Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

6183. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo licence za opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu, njen odvzem ali podaljšanje in postopek obveščanja tujih licenčnih organov, stran 17884.

Na podlagi osmega odstavka 16. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 44/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo licence za opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu, njen odvzem ali podaljšanje in postopek obveščanja tujih licenčnih organov
1. člen
V Uredbi o postopku za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo licence za opravljanje prevoznih storitev v železniškem prometu, njen odvzem ali podaljšanje in postopek obveščanja tujih licenčnih organov (Uradni list RS, št. 34/01) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»1. člen
Ta uredba določa postopek za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za izdajo, začasni odvzem, preklic veljavnosti ali podaljšanje licence za opravljanje prevozov v železniškem prometu in postopek obveščanja tujih licenčnih organov v skladu z Direktivo Sveta 95/18/ES z dne 19. junija 1995 o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu (UL L št. 143 z dne 27. 6. 1995, str. 70; v nadaljnjem besedilu Direktiva 95/18/ES), zadnjič spremenjeno z Direktivo 2004/49/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti ter o spremembi Direktive Sveta 95/18/ES o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu in Direktive 2001/14/ES o dodeljevanju železniških infrastrukturnih zmogljivosti, naložitvi uporabnin za uporabo železniške infrastrukture in podeljevanju varnostnega spričevala (UL L št. 164 z dne 30. 4. 2004, str. 44).«.
2. člen
V drugi alinei 2. člena se na koncu besedila pred podpičjem doda besedilo: », ali pravna oseba, ki zagotavlja samo vleko vlakov«.
Peta alinea se črta.
3. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
Postopek za izdajo licence se začne z vložitvijo pisne vloge prevoznika pri licenčnem organu.
Naloge licenčnega organa opravlja Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije.«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se črtajo tretja, četrta, peta in šesta alinea.
V drugem odstavku se beseda »Direkcija« nadomesti z besedama »Licenčni organ«.
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen
(1) Licenčni organ izda licenco prevozniku, ki je registriran v Republiki Sloveniji in ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ni v stečajnem postopku;
– da član njegove uprave ni bil obsojen na zaporno kazen v trajanju enega leta ali več zaradi storitve kaznivega dejanja zoper gospodarstvo, kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, kaznivega dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost ali kaznivega dejanja zoper zdravje ljudi;
– da izpolnjuje zahteve finančne sposobnosti iz 6. člena;
– da je zmožen kriti morebitno odškodnino iz naslova odškodninske odgovornosti za škodo kot posledico opravljanja dejavnosti, za katero je podeljena licenca;
– da izpolnjuje zahteve v zvezi s strokovno usposobljenostjo iz 7. člena.
(2) Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
– iz prve alinee prejšnjega odstavka si uradna oseba, ki vodi postopek, priskrbi podatke po uradni dolžnosti;
– iz druge alinee prejšnjega odstavka si uradna oseba, ki vodi postopek, pridobi podatke po uradni dolžnosti, razen če je prevoznik pridobitev teh podatkov izrecno prepovedal; v takem primeru mora prevoznik predložiti izpisek iz kazenske evidence sam;
– iz četrte alinee prejšnjega odstavka mora prevoznik predložiti izjavo zavarovalnice ali drug dokument, ki izkazuje način in zmožnost kritja škodnih zahtevkov, ki bodo nastali kot posledica opravljanja dejavnosti, ki je predmet licence.«.
6. člen
Prvi odstavek 6. člena se črta.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane prvi odstavek, se besede »iz prejšnjega odstavka« nadomestijo z besedama »finančne sposobnosti«, v tretji alinei pa se beseda »direkciji« nadomesti z besedama »licenčnemu organu«.
Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»(2) Potrdilo, ki dokazuje poravnavo davčnih obveznosti prevoznika in ga izda davčni urad, kjer je prevoznik vpisan v davčni register kot davčni zavezanec, pridobi licenčni organ sam po uradni dolžnosti.
(3) Šteje se, da prevoznik ali prosilec za izdajo licence ni finančno sposoben, če več kot šest mesecev nima poravnanih davčnih obveznosti in prispevkov za socialno varnost oziroma je imel v zadnjih šestih mesecih skupno več kot pet dni blokiran transakcijski račun.«.
7. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(1) Zahteve, ki se nanašajo na strokovno usposobljenost, so izpolnjene, če prevoznik dokaže, da ima vzpostavljeno organiziranost upravljanja, ki zagotavlja ustrezna znanja oziroma izkušnje, potrebna za varen in zanesljiv nadzor obratovanja in nadzor nad postopki, katerih vrsta je opredeljena v licenci.
(2) Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega odstavka mora prevoznik predložiti akte, ki določajo njegovo organiziranost, in druge akte oziroma dokumente, ki dokazujejo, da njegova organiziranost upravljanja zagotavlja varen in zanesljiv nadzor obratovanja in izvajanje ustreznih postopkov za zagotavljanje varnosti železniškega prometa.«.
8. člen
V prvem in drugem odstavku 8. člena, drugem, tretjem in četrtem odstavku 10. člena, 11., 12., 13., 14., 15. in 16. členu se beseda »direkcija« v različnih sklonih nadomesti z besedama »licenčni organ« v ustreznem sklonu.
9. člen
Naslov tretjega poglavja se spremeni tako, da se glasi: »III. VELJAVNOST LICENCE«.
10. člen
9. člen se črta.
11. člen
Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00721-23/2007/5
Ljubljana, dne 20. decembra 2007
EVA 2004-2411-0001
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti