Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 007-258/2007/14 Ob-34878/07 , Stran 8138
I. Predmet koncesije Predmet koncesije je izvajanje nalog javne svetovalne službe v čebelarstvu v obdobju do 31. 12. 2014. Naloge javne svetovalne službe v čebelarstvu so: – svetovanje na področju tehnologije, ekonomike in zagotavljanja varne hrane; – svetovanje pri izdelavi razvojnih načrtov za čebelarstva (investicije, poslovni načrti, območni razvojni načrti itd.); – svetovanje pri uveljavljanju ukrepov skupne kmetijske politike iz področja čebelarstva; – svetovanje pri organizaciji ter delovanju organizacij pridelovalcev (združevanje na področju pridelave, predelave in trženja čebeljih pridelkov in izdelkov); – svetovanje na področju zakonodaje in izvajanja predpisov, ki se tičejo čebelarjenja; – sodelovanje pri pripravi razvojnih programov v čebelarstvu; – osveščanje mladine in širše javnosti o pomenu čebelarstva; – druge svetovalne naloge v čebelarstvu. Naloge javne svetovalne službe se financirajo iz proračuna Republike Slovenije, proračunske postavke 2094 – Podpora čebelarstvu. II. Pogoji za pridobitev koncesije 1.1. Splošni pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar so: – ne sme se ukvarjati z dejavnostjo, ki bi bila v nasprotju z javnim interesom oziroma obveznostmi javne svetovalne službe v čebelarstvu; – zagotavljati mora varstvo osebnih in tajnih podatkov v skladu s predpisi; – z opravljanjem drugih dejavnosti, za katere je registriran, ne sme ovirati opravljanja javnih nalog svetovalne službe v čebelarstvu; – jasno mora izkazati obseg dela zaposlenih pri opravljanju nalog javne svetovalne službe v čebelarstvu; – zagotavljati mora enakomerno dostopnost do storitev na območju Republike Slovenije vsem čebelarjem; – zagotavljati mora najmanj 5 svetovalcev specialistov; – zagotavljati mora ločeno računovodstvo; – zagotavljati mora izvajanje potrebnih administrativnih nalog, ki so povezane z delovanjem in izvajanjem javne svetovalne službe in zaposlenega na administrativnem delovnem mestu; – zagotavljati mora 5 stalnih lokacij (pisarn) od koder se opravljajo vse naloge svetovalca specialista, vključno z uradnimi urami, po eno na naslednjem območju: a) Gorenjsko in Goriško območje, b) Osrednje-slovensko, Notranjsko-kraško, Obalno-kraško in Zasavsko območje, c) Spodnje-posavsko območje in Jugovzhodna Slovenija, d) Savinjsko in Koroško območje, e) Podravsko in Pomursko območje; – zagotavljati mora jasno označene stalne lokacije (pisarne) in opremljene pisarne za nemoteno opravljanje storitev javne službe in komunikacijo s strankami na območjih iz prejšnje alinee; – zagotavljati mora osnovno svetovalno mrežo s čebelarskimi pregledniki, in sicer na 100 registriranih čebelarjev mora biti 1 preglednik; – čebelarski preglednik mora opraviti 100 ur svetovalnega dela na leto. 1.2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo pri izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu kot svetovalec specialist, so naslednji: – zahtevana je univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba naravoslovne ali družboslovne smeri; – imeti mora licenco za svetovalca specialista oziroma jo pridobiti v roku dveh let od izbire koncesionarja; – imeti mora znanja in izkušnje s področja čebelarstva in čebelarjenja z najmanj dveletnimi izkušnjami na področju strokovnega dela v čebelarstvu; prednost imajo kandidati z možnostjo predložitve dokazil o usposabljanju s področja čebelarstva; – poznavanje kmetijske zakonodaje s poudarkom na čebelarstvu; – aktivno znanje vsaj enega od uradnih evropskih jezikov poleg slovenščine; –  imeti mora vozniški izpit za avto ter lasten prevoz. 1.3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati čebelarski preglednik so: – imeti mora vsaj petletne izkušnje iz čebelarstva in čebelarjenja z vsaj desetimi čebeljimi družinami, – imeti mora najmanj srednješolsko izobrazbo, – imeti mora certifikat o usposobljenosti za čebelarskega preglednika oziroma ga mora pridobiti v roku dveh let po izbiri koncesionarja, – imeti mora vozniški izpit za avto ter lasten prevoz. 1.4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vodja svetovalne službe v čebelarstvu: poleg vseh pogojev, ki veljajo za svetovalce specialiste, mora imeti tudi organizacijske in vodstvene sposobnosti ter vsaj dveletne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih. 1.5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati administrativni delavec so: – zahtevana je najmanj srednješolska izobrazba z znanjem računovodstva, – imeti mora vozniški izpit za avto ter lasten prevoz, – spretnost pri delu, – komunikativnost. 1.6. Naloge, ki jih mora izvajati koncesionar za opravljanje dejavnosti javne službe v enotah na leto in cena: Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! Prijavitelj mora v svoji prijavi s programom dela prikazati vse normirane naloge in obseg nalog po specialističnih področjih ter za čebelarske preglednike. Koncesionar mora zagotoviti svetovalno mrežo na terenu v obliki čebelarskih preglednikov v omenjenem obsegu najkasneje v 12ih mesecih po izbiri na javnem razpisu. III. Dokumenti in dokazila Dokumenti in dokazila, ki jih mora k prijavi na javni razpis priložiti prijavitelj so: – formalno pravni status prijavitelja in dejavnost, za katero je registriran – izpisek iz sodnega registra, star največ dva meseca; – dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno – izpisek iz sodne, upravne ali druge ustrezne evidence; – potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da prijavitelj ni vpisan v kazensko evidenco; – potrdilo, da prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku – izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence; – potrdilo, da ima prijavitelj poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve – potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države; – podpisano izjavo oziroma notranji akt, ki zagotavlja varovanje zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov; – obrazec s splošnimi podatki o prijavitelju; – program dela, s katerim dokazuje izpolnjevanje pogojev iz četrte do dvanajste alinee iz prvega odstavka II. poglavja tega razpisa (Pogoji za pridobitev koncesije); – dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati oseba, da lahko opravlja strokovno delo pri izvajanju javne svetovalne službe v čebelarstvu kot svetovalec specialist, po zaposlenih svetovalcih; – dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati čebelarski preglednik; – dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev, ki jih mora izpolnjevati administrativni delavec; – ime, priimek in dokazila o izpolnjevanju pogojev za vodjo javne svetovalne službe v čebelarstvu. IV. Merila za izbiro koncesionarja Pri izboru koncesionarja se kakovost predlaganega programa ocenjuje po naslednjih merilih: – strokovna usposobljenost kadrov; – opremljenost prostorov za izvajanje nalog; – izkušnje na področju čebelarstva. Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki! * ugotavlja se strokovna usposobljenost za vsakega posameznega svetovalca, izračuna se tehtana sredina V. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija se dodeljuje do 31. 12. 2014. VI. Čas in kraj oddaje prijav: pisne prijave z vso zahtevano dokumentacijo iz poglavja III. (dokumenti in dokazila) morajo biti dostavljene v glavno pisarno na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, do 11. 2. 2008 do 12. ure. Vse pisne prijave morajo biti dostavljene v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene z besedami: »za javni razpis Izbira koncesionarja za javno svetovalno službo v čebelarstvu – ne odpiraj«. VII. Rok za izbiro koncesionarja Odpiranje prispelih prijav je javno in bo 12. 2. 2008, ob 9. uri, v sejni sobi 627 Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56 v Ljubljani. Po odprtju prijav se le-te pregleda glede popolnosti. Če prijava ni popolna, se prijavitelja najkasneje v roku sedmih dni od odprtja prijave pisno pozove na dopolnitev. Nepopolna prijava, ki jo prijavitelj v navedenem roku ne dopolni, se s sklepom zavrže. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je imenoval strokovno komisijo, ki bo odprla, pregledala in ocenila prijave, prispele na javni razpis. Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku 30 od datuma odpiranja prijav. Koncesionar, izbran na javnem razpisu, sklene z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano koncesijsko pogodbo. VIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije Razpisna dokumentacija vsebuje: 1. Povabilo k oddaji prijave. 2. Navodila prijaviteljem za izdelavo prijave. 3. Obrazec za prijavo. 4. Izjava prijavitelja o resničnosti navajanja podatkov in o strinjanju z vzorcem koncesijske pogodbe. 5. Vzorec koncesijske pogodbe. Na voljo je na internetnih straneh MKGP (http://www.mkgp.gov.si) ali na MKGP, tajništvo Sektorja za kmetijske trge, soba 626, vsak delovni dan med 9. uro in 15.30 in ob petkih med 9. uro in 14.30. Dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo vsak delovni dan med 9. in 12. uro, po tel. 01/478-90-36 ali 01/478-90-98. Odgovorna oseba za dajanje informacij med javnim razpisom je Maša Žagar.

AAA Zlata odličnost