Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 024-75/2007 Ob-34877/07 , Stran 8137
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. 2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 6/07). Prijavijo se lahko tako izvajalci, ki jim Ministrstvo za šolstvo in šport že sofinancira programe panožnih športnih šol, kot tudi izvajalci, ki se prijavljajo z novimi programi. 3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje: – plač trenerjev, ki izvajajo programe, namenjene izključno športni vzgoji otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih panogah oziroma disciplinah rednega programa Olimpijskih iger (programi panožnih športnih šol), – plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva. 4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol so določeni v 45. do 49. členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 6/07). Pogoji in merila, po katerih se izberejo izvajalci za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva so določeni v 59. do 62 členu Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 6/07). 5. Okvirna višina sredstev: – za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol je namenjeno okvirno 1.471.800,00 EUR na proračunski postavki 5619 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija, – za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije je namenjeno okvirno 44.000,00 EUR, na proračunski postavki 5619 Šport otrok in mladine ter športna rekreacija. 6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol oziroma strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije v letu 2008. 7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge: vloge morajo biti poslane ali dostavljene na naslov Ministrstvo za šolstvo in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, najkasneje do 18. januarja 2008. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila najkasneje zadnji dan roka za oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka do 12. ure oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Vloga za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »Ne odpiraj–panožne športne šole (024-75/2007)«. Vloga za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti označen z »Ne odpiraj-strokovni delavci v športni rekreaciji (024-75/2007)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti označen polni naslov izvajalca. Vloge, ki ne bodo oddane na zgoraj predpisan način, se ne bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka. 8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo pričela odpirati pravočasne in pravilno opremljene vloge 23. januarja 2008. Odpiranje vlog ne bo javno. 9. Rok v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 30 dni od datuma odpiranja vlog. Vse informacije, razpisna dokumentacija in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na spletnih naslovih www.mss.gov.si – javni razpisi. Dodatne informacije o javnem razpisu lahko izvajalci dobijo na Direktoratu za šport (01/478-42-71) vsak delovni dan med 9. in 10. uro. Izvajalci izpolnijo razpisne obrazce preko spletne aplikacije na spletni strani: www.mss.gov.si. – Javni razpisi. Izpolnjene razpisne obrazce izvajalci natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena oseba izvajalca. Podpisane in ožigosane obrazce izvajalci pošljejo ali dostavijo v skladu s 7. točko tega razpisa. Pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo lahko izvajalcem nudi Sašo Grujič (01/478-42-51).

AAA Zlata odličnost