova amortizacije objektov in opreme, ki se porabljajo za obnavljanje objektov in opreme,
– drugi prihodki, katerih namenska poraba je predpisana s področnimi predpisi.
Pravice porabe na proračunskih postavkah 01010, 06020 in 06022 – sredstva za usklajevanje plačnih nesorazmerij, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan oziroma predsednik sveta KS.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v obdobju januar–junij 2008 in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in njegovi realizaciji.
6. člen
(pooblastila župana)
Župan je pooblaščen, da:
– razporeja splošno proračunsko rezervacijo za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt proračunskega porabnika.
– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz 49. člena Zakona o javnih financah v višini v proračunu načrtovane proračunske rezerve.
– odloča o dinamiki porabe sredstev za tekoče potrebe.
– odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar le do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta.
– če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev.
– odloča o odpisu ali delnem odpisu plačila dolga do 835 EUR, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnočljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati. Kot dolgovi se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.
– odloča o nakupu premoženja v skladu s sprejetimi proračunskimi postavkami.
– samostojno odloča o nakupu zemljišč do površine 300 m2 ali do vrednosti 30.000 EUR brez davka. O izvršenih transakcijah polletno poroča občinskemu svetu.
– izvršuje sprejeti letni načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine.
– odloča o porabi sredstev na proračunskih postavkah:
– 03001 Mednarodno sodelovanje,
– 14001 Stroški promocije občine,
– 20001 Stroški humanitarnih dejavnosti – druge organizacije.
– odloča o porabi sredstev na proračunski postavki 08002 Varnost v cestnem prometu, Preventiva in vzgoja v cestnem prometu, na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
– odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in zagotovitve tekoče likvidnosti proračuna.
– opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s področnimi predpisi.
7. člen
(sredstva proračuna, namenjena KS)
V proračunskem letu 2008 se iz občinskega proračuna za redno delovanje KS zagotovijo sredstva v višini 65.300,62 EUR, za izvajanje programov in investicij krajevnih skupnosti – sklad pa sredstva v višini 130.601,24 EUR. Posamezni program oziroma investicija se bo sofinancirala v skladu z odlokom, ki ureja financiranje krajevnih skupnosti.
8. člen
(izvajanje investicij po 2.a členu Odloka o financiranju krajevnih skupnosti v Občini Vrhnika)
V proračunskem letu 2008 se določi sofinanciranja za izvajanje posameznih investicij, ki so jih pripravile krajevne skupnosti:
1. investicije v ceste v višini 30%;
2. investicije v vodovod v višini 30%;
3. investicije v kanalizacijo v višini 35%;
4. investicije v javno razsvetljavo v višini 25%;
5. investicije v plin v višini 35%.
Predmet sofinanciranja so gradbena dela in nadzor nad predmetno investicijo.
Z investicijo se prične, ko je pogodbeno zagotovljeno nad 85% sredstev, potrebnih za posamezno investicijo. Potrebno višino zagotovljenih sredstev iz prejšnjega stavka tega člena za posamezno investicijo določi župan s sklepom.
Izjemoma lahko župan s sklepom določi nižji % pogodbeno zagotovljenih sredstev, potrebnih za posamezno investicijo.
V letu 2008 se po tem členu lahko izvedejo investicije na naslednjih proračunskih postavkah:
– 12029 Vas – Dobovičnikova – plin,
– 13092 Robova cesta,
– 13093 Povezava Tržaška – Stara cesta (dom obrtnikov),
– 13094 Strmica Gala,
– 13105 Cesta parc. št. 1893/2 – KS Ligojna,
– 13106 Cesta parc. št. 1895/2 – KS Ligojna,
– 13107 Cesta na igrišče – KS Blatna Brezovica,
– 13108 Obvozna cesta proti pokopališču – KS Blatna Brezovica,
– 13111 Ceste – KS Zaplana,
– 13113 Cesta na Blate – KS Verd,
– 13114 Cesta na Burjevec (Podgora) – KS Verd,
– 13115 Cesta pr Pahlet – KS Verd,
– 13117 Cesta v Pajsarjev kot – KS Podlipa Smrečje,
– 13118 Cesta do Kušarja – KS Podlipa Smrečje,
– 13109 Razsvetljava po vasi – KS Blatna Brezovica,
– 13110 JR Podol – KS Blatna Brezovica,
– 13111 JR – KS Zaplana,
– 13116 JR – KS Sinja Gorica,
– 15057 Vas – Dobovičnikova – kanalizacija.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski skladi v letu 2008 so:
1. račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF,
2. račun sklada krajevnih skupnosti, ustanovljenega na podlagi odloka, ki ureja financiranje krajevnih skupnosti.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 50.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 50.000 EUR župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(dodeljevanje sredstev)
Proračunskim uporabnikom se sredstva dodeljujejo mesečno ob upoštevanju likvidnostnega položaja občine. Javnim zavodom se sredstva zagotavljajo tako, da prejmejo sredstva za plače največ en dan pred izplačilom le-teh, sredstva za pokrivanje materialnih stroškov pa največ dvakrat mesečno in sicer za plačilo obveznosti, nastalih v preteklem obdobju, pri čemer se morajo upoštevati roki plačil v breme občinskih proračunov, določenih v Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije. Način zagotavljanja sredstev za financiranje drugih nalog v javnih zavodih se z zavodi dogovori v posebni pogodbi, ki se sklene s posameznim zavodom.
Sredstva članom občinskega sveta ter komisij in odborov se nakazujejo trimesečno. Sredstva za nakup oziroma obnavljanje opreme se neposrednim uporabnikom dodeljujejo trimesečno na podlagi predloženega plana nabav.
11. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrene z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva.
Uporabniki sredstev proračuna poročajo županu in občinskemu svetu o realizaciji nalog najmanj dvakrat letno in sicer ob polletju in ob zaključku leta oziroma po potrebi.
12. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Uporabniki sredstev proračuna lahko prevzemajo obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta.
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 60% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 do 30% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih do 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 20% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz tretjega in četrtega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
13. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Predstojnik neposrednega uporabnika lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% ali 50.000 EUR, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
14. člen
(pridobivanje stvarnega premoženja)
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, ki je potreben za izpolnjevanje nalog, opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za občino glede na koristi brezplačne pridobitve.
V primeru brezplačne pridobitve zemljišč nosi Občina Vrhnika stroške meritev in parcelacij teh zemljišč.
15. člen
(letni načrt pridobivanja premičnega premoženja in letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem)
V roku 30 dni od uveljavitve Odloka o proračunu občine Vrhnika za leto 2008 sprejme župan letni načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2008.
Nabava osnovnega sredstva, naročilo gradnje in izvajanje investicijskega vzdrževanja se lahko prične:
– če je to načrtovano v planu izvajanja za leto 2008,
– ko župan izda sklep o pričetku realizacije posamezne postavke iz načrta na podlagi preveritve likvidnostnega stanja proračuna.
Letni načrt razpolaganja s premičnim premoženjem Občine Vrhnika zajema osnovna sredstva ločeno po motornih vozilih in drugem premičnem premoženju v posamični vrednosti nad 10.000 EUR.
16. člen
(načrtovanje likvidnosti proračuna)
Za finance pristojen organ občinske uprave načrtuje likvidnost proračuna za posamezno polletje tekočega leta z napovedjo denarnega toka proračuna (načrt za izvrševanje proračuna).
Načrt za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov, povečanih za sredstva od prodaje kapitalskih naložb, ter pregled načrtovanih odhodkov, povečanih za nakup kapitalskih naložb in odplačil glavnic dolga.
Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečan nakup kapitalskih naložb in odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna določi za finance pristojni organ občine.
Načrt za izvrševanje proračuna pristojni organ predloži v sprejem županu.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
17. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2008 lahko zadolži do višine 997.284 EUR, in sicer za naslednje investicije: komunalno infrastrukturo v IC Sinja Gorica (plin, cesta, vodovod, telekomunikacijski sistem, elektrika, kanalizacija in javna razsvetljava) in Centralno čistilno napravo.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Vrhnika, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 200.000 EUR. Soglasje o izdaji poroštva do višine 65.000 EUR daje župan Občine, nad to višino pa občinski svet.
18. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 200.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi do višine 65.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
19. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)
Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 400.000 EUR pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja. Soglasje o zadolžitvi do višine 65.000 EUR daje župan občine, nad to višino pa občinski svet.
5. NALOGE NADZORNEGA ODBORA
20. člen
(naloge NO)
Nadzorni odbor pri občinskem svetu opravlja:
– nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
– nadzoruje namembnost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.
Če se pri ugotavljanju proračunskega nadzora pri uporabnikih ugotovi, da sredstva niso bila uporabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ima nadzorni odbor pravico zahtevati, da se ta sredstva vrnejo v občinski proračun in o tem obvesti župana občine. To velja tudi za pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri vodenju finančnega in materialnega knjigovodskega stanja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
(začasno financiranje v letu 2009)
V obdobju začasnega financiranja Občine Vrhnika v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
22. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletnih straneh Občine Vrhnika, www.vrhnika.si.
Št. 410-119/2007 (4-01)
Vrhnika, dne 21. decembra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.

AAA Zlata odličnost