Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 431/07-5044 Ob-34908/07 , Stran 8165
1. Pravna podlaga: Stvarnopravni zakonik (Ur. l. RS, št. 87/02), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO), Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin – ZSPDPO (Ur. l. RS, št. 14/07), Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur. l. RS, št. 84/07 in 94/07) ter sklep št. 179 iz 10. redne seje Občinskega sveta Občine Ljutomer z dne 19. 12. 2007. 2. Predmet ustanovitve stavbne pravice je naslednja nepremičnina: številka zemljiške parcele 1852/1, 1853/5, 1855/7 in 1855/9, vse k.o. Ljutomer, v skupni izmeri 2.954 m2. 3. Namen javnega zbiranja ponudb Ustanovitev stavbne pravice kot posebne pravice uporabe zemljišča za izgradnjo Športno-izobraževalnega centra pri Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer za dobo 15 let. Občina Ljutomer (v nadaljevanju razpisovalec) bo podelila stavbno pravico tistemu ponudniku (v nadaljevanju prevzemnik), ki bo na podlagi sklenjene pogodbe med razpisovalcem in prevzemnikom stavbne pravice, v šestih mesecih od podpisa pogodbe in pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, izvedel izgradnjo Športno-izobraževalnega centra pri Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer v izmeri ca. 3.850 m2 v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije. 4. Vrednosti nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi prevzemnik Izhodiščna vrednost stavbne pravice, izplačane v enkratnem znesku na dan cenitve, znaša 38.402 EUR in predstavlja nadomestilo za uporabo stavbne pravice za celotno 15-letno obdobje. Prevzemnika stavbne pravice bremenijo DDV, takse, in vsi stroški v zvezi z pridobitvijo projektne, upravne ter tehnične dokumentacije, ki so vezani na izgradnjo Športno-izobraževalnega centra pri Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. 5. Informacije in razpisna dokumentacija: ponudniki lahko informacije in razpisno dokumentacijo dobijo oziroma osebno prevzamejo na sedežu razpisovalca vsak dan med 8. in 12. uro, ali na zgoraj imenovani naslov pošljejo zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije. Zahtevek za pridobitev razpisne dokumentacije lahko pošljejo po pošti, faksu 02/581-16-10 ali na tel. 02/584-90-46 in e-mail: dominika.vrbnjak@ljutomer.si. 6. Oblika in pogoji, pod katerimi lahko ponudniki predložijo ponudbe Ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo na podlagi razpisne dokumentacije tako, da izpolnijo ponudbo, predložijo dokazila, izpolnjene in podpisane izjave ter parafiran predlog pogodbe, kot določa razpisna dokumentacija. Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati izdelano idejno zasnovo, projektno nalogo in tehnične pogoje. Ponudnik mora zagotavljati veljavnost ponudbe najmanj do 5. 3. 2008. 7. Rok za oddajo ponudb Ponudbe morajo biti oddane v zapečateni ovojnici, najkasneje do 22. 1. 2008 do 10. ure, na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, z vidno oznako »Ne odpiraj – ponudba« in z navedbo »Stavbna pravica za izgradnjo Športno izobraževalnega centra pri Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe ne bodo upoštevane in bodo zapečatene vrnjene ponudniku oziroma pošiljatelju. 8. Drugi pogoji Obveznost razpisovalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena oziroma lahko komisija s soglasjem župana, ki jo je imenoval, ustavi začeti postopek. Razpisovalec lahko brez kakšnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek za podelitev stavbne pravice, ne da bi za to navedel razloge. Kolikor bo komisija razpisovalca ocenila, da bi za dodelitev stavbne pravice lahko razpisovalec dogovoril boljše pogoje, bo med ponudniki izvedel pogajanja. Ogled nepremičnine je možen na kraju samem. Merila za izbor bodo navedena v razpisni dokumentaciji. Dodatne informacije lahko ponudniki dobijo pri kontaktni osebi razpisovalca: Dominika Vrbnjak, vodja Službe za gospodarstvo in razvoj.

AAA Zlata odličnost