Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6249. Sklep o začasnem financiranju Občine Šmarješke Toplice v obdobju januar–marec 2008, stran 18042.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in 82. člena Statuta Občine Šmarješke Toplice (Uradni list RS, št. 21/07) ter 13. člena Odloka o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2008 (Uradni list RS, št. 52/07 in 112/07) je županja Občine Šmarješke Toplice dne 19. 12. 2008 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Šmarješke Toplice v obdobju januar–marec 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina sklepa)
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Šmarješke Toplice (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2008 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja) oziroma do sprejetja proračuna Občine Šmarješke Toplice za leto 2008, kolikor bo ta sprejet pred iztekom tega obdobja.
2. člen
(podlaga za začasno financiranje)
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2007. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2007 (Uradni list RS, št. 52/07 in 112/07; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
+-------------------------------------------+------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |       v EUR|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |Skupina/Podskupina        | Proračun januar–|
|    |kontov/Konto/Podkonto       |    marec 2008|
+--------+----------------------------------+------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) |      534.904|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |      484.482|
+--------+----------------------------------+------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI          |      434.739|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček  |      370.827|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |703 Davki na premoženje      |      31.443|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |704 Domači davki na blago in   |      32.469|
|    |storitve             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |706 Drugi davki          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI         |      49.743|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in    |       7.928|
|    |dohodki od premoženja       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |711 Takse in pristojbine     |        327|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |712 Denarne kazni         |        879|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in |        213|
|    |storitev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki    |      40.396|
+--------+----------------------------------+------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI        |        417|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih |         |
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč |        417|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih   |         |
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih  |         |
|    |virov               |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine  |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI        |      50.005|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih |      15.804|
|    |javnofinančnih institucij     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz državnega |      34.201|
|    |proračuna iz sred. proračuna EU  |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)   |      497.913|
+--------+----------------------------------+------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI          |      165.727|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki    |      15.644|
|    |zaposlenim            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za   |       2.599|
|    |socialno varnost         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve |      138.001|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |409 Rezerve            |       9.483|
+--------+----------------------------------+------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI         |      155.544|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |410 Subvencije          |       4.000|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in   |      108.743|
|    |gospodinjstvom          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim     |      16.936|
|    |organizacijam in ustanovam    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi |      25.865|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI       |      171.662|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih   |      171.662|
|    |sredstev             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI      |       4.980|
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |430 Investicijski transferi, ki  |       4.530|
|    |niso proračunski uporabniki    |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |432 Investicijski transferi    |        450|
|    |proračunskim uporabnikom     |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)   |      36.991|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)    |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN |         |
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV    |         |
|    |(750+751+752)           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev  |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |752 Kupnine iz naslova      |         |
|    |privatizacije           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
|    |(440+441+442+443)         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE    |         |
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |440 Dana posojila         |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev |         |
|    |in naložb             |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz   |         |
|    |naslova privatizacije       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |443 Povečanje namenskega     |         |
|    |premoženja v javnih skladih in  |         |
|    |drugih osebah javnega prava, ki  |         |
|    |imajo premoženje v svoji lasti  |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA    |         |
|    |IN SPREMEMBE KAPITALSKIH     |         |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)         |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|                      |         |
+-------------------------------------------+------------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)        |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE           |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |500 Domače zadolževanje      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|VIII.  |ODPLAČILA DOLGA (550)       |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA          |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga   |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|IX.   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV  |      +36.991|
|    |NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |         |
|    |VIII.)              |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-   |      –36.991|
|    |VIII.-IX.)            |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE  |      147.869|
|    |31. 12. PRETEKLEGA LETA      |         |
+--------+----------------------------------+------------------+
|9009  |Splošni sklad za drugo      |     +147.869|
+--------+----------------------------------+------------------+
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. člen
(posebni del proračuna)
Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk – podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na oglasni deski občine.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA
4. člen
(uporaba predpisov)
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, in odlok o proračunu.
5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA
6. člen
(obseg zadolževanja občine)
V obdobju začasnega financiranja se občina ne more zadolžiti, ker še ni sprejeta delitvena bilanca z Mestno občino Novo mesto in Občino Straža.
5. KONČNA DOLOČBA
7. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008 dalje.
Št. 410-0007/2007-1
Šmarješke Toplice, dne 20. decembra 2007
Županja
Občine Šmarješke Toplice
mag. Bernardka Krnc l.r.

AAA Zlata odličnost