Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6173. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodnih povračilih, stran 17858.

Na podlagi petega odstavka 124. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A in 41/04 – ZVO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vodnih povračilih
1. člen
V Uredbi o vodnih povračilih (Uradni list RS, št. 103/02) se besedilo 6. člena spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za obračunavanje vodnega povračila je:
– za rabo vode za oskrbo s pitno vodo: količina iz vodnih virov odvzete vode, izražena v m3,
– za rabo vode za proizvodnjo pijač in tehnološke namene, potrebe kopališč, naravnih zdravilišč in zasneževanje smučišč: količina iz vodnih virov odvzete vode, izražena v m3,
– za rabo vode za namakanje kmetijskih zemljišč: količina iz vodnih virov odvzete vode, izražena v m3,
– za rabo vode za namakanje zemljišč, ki niso kmetijska zemljišča: količina iz vodnih virov odvzete vode, izražena v m3,
– za tehnološke namene pri hlajenju v termoelektrarnah in jedrskih elektrarnah: količina iz vodnih virov odvzete vode, izražena v m3,
– za rabo vode, ki se odvzema iz objektov in naprav za javno oskrbo s pitno vodo, za proizvodnjo pijač, tehnološke namene, pri katerih je voda pretežna sestavina proizvoda, potrebe kopališč in naravnih zdravilišč ali namakanje površin: količina iz omrežja za javno oskrbo s pitno vodo odvzete vode, izražena v m3,
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni ali hidroelektrarni do 10 MW: potencialna energija vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico, izražena v MWh,
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave: potencialna energija vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico, izražena v MWh,
– za pridobivanje toplote: energija, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, izražena v MWh,
– za vzrejo salmonidnih vrst rib: razpoložljiva letna količina vode za odvzem iz vodnega vira, izražena v m3,
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: površina vodnega dobra, namenjenega vzreji rib, izražena v m2,
– za školjčišča in gojišča morskih organizmov: površina morskega dobra, namenjena vzreji morskih organizmov, izražena v m2,
– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih: površina vodnega dobra, namenjenega komercialnemu ribolovu, izražena v m2,
– za rabo naplavin: količina odvzetih naplavin, izražena v m3, in
– za rabo vodnih zemljišč za obratovanje pristanišč, sidrišč za plovila in kopališč: površina vodnega zemljišča, izražena v m2.«.
2. člen
V 7. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se za zavezanca za plačilo vodnega povračila ne šteje oseba, ki upravlja objekt ali napravo za izkoriščanje vode:
– za rabo vode iz vodnega vira za oskrbo s pitno vodo manj kot 50 prebivalcev, če letna količina iz vodnega vira odvzete vode ne presega 2.500 m3 in vodni vir ni vključen v sistem javne oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisi, ki urejajo občinske gospodarske javne službe varstva okolja oskrbe s pitno vodo,
– za rabo vode za namakanje kmetijskih zemljišč, če letna količina iz vodnega vira odvzete vode ne presega 5.000 m3,
– za rabo vode za namakanje zemljišč, ki niso kmetijska zemljišča, če letna količina iz vodnega vira odvzete vode ne presega 50 m3,
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni do 10 MW, če potencialna energija vode, ki je razpoložljiva za proizvodnjo elektrike v skladu s pridobljeno vodno pravico, letno ne presega 10 MWh,
– za pogon vodnega mlina, žage ali podobne naprave, če potencialna energija vode, ki je razpoložljiva za mehansko delo v skladu s pridobljeno vodno pravico, letno ne presega 10 MWh,
– za pridobivanje toplote, če energija, ki je razpoložljiva za odvzem toplote iz vode, ne presega 10 MWh,
– za vzrejo salmonidnih vrst rib, če razpoložljiva letna količina vode za odvzem iz vodnega vira ne presega 50.000 m3,
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib, če površina vodnega dobra, namenjenega vzreji rib, ne presega 10.000 m2 in
– za izvajanje ribolova v komercialnih ribnikih, če površina vodnega dobra, namenjenega komercialnemu ribolovu, ne presega 1.000 m2.«.
3. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi meril za določitev višine vodnega povračila iz 5. člena te uredbe se zavezancu za plačilo vodnega povračila obračuna vodno povračilo:
– za rabo vode: v višini zneska za celotno prostornino vode, ki jo je odvzel v koledarskem letu,
– za proizvodnjo elektrike v hidroelektrarni ali v hidroelektrarni do 10 MW: v višini zneska za letno količino energije razpoložljivega gravitacijskega potenciala vode v skladu s pridobljeno vodno pravico,
– za pridobivanje mehanske energije s pogonom vodnega mlina, žage ali podobne naprave: v višini zneska za letno količino energije razpoložljivega gravitacijskega potenciala v skladu s pridobljeno vodno pravico,
– za pridobivanje toplote: v višini zneska za letno količino energije, ki se jo kot toploto lahko odvzame na podlagi vodne pravice,
– za vzrejo salmonidnih vrst rib: v višini zneska za letno količino vode, ki je za vzrejo salmonidnih vrst rib določena na podlagi vodne pravice,
– za vzrejo ciprinidnih vrst rib: v višini zneska za površino vodnega dobra, ki je za vzrejo ciprinidnih vrst rib določena na podlagi vodne pravice,
– za školjčišča in gojišča morskih organizmov: v višini zneska za površino morskega dobra, ki je za gojenje školjk ali morskih organizmov določena na podlagi vodne pravice,
– za rabo naplavin: v višini zneska za količino naplavin, ki jih je odvzel v koledarskem letu, in
– za rabo vodnega zemljišča: v višini zneska za površino vodnega zemljišča, ki je v uporabi na podlagi pogodbe o služnosti na vodnem zemljišču ali vodnega soglasja k uporabi vodnega zemljišča.«.
4. člen
V 10. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Obliko in vsebino napovedi objavi agencija na svoji spletni strani.«.
5. člen
V 12. členu se v drugem odstavku besedilo »1.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »4 eurov«.
6. člen
V 14. členu se v drugem odstavku besedilo »5.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »20 eurov«.
V četrtem odstavku se pred piko na koncu stavka doda besedilo », zamudnih obresti pa se ne obračuna, če višina zamudnih obresti za plačilo vodnega povračila ne presega 4 eurov«.
7. člen
Naslov VII. poglavja in 20. člen se spremenita tako, da se glasita:
»VII. PREKRŠKI
20. člen
Z globo od 4.000 do 10.000 eurov se za prekršek kaznuje zavezanec za plačilo vodnega povračila, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik in stori prekršek:
– če ne vloži napovedi v predpisanem roku,
– če v napovedi navede napačne podatke in zato pride do znižanja višine odmerjenega vodnega povračila,
– če ne plača akontacij ali razlike med z akontacijo vplačanim zneskom vodnega povračila in zneskom vodnega povračila, odmerjenega z odločbo iz 12. člena te uredbe, v 60 dneh po dokončnosti odločbe,
– če ne plača vodnega povračila, ki mu ga je naložila agencija z odločbo iz 18. člena te uredbe, v petnajstih dneh po prejemu odločbe,
– če ne hrani dokumentacije, s katero dokazuje resničnost podatkov iz napovedi, predpisani čas (13. in 25. člen te uredbe).
Z globo od 1.200 do 4.100 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika, ki je zavezanec za plačilo vodnega povračila.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
8. člen
Osebe, ki so pridobile vodno pravico za rabo vode do uveljavitve te uredbe, ne plačujejo vodnega povračila za rabo vode, če ne štejejo za zavezance v skladu z novim petim odstavkom 7. člena uredbe.
9. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2008.
Št. 00719-122/2007/6
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2007-2511-0221
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost