Uradni list

Številka 122
Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 122/2007 z dne 28. 12. 2007

Kazalo

Št. 430-198/2007 Ob-35154/07 , Stran 8143
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji Na razpisu lahko sodelujejo vsi nosilci in izvajalci športnih dejavnosti (športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo naslednje pogoje: – da izvajajo program športa v javnem interesu in da imajo organizirano redno dejavnost najmanj 9 mesecev v letu, – da imajo sedež v Občini Litija, – da so ustrezno registrirani za izvajanje dejavnosti v športu najmanj eno leto pred prijavo na razpis, – da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih športnih programov, – da društva ob prijavi na razpis občini dostavijo tudi poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev v minulem letu ter podatke o evidenci članstva in plačani članarini v zadnjem koledarskem letu, – da drugi izvajalci športnih programov ob prijavi na razpis občini dostavijo tudi dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti v športu ter druge podatke o finančni in poslovni sposobnosti, ki veljajo za gospodarske družbe in zasebnike. 2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in sicer za vsebine in obseg, kot jih določa Letni program športa v Občini Litija za leto 2008. 3. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2008 je tolikšna, kot jo določa Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2008. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim letnim programom športa za leto 2008, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci športnih programov prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav. 4. Predlagatelji programov morajo v svoji prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 50 ali 52. Predlagatelji programov lahko razpisno dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh občine Litija, http://www.litija.si. 5. Zadnji rok za zbiranje prijav je četrtek, 31. 1. 2008, do 10. ure. Prijave so lahko oddane osebno v sobi 44 – tajništvo Občine Litija, ali poslane priporočeno po pošti do dne 30. 1. 2008 (datum poštnega žiga). Javno odpiranje prijav bo v četrtek, 31. 1. 2008, ob 15. uri, v mali sejni sobi Občine Litija. 6. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis za šport 2008!«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in naslov predlagatelja. Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki bodo: – oddani po določenem roku za oddajo prijav, – neustrezno naslovljeni in – nepopolni glede izpolnjenih obrazcev oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi. 7. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov športa v občini Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa morajo biti porabljena v letu 2008 za namene, za katere so bila dodeljena. 8. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v predpisanem roku. 9. Dodatne informacije: Občina Litija, Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana Weilgoni Anžel, soba 50 ali 52, tel. 01/89-63-459 ali 89-63-438.

AAA Zlata odličnost