Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Ob-35163/07 , Stran 8143
1. Predmet razpisa in razpisna področja Predmet razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki bodo na območju MOL izvedeni v letu 2008. Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov na naslednjih področjih: A) uprizoritvene umetnosti; B) glasbene umetnosti; C) vizualne umetnosti; D) intermedijske umetnosti. Vsa razpisna področja so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji. 2. Cilji razpisa: MOL bo projekte na vseh razpisnih področjih v letu 2008 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji: – spodbujanje izvirne in kakovostne uprizoritvene, glasbene, vizualne in intermedijske produkcije ustvarjalcev, ki delujejo na območju MOL; – podpora kulturnim organizacijam, skupinam in ustvarjalcem, ki delujejo na območju MOL in ki pomembno prispevajo k razvoju MOL na področju kulture; – povečanje dostopnosti kulturnih dobrin občinstvu na območju MOL; – povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov, ki se odvijajo na območju MOL. 3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov Nevladne in zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali druga nevladna organizacija in kot gospodarske organizacije, ki delujejo na razpisnih področjih. Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih. Samozaposleni v kulturi so fizične osebe, ki samostojno delujejo na razpisnih področjih in so vpisani v razvid pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. Projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava, koncert ipd.), ki se sklada z javnim interesom ter bo v celoti izveden v letu 2008. Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta. Izbrani izvajalec projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka. Najvišje število prijavljenih projektov s strani istega predlagatelja in najvišja dovoljena višina zaprošenega deleža MOL za posamezni projekt sta sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja. Neupravičeni stroški projekta vedno predstavljajo breme, ki ga nosi izvajalec. Stroški, ki so upravičeni za sofinanciranje s strani MOL, so sestavljeni izključno iz upravičenih stroškov, navedenih v razpisni prijavi predlagatelja. Upravičeni so tisti stroški projekta, ki so: – nujno potrebni za uspešno izvedbo projekta in vezani izključno na izvedbo projekta; – opredeljeni v prijavi predlagatelja; – v skladu z načeli dobrega finančnega poslovanja, zlasti glede cenovne primernosti in stroškovne učinkovitosti; – dejansko nastali; – prepoznavni in preverljivi; – podprti z izvirnimi dokazili; – niso in ne bodo financirani od drugih sofinancerjev projekta. 4. Pogoji za sodelovanje na razpisu: 4.1. Upravičenci do kandidature na razpisu na področju A) uprizoritvene umetnosti Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na področju A) uprizoritvene umetnosti prijavijo le nevladne kulturne organizacije s statusom društva ali zavoda, ki nimajo z MOL sklenjene pogodbe o sofinanciranju javnega kulturnega programa v obdobju 2007-2009, samozaposleni v kulturi in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 1. če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija: – da je v obdobju 2005–2007 izvedel najmanj en projekt na področju uprizoritvenih umetnosti; – da je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju uprizoritvenih umetnosti; – da ima svoj sedež na območju MOL; – da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2008 na območju MOL; – da je v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL; – da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in ne presega v razpisni dokumentaciji opredeljenega najvišjega zaprošenega zneska; 2. če je predlagatelj samozaposleni v kulturi oziroma posameznik: – da je v obdobju 2005-2007 izvedel najmanj en projekt na področju uprizoritvenih umetnosti; – da ima stalno prebivališče v MOL; – da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2008 na območju MOL; – da je v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL; – da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in ne presega v razpisni dokumentaciji opredeljenega najvišjega zaprošenega zneska. 4.2. Upravičenci do kandidature na razpisu na področjih B) glasbene umetnosti, C) vizualne umetnosti in D) intermedijske umetnosti: Na razpis se lahko kot predlagatelji projektov na področjih B) glasbene umetnosti, C) vizualne umetnosti in D) intermedijske umetnosti prijavijo le nevladne kulturne organizacije s statusom društva ali zavoda, ki nimajo z MOL sklenjene pogodbe o sofinanciranju javnega kulturnega programa v obdobju 2007–2009, gospodarske organizacije, samozaposleni v kulturi in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje: 1. če je predlagatelj nevladna kulturna organizacija oziroma gospodarska organizacija: – da je v obdobju 2005–2007 izvedel najmanj en projekt na področju, na katerem kandidira; – da je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na področju, na katerem kandidira; – da ima svoj sedež na območju MOL; – da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2008 na območju MOL; – da je v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL; – da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in ne presega v razpisni dokumentaciji opredeljenega najvišjega zaprošenega zneska. 2. če je predlagatelj samozaposleni v kulturi oziroma posameznik: – da je v obdobju 2005–2007 izvedel najmanj en projekt na področju, na katerem kandidira; – da ima stalno prebivališče v MOL; – da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel v letu 2008 na območju MOL; – da je v celoti in v pogodbenem roku izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL; – da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70% celotne predvidene vrednosti prijavljenega projekta in ne presega v razpisni dokumentaciji opredeljenega najvišjega zaprošenega zneska. 4.3. Na razpisu ne morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo omejitve poslovanja na podlagi Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04). 4.4. Izpolnjevanje razpisnih pogojev V primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru projekta, lahko MOL spremeni odločitev ter z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila. 5. Splošni in prednostni razpisni kriteriji: 5.1. Splošni razpisni kriteriji: Splošni kriteriji za izbiro projektov na vseh razpisnih področjih (najvišje možno število dodeljenih točk je 70) so naslednji: – izvirna zasnova projekta in ustvarjalni pristop (do 25 točk); – celovitost in zaokroženost projekta (do 15 točk); – reference predlagatelja in avtorja ter posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta (do 10 točk); – projekt, ki pripomore k večji prepoznavnosti kulturne ponudbe MOL (do 7 točk); – dostopnost projekta prebivalcem in obiskovalcem MOL (do 7 točk); – projekt, ki mu ni moč pripisati namena ustvarjanja dobička (do 5 točk); – večji delež lastnih sredstev ter sredstev iz drugih virov (1 točka). 5.2. Prednostni razpisni kriteriji: 5.2.1. Prednostni razpisni kriteriji na področju A) uprizoritvene umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – stopnja sodelovanja (organizacijsko, tehnično, kadrovsko …) z javnimi zavodi ali izvajalci javnih kulturnih programov (do 10 točk); – večje število ponovitev in boljša dostopnost produkcije za ciljno občinstvo na območju MOL (do 10 točk); – stopnja dejavne vključenosti mlajših avtorjev (do 5 točk); – produkcijska zahtevnost in večji obseg (število udeleženih) produkcije (do 5 točk). 5.2.2. Prednostni razpisni kriteriji na področju B) glasbene umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – visoka in kvalitetna zastopanost slovenske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti (do 10 točk); – deficitarnost zvrsti na glasbenem področju (do 10 točk); – projekt, ki je usmerjen v oživljanje javnih odprtih površin v MOL (do 5 točk); – celovita promocija mladih ustvarjalcev in poustvarjalcev (izdaja CD-ja, organizacija koncertov, distribucija, promocija) (5 točk). 5.2.3. Prednostni razpisni kriteriji na področju C) vizualne umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – projekt, ki prikazuje mesto in mestne teme na sodoben način (do 10 točk); – popularizacija sodobnih umetnostnih praks na skupinskih prireditvah z mednarodno udeležbo (do 6 točk); – vključevanje mlajših avtorjev ali kustosov pri izvedbi in organizaciji projekta (do 6 točk); – projekt, ki neposredno podpira ustvarjalce v obliki razstavnin (do 4 točk); – projekt, ki z oživljanjem javnih odprtih površin v MOL aktivno vključuje mlade ustvarjalce s področja vizualnih umetnosti (do 4 točk). 5.2.4. Prednostni razpisni kriteriji na področju D) intermedijske umetnosti (najvišje možno število dodeljenih točk 30) so naslednji: – projekt, ki raziskuje nove možnosti sinteze različnih umetniških oblik (do 15 točk); – družbena kritičnost in aktualnost projekta (do 10 točk); – projekt, ki dejavno vključuje avtorje mlajše generacije skozi rabo sodobnih medijev in tehnologij ter nagovarja mlado občinstvo (do 5 točk). 6. Uporaba kriterijev Izbrani bodo tisti projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih razpisnih kriterijev prejeli najmanj 80 točk in bodo glede na razpoložljiva sredstva MOL uvrščeni med sofinancirane projekte. Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti predlagateljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk. Mestna občina Ljubljana bo v letu 2008 sofinancirala na področju uprizoritvenih umetnosti predvidoma 20 projektov, na področju glasbenih umetnosti predvidoma 25 projektov, na področju vizualnih umetnosti predvidoma 25 projektov in na področju intermedijskih umetnosti predvidoma 15 projektov. 7. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih sredstev za javni razpis za izbor projektov na področju kulture v MOL v letu 2008 znaša 400.000 €. 8. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2008, skrajni rok za predložitev zahtevka za izplačilo je 10. november 2008. MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2008. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov z istega razpisnega področja, bo MOL s predlagateljem sklenila enotno pogodbo, ki bo obsegala vse projekte, sprejete v sofinanciranje. 9. Razpisni rok: razpis se prične 28. decembra 2007 in zaključi 28. januarja 2008. 10. Razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija obsega: – besedilo razpisa; – prijavni obrazec za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega področja in navedbo obveznih prilog; – izjavo predlagatelja o izpolnjevanju pogojev; – vsebinsko obrazložitev projekta z navedbo izpolnjevanja kriterijev; – vzorec pogodbe za sofinanciranje projekta. Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji projektov v razpisnem roku dvignejo na Oddelku za kulturo MOL, Ambrožev trg 7, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro). Zainteresirane osebe imajo v tem času tudi pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL: http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html. MOL je dolžna v času razpisnega roka na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo poslati tudi po pošti. 11. Način pošiljanja in vsebina vlog: 11.1. Vloga mora biti izpolnjena na originalnih prijavnih obrazcih za posamezno razpisno področje in mora vsebovati vse bistvene sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. 11.2. Vloga mora biti poslana na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, najpozneje do vključno 28. januarja 2008 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga: Kultura – projekti – in z obvezno navedbo razpisnega področja« (npr. A) Uprizoritvene umetnosti ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno področje predlagatelj oddaja vlogo). Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja. 11.3. Dopolnjevanje vlog: predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani: »Ne odpiraj – dopolnilna vloga: Kultura – z obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev nanaša.« Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka (po 28. januarju 2008) ne bo več možno. 11.4. V primeru, da vloga ali dopolnitev vloge ne bo poslana na zahtevan način, se bo štela za nepopolno in bo zavržena. 11.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa. 12. Obvezne sestavine vloge Obvezne sestavine in priloge vsake vloge na vseh razpisnih področjih so: – pravilno in v celoti izpolnjen prijavni obrazec MOL v tiskani obliki (za vsako posamezno razpisno področje je predviden poseben prijavni obrazec MOL); – priložene vse zahtevane obvezne priloge k prijavnemu obrazcu za posamezno razpisno področje; – podpisana in žigosana izjava o izpolnjevanju pogojev. 13. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu 13.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 30. januarja 2008. Če se zaradi števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan. 13.2. Za nepopolno se šteje vloga: – ki ne bo poslana na način kot je navedeno v 11. točki tega besedila razpisa; – ki ne bo podana na originalnem obrazcu v tiskani obliki; – ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija, kot to določa 12. točka razpisa. Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do vključno 28. januarja 2008, o čemer priča poštni žig. Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje razpisnih pogojev. MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki: – je ni vložila upravičena oseba; – ni pravočasna; – ni popolna. 13.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje v roku dveh mesecev od zaključka odpiranja vlog obvestil predlagatelje projektov o predlogu področne strokovne komisije in strokovne službe z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se o predlogu komisije pisno izjavi. MOL bo izbrala predloge za sofinanciranje projektov po postopku, ki ga določa Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05) in največ do vrednosti, ki jih omogoča proračun MOL za leto 2008. 14. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje informacij v zvezi z razpisom Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri naslednjih uslužbencih MOL: – A) uprizoritvene umetnosti: Nina Kalčič (nina.kalcic@ljubljana.si, 306 48 39); – B) glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si, 306 48 42); – C) vizualne umetnosti: Lena Jevnik (lena.jevnik@ljubljana.si, 306-48-54); – D) intermedijske umetnosti: Dario Seraval (dario.seraval@ljubljana.si, 306-48-63). MOL za zainteresirane predlagatelje v zvezi z javnim razpisom organizira javne inštrukcije, ki bodo potekale v sredo, 10. januarja 2008, od 10. do 11.30, na Ambroževem trgu 7, v sejni sobi Oddelka za kulturo.

AAA Zlata odličnost